professor_pic
عباس عباس پور
عباس عباس پور ، دانشیار رشته مدیریت است. ایشان در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
کسب جایزه فرهنگی
  • یک جلد کلام ا... مجید از دستان مبارک مقام معظم رهبری با امضاء ایشان به عنوان بسیجی نمونه لشکر ده حضرت سیدالشهداء. (ع)، عباس پور عباس
  • جانباز نمونه کشوری، عباس پور عباس
  • دانشجوی نمونه کشوری، عباس پور عباس
  • تقدیر نامه های سالانه به مناسبت روز جانباز، عباس پور عباس
  • نقد و بررسی و تحلیل منصفانه وضعیت موجود آموزش و پرورش، عباس پور عباس
  • لوح تقدیر برای کسب رتبه ممتاز در بین دانشجویان بسیجی کشور، عباس پور عباس