professor_pic
محمدرضا فرزین
محمدرضا فرزین ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
کسب جایزه فرهنگی
  • تقدیر نامه . بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، 1390/12/01، فرزین محمدرضا