professor_pic
محمدهاشم بت شکن
محمدهاشم بت شکن ، دانشیار رشته مدیریت مالی است. ایشان در گروه مالی و بانکداری دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد