professor_pic
محمود ضیائی
محمود ضیائی متولد شهر بیرجند است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت جهانگردی است.