professor_pic
نعمت اله ایران زاده
نعمت اله ایران زاده ، دانشیار رشته زبان وادبیات فارسی است. ایشان در گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • ایران زاده نعمت اله، سپه وند طاهره. (1387). بررسی سبکی رمان سالهای ابری. پژوهشنامه فرهنگ ادب
 • ایران زاده نعمت اله، آتش پور مرضیه. (1390). طرح داستانی خسرو و شیزین و لیلی و مجنون......... پژوهشنامه ادب غنایی، 17
 • ایران زاده نعمت اله. (1393). خود شناسی و دیگر شناسی. ادبیات پارسی معاصر، 1، 6
 • ایران زاده نعمت اله، رحیمیمیان افسانه. (1392). شهید و شهادت در رستاخیز ذهن و زبان شاعران روزگار..... رهیافت انقلاب اسلامی، 7، 25
 • ایران زاده نعمت اله، رحیمیمیان افسانه. (1387). بن مایه های شهید و شهادت در شعر سید حسن حسینی. رهیافت انقلاب اسلامی، 7
 • ایران زاده نعمت اله، زارع نجمه. (1394). شگرد های واژه سازی در دو کلمه حرف حساب کیومرث صابری. 5، 9
 • ایران زاده نعمت اله، زارع نجمه. (1393). سبک کنایی در دو کلمه حرف حساب. ادبیات پارسی معاصر، 1، 4
 • ایران زاده نعمت اله، سپه وند طاهره. (1387). بررسی سبکی رمان سالهای ابری اثر علی اشرف. 6
 • ایران زاده نعمت اله، شریف نسب مریم. (1387). کاربرد تصویری بلاغی سجاوندی در شعر معاصر. ادب پژوهی، 5
 • ایران زاده نعمت اله. (1388). مکالمه شب و روز از انصاری قمی. 99
 • ایران زاده نعمت اله. (1389). آرزوی بزرگ گرنر از میان ...... 26-27
 • ایران زاده نعمت اله. (1390). شعر انقلاب در مواجهه با فرهنگ جهانی. رهیافت انقلاب اسلامی، 14
 • ایران زاده نعمت اله، ذبیحی احمد. (1389). مضامین داستان قرآنی حضرت یوسف در شعر معاصر. زبان و ادبیات فارسی، 46
 • ایران زاده نعمت اله. (1390). نظریه سبک در ایران. سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 12
 • ایران زاده نعمت اله، پاشا سارا. (1390). بن مایه های پر بساماد در شعر ژاله قائم مقامی. 104
 • ایران زاده نعمت اله. (1384). گنجینه های خطی. سخن عشق، 27-28
 • ایران زاده نعمت اله. (1384). رساله مشتیه. 81
 • ایران زاده نعمت اله. (1384). میراث مشترک فرهنگی ایران و پاکستان. 83
 • ایران زاده نعمت اله. (1383). جزیره مثنوی. 76-77
 • ایران زاده نعمت اله. (1383). مناظره ستانه و آیینه. 78-79
 • ایران زاده نعمت اله. (1384). دیوان حسین. 27-28
 • ایران زاده نعمت اله، رحیمیان افسانه. (1392). شهید و شهادت در رستاخیر ذهن و زبان شاعران روزگار انقلاب اسلامی. رهیافت انقلاب اسلامی، 7، 25
 • ایران زاده نعمت اله، حکیم عبدالله، دسپ سید علی. (1391). تاریخ جهانگشایی جوینی و بررسی جنبه های استراتژیک آن با رهیافت نوع شناسی ادبی. کهن نامه ادب پارسی، 3، 2
 • ایران زاده نعمت اله. (1395). دموکراسی ادبی: مفهوم مرکزی دیباچه یکی بود و یکی نبود جمالزده. مطالعات نقد ادبی، س 9، 33
 • ایران زاده نعمت اله، زمانی محمد مهدی. (1394). تحلیل حوزه های معنایی اشعار باقیمانده از رابعه بنت کعب قزداری. زبان و ادبیات فارسی، 23، 78
 • ایران زاده نعمت اله، بیات رضا. (1394). کیفیت هنر سازه های بلاغی در شعر علی معلم دامغانی. مطالعات زبانی بلاغی، سال اول، ش2
 • ایران زاده نعمت اله. (1395). تحلیل موضوعی مقاله های ادبیات تطبیقی در ایران از سال 1330 تا 1390. پژوهش های ادبیات تطبیقی، 4، 1
 • آقا بابایی سمیه، ایران زاده نعمت اله، صفوی کورش. (1395). بررسی ساختار ادب غنایی از دیدگاه زبانشناسی با تکیه بر نظریّه «نقش های زبانی یاکوبسن». متن پژوهی ادبی، سال20، 68
 • ایران زاده نعمت اله، زارع بنادکو کی نجمه. (1393). سبک کنایی « دو کلمه حرف حساب » کیومرث صابری فومنی. ادبیات پارسی معاصر، سال چهارم، 1
 • ایران زاده نعمت اله، زارع بنادکو کی نجمه. (1393). شگرد واژه سازی در« دو کلمه حرف حساب » کیومرث صابری. مطالعات زبانی بلاغی، 3، 9
 • ایران زاده نعمت اله. (---). تحلیل حوزه های معنایی اشعار باقی مانده از رابعه بنت کعب قزداری. ---
 • ایران زاده نعمت اله، لیاقی مطلق نفیسه. (1396). عدم قطعیت در فراداستان شب ممکن. پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، 6، 1
 • ایران زاده نعمت اله. (---). ناصر علی سرهندی: شاعر رنگین سخن. ---
 • ایران زاده نعمت اله، زمانی محمد مهدی. (1397). تحلیل حوزه های معنایی: رهیافتی در سبک شناسی. فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل، 1، 39
 • ایران زاده نعمت اله، زارع الهام، پیروز غلامرضا. (1397). عناصر داستانی خاطره نوشته های دفاع مقدس با تاکید بر اثر دختر شینا. متن پژوهی ادبی، 22، 76
 • ایران زاده نعمت اله، علیدوستی همایون. (1398). پارادوکس در شعر طنز انقلاب اسلامی. سبک شناسی نظم و نثر فارسی، 12، 1
 • ایران زاده نعمت اله، عرش اکمل شهناز. (1397). پدیدارشناسی تصویر آتش در اشعار اخوان ثالث با تکیه بر آرای گاستون باشلار. مطالعات زبانی و بلاغی، 9، 18
 • ایران زاده نعمت اله، طایفی شیرزاد، زارع الهام. (1397). تحلیل عنصر روایت در خاطره نوشتۀ «دختر شینا» بر اساس نظریۀ «ژرار ژنت». دوفصلنامۀ ادبیات دفاع مقدس، 2، 2
 • طایفی شیرزاد، ایران زاده نعمت اله، دارائی عنایت اله. (1398). «حاجی آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان های سیاسی. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 8، 2
 • طایفی شیرزاد، ایران زاده نعمت اله، دارائی عنایت اله. (1397). تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی. ادبیات پارسی معاصر، سال هشتم، دوم
 • ایران زاده نعمت اله، صفوی کورش، زمانی محمد مهدی. (1396). رابطة زبان و قدرت در نخستین شعر نو فارسی (تحلیل گفتمان انتقادی شعر «وفای به عهد»). مطالعات زبانی بلاغی، 8، 16
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • تستی کاربر، ایران زاده نعمت اله، سخن، سخنران، کتاب، 1396/08/01، 1396/08/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • ایران زاده نعمت اله، موسویان انسیه، هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی شگرد های طنز پردازی در شعر کودک و نوجوان دهه هشتاد، 1391/06/15، 1391/06/17
 • ایران زاده نعمت اله، موسویان انسیه، هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی شگردهای طنزپردازی در شعر کودک و نوجوان دهه ی هشتاد، 1391/06/15، 1391/06/17
 • ایران زاده نعمت اله، کنگره جهانی بیرونی، تحلیل مبانی خردگرایی در اندیشه ی ابوریحان بیرونی، 1392/11/16، 1392/11/17
 • ایران زاده نعمت اله، همایش بین المللی ایران و اروپا در آینه تاریخ، article abstraction، بازشناسی آثار برجسته ادبیات ایرانی و اروپایی در پرتو مطالعات تطبیقی، 1395/03/13، 1395/03/15
 • ایران زاده نعمت اله، نخستین همایش گفتکوی فرهنگی افغانستان و ایران، سخنران، 1395/09/14، 1395/09/14
 • اشرفی عباس، ایران زاده نعمت اله، استاجی معصومه، محمدی حامد، دومین همایش بین اللملی اربعین، article abstraction، چکیده مقالات دومین همایش علمی بین المللی اربعین، 1396/08/03، 1396/08/04
 • ایران زاده نعمت اله، ایران و جهان در آیینه تاریخ، article abstraction، خلاصه مقاله، نگاه آرمانشهری و گفت و گو در شعر قیصر امین پور، 1397/11/22، 1397/11/23
 • ایران زاده نعمت اله، زارع نجمه، کنگره جهانی برونی داکا بنگلادش، تحلیل مبانی خرد گرایی در اندیشه ابو ریحان بیرونی، 1392/12/01
 • ایران زاده نعمت اله، ششمین مجمعبین المللی استادان در زبان فارسی، article abstraction، راهکارهایی برای گسترش ادب معاصر فارسی در جهان، 1387/10/01
 • ایران زاده نعمت اله، همایش بین المللی ادبیات معاصر، article abstraction، مقاله کامل، صلح در اشعار قیصر امین پور، 1386/08/22
 • ایران زاده نعمت اله، همایش بینالمللی تعامل ادبی ایران با جهان، article abstraction، صلح در اشعار قیصر امین پور، 1386/08/01
تالیف
 • ایران زاده نعمت اله. (1391). مقاله های هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ایران زاده نعمت اله. (1391). فارسی ششم دبستان(مهارتهای نوشتاری). ایران-تهران، آموزش پرورش
 • ایران زاده نعمت اله، شریف نسب مریم. (1391). مهارت نوشتن. ایران-تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ایران زاده نعمت اله، امامی محمد، عابدی مجتبی. (1393). کتاب شناسی توصیفی ادبیات تطبیقی در ایران. ایران-تهران، علم ودانش
 • ایران زاده نعمت اله، اکبری فریدون. (1391). فارسی ششم دبستان. ایران-تهران، آموزش پرورش
 • ایران زاده نعمت اله، اکبری فریدون. (1391). فارسی ششم دبستان(مهارتهای خواندن). ایران، آموزش پرورش
 • ایران زاده نعمت اله. (1395). فارسی ششم دبستان. ایران-تهران، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
 • ایران زاده نعمت اله. (1389). همزاد عاشقان جهان. ایران، الهدی
 • ایران زاده نعمت اله. (1391). چکیده مقالات هفتمین همایش انجمن ترویج زبان وادب فارسی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ایران زاده نعمت اله، پانوف ایوو، پورمحمد علیرضا. (1396). مجموعه مقالات برگزیده همایش بین المللی نسخ خطی در بالکان و اروپی مرکزی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ایران زاده نعمت اله. (1396). مقالات برگزیده هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
سایر
 • ایران زاده نعمت اله، پانوف ایوو، پورمحمد علیرضا. (1397). مجموعه مقالات همایش بین‌المللی ایران و اروپا در آینه تاریخ. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ایران زاده نعمت اله، پانوف ایوو، پورمحمد علیرضا. (1397). چکیده مقالات همایش بین‌المللی ایران و جهان در آینه تاریخ. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ایران زاده نعمت اله. (1387). جزیره مثنوی. ایران، علم ودانش
 • ایران زاده نعمت اله. (1390). خاندان. ---
 • اشرفی عباس، ایران زاده نعمت اله، استاجی معصومه، . (1396). دومین همایش بین المللی اربعین. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد
 • تحول معنایی واژگان در تاریخ بیهقی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/09/13
 • بررسی ساختاری رمان سالهای ابری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/09/13
 • بررسی ساختاری رمان سالهای ابری، طاهره سپهوند، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • تحلیل تصویر آفرینی در دست نوشته های داستانی کودکان و نوجوانان بر اساس پیکره موجود در شورای کتاب کودک از سال 75-85، فاطمه دارنگ، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • سبک شناسی اشعار دکتر شفیعی کدکنی، شیده مهتاب موسوی، 1387/01/01
 • سبک شناسی اشعار دکتر شفیعی کدکنی، سیده مهتاب موسوی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • صورت و مضمون در اشعار امین پور، حسینی ...، معصومه محمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/01
 • صورت ومضمون در شعر قیصر امین پور، معصومه محمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/16
 • نقد و بررسی رمان ملکوت و مجموعه داستانهای سنگر....، الهام نوبخت، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/16
 • تحلیل تصویر آفرینی در دست نوشته های داستان های کودکان.....، فاطمه دارنگ، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/19
 • بررسی شخصیت های داستانی در رمانهای ویژه نوجوانان، فاطمه نیکنامی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/10/24
 • سبک شناسی اشعار دکتر شفیعی کد کنی، سیده مهتاب موسوی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/02
 • بررسی عناصر داستان در سه رمان مهر گیاه،تهران شهر بی آسمان و ...، فاطمه مرادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی و تحلیل تاثیر قر آن کریم در ادبیات منظوم معاصر، 1388/01/26
 • درون مایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس، افسانه رحیمیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/30
 • درون مایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس، افسانه رحیمیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/30
 • بررسی و تحلیل اشعار منوچهر آتش، صدیقه حضرتی نژاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/02/28
 • تاثیر فرهنگ بر شعر اشعار سال 42، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/05/01
 • تصحیح و تعلیقه اخلاق سلطانی، آهود رویش، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/05/05
 • بررسی عناصر داستانی سه رمان سپیده ..، 1388/05/26
 • نگاهی به تاثیر متقابل ادبی ایران و جهان، 1388/06/01
 • تصحیح و تعلیق اخلاق سلطانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/01
 • تاملی در ساختار معنایی غزل حافظ، 1388/06/01
 • بررسی طنز های دو کلمه حرف حساب صابری، نجمه زارع، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • تلقی انسان از خدا در مصیبت نامه عطار، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/08
 • بررسی مفاهیم خدا،عشق و زن در داستان های کوتاه مصطفی مستور، عاطفه رضایی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/19
 • مقایسه شخصیت در کلیله و دمنه و تولستوی، رقیه مقدسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/05
 • بررسی و سنجش رمان های نوجوان .........، زهرا وفائیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/11
 • مجنون در وادی عرفان، الهام روستایی راد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/11
 • محتوای موضوعی داستان های کوتاه زنان ایرانی دهه 70، نجمه اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/12
 • بررسی تطبیقی ادب پایداری در شعر شاعر معاصر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/01
 • تحلیل ساختاری و مضمونی رمان چهل سالگی، ریحانه کاشانی خطیب، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/24
 • تحلیل ساختاری و معنوی رمان چهل سالگی، ریحانه کاشف خطیب، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/24
 • تحلیل ساختاری و معنوی رمان چهل سالگی در مقایسه با فیلمنامه..، 1391/03/24
 • بررسی عنصر گفتگو در داستان برجاده های سرخ اثر نادر ابراهیمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/01
 • فرهنگ عامه در داستان های نادر ابراهیمی، حکیمه موسوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/01
 • بررسی تحلیلی و تطبیقی سر مایه های صلح ودوستی، محمد امامی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/26
 • بلاغت درغزلیات کمال خجندی، فاطمه شمشادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/26
 • صور خیال در غزلیات اهل شیرازی، منیژه قنبریان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/27
 • بررسی تطبیقی رمان همسایه ها از احمد محمود...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/27
 • بررسی تطبیقی رمان همسایه ها از احمد محمود...، زهره کانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/27
 • بررسی سبک شناسی سی قصیده از دیوان ....، فاطمه توکلی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/28
 • بررسی سبک شناسی غزلهای لایق شیر علی، فاطمه صالحی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/28
 • بررسی و تحلیل.. و عنوان های کتاب های فارسی، عبدالله حکیم، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/28
 • مفهوم شهر وزندگی مدرن در شعر معاصر، حسن خدابنده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/30
 • اشعار هوشنگ ابتهاج و معینی کرمانشاهی، غدیره محمدآقایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب پرست نازنین، زهرا هرمزی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/20
 • بررسی تصویر آفرینی غزل های ناصر علی سرهندی، علی رجبی قوزلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/01
 • بررسی و تحلیل مفاهیم اخلاقی و تربیتی در شعر کودگ و نوجوان شاعران برجسته دوره ی انقلاب اسلامی ایران، سعید رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/01
 • مقایسه و تطبیق موضوع شهر گریزی و طبیعت گرایی(روستا دوستی) در اشعار منوچهر آتشی و احمد عبدالمعطی، فیض الله خوش کیش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/03
 • بررسی مدرنیته در آثار جعفر مدرس صادقی، ساجده سلیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/03
 • بررسی نشانه شناسی و بلاغی عناوین مجموعه های شعر معاصر از 1320 تا 1341، مرتضی داوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/08
 • بررسی و تحلیل قهرمان پردازی در رمان نوجوان در ده ی 80، آزاده اسلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/09
 • آداب ورسوم خانقاهی در آثار عطار، مرضیه رستگار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • تحلیل سبکی مجموعه داستان ...علی اشرف درویش، ناهیده غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • بررسی پیرنگ در بیست داستان کوتاه برجسته دهه هفتاد، ساناز فاتح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • بررسی سبک شناسانه ی اشعار گلرخسا صفی آوا، یاسمن نعمتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • تحلیل تصویر در شعر احمدرضا احمدی، شهلا داهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • مقایسۀ بن مایه چشم و متعلقات آن در غزلیات سعدی و حافظ، زهرا حیدر علی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • بررسی و مقایسه موتیف های غزلیات سعدی و امیرخسرو دهلوی، حمید نژاد سلیمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/11
 • بررسی رویکرد ها وروش های تاریخ نگاری و ابیات داستانی ایران بر مبنای نظریه تاریخ ادبی تاریخ نگاری (با تکیه بر کتاب صد سال داستان نویسی ایران/حسن میر عابدینی)، مهدی داد خواه تهرانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/31
 • تحلیل عناصر بلاغی در فیلم نامه های علیحاتمی و بهرام بیضایی، پریسا آقازاده بچه میر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/27
 • بررسی و مقایسه موتیف های غزلیات سعدی و غزلیات امیر خسرو دهلوی، حمید نزاد سلیمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • بررسی شگرد های شعر آفرینی در شعر نو فارسی، شکوفه شادکام، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/18
 • بررسی ابعاد فرهنگ عامه در اشعار سید علی صالحی، سمانه عسکری نهوجی اردستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • سبک شناسی ادراکی تحلیل مقایسه ای پک در آفرینش های هنری (معماری، نقاشی، خوشنویسی) دوره مکتب هندی، سمیه آقابابایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/12/18
