professor_pic
صغرا ابراهیمی قوام
صغرا ابراهیمی قوام ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
کرسی علمی
  • آزمون نظریه بزهکاری فارینگتون و ارائه تبیین بوم شناختی آن، ابراهیمی قوام صغرا، ترویجی، 1395/01/01