professor_pic
صغرا ابراهیمی قوام
صغرا ابراهیمی قوام ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
Teaching Courses
 • روانشناسی‌جنایی، کارشناسی
 • روشهای‌تغییر‌ و اصلاح رفتار، دکتری
 • کاربرد‌تئوریها‌واصول‌یادگیری‌در‌برنامه‌ریزی‌درسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی‌جنایی، کارشناسی
 • روان ‌شناسی‌ یادگیری‌ و ‌تفکر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های ‌تغییر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌تغییر‌ و اصلاح رفتار، دکتری
 • روش های ‌تغییر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد‌تئوریها‌واصول‌یادگیری‌در‌برنامه‌ریزی‌درسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی‌جنایی، کارشناسی
 • روش‌تدریس، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ یادگیری‌ و ‌تفکر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه ‌های ‌یادگیری ‌و‌ روش‌ های ‌تدریس، دکتری
 • روانشناسی‌جنایی، کارشناسی
 • روشهای‌تغییر‌ و اصلاح رفتار، دکتری
 • روش های ‌تغییر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های ‌تغییر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تغییر و اصلاح رفتار، دکتری
 • روش های تغییر و اصلاح رفتار، دکتری
 • روشهای‌تغییر‌ و اصلاح رفتار، دکتری
 • کاربرد‌تئوریها‌واصول‌یادگیری‌در‌برنامه‌ریزی‌درسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه ‌های ‌یادگیری ‌و‌ روش‌ های ‌تدریس، دکتری
 • روش های تغییر و اصلاح رفتار، دکتری
 • روان ‌شناسی‌ یادگیری‌ و ‌تفکر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های یادگیری و روش های تدریس، دکتری
 • نظریه های یادگیری و روش های تدریس، دکتری
 • روش های ‌تغییر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد‌تئوریها‌واصول‌یادگیری‌در‌برنامه‌ریزی‌درسی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌تغییر‌ و اصلاح رفتار، دکتری
 • روانشناسی‌جنایی، کارشناسی
 • نظریه‌ها‌و‌روشهای‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی شناختی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ یادگیری‌ و ‌تفکر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های‌ تغیر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی
 • روش های ‌تغییر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی‌جنایی، کارشناسی
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌تغییر‌ و اصلاح رفتار، دکتری
 • روش های ‌تغییر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های یادگیری و روش های تدریس، دکتری
 • نظریه های یادگیری و روش های تدریس، دکتری
 • نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رو‌شها‌و‌فنون‌تدریس، کارشناسی
 • روانشناسی‌جنایی، کارشناسی
 • مبانی روان شناختی و اجتماعی در برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌تغییر‌ و اصلاح رفتار، دکتری
 • روشهای‌تغییر‌ و اصلاح رفتار، دکتری
 • روش های ‌تغییر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی تربیتی، کارشناسی
 • شیوه های اصلاح و تغییر رفتار، کارشناسی
 • نگرش ها و انگیزش شغلی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشهای‌تغییر‌ و اصلاح رفتار، دکتری
 • شیوه های اصلاح و تغییر رفتار، کارشناسی
 • روشهای‌تغییر‌ و اصلاح رفتار، دکتری
 • روشهای‌نوین‌اصلاح‌رفتار، دکتری
 • شیوه های اصلاح و تغییر رفتار، کارشناسی
 • روش های ‌تغییر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های اصلاح رفتار، کارشناسی
 • روش های ‌تغییر‌ و‌ اصلاح‌ رفتار، کارشناسی ارشد M.Sc