professor_pic
محمود ضیائی
محمود ضیائی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد