professor_pic
ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین
ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین ، دانشیار رشته مدیریت بازرگانی ـ تجارت بین الملل است. ایشان در گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد