professor_pic
حجت اله میرزائی تشنیزی
حجت اله میرزائی تشنیزی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد عضویت دارد