 • آداب و رسوم خانقاهی در هفت اورنگ جامی، پیام امیدوار خرم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • بررسی آرایه های علم بدیع در شعر آیینی - مذهبی، محمدعلی کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • بررسی رئالیسم تاریخی - اجتماعی چند رمان فارسی با توجه به دیدگاه جورج لوکاچ، معصومه سلطانی چم حیدری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • تحلیل موتیف و درون مایه در رمان های فریبا وفی، عطیه جمالی گشتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • واکاوی نظریه شکاف نسلی در ادبیات داستانی معاصر، با تاکید بر شش رمان شاخص، سیامک رفیعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • بررسی و تحلیل پژوهش ها بلاغی در حوزه ی غزلیات شمس، روح الله رضوانی نوین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • تحلیل روایت سلامان و ابسال جامی براساس نظریه توماشفسکی، الناز ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/28
 • تجزیه و تحلیل نشانه شناسه-معناشناسانه ی اشعار بیژن نجدی، سینا سعیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/28
 • بررسی مولفه های پست مدرن در رمان های زندگی نو اورهان پاموک و صورتک های تسلیم محمد ایوبی، مایده آقائی میر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • صورت بندی میدان داستان کوتاه در ایران (1370-1379)؛ با استفاده از نظریه میدان های اجتماعی پی یر بوردیو، محمدرضا رم یار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • مولفه های فردیت یونگی در غزلیات شمس، بهنام صادقیان کلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/24
 • بررسی رابطه اسم ومسمی (لفظ ومعنی) در مثنوی معنوی، بهزاد موساوی زادگان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/02
 • همکنشی سینما و تدبیات در فیلم فروشنده اصغر فرهادی و نمایشنامه مرگ فروشنده آرتور میلر، اردلان باباسالاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/04
 • بررسی تطبیقی و سیر تحول استعاره های شناختی/ مفهومی در مثنوی های عطار و مولوی، سمیه تصدیقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/20
 • معنا در شعر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • تاثیر قرآن کریم بر ادبیات منظوم معاصر فارسی، سید احمد ذبیحی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی تطبیقی ادب پایداری در شعر شاعران معاصر، عبد المجید ارجمندی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/01
 • فراداستان در ایران، نفیسه لیاقی مطلق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/19
 • بررسی رویکرد ها و روش های تاریخ نگاری ادبیات داستانی ایران بر مبنای نظریه تاریخ ادبی و تاریخنگاری (با تکیه بر کتاب صد سال داستان نویسی ایران / نوشته حسن میر عابدینی )، مهدی دادخواه تهرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/24
 • تحلیل گفتمان انتقادی (از آغاز تا 1320)، محمد مهدی زمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/12
 • نقد و تحلیل تطبیقی کارکرد های زبانی و بلاغی با تکیه بر موضوعات زهدی و ذوقی، فرشته میلادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/18
 • بررسی تطبیقی و سیر تحول استعاره های شناختی/ مفهومی در مثنوی های عطار و مثنوی مولوی، سمیه تصدیقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/20
 • کارکرد های بلاغی در شعر طنز انقلاب اسلامی، همایون علیدوستی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/20
 • بهره برداری های فرهنگی، تربیتی، دینی و سیاسی، اجتماعی از گلستان و بوستان سعدی بر اساس آرای سعدی پژوهان در سده اخیر، عبدالله قلیان عسکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/21
 • کارکردهای بلاغی در شعر طنز انقلاب اسلامی، همایون علیدوستی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/20
 • بهره‌برداری‌های فرهنگی، تربیتی، دینی و سیاسی، اجتماعی از گلستان و بوستان سعدی بر اساس آرای سعدی‌پژوهان در سده اخیر، عبدالله قلیان عسکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/21
 • طبقه بندی نقد و تحلیل جریانهای خاطره نویسی دفاع مقدس، الهام زارع، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/04/12
 • تحلیل گفتمان انتقادی رمانهای سیاسی ایران در دوره پهلوی دوم، عنایت الله دارایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/07/10
 • مضمون شناسی دوگانه امید و ناامیدی در رمان فارسی در نسبت با تحولات اجتماعی ( از شهریور1320 تا انقلاب 1357)، شهناز عرش اکمل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی موتیف در غزل اجتماعی معاصر(ازسال 1350-1390) براساس رویکرد ساختگرایی تکوینی، راحله محمودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • کمیته بررسی تشکیل گروه تخصصی نقد ادبی، 1385/07/16
 • همکاری در برگزاری مرحله اول آزمون ورودی دکتری، 1385/12/02
 • عضو شورای علمی گروه ادبیات خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1397/09/01، تهران
 • عضویت در شورای علمی و برنامه ریزی گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور، 1397/11/30
 • عضویت در کارگروه تخصصی زبان و ادبیات فارسی، 1397/12/14
 • برگزاری مصاحبه و جذب دانشجویان پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه، 1398/04/15
 • عضویت در کمیته مصاحبه کننده دانشکده در مرحله دوم آزمون دکتری، 1398/04/16
 • کمیته ایجاد رشته کارشناسی ادبیات داستانی، 1385/07/17
 • عضویت در کمیته معاونت دانشجویی، 1385/10/01
 • معاون دانشکده، 1387/10/15
 • عضو کمیته ناظر برنشریات دانشگاه، 1387/12/01
 • معاون پژوهش دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، 1385/06/21
 • عضو کمیته نظر بر نشریات دانشجویی، 1385/08/01
 • معاون پژوهش دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، 1385/06/21
 • معاون دانشکده ادبیات، 1385/10/01
 • عضویت در کمیته نماینده معاونت محترم آموزش دانشگاه برای برگزاری جامع دانشجویان، 1387/03/28، ایران
 • نماینده معاونت محترم آموزشی دانشگاه برای جلسه دکتری خانم زهرا آقا بابایی، 1386/10/01
 • معاونت پژوهشی دانشکده، 1385/06/21
 • کمیته برگزاری جلسات پیش کرسی نظریه پردازی دکتر دبیر مقدم و خانم فرخزاد، 1386/12/13
 • عضویت در شورای پژوهشی دانشکده، 1385/12/01
همکاری در نشریات
 • مجله زبان و ادب فارسی، علمی پژوهشی، 1385/06/21، 1387/07/01، 12-1107
 • مجله دانش، علمی پژوهشی
 • فصلنامه رودکی، علمی پژوهشی
 • فصلنامه رودکی، علمی پژوهشی، 1387/09/01
 • مجله دانش، علمی پژوهشی
 • زبان و ادب، علمی پژوهشی
 • فصلنامه رودکی، علمی پژوهشی، 1390/09/01
 • مجله دانش، علمی پژوهشی، 1390/09/01
 • مجله نامه فارسی، علمی پژوهشی، 1390/12/01
 • مجله زبان و ادب فارسی، علمی پژوهشی، 1387/09/01
 • مجله زبان و ادب فارسی، علمی پژوهشی، 1390/12/01
 • مجله پژوهشهای ادبی، علمی پژوهشی، 1390/12/02
 • مجله ادبیات پایداری، علمی پژوهشی، 1391/02/17
 • مجله ادبیات پارسی، علمی پژوهشی، 1391/02/20
 • مجله زبان و ادب فارسی، علمی پژوهشی، 1391/02/17
 • مجله ادبیات تطبیقی، علمی پژوهشی، 1391/02/17
 • مجله فارسی دانشگاه داکا، علمی پژوهشی، 1391/12/01
 • مجله دانش، علمی پژوهشی، 1391/12/01
 • فصلنامه پارسی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، علمی پژوهشی، 1391/12/01
 • فصلنامه رودکی، علمی ترویجی، 1391/12/01
 • فصلنامه دانش، علمی پژوهشی، 1383/09/01
 • مجله فارسی دانشگاه داکا، علمی پژوهشی
 • ادبیات و پژوهش های میان رشته ای، علمی پژوهشی، 1396/07/30، 7371
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسی