professor_pic
نعمت اله ایران زاده
نعمت اله ایران زاده ، دانشیار رشته زبان وادبیات فارسی است. ایشان در گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد