professor_pic
عباس عباس پور
عباس عباس پور متولد شهر تویسرکان است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی است.
منتشر شده در نشریات داخلی
 • عباس پور عباس، توسعه مدیریت ضروری اجتناب ناپذیر برای درک چالش ها و پارادایم های نوین آموزشی و پژوهشی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، 10، شماره 37-40، 1383/01/01
 • محمدتبار سمیه، اسکندری حسین، عباس پور عباس، بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 7، 1390/07/01
 • عباس پور عباس، همتی محمد، شهولی خیرآبادی سلمان، ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مولفه های مدیریت دانش در بین کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران، نامه آموزش عالی، 1، 18، 1391/04/01
 • عباس پور عباس، نقد و بررسی کتاب مدیریت نیروی انسانی در سازمانها، 1، 90، 1386/03/01
 • رشتیانی سهراب، عباس پور عباس، رحیمیان حمید، تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت بیمه و ارائه الگوی مناسب، پژوهشنامه بیمه، 27، 3، 1391/08/15
 • رسته مقدم آرش، عباس پور عباس، طراحی مدل مفهومی یکپارچهسازمان یادگیرنده، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2، 4، 1390/10/01
 • عباس پور عباس، شرفی محمد، ارزیابی درونی در گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، اندازه گیری تربیتی، 2، 5، 1390/04/01
 • عباس پور عباس، دهقانی علیرضا، مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان ( مورد مطالعه IRIB و BBC)، مدیریت دولتی، 4، 10، 1391/04/01
 • رسته مقدم آرش، عباس پور عباس، الگوی در هم تنیده سازمان یادگیرنده با رویکرد راهبردی محک زنی در صنعت دانش محور، توسعه سازمانی پلیس، 9، 40، 1391/01/01
 • عباس پور عباس، رافضی زهره، رابطه بین رفتار اتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس، تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، 1، 8، 1390/07/01
 • رسته مقدم آرش، عباس پور عباس، در جستجوی الگوی نوین یادگیری زدایی سازمانی، علوم تربیتی، 4، 16، 1390/10/01
 • افشار فر فیروز، عباس پور عباس، حجازی الهه، در جستجوی درک روابط معنادار میان کارکردها و توانمند سازی روانشناختی، روانشناسی تربیتی، 7، 20، 1390/01/01
 • Maleki Hasan, mehrvarz shaban, Abbas pour Abbas, rahmani bilandi roghaye, Military medicines role in the armed forces and the need to develop specialized education programs in Iran military medicine, Iranian Journal of Military Medicine, 13, 4, 2012/01/01
 • خاقانی زاده مرتضی، ملکی حسن، عباسی محمود، عباس پور عباس، محمدی عیسی، چالش های آموزش اخلاق پزشکی مرتبط با اساتید: مطالعه ای کیفی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11، 8، 1390/12/01
 • محمدی مهر مژگان، ملکی حسن، عباس پور عباس، خوشدل علیرضا، نقش آموزش عالی در یادگیری مادام العمر، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 4، 2، 1391/01/01
 • خالوندی فاطمه، عباس پور عباس، طراحی مدل بهینه سازی مدیریت استعداد، پژوهش های مدیریت عمومی، 6، 19، 1392/01/01
 • رسته مقدم آرش، عباس پور عباس، کنکاشی بر موانع توسعه نظری یادگیری سازمانی، رویکرد نقادانه، مدیریت و توسعه، 13، 50، 1390/07/01
 • farhangi ali akbar, Abbas pour Abbas, abachian reza, Examining the Structural Relationships of New Communication and Information, 20, 4, 2012/01/01
 • محمود پور بختیار، رحیمیان حمید، عباس پور عباس، دلاور علی، واکاوی چالش های فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2، 2، 1391/07/01
 • محمدی مهر مژگان، ملکی حسن، خوشدل علیرضا، عباس پور عباس، تبیین نقش اعضای هیئت علمی در برنامه آموزش طب نظامی با رویکرد یادگیری مادام العمر: یک مطالعه کیفی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، 9، 4، 1390/10/01
 • خاقانی زاده مرتضی، ملکی حسن، عباسی محمود، عباس پور عباس، هویت برنامه درسی اخلاق پزشکی، مبتنی بر تجارب اساتید اخلاق پزشکی، اخلاق پزشکی، 5، 16، 1390/01/01
 • محمدی مهر مژگان، ملکی حسن، خوشدل علیرضا، عباس پور عباس، تبیین نقش اعضای هیئت علمی در برنامه آموزش طب نظامی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، 9، 4، 1390/10/01
 • عباس پور عباس، باروتیان هدی، بررسی رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمان ( بر اساس مدل اچیو) در واحد های ستادی شرکت ملی گاز ایران در سال 1388، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4، 10، 1389/01/01
 • محمدتبار سمیه، اسکندری حسین، عباس پور عباس، بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 7، 1390/07/01
 • رسته مقدم آرش، محمودی کوچکسرایی علی اصغر، عباس پور عباس، ایجاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه ارزش های مطلوب مدیران پلیس در دو ناحیه نروژ، توسعه سازمانی پلیس، 8، 38، 1390/10/01
 • زندیان هادی، عباس پور عباس، رحیمیان حمید، بررسی عوامل فردی و سازمان موثر بر خلاقیت کارکنان شرکت ملی گاز، تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، 3، 11، 1391/04/01
 • رحمانی رمضان، مهرورز شعبان، زارعی اسماعیل، عباس پور عباس، ملکی حسن، ابراهیم نیا مهدی، طراحی برنامه درسی طب اورژانس نظامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، 14، 1، 1391/01/01
 • عباس پور عباس، اقازاده احمد، باقری کراچی امین، طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 22، 69، 1391/10/01
 • عباس پور عباس، سجادی نسب امیر ناصر، کریمی تورج، یزدانی حمید رضا، مدیریت تصویر سازی در جهت منافع سازمان یا خود فرد: تاثیر تاکتیک های مدیریت تصویر سازی رو به بالا بر رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت دولتی، 2، 5، 1389/07/01
 • رافضی زهره، اسکندری حسین، عباس پور عباس، رابطه بین ابعاد شخصیت و دو نوع رفتار شهروندی سازمانی، پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 2، 5، 1391/01/01
 • علیاری شهلا، ملکی حسن، پازارگادی مهرنوش، عباس پور عباس، تدوین و استاندارد سازی شاخص های ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری، روانشناسی تربیتی، 10، 1، 1391/01/01
 • شرفی محمد، عباس پور عباس، مهرگان محمد رضا، شناسایی و رتبه بندی شاخص های سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی با استفاده از تکنیک فرایند غیر سلسله مراتبی، اندازه گیری تربیتی، 4، 12، 1392/04/01
 • گراوند منیژه، عباس پور عباس، مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و حق التدریس از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران، روانشناسی تربیتی، 8، 24، 1392/04/01
 • شرفی محمد، عباس پور عباس، ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6، 2، 1392/04/01
 • رضائی بیژن، عباس پور عباس، نیکنامی مصطفی، رحیمیان حمید، دلاور علی، 1طراحی و تدوین مدل عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی، فصلنامه علوم اجتماعی، 7، 3، 1392/07/01
 • فرهنگی علی اکبر، عباس پور عباس، عباچیان قاسمی رضا، مطالعه ای پیرامون تاثیر فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر ساختار سازمانی و عملکرد شرکت ها، مدیریت فناوری اطلاعات، 5، 3، 1392/07/01
 • حضرتی اکبر، عباس پور عباس، اکبری محله قلائی محمد، تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات، چشم انداز مدیریت دولتی، 4، 13، 1392/01/01
 • رحیمیان حمید، احمدپور داریانی محمود، عباس پور عباس، اعلامی فرنوش، شناسایی عوامل عملی اثرگزاری بر شکل گیری رفتار کارآفرینان، توسعه کارآفرینی، 6، 1، 1392/01/01
 • مذبوحی سعید، ملکی حسن، بهشتی سعید، عباس پور عباس، مفیدی فرخنده، الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اجتماعی مبتنی بر قرآن در دوره ابتدایی، روانشناسی تربیتی، 9، 29، 1392/07/01
 • عباس پور عباس، سلیمانی فرزانه، رحیمیان حمید، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی کارت امتیازی متوازن، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 5، 15، 1390/01/01
 • عباس پور عباس، شان تصمیم گیری در مدیریت: در جستجوی درک مدلها و پارادایمهای تصمیم گیری سازمانی، 0، 2، 1382/06/31
 • عباس پور عباس، مقایسه ی کارکردهای منابع انسانی دانشگاه با کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی، 58، 0، 1381/07/01
 • رضوی سیدعباس، ملکی حسن، عباس پور عباس، ابراهیمی قوام صغرا، 1بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی، روانشناسی تربیتی، 6، 16، 1389/01/01
 • عباس پور عباس، محمودی کوچکسرایی علی اصغر، رسته مقدم آرش، مدل مفهومی فرهنگ سازمانی برای مطالعات تطبیقی، مدیریت بر آموزش انتظامی، 4، 13، 1390/03/01
 • کرمی مرتضی، فردانش هاشم، عباس پور عباس، معلم مهناز، مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران، 2، 3، 1388/07/01
 • سلیمانی فرزانه، عباس پور عباس، رحیمیان حمید، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی کارت امتیازی متوازن، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 5، 1، 1390/03/01
 • عباس پور عباس، تاملی بر مسائل جذب و بکارگماری منابع انسانی: رویکردی راهبردی، منابع انسانی ناجا، 5، 19، 1389/03/01
 • عباس پور عباس، صحرایی رضوان، پیش بینی عرضه داخلی نیروی انسانی سازمانها با استفاده از مدل زنجیره مارکوف، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 2، 4، 1387/07/01
 • خاقانی زاده مرتضی، ملکی حسن، عباسی محمود، عباس پور عباس، 1ضرورت طراحی الگویی برای برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 3، 3، 1389/07/01
 • عباس پور عباس، خالوندی فاطمه، ویژگی های شغل و توانمندسازی روان شناختی کارکنان، روانشناسی تربیتی، 3، 10، 1386/10/01
 • خاقانی زاده مرتضی، ملکی حسن، عباسی محمود، عباس پور عباس، الگوی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی، اخلاق پزشکی، 6، 1، 1392/01/01
 • عباس پور عباس، واکاوی مفهوم ساختار و نقش و اهمیت آن در حل مسائل آموزش و پرورش، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، 1، 34، 1382/03/31
 • خاقانی زاده مرتضی، ملکی حسن، عباسی محمود، عباس پور عباس، الگوی برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6، 1، 1392/03/01
 • سید نقوی میر علی، عباس پور عباس، تحلیل رابطه ی احساس توانمندی و خلاقیت کارکنان با فرهنگ سازمانی مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4، 11، 1389/04/01
 • محمدتبار سمیه، اسکندری حسین، عباس پور عباس، 1بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2، 7، 1390/08/10
 • رافضی زهره، اسکندری حسین، عباس پور عباس، رابطه بین رفتار اتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران، تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، 2، 8، 1390/08/10
 • رافضی زهره، اسکندری حسین، عباس پور عباس، رابطه بین ابعاد شخصیت و دو نوع رفتار شهروندی سازمانی1، پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 2، 5، 1391/10/09
 • پورابوالقاسمی راحیل، عباس پور عباس، اسکندری حسین، بررسی وضعیت فرسودگی شغلی منابع انسانی و رابطه آن با فشارزاهای شغلی: مطالعه ای در شرکت پایانه های نفتی ایران، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 4، 16، 1392/06/01
 • عباس پور عباس، رحیمیان حمید، رشتیانی سهراب، تحلیل فاصله موجود با فرآیند مطلوب آموزش در چند شرکت بیمه و ارائه الگوی مناسب، پژوهشنامه بیمه، 27، 3، 1391/07/01
 • رحمانی رمضان، مهرورز شعبان، زارعی زوارکی اسمعیل، عباس پور عباس، ملکی حسن، نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران، مجله طب نظامی، سیزدهم، 4، 1390/10/02
 • رحمانی رمضان، مهرورز شعبان، زارعی زوارکی اسمعیل، عباس پور عباس، ملکی حسن، طراحی برنامه درسی طب اورژانس نظامی در یک دانشگاه نظامی، مجله طب نظامی، چهاردهم، 1، 1391/02/01
 • دلاور علی، عباس پور عباس، رحیمیان حمید، واکاوی چالش های فرا روی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2، 6، 1391/07/01
 • علیزاده ابراهیم، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، 1برآورد پایایی داده های تحلیل شغل با استفاده از نظریه تعمیم پذیری، اندازه گیری تربیتی، 4، 14، 1392/12/25
 • محمود پور بختیار، رحیمیان حمید، عباس پور عباس، دلاور علی، بازشناسی چالش های فراروی تجاری سازی پژوهشهای مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینهای، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1، 11، 1391/07/01
 • باقری کراچی امین، عباس پور عباس، اقازاده احمد، طراحی الگوی شایستگی های دانش آموختگان دانشگاه اسلامی برای خدمت محوری و ...، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1، 3، 1391/07/01
 • ضیایی محمد صادق، حسنقلی پور طهمورث، عباس پور عباس، یار احمد زهی محمد حسین، تبیین مدل توسعه قابلیت های فردی سرمایه انسانی با هدف چابک سازی بنگاه های کوچک و متوسط ( مطالعه ای در شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، پژوهش های مدیریت عمومی، 5، 15، 1391/01/01
 • محمدی مهر مژگان، ملکی حسن، عباس پور عباس، خوشدل علیرضا، جستاری بر شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8، 11، 1390/12/01
 • علیزاده ابراهیم، فلسفی نژاد محمد رضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، برآورد پایایی داده های غیر شغلی با استفاده از نظریه تعمیم پذیری، اندازه گیری تربیتی، 4، 14، 1392/10/01
 • رضائی بیژن، عباس پور عباس، نیکنامی مصطفی، رحیمیان حمید، دلاور علی، طراحی و تدوین مدل عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی، علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، 1، 22، 1392/07/01
 • عباس پور عباس، از سپهر نظریه تا حضیض عمل در مدیریت آموزشی در جست و جوی، مدیریت بر آموزش انتظامی، 1، 2، 1392/07/01
 • عباس پور عباس، شرفی محمد، مقدم مینا، ضرورت طراحی مدلی بهینه برای سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2، 8، 1391/01/01
 • سهرابی اسمرود فرامرز، عباس پور عباس، عافی آسیه، اثر بخشی آموزش هوش معنوی بر تعهد سازمانی کارکنان فاتب در سال 1390، دانش انتظامی، 1، 1، 1390/01/01
 • محمدپور بختیار، رحیمیان حمید، عباس پور عباس، دلاور علی، بازشناسی چالش های فراروی تجاری سازی پژوهشهای مدیریت اموزشی با ارائه نظریه زمینهای، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1، 11، 1391/07/01
 • رحیمیان حمید، عباس پور عباس، رسته مقدم آرش، شناسایی چالش های فرهنگ سازمانی و پیشنهاد راهکارهای تغییر، مدیریت فرهنگ سازمانی، 11، 4، 1392/10/01
 • عباس پور عباس، آقازاده احمد، باقری کراجی امین، طراحی الگو مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 22، 69، 1391/10/01
 • باقری کراجی امین، عباس پور عباس، آقازاده احمد، طراحی الگو ی شایستگی های دانش آموختگان دانشگاه اسلامی برای خدمت محوری وتامین نیازهای جامعه، مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1، 3، 1391/07/01
 • عباس پور عباس، رحیمیان حمید، پور کریمی جواد، تقوی قره بلاغ حسین، بررسی مقایسه ای وضیت توسعه حرفه ای دانشجویان دکتری رشته های اطلاعات و دانش شناسی و مدیریت آموزشی، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 1، 47، 1392/01/01
 • شرفی محمد، عباس پور عباس، مهرگان محمدرضا، شناسایی و رتبه بندی شاخص های سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی، اندازه گیری تربیتی، 1، 12، 1392/04/01
 • خاقانی زاده مرتضی، ملکی حسن، عباسی محمود، عباس پور عباس، الگو برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1، 19، 1392/01/01
 • firozjaee somayeh, Abbas pour Abbas, azizshomami mostafa, the studi of relationship between emotional intelligence and organizational, Global Journal of Management And Business Research, 9, 6, 2013/04/01
 • شرفی محمد، عباس پور عباس، ارتباط بین سرمایه فکی و عملکرد دردانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1، 20، 1390/04/01
 • عباس پور عباس، خاموشی سید محمد صادق، بررسی رابطه بین اجتماعی شدن و گرایش به ترک خدمت در کارکنان تازه وارد، چشم انداز مدیریت دولتی، 1، 15، 1392/07/01
 • باقری کراجی امین، عباس پور عباس، میزان تطابق دانشگاه ها با مولفه های سازمانی چابک از نظر اعضای هیات علمی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1، 26، 1393/07/01
 • عباس پور عباس، ملکی حسن، طراحی و اعتبار یابی الگو ی مطلوب برنامه درسی مساله محور در دانشگاه های الکترونیکی : مطالعه ترکیبی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1، 23، 1393/02/01
 • پورابوالقاسمی راحیل، عباس پور عباس، اسکندری حسین، بررسی وضعیت فرسودگی شغلی منابع انسانی و رابطه ان با فشارزاهای شغلی :مطالعه ای در شرکت پایانه های نفتی ایران، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1، 23، 1392/04/01
 • عباس پور عباس، خالوندی فاطمه، طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد مطالعه موردی شرکت نفت و گاز پارس، پژوهش های مدیریت عمومی، 1، 19، 1392/01/01
 • عباس پور عباس، شیخی نژاد فاطمه، رسته مقدم آرش، سنتز ادبیات سیاست های سازمانی، مدیریت بر آموزش انتظامی، 6، 3، 1392/07/01
 • کریمی یوسف، فرحبخش کیومرث، عباس پور عباس، ارتباط عاطفه مثبت-شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی :بررسی نقش میانجی خود کارامدی و پیشرفت در جهت هدف، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 1، 15، 1392/07/01
 • رسته مقدم آرش، رحیمیان حمید، عباس پور عباس، شناسایی چالش های فرهنگ سازمانی و پیشنهاد راهکارهای تغییر آن مورد مطالعه : سازمان های دولتی شهر تهران، مدیریت فرهنگ سازمانی، 1، 30، 1392/12/01
 • عباس پور عباس، رحیمیان حمید، آرائی محمود، بررسی رابطه بین راهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 8، 3، 1393/07/01
 • اعتمادفر ایرج، زارعی زوارکی اسمعیل، عباس پور عباس، تاثیر منتورینگ تلفیقی بر داربست زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری، روانشناسی تربیتی، 1، 31، 1393/01/01
 • فرهنگی علی اکبر، عباس پور عباس، فراهانی سهیلا، عباچیان قاسمی رضا، تحلیل تاثیر رسانه های اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خریدار از شرکت :مطالعه مورد شرکت ایران خوردرو، مجله جهانی رسانه، 1، 18، 1393/07/01
 • بندک موسی، ملکی حسن، عباس پور عباس، ابراهیمی قوام صغرا، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خلاقیت دانش آموزان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4، 13، 1393/04/01
 • فرهنگی علی اکبر، عباس پور عباس، عباچیان قاسمی رضا، مطالعه ای پیرامون تاثیر فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های خدماتی : مورد مطالعه در شرکت های مهندسین مشاور، مدیریت فناوری اطلاعات، 1، 16، 1392/07/01
 • firozjaee somayeh, Abbas pour Abbas, azizi mostafa, jafari zahra, the studi of status of organizational citizenship behavior, 2, 2, 2014/02/01
 • رحیمیان حمید، احمدپور محمود، عباس پور عباس، اعلامی فرنوش، شناسایی عوامل اثر گذار بر شکل گیری رفتار کارافرینان اجتماعی در ایران، توسعه کارآفرینی، 1، 19، 1392/01/01
 • رضایی بیژن، عباس پور عباس، نیکنامی مصطفی، رحیمیان حمید، دلاور علی، واکاوی راه کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمینه ای، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 10، 1392/07/01
 • hashemian fakhrossadat, Abbas pour Abbas, pirizamaneh moslem, taheri bahman, Reliability and Validity of the Balanced Scorecard in Iranian Organizations, journal of educational and management studies, 4, 1, 2014/06/01
 • عباس پور عباس، جهانگرد اسفندیار، میثاقی فر الهه، تحلیل تاثیر مخارج آموزشی بر تولید فعالیت های اقتصادی: مطالعه موردی ایران، هند، ژاپن، آلمان و استرالیا، تعلیم و تربیت، 31، 123، 1394/03/01
 • علیزاده ابراهیم، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، کاربرد نظریه تعمیمپذیری در پژوهشهای مدیریت با تأکید بر تحلیل شغل، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 1، 2، 1393/10/01
 • باقری کراجی امین، عباس پور عباس، آقازاده احمد، رحیمیان حمید، مهرگان محمدرضا، میزان کاربست مولفه های چابکی سازمانی در دانشگاه ها، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1، 23، 1393/01/01
 • عباس پور عباس، جهانگرد اسفندیار، میثاقی فر الهه، تحلیل تاثیر مخارج موزشی بر تولید فعالیت های اقتصادی: مطالعه موردی ایران،هند،ژاپن،آلمان و استرالیا، نمای تربیت، 0، 123، 1394/02/28
 • عباس پور عباس، رحیمیان حمید، پور کریمی جواد، تقوی حسین، بررسی الگوی توسعه حرفه ای دانشجویان دکتری علوم تربیتی بر اساس نظریه زمینه ای، آموزش عالی ایران، 6، 1، 1393/11/15
 • Abbas pour Abbas, Shakeri Mohsen, Rahimian Hamid, Farasatkhah Maqsoud, Introducing a Model for the Accountability of Public Universities based on Grounded Theory, JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE, 4, 2, 2016/02/22
 • عباس پور عباس، شاکری محسن، رحیمیان حمید، فراستخواه مقصود، تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاه های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 1، 3، 1393/01/01
 • مجتبی زاده محمد، عباس پور عباس، ملکی حسن، فراستخواه مقصود، رحیمیان حمید، طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کیفیت دانشگاه های کشور، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9، 2، 1395/01/31
 • عباس پور عباس، شاکری محسن، رحیمیان حمید، فراستخواه مقصود، مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته، پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 33، 1395/04/01
 • عباس پور عباس، بدری مرتضی، رابطه بین توانمندسازی روان شناختی و عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 24، 79، 1394/10/01
 • عباس پور عباس، آرائی محمود، بررسی رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش مازندران، اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 9، 4، 1393/08/01
 • خادمی فرد نورمحمد، عباس پور عباس، حسین زاده مهدی، شناسایی ویژگی ها و ابعاد مدارس اسلامی در ایران به همراه ارائه الگوی مطلوب مدرسه اسلامی، اندیشه های نوین تربیتی، 11، 3، 1394/08/01
 • عباس پور عباس، زندیان هادی، قادرمرزی حبیب الله، بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار کارکنان: نقش واسطه ای تعامل رهبر - عضو، مطالعات رفتار سازمانی، 4، 5، 1394/10/01
 • خراسانی اباصلت، عباس پور عباس، وفایی زاده مهدی، بررسی عوامل موثر بر انتقال آموزش در آموزش های ضمن خدمت کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه تهران با استفاده از مدل هولتون، آموزش و توسعه منابع انسانی، 2، 5، 1394/05/01
 • رسته مقدم آرش، عباس پور عباس، جلالی دیزجی علی، تاملی بر میراث علمی جهانی رشته ی مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 9، 16، 1395/03/01
 • بندک موسی، ملکی حسن، عباس پور عباس، ابراهیمی قوام صغرا، تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان ، روانشناسی تربیتی، 11، 37، 1394/08/01
 • کرمی مرتضی، فرح بخش کیومرث، عباس پور عباس، رضایت غلامحسین، کاوشی در عوامل اصلی تربیت اخلاقی:شناسایی ویژگیهای اخلاقی الگو مبتنی بر بافت شناسی عمل تربیت (مطالعه موردی بافت استادان، مربیان و مدیران آموزشی یک دانشگاه سازمانی)، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 24، 30، 1395/01/01
 • مهدوی هزاوه منصورi، ملکی حسن، مهرمحمدی محمود، عباس پور عباس، حیات طیبه، چشم اندازی برای تربیت کودکان: ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین ویژگیهای معلم دوره ابتدایی، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 24، 30، 1395/02/01
 • تقوی حسین، عباس پور عباس، رحیمیان حمید، پور کریمی جواد، تحلیل اکتشافی مسائل دانشجویان دکتری درایران، نامه آموزش عالی، 7، 28، 1393/10/01
 • کریمی یوسف، فرح بخش کیومرث، عباس پور عباس، ارتباط عاطفه مثبت، شرایط کاری و حمایت از هدف با رضایت شغلی: بررسی نقش میانجی خودکارآمدی و پیشرفت در جهت هدف، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4، 15، 1392/07/01
 • کرمی مرتضی، فرح بخش کیومرث، عباس پور عباس، رضایت غلامحسین، کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی )مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی(، روانشناسی نظامی، 7، 25، 1395/01/01
 • جلالی دیزجی علی، رسته مقدم آرش، عباس پور عباس، تاملی بر میراث علمی جهانی رشته مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، 9، 16، 1395/06/31
 • عباس پور عباس، احمدی منیژه، رحیمیان حمید، دلاور علی، تبیین و ارائه مدل شایستگی سربازرسان در سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد، آموزش و توسعه منابع انسانی، 3، 10، 1395/07/17
 • رحیمی مند مریم، عباس پور عباس، رابطه روش های تدریس با انگیزه پیشرفت در دانشجویان، روانشناسی تربیتی، 12، 41، 1395/09/01
 • عباس پور عباس، رحیمیان حمید، غیاثی ندوشن سعید، اکرادی احسان، راهبردهای اثربخش استقرار الگوی یکپارچه سازی برنامه ریزی جانشین پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه های دولتی از دیدگاه مدیران و خبرگان آموزش عالی، پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 34، 1395/07/01
 • اصفهانی نصر، عباس پور عباس، فرهنگی علی اکبر، عباچیان قاسمی رضا، بررسی تاثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی، مدیریت دولتی، 7، 4، 1394/10/01
 • خالقی نژاد سیدعلی، ملکی حسن، فراستخواه مقصود، عباس پور عباس، تبیین چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه درسی قصد شده دوره کارشناسی: یک مطالعه کیفی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16، 1، 1395/04/08
 • علیاری شهلا، ملکی حسن، پازارگادی مهرنوش، عباس پور عباس، تدوین و ارائه الگوی اعتبار بخشی برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشته ی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16، 1، 1395/05/01
 • ملکی حسن، عباسی ذکیا، عباس پور عباس، بهشتی سعید، مطالعه تطبیقی تربیت اخلاقی کشورهای ایران، چین و آمریگا در عصر معاصر در آموزش عالی، پژوهش های اخلاقی، هفتم، 3، 1396/01/15
 • ملکی حسن، سلمانی بابک، عباس پور عباس، حکیم زاده رضوان، امیر تیموری محمد حسن، رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالش ها و فرصتها، اول، 3، 1395/04/15
 • ملکی حسن، خالقی نژاد سید علی، فراستخواه مقصود، عباس پور عباس، ارزشیابی برنامه درسی حمایت شده: چگونه فرایند یادگیری و آموزش را در دوره کارشناسی تسهیل کنیم؟، آموزش در علوم انتظامی، 3، 4، 1394/10/01
 • سعدی پور اسماعیل، شعبانی مرتضی، ملکی حسن، عباس پور عباس، اثربخشی آموزش مبتنی بر حل میئله خلاق بر تفکر خلاق کارکنان مؤسسه اعتباری کوثر، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6، 4، 1396/03/25
 • علیاری شهلا، ملکی حسن، پازارگادی مهرنوش، عباس پور عباس، تدوین و ارائه الگوی اعتبار بخشی برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشته‌ی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16، 1، 1395/04/15
 • برقی عیسی، ملکی حسن، عباس پور عباس، زارعی زوارکی اسمعیل، سراجی فرهاد، طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه‌درسی مساله محور در دانشگاه‌های الکترونیکی؛ مطالعه ترکیبی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7، 1، 1393/02/15
 • مذبوحی سعید، ملکی حسن، بهشتی سعید، عباس پور عباس، مفیدی فرخنده، الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اجتماعی مبتنی بر قرآن در دوره ابتدائی آموزش و پرورش، روانشناسی و علوم تربیتی، 1، 29، 1392/07/01
 • خاقانی زاده مرتضی، ملکی حسن، عباسی محمود، عباس پور عباس، مصری مهدی، چالشهای برنامه درسی اخلاق پزشکی مبتنی بر تجارب اساتید اخلاق پزشکی: مطالعه ای کیفی، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 5، 2، 1391/01/01
 • خاقانی زاده مرتضی، ملکی حسن، عباسی محمود، عباس پور عباس، حشمتی نبوی فاطمه، عبادی عباس، مصری مهدی، عناصر و ساختار برنامه درسی اخلاق پزشکی، اخلاق پزشکی، 4، 12، 1389/04/13
 • خاقانی زاده مرتضی، ملکی حسن، عباسی محمود، عباس پور عباس، پیروزمند علیرضا، بررسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی، اخلاق پزشکی، 3، 10، 1388/11/15
 • رضوی سید عباس، ملکی حسن، عباس پور عباس، ابراهیمی قوام صغرا، بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی، روانشناسی تربیتی، 6، 16، 1389/02/12
 • فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8، 1، 1396/02/02
 • عباس پور عباس، مجتبی زاده مجتبی، ملکی حسن، فراستخواه مقصود، طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران به شیوه نظریه ی زمینه ای، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 1، 4، 1394/05/01
 • شعبانی مرتضی، ملکی حسن، عباس پور عباس، سعدی پور اسماعیل، اثربخشی آموزش مبتنی بر حل مساله خلاق بر تفکر خلاق کارکنان موسسه اعتباری کوثر، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6، 4، 1396/01/19
 • Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Abbas pour Abbas, abbasi roohallah, designing an artificial neural network model for predicting employee job competency, science and Education, 2, 2
 • طاهری صادق، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، برجعلی احمد، تدوین مدل ساختاری جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی پایه (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 30، 37، 1396/05/02
منتشر شده در نشریات خارجی
 • firozjaee somayeh, Abbas pour Abbas, azizi mostafa, the studi of status of emotional intelligence among high school teachers in iran, Asian Journal of Research in Business Economics and Management(AJRBEM) ISSN, 4, 6, 2014/06/06
 • khaloundi fatemeh, Abbas pour Abbas, Optimizing Talent Management Process; A Case Study in PONE Company, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 9, 6, 2013/05/09
 • jafari sepideh, Abbas pour Abbas, azizi mostafa, The effect of organizational culture on the knowledge management implementation processes from the viewpoint of Education Dept employees, Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 5, 1, 2013/05/01
 • jafari sepideh, Abbas pour Abbas, azizi mostafa, FEASIBILITY STUDY ON KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES IN EDUCATION ORGANIZATION, Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 5, 1, 2013/05/01
 • firozjaee somayeh, Abbas pour Abbas, azizi mostafa, The Study of Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior of High School Teachers in Iran, Journal of Applied Sciences, 1, 1, 2014/05/08
 • Moghimi-Firozabad Masoome, Rahimian Hamid, Abbas pour Abbas, Maleki Hasan, DESIGN A MODEL FOR EXPLANATION OF PROFESSIONAL ETHICAL BEHAVIORS, TRENDS IN LIFE SCIENCES, 4, 4, 2015/10/01
 • Rahimian Hamid, Arash Majid, Abbas pour Abbas, Delavar Ali, Offering the model of structural equation for the parameters of leadership thinking, communication and meritocracy in training of the organizational leaders of oil company, Asian Social Science, 12, 10, 2016/09/19
 • abachian reza, Abbas pour Abbas, Naser Esfahani Ali, ekradi ehsan, Effects of managers’ good characterson affective organizational commitment in consultant engineering firms, Global Journal on Humanites & Social Sciences, 2, 4, 2016/08/01
 • Abbas pour Abbas, Noghreh Ali, Examine the relationship between organizational culture and job satisfaction of Tourism bank employees in Iran, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 2, 3, 2014/05/01
 • Rahimi mand Maryam, Abbas pour Abbas, Studying Psychological Aspects of New Methods of Teaching Effectiveness on Higher Education of Iran, Asian Social Science, 11, 22, 2015/08/18
 • Abbas pour Abbas, Golabdoust Ali Reza, Golabdoust Naemeh, Golabdoust Tayyebeh, A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE AND ORGANIZATION AGILITY IN TEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, International Journal of Asian Social Science, 5, 11, 2015/11/01
 • abachian reza, Naser Esfahani Reza, Abbas pour Abbas, farhangi ali akbar, A Study of the Mediating Role of Job Involvement in Affecting Good Character of Managers on Employees’ Organizational Affective Commitment, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 8, 27, 2015/10/29
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • عباس پور عباس، هفته پژوهش، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، چالش های علم و پژوهش در قرن 21 : یک رویکرد مدیریتی، 1385/09/25، 1385/09/25
 • عباس پور عباس، همایش پیامبر اعظم و تعلیم و تربیت اسلامی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، در جستجوی مدلی انطباقی بر مبنای سیرۀ نبوی(ص) برای تحول راهبردی در نظام آموزش و پرورش ایران، 1385/12/12، 1385/12/13
 • عباس پور عباس، کمیته کرسی های نظریه پردازی، سخنران، مقاله کامل، درآمدی بر فلسفه علم، 1386/03/07، 1386/03/08
 • عباس پور عباس، دیپلماسی در مدیریت آموزشی، سخنران، 1386/09/17، 1386/09/21
 • عباس پور عباس، هفته پژوهش - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، دیپلماسی مدیریت آموزشی در جستجوی درک حقایقی معنادار از مفهوم دیپلماسی در مدیریت نظامهای آموزشی، 1386/09/25، 1386/09/25
 • عباس پور عباس، باقری کراچی امین، نخستین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، فرایند تفکر خلاق و راهبردی: حلقه مفقوده رساله های دکتری، 1387/04/01، 1387/04/01
 • عباس پور عباس، وفایی زاده مهدی، اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، آسیب شناسی سیستم انتقال آموزش؛ حلقه مفقوده در فرآیند پایش آموزش، 1389/10/01، 1389/10/02
 • عباس پور عباس، خالوندی فاطمه، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، سخنران، مقاله کامل، چالش های راهبردی نظام مدیریت توسعه پایدار، 1389/12/17، 1389/12/18
 • عباس پور عباس، دلاور علی، آسیب شناسی رساله های دکتری در علوم انسانی، ارائه پوستر، مقاله خلاصه، رویکرد آسیب شناختی به موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد، 1390/01/01، 1390/01/02
 • عباس پور عباس، همایش آسیب شناسی رساله های دکتری در علوم انسانی، ارائه پوستر، مقاله خلاصه، تحلیلی بر ساختار و محتوای رساله های دکتری رشته آموزش عابلی، 1390/01/01، 1390/01/02
 • عباس پور عباس، اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پرورش ایران، سخنران، مقاله کامل، آسیب شناسی سیستم انتقال، حلقه مفقوده در فرایند پایش آموزش، 1390/01/01، 1390/01/02
 • عباس پور عباس، همایش سراسری نگهداشت نیروی انسانی ناجا، اجتماعی کردن ابزاری موثر در تثبیت و ارتقای سرمایه انسانی سازمان، 1390/02/28
 • علیاری شهلا، ملکی حسن، پازارگادی مهرنوش، عباس پور عباس، نخستین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تدوین و استانداردسازی شاخص های ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 1390/09/02، 1390/09/02
 • عباس پور عباس، شرفی محمد، هفته پژوهش - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، سخنران، 1390/09/24، 1390/09/25
 • زندیان هادی، عباس پور عباس، رحیمیان حمید، ربیعیان حسن، کنفرانس ملی کارآفرینی، ارائه پوستر، مقاله خلاصه، بررسی موانع خلاقیت کارکنان شرکت ملی گاز، 1390/09/28، 1390/09/29
 • محمدی مهر مژگان، ملکی حسن، خوشدل علیرضا، عباس پور عباس، اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاه ها، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تبیین نقش اعضای هیات علمی در برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد مادام العمر، 1390/10/14، 1390/10/15
 • عباس پور عباس، احمدیان مهرناز، نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی، سخنران، 1390/12/06، 1390/12/07
 • مقیمی فیروز آباد معصومه، عباس پور عباس، کنگره ی بین المللی علوم انسانی اسلامی، سخنران، مقاله کامل، لزوم تحول در علوم انسانی در حوزه ی مدیریت راهبردی از منظر اسلام، 1391/03/30، 1391/03/31
 • عباس پور عباس، کنفرانس بین اللمللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، سخنران، 1392/11/08، 1392/12/11
 • عباس پور عباس، کنفرانس بین اللمللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، سخنران، 1392/12/08، 1392/12/11
 • عباس پور عباس، گواهی تاییید کرسی ترویجی، سخنران، 1393/01/01، 1393/01/02
 • عباس پور عباس، ملکی حسن، فراست خواه مقصود، اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت درنظام های دانشگاهی، سخنران، 1393/02/17، 1393/02/18
 • مجتبی زاده محمد، عباس پور عباس، ملکی حسن، فراست خواه مقصود، اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت درنظام های دانشگاهی، سخنران، 1393/02/17، 1393/02/18
 • عباس پور عباس، ملکی حسن، فراست خواه مقصود، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سخنران، 1393/05/16، 1393/05/17
 • مجتبی زاده محمد، عباس پور عباس، ملکی حسن، فراست خواه مقصود، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سخنران، 1393/05/16، 1393/05/17
 • مجتبی زاده محمد، عباس پور عباس، ملکی حسن، فراست خواه مقصود، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سخنران، 1393/05/16، 1393/05/17
 • عباس پور عباس، اکرادی احسان، عبدی زهرا، همایش استانی جایگاه و اقتضائات در تربیت معلم، ارائه پوستر، 1393/10/01، 1393/10/02
 • اکرادی احسان، عباس پور عباس، عبدی زهرا، همایش استانی جایگاه و اقتضائات در تربیت معلم، سخنران، 1393/10/08، 1393/10/09
 • مجتبی زاده مجتبی، عباس پور عباس، ملکی حسن، فراستخواه مقصود، دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، ارائه پوستر، 1394/02/23، 1394/02/24
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Abbas pour Abbas, word congress, announcer, complete article, certificate of oral presentation, 2012/12/29, 2012/12/30
 • Abbas pour Abbas, 4th world congress of Administrative & Political Sciences, announcer, 2015/11/26, 2015/11/28
 • Abbas pour Abbas, The 3rd International conference on behavioral science and social studies, announcer, 2016/06/02, 2016/06/02
 • عباس پور عباس، اولین همایش بین المللی مدیریت فرایندهای سازمانی، نقدی بر رویکرد های جاری مدیریت فرایند های کسب و کار: از مهندسی مجدد تا مدیت فرایند های کسب و کار، 1389/04/07
 • خاقانی زاده مرتضی، عباسی محمود، ملکی حسن، عباس پور عباس، سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی حقوق بیماران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نقدی بر حقوق بیمار با رویکرد اخلاقی، 1389/12/03، 1389/12/05
 • رسته مقدم آرش، عباس پور عباس، کنفرانس بین المللی مدیریت، ارائه پوستر، مقاله خلاصه، رویکرد یکپارچه به نظام یادگیری زدایی و یادگیری سازمانی در سازمان یاد گیرنده، 1390/09/10، 1390/09/11
 • عباس پور عباس، مجتبی زاده محمد، دومین کنفرانس بین المللی -کارآفرینی و توسعه اقتصادی، سخنران، مقاله کامل، تبارشناسی پارادایمی روش های تحقیقی در مدیریت، 1392/06/22، 1392/06/23
تالیف
 • عباس پور عباس، مدیریت منابع انسانی پیشرفته، تالیف، سمت، 1382/01/01
ترجمه
 • عباس پور عباس، صحرانورد یونس، بهبود مدارس از طریق رهبری معلم، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1393/04/01
 • عباس پور عباس، اکرادی احسان، روان شناسی سازمانی برای مدیران، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1394/08/01
 • عباس پور عباس، غیاثی ندوشن سعید، اکرادی احسان، دانشگاه ها چگونه کار می کنند، ترجمه، توسعه دانش، 1395/02/01
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • تدوین ساختار تشکیلاتی تفصیلی بخش تربیت بدنی و ورزش کشور، 1385/01/01
 • بازنگری سرفصل های دروس مدیریت برنامه ریزی آموزشی، 1390/01/01
 • طرح ارزیابی درونی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
 • طراحی مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی، کاربردی
 • بررسی و تعیین ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران آموزشی در آموزش و پرورش، کاربردی
 • طراحی مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه
 • گزارش ارزیابی درونی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناسی ارشد
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحولی در شهر قدس، حمیده حاجی بابا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/10/01
 • بررسی تاثیرات تربیتی تقوا در سخنان امیر مومنان( ع)، محمد محمدزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/10/17
 • بررسی رابطه نسبی بالندگی مدیران بر اثر بخشی سازمانی پیشنهاد مدنی مناسب برای بالندگی مدیران آموزش و پرورش کشور، ابولفضل قاسم زاده علیشاهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/10/17
 • بررسی مقایسه ای فشارهای شخصی و روش های مقابله با آن دربین زن و مرد مدارس متوسطه تهران، محبوبه ایزدی دخرآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1384/10/17
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‍ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ icdl ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ آب‌ وف‍اض‍لاب‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌، عباس خادمی زارع، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/02/11
 • ارزشیابی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت ICDL بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران، عباس خادمی زارع، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/02/11
 • راب‍طه‌ ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ا ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ درب‍ان‍ک‌ ک‍ش‍اورزی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌1384-85، فاطمه خالوندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/04/10
 • رابطه ویژگی های شغلی با توانمند سازی روان شناختی کارکنان، فاطمه خالوندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/04/10
 • تاثیر e-learning بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای تهران، فاطمه صفایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/10/17
 • بررسی رابطه نسبی طراحی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، موسی مقدسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/12/20
 • بررسی اثربخشی دوره های تخصصی آموزش ضمن خدمت کارشناسان شرکت سایپا یدک، حمید ناصری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی تطبیقی و تحلیلی نظام گزینش دانشجو در ایران و ممالک توسعه یافته، مهدی حجازی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی تطبیقی نظام آموزشی ضمن خدمت معلمان ایران و نظام آموزش ضمن خدمت کشورهای انگلستان و آلمان و دهه ی اخیر به منظور ارائه الگوی مناسب برای نظام آموزش ضمن خدمت ایران، عبداله سکوندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی تطبیقی نظام آموزشی ضمن حرمت معلمان....، عبدالله شکوندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی تاثیر سبک های رهبری بر رضایت شغلی استانداری تهران، فاطمه ابراهیم نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارضی با اثر بخشی سازمان بهزیستی شهر تهران با اثربخشی آنان در سال 1386، سعیده قائینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/01
 • رابطه بین کیفیت زندگی(QWL)با عملکرد مدیران مدارس دولتی شهرستان رودسر، اسدالله تمجیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/01
 • مقایسه نظام آموزشی دختران و پسران دبیرستان های تهران و تاثیر آن بر بحران هویت، معصومه خیل فرهنگ، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/01
 • اثربخشی دوره های تخصصی آموزشی ضمن خدمت شرکت سایپا، حمید ناصری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/15
 • برنامه ریزی 5 ساله نیروی انسانی برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بر اساس مدل زنجیره مارکوف (1389-1385)، خانم رضوان صحرایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/15
 • ارزشیابی عملکرد آموزشی مجتمع آموزشی، سید رضا میر قاسمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/26
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، علی اکبر حیدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/27
 • ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍دی‍ران‌ م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادام‍وزی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ آن‍ان‌، مریم صمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/01/31
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ م‍دی‍ران‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 5 آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍ه‍ران‌، ناهید محمودیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/02/09
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ م‍ارک‍وف‌ )1389 -1385 )، رضوان صحرایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/03/20
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آم‍ادگ‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ای‍ی‌، حرمت السادات سجادی شایسته، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/04/10
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍درس‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ پ‍س‍ران‍ه‌ غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ )م‍ن‍طق‍ه‌4 ) در چ‍ارچ‍وب‌ م‍دارس‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‌، داود بابایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/04/10
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‍داری‌ ت‍ه‍ران‌، فاطمه ابراهیم نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/04/25
 • راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ک‍ارک‍رده‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍درس‍ه‌ و ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌: آزم‍ون‌ م‍دل‌ اس‍پ‍ری‍ت‍زر، فیروز افشارفر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/07/13
 • ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ارب‍رد م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در م‍رک‍ز ب‍ه‍م‍ن‌ م‍وت‍ور و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‌، سمانه باقری غازیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/07/21
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ع‍ارض‌ م‍دی‍ران‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ در س‍ال‌1386، سعیده قائینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/07/22
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ (QWL) ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ رودس‍ر، اسدالله تمجیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/08/02
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ س‍ای‍پ‍ا ی‍دک‌، حمید ناصری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/08/02
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ دول‍ت‍ی‌ وزارت‌ ک‍ار وام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ) س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ :1385-86 )، مریم قاسمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/08/13
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ک‍رش‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر و ت‍ح‍ول‌ در م‍ی‍ان‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 5 آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، گلشن مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/08/22
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ا و آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍درس‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ودب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ پ‍س‍ران‍ه‌ غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‌ ه‍دای‍ت‌ )م‍ن‍طق‍ه‌2) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ش‍ش‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ وی‍س‌ ب‍ورد، هومن نیک پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/09/03
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د آم‍وزش‍ی‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍ظری‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ EFQM و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌، کیمیا کمالی معانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/10/17
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ظام‌ گ‍زی‍ن‍ش‌ دان‍ش‍ج‍و در ک‍ش‍ور ای‍ران‌ و م‍م‍ال‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ) ژاپ‍ن‌ ، آل‍م‍ان‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌) ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌، مهدی حجازی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/10/17
 • راب‍طه‌ اخ‍لاق‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ م‍دی‍ران‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ت‌ در س‍طح‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍م‌، سعید عطاریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/11/03
 • ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ زن‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ده‍ل‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور چ‍ارچ‍وب‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، فتح الله حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/12/07
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ف‍ارغ‌ ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ رش‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ا ف‍ارغ‌ ال‍ت‍ح‍ص‍ی‍لان‌ س‍ای‍ر رش‍ت‍ه‌ ه‍ا از دی‍د م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ م‍دارس‌، محمد احمدی یکتا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/12/11
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ای‍ران‌ و ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و آل‍م‍ان‌ در ده‍ه‌ ی‌ اخ‍ی‍ر ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ای‍ران‌، عبدالله مکوندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/12/13
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر)ع‍لاق‍ه‌ دان‍ش‌ ام‍وزان‌، س‍اب‍ق‍ه‌ ت‍دری‍س‌، م‍درک‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍دت‌ زم‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌،...) ب‍ر ن‍گ‍رش‌ و م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 8 ت‍ه‍ران‌ در درس‌ ری‍اض‍ی‌ س‍ال‌2-1385-1386، معصومه برزگران، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/01/08
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ده‌ گ‍ان‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ش‍ش‌ س‍ی‍گ‍م‍ا در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌)ب‍رح‍س‍ب‌ ادراک‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌)، الهه مشهدی زادسید کندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/01/24
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍رک‍ز گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌1387، عرفانه لواسانی فرد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/01/24
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ال‌ اول‌) ب‍ع‍ن‍وان‌ ورودی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌) و دان‍ش‌ ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ال‌ آخ‍ر )ب‍ع‍ن‍وان‌ خ‍روج‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌) در دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، رضا رضایی بروجرد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/02/07
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ظام‌ ارزش‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ و پ‍س‍ران‌ س‍ال‌ س‍وم‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، معصومه خیل فرهنگ، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/02/25
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ وت‍وس‍ع‍ه‌ در ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو، حمزه نژاد حسین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/03/05
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان شاغل در شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران‭(TII)‬ در سال‭1388‬، علی روستا، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/04/01
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداری‌ س‍ازم‍ان‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍طور طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ آن‍ان‌، داور فخری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/04/19
 • ب‍ررس‍ی‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍لاس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ دان‍ش‌ ام‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ اول‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ج‍ن‍ورد در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌86-87، محمد حسن مروتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/06/26
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ان‍گ‍ی‍زه‌ ان‍ج‍ام‌ وظای‍ف‌ ک‍اری‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ م‍رک‍زی‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌1386، سمیه شیخی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/06/26
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ک‍اراف‍ری‍ن‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‌ ام‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ پ‍س‍ران‍ه‌ غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ و دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رج‌، روح اللله تیموری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/07/13
 • ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍روه‌ م‍ع‍م‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ س‍ازی‍ان‌- س‍اری‌1386-1387، سید مهدی کیایی جمالی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/07/28
 • ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ب‍ه‍ب‍ود ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍رورش‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ع‍اون‍ان‌، م‍دی‍ران‌ پ‍رورش‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ری‍وان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌86-87، غلامعلی عباسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/07/29
 • ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارک‍رد ن‍ظام‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ )گ‍رای‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌) دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ نور، ندا نیکمرد طهرانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/09/02
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ق‍ز در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌86-87، فاروق یزدان ستا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/09/10
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آم‍ادگ‍ی‌ ک‍ارب‍رد زی‍ر س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ از ن‍ظر م‍دی‍ران‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ )ئ‍م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ م‍ن‍اطق‌ 19 ک‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌)، عاطفه یوسفی خواه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/09/18
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ )م‍ورد م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ س‍اپ‍ک‍و)، محمد رمضانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/09/25
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍اش‍م‍ر ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد آن‍ان‌، سعید ناصح، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/10/08
 • ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍خ‍اب‍رات‌ ای‍ران‌، عبدالعارف شجاعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/10/10
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور رام‍س‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از زن‍ج‍ی‍ره‌ م‍ارک‍وف‌ طی‌ 5 س‍ال‌ آی‍ن‍ده‌ )1386-1390)، سمیه خانعلی نیاساهکلرودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/12/11
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (IRIB) ب‍ا وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌پ‍خ‍ش‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا(BBC)، علیرضا دهقانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/12/20
 • بررسی تاثیر پاده سازس تعالی سازمانی EFQMدر توسعه منابع انسانی شرکت ساپکو، رقیه ایزک جمالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/12/26
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ث‍ای‍ر پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ EFQM در ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ س‍اپ‍ک‍و، رقیه ایزک جمالی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/12/26
 • طراح‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍راغ‍ه‌، فرزانه احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/25
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‍ی‌ )ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ اچ‍ی‍و) در واح‍ده‍ای‌ س‍ت‍ادی‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ گ‍از ای‍ران‌ در س‍ال‌1388، هدا باروتیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/31
 • ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ واح‍ده‍ای‌ س‍ت‍ادی‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ گ‍از ای‍ران‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ س‍ازم‍ان‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍ل‌ م‍طل‍وب‌، سولماز حاتمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/02/22
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، زهرا قارلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/02/25
 • ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‍ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارش‍ن‍اس‌ و ت‍ک‍ن‍س‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍س‌ س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، سمیه اسدی زیدآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/03/17
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍ار ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اه‍م‍ک‍ال‍ک‍اری‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، کریم سواری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/03/17
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ آی‍ن‍ده‌ )1392-1388 ) ش‍رک‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ اراک‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ای‌ م‍ارک‍وف‌، رضا احمدی بیغش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/03/23
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ ت‍ح‍ول‍ی‌ و ت‍ب‍ادل‍ی‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ن‍وی‍ن‌، سمیرا همایون فر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/03/24
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ آی‍ن‍ده‌ )1392-1388 ) ش‍رک‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ اراک‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ای‌ م‍ارک‍وف‌، افشار ارجمند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/04/06
 • ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍دارس‌ پ‍س‍ران‍ه‌ دره‌ ش‍ه‍ر در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌87 -86 ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍م‍ع‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود ف‍رای‍ن‍د ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، افشار ارجمند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/04/06
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اه‍داف‌، س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ا، راه‍ب‍رده‍ا و روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ در ق‍ل‍م‍رو آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍ت‍ول‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌، م‍ال‍زی‌ و ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‌، محمد حجتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/04/09
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍رخ‌ ه‍ای‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ و دول‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر و ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ دان‍ش‌ ام‍وزان‌ در ای‍ن‌ م‍دارس‌، ناصر عمادی زیارتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/04/19
 • ارزشیابی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان هواپیمایی ملی جمهوری اسلامی ایران (هما) بر مبنای مدل کرک پاتریک، سعیده عنایتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/07/01
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ ده‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍رورش‍ی‌ ت‍وس‍ط م‍دی‍ران‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، فاطمه نوراللهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/07/11
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اراک‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍دل‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، منیژه محمودی عمرآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/07/15
 • نیاز سنجی آموزشی مدیران شعب پست بانک، بلال شاه محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/07/21
 • ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ش‍ع‍ب‌ پ‍س‍ت‌ ب‍ان‍ک‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ چ‍ه‍ارچ‍وب‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌، بلال شاه محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/07/21
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌، ژاپ‍ن‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ ج‍ه‍ت‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌، قنبر گل پرست، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/07/29
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌ وری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌، رضا روحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/08/11
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍رد دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌، ناصر وزینی فکور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/08/16
 • رزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‍ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ گ‍روه‌ خ‍ودروس‍ازی‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، محمد نصراللهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/08/16
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ خ‍طی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍ارس‌ ن‍ور، موسی بندک، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/08/26
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ و خ‍لاق‍ی‍ت‌ م‍دی‍ران‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رام‍ه‌، زهرا ایزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/09/09
 • س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ پ‍ذی‍رش‌ ف‍رآی‍ن‍د م‍ح‍وری‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد ف‍رآی‍ن‍ده‍ا در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، حسین حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/10/09
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌دی‍ده‌ و آم‍وزش‌ن‍دی‍ده‌ ش‍ه‍رب‍ان‌ در ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌، فاطمه جعفرخانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/11/06
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ی‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در اداره‌ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌غ‍رب‍ی‌، صمد فرخی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/11/11
 • پایان نامه ژاله فرجی، ژاله فرجی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/11/19
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‍ی‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ )ه‍م‍ا) ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، سعیده عنایتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/11/19
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ااس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‌ ام‍ورم‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور، هانیه شامی زنجانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/12/02
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ه‍ف‍ت‌ گ‍ان‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر(ICDL) ب‍ا ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ش‍م‍ال‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌، هانیه شامی زنجانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/12/02
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ آم‍وزه‌ ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ س‍ه‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د م‍س‍ل‍م‍ان‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دغ‍زال‍ی‌، خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ و اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌، زینب امیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/12/11
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍اری‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‍ی‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ گ‍از اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ و م‍ن‍اطق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌2 و 4ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ گ‍از ای‍ران‌، علی فیروزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/12/11
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ ک‍ار آزاد در دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، علی محمدی زاد سماکوش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/12/16
 • آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ در م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ش‍ه‍رداری‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ چ‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌، مرتضی تقدسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/12/22
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ک‍ان‍ون‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ر ت‍ع‍ه‍دس‍ازم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ م‍دی‍ران‌ و روس‍ای‌ س‍ت‍ادی‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ گ‍از ای‍ران‌، محرمعلی جمشیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/12/24
 • س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ آم‍ادگ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍الای‍ش‌ و پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍رای‌ اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ج‍ان‍ش‍ی‍ن‌ پ‍رورش‌ ب‍اروی‍ک‍رد ن‍وی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ا، ساره سام کن، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/17
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ج‍ذب‌ ش‍ده‌ از م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ و ح‍ق‌ال‍ت‍دری‍س‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ن‍اطق‌4 ،8 ، 13 ت‍ه‍ران‌، منیژه گراوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/20
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ )ت‍ح‍ول‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌ ره‍اش‍ده‌) ب‍ا خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌، حمیده قدیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/22
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ارت‌ ام‍ت‍ی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌ در م‍رک‍ز ف‍وق‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادرار ش‍ه‍ی‍د ه‍اش‍م‍ی‌ ن‍ژاد ت‍ه‍ران‌، فرزانه سلیمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/02/01
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍ی‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود و م‍طل‍وب‌ ف‍رای‍ن‍د آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران‌، ال‍ب‍رز، آس‍ی‍ا در ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ در دوره‌ه‍ا و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌، سهراب رشتیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/02/06
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍دارس‌ ای‍ران‌ در اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، م‍دی‍ران‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 89 -90، مرضیه خادم نعمت الهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/02/12
 • ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از زن‍ج‍ی‍ره‌ م‍ارک‍وف‌ ب‍رای‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ آی‍ن‍ده‌ س‍ازم‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ت‍ع‍اون‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ) 94-1390 )، مصطفی بهلولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/02/28
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ س‍ال‌ اول‌ دوره‌ی‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ آم‍وزش‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ از دی‍دگ‍اه‌ دب‍ی‍ران‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ش‍ه‍ر س‍ب‍زوار در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 90 -89، زهرا ابراهیم زاده شیراز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/03/01
 • مقایسه وضعیت موجود و مطلوب فرایند آموزش ضمن خدمت شرکتهای دولتی بیمه ایران، البرز، آسیا در شهر تهران از دیدگاه کارکنان شرکت کننده در دوره ها و ارائه الگوی مناسب، سهراب رشتیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/03/01
 • ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ راه‌ دور ای‍ران‌ (ITI) در س‍ال‌1388، علی روستا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/03/09
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ع‍ارض‌ در س‍رپ‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ی‍لاد، فرزانه فرزادنیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/03/17
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر در ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ رض‍ا )ع‌) ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌، الهه نصرتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/03/24
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ارزش‍ه‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ره‍ب‍ران‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ )ع‌) ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 89 -88، زینب خدابخش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/03/28
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ا اس‍ت‍ق‍رار ف‍رای‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، مریم بورس، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/04/06
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ و رش‍د رف‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ م‍ن‍اطق‌5 ،4، 3ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، محبوبه فیض نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/04/14
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ادراک‍ات‌ از ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و اع‍ت‍م‍اد س‍ازم‍ان‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ص‍دای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، علیرضا هوشی السادات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/04/15
 • آسیب شناسی آموزش های کارآفرینی در هنرستان های فنی و حرفه ای دولتی شهر تهران از دیدگاه هنرجویان و هنرآموزان و ارائه راهکارهای مناسب در سال تحصیلی 89-8888، منصور موسوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/04/17
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ وال‍دی‍ن‌ در م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌ ب‍س‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍اش‍ان‌، نرگس کریمی مرقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/04/22
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍دو خ‍دم‍ت‌ م‍رک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 87 -1386، مرتضی زارعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/06/22
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اخ‍لاق‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍اب‍ل‍س‍ر، رقیه کرم دخت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/06/28
 • بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و اثربخشی کارت امتیازی متوازن در مرکز فوق تخصصی کلیه و مجاری ادرار شرکت ملی گاز ایران، فرزانه سلیمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/07/01
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍ی‍ع‍ت‌ م‍وج‍ود ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ س‍ت‍اد ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ام‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، سمیه باقری خلیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/07/13
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍ده‌ از دی‍دگ‍اه‌ دب‍ی‍ران‌، مریم احمدزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/07/27
 • ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود و م‍طل‍وب‌ ب‍رخ‍ورداری‌ از م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ق‍اطع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د و دک‍ت‍ری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 1389 -1388، مریم محمدیان عمران، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/08/25
 • ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ار ت‍ی‍م‍ی‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ ن‍ور، مهدی فرخی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/09/01
 • ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود و م‍طل‍وب‌ ادارات‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ س‍ازم‍ان‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌، فرزانه عزیزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/09/01
 • طراح‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ ن‍ظام‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍ب‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ در ش‍رک‍ت‌ گ‍ل‍پ‍خ‍ش‌ اول‌ م‍ازن‍دران‌، مژگان مقدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/09/07
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و ت‍وان‍م‍ن‍دس‍اری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ان‍ک‌ س‍پ‍ه‌، عذرا اهنگری نمین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/09/07
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ااث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، اکرم حاجی محمد حسینی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/09/15
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ک‍ت‍ب‌ درس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ چ‍ه‍ارم‌ و پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 89 - 88 در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ و ح‍ف‍اظت‌ از آن‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ در ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌، مهتاب علوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/09/23
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ آل‍م‍ان‌، چ‍ی‍ن‌ و ای‍ران‌، فاطمه کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/09/30
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍وس‍ازم‍ان‍ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ی‍ک‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ ای‍ن‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 90 -89، ابراهیم حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/10/01
 • طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ ج‍ام‍ع‌ آم‍وزش‌ ب‍ا روی‍ک‍رد اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ای‍زو10015، مهدیه موسوی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/10/04
 • آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، لیمو سیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/10/05
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ راب‍طه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍اری‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍رد و زن‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ س‍م‍ا ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌، صادق زمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/10/06
 • برنامه ریزی پنج ساله نیروی انسانی با استفاده از روش زنجیر...در سازمان مرکزی....روستائی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/01
 • بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی و آمادگی برای تغییر در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در سال 1389، اصغر حضرتی ویری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/19
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ و آم‍ادگ‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در م‍ع‍اون‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌1389، اصغر حضرتی ویری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/19
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارب‍س‍ت‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ م‍درس‍ه‌ م‍ح‍وری‌ در م‍دارس‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ام‍ن‍ای‍ی‌ و م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 4 ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 90 -89، لیلا توکلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/23
 • مقایسه میزان کاربست مولفه های مدرسه محوری در مدارس هیئت امنایی و مدارس دولتی منطقه 4 شهر تهران از دیدگاه مدیران در سال تحصیلی 90-89، لیلا توکلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/23
 • ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ک‍ارت‌ ام‍ت‍ی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌ (Balanced scorecard)، زهرا باقری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/24
 • ارزیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب شهر تهران با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (Balanced Scorecard)، زهرا باقری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/24
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر رای‍ان‍ه‌ ب‍ر ارت‍ق‍اء س‍طح‌ دان‍ش‌ و م‍ه‍ارت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌، سارا اسدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/25
 • ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍روه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د دزف‍ول‌، ازاده کیارسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/25
 • بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر رایانه بر ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان شرکت پتروشیمی، سارا اسدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/25
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ع‍ارض‌ در م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌1388، امید نصرتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/12/07
 • مقایسه سبک های مدیریت تعارض در مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر کرمانشاه در سال 1388، امید نصرتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/12/07
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در ج‍ری‍ان‌ ت‍دری‍س‌ در ب‍ی‍ن‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ی‍ک‌ ش‍ه‍ر اردب‍ی‍ل‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌90 -89، حسین صاحب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/12/16
 • بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جریان تدریس در بین معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک شهر اردبیل در سال تحصیلی 90-89، حسین صائب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/12/16
 • بررسی ساختار سازمانی ستاد ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و انطباق آن با مسئولیت های محوله، سمیه یوسفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/12/16
 • ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ س‍ت‍اد م‍ل‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍طب‍اق‌ آن‌ ب‍ا م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ول‍ه‌، سمیه یوسفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/12/16
 • ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ پ‍ارس‌ خ‍ودرو ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ارت‌ ام‍ت‍ی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌ Balanced scorecard، مجتبی مظفری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/12/17
 • ارزیابی عملکرد شرکت پارس خودرو با استفاده از کارت امتیازی متوازن، مجتبی مظفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/12/17
 • بررسی وضعیت عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان بانک مسکن شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود، منصوره چهار دولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • ارزیابی فرایند آموزش کارکنان بر اساس استاندارد ایزو، مریم حکمت شرف، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • ارزشیابی اثر بخشی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان، علی مهدوی خواه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی و ارائه راهکار های عملی جهت اثربخشی آموزش....، مهرناز احمدیان، 1390/01/01
 • نگرش کارکنان شهرداری تهران نسبت به ارتقای شغلی زنان به پست های مدیریتی و استخراج عوامل موثر بر ارتقای شغلی آنان، زهره داودی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • رابطه سرمایه اجتماعی با اثر بخشی گروه در...، مصطفی حسن زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه میزان سازگاری زناشویی در زوجین شاغل شیفتی و غیر شیفتی مجتمع صنایع کاشی روناس شهرستان سمنان، مهسا باغبان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • آسیب شناسی مدیریت استعداد در شرکت رز پلیمر و ارائه راهکارها برای بهبود آن، عزیمه رفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • ارزشیابی عملکرد شرکت آب و فاضلاب بر اساس BSC، زهرا باقری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم، منیژه گراوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ت‍اد وزارت‌ ک‍ش‍ور، فاطمه میراحمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/26
 • نیازسنجی آموزشی کارکنان ستاد وزارت کشور، فاطمه میر احمدی، 1390/01/26
 • بررسی تاثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده با روش های سنتی در درسریاضی سوم ابتدایی شهر تهران، مرضیه خسروی سرشکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/28
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ ت‍دری‍س‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌ ه‍دای‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ا روش‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ در درس‌ ری‍اض‍ی‌ س‍وم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، مرضیه خسروی سرشکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/28
 • بررسی رابطه بین بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و یادگیری سازمانی کارکنان و مدیران شرکت آب و برق شهرستان خرم آباد، زینب باسیوس، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/02/04
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ادب‍ی‍ل‌ از ل‍ح‍اظ م‍ی‍زان‌ ب‍رخ‍ورداری‌ از س‍از و ک‍اره‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌، زهرا مرادی پریخانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/02/14
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌آب‍اد، زینب باسیوس، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/02/14
 • مقایسه مدارس متوسطه دخترانه دولتی و غیر دولتی شهر اردبیل از لحاظ میزان برخورداری از ساز و کارهای یادگیری سازمانی، زهرا مرادی پریخانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/02/14
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و رف‍ت‍ار م‍دن‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ح‍وزه‌ س‍ت‍ادی‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو، سمیه تهوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/02/20
 • بررسی رابطه بین مولفه های عدالت سازمانی و رفتارمدنی کارکنان در حوزه ستادی وزرات نیرو، سمیه تهوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/02/20
 • بررسی رابطه بین مولفه های عدالت سازمانی و رفتار مدنی کارکنان در حوزه ستادی وزارت نیرو، سمیه تهوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/02/20
 • بررسی وضعیت فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهرستان نور و میزان بهره گیری معلمان و دانش آموزان در فعالیت های تدریس و یادگیری، رقیه طالشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/03/03
 • ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ور و م‍ی‍زان‌ ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌، رقیه طالشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/03/03
 • بررسی تطبیقی مدیریت و تشکیلات اداری و آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور های ایران، ژاپن، سوئد و آلمان، مصطفی مستکملی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/03/07
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ اداری‌ و آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌، ژاپ‍ن‌، س‍وئ‍د و آل‍م‍ان‌، مصطفی مستکملی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/03/07
 • بررسی رابطه سبک های مدیریت مراکز پیش دبستانی با بهداشت روان و خلاقیت مربیان پیش دبستانی، محسن غلامپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/03/16
 • تحلیلی بر آرای کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش و ارائه راهکار های مناسب برای بهینه سازیصدور آرا، شعله باجول زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/04/17
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ در دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، مریم حسن پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/05/05
 • بررسی تاثیر دوره های آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش مهارت های شغلی معلمان در دبیرستان های دخترانه شهر تهران، مریم حسین پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/05/05
 • بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس، سمیه محمد تبار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/16
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رف‍ت‍ارش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌، ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ف‍ت‌ ال‍م‍اس‌، سمیه محمدتبار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/16
 • بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی، هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس، سمیه محمد تبار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/16
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارای‍ی‌ درون‍ی‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ر داراب‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1388-89، حسن کوهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/06
 • مقایسه کارایی درونی مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی شهر داراب در سال تحصیلی 89-88، حسن کوهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/06
 • ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سوم متوسطه بر اساس معیار های برنامه ریزی درسی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهر پارس آباد مغان، هادی بگ محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/10
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍وم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ دب‍ی‍ران‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ش‍ه‍ر پ‍ارس‌ آب‍اد م‍غ‍ان‌، هادی بگ محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/10
 • ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ درون‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ن‍ت‍ظری‌ م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1388-89، عفت نیکنام، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/16
 • بررسی کارائی درونی دانشکده فنی شهید منتظر.....، عفت نیکنام، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/16
 • بررسی رابطه سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89، مهدیه احمدخان بیگی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/24
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍لام‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌89-90، مهدیه احمدخان بیگی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/24
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ا راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ع‍ارض‌ در م‍دی‍ران‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، فهیمه حاجی اسماعیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/02
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران، فهیمه حاجی اسماعیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/02
 • بررسی موانع خلاقیت کارکنان شرکت ملی گاز ایران، هادی زندیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/07
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ گ‍از ای‍ران‌، هادی زندیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/07
 • ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ری‍ن‌ روش‌ ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ وی‍ژه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ان‍رژی‌ پ‍ارس‌، فاطمه طلاوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/08
 • شناسایی و پیاده سازی مناسب ترین روش نیازسنجی آموزشی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاطمه طلاوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/08
 • شناسایی و پیاده سازی مناسبترین روش....رسمی آموزش، سعیده عنایتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/08
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ش‍ت‍ری‌ م‍ح‍ور ب‍ودن‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ک‌ س‍ام‍ان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌(EFQM)، سارا زاهدی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/10
 • بررسی میزان مشتری محور بودن شعب بانک سامان در شهر تهران بر اساس مدل تعالی سازمانی (EFQM)، سارا زاهدی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/10
 • بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده در موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیروی شهر تهران بر اساس چار چوب ارزشیابی بازگشت سرمایه (ROI) فیلیپس و ارائه راهکار های عملی، مهرناز احمدیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/17
 • ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ آگ‍اه‍ی‌ از اع‍ت‍ی‍اد و م‍واد روان‌ گ‍ردان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ درآم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ب‍وئ‍ی‍ن‌ زه‍را، ام البنین کشاورز رودکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/21
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍وام‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ی‌، ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ آن‌، مریم امینی قرمز چشمه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/21
 • بررسی رابطه میان عوامل سازمانی، جمعیت شناختی و شخصیتی با فرسودگی شغلی و ارائه راهکار های کاهش آن، مریم امینی قرمز چشمه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/21
 • نیاز سنجی آموزشی دانش آموزان دوره راهنمایی در زمینه آگاهی از اعتیاد و مواد روان گردان به منظور طراحی برنامه آموزشی مناسب در آموزش و پرورش شهر بوئین زهرا، ام البنین کشاورز رودکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/21
 • ارزی‍اب‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د آم‍وزش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو 10015 در س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌، مریم حکمت شرف، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/09/29
 • آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ ای‍ران‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از م‍دل‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ارائ‍ه‌ راه‌ ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ال‍ی‌، عاطفه ترابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/10/19
 • آسیب شناسی وضعیت منابع انسانی بانک توسعه صادرات ایران با بهره گیری از مدل تعالی منابع انسانی و ارائه راهکارهای مناسب جهت تعالی، عاطفه ترابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/10/19
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ای‍ج‍اد ک‍ن‍ن‍ده‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ت‍أث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ م‍دی‍ران‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍س‍ا، فاطمه بازیاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/10/27
 • بررسی عوامل ایجاد کننده استرس شغلی و تاثیر آن بر اثر بخشی سازمانی مدیران آموزشی شهرستان فسا، فاطمه بازیاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/10/27
 • بررسی وضعیت عوامل موثر انگیزش شغلی کارکنان بانک مسکن شهر تهران وارئه راهکارهای مناسب برای بهبود آن، منصوره چهاردولی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/05
 • ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍رب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ م‍س‍ک‍ن‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌، منصوره چهاردولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/05
 • بررسی رابطه بین میزان استفاده بهینه مدیران از زمان و اثر بخشی آنان در مدارس دولتی و غیر انتفاعی گیلان غرب در سال تحصیلی 90-89، زهرا کیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/08
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍دی‍ران‌ از زم‍ان‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ در م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ر ان‍ت‍ف‍اع‍ی‌ گ‍ی‍لان‌ غ‍رب‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1389-90، زهرا کیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/08
 • شناسایی عوامل موثر بر نگرششغلی و سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان میانه، مینا صفی خانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/08
 • ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ن‍گ‍رش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ان‍ه‌، مینا صفی خانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/08
 • بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و عملکرد شغلی مدیران دوره متوسطه شهر پارس آباد مغان، مریم علم آموز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/12
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍دی‍ران‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر پ‍ارس‌آب‍اد م‍غ‍ان‌، مریم علم آموز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/12
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍اوره‍ای‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ س‍واد زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ر ب‍اب‍ل‍س‍ر، زینب مرادی افرایلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/15
 • بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی و میزان سواد زیست محیطی معلمان شهر بابلسر، زینب مرادی افراپلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/15
 • آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍ع‍داد در ش‍رک‍ت‌ رز پ‍ل‍ی‍م‍ر و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ا ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌، عزیمه رفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/17
 • آسیب شناسی مدیریت استعداد در شرکت رز پلیمر و ارائه راهکارها برای بهبود آن، عزیمه رفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/17
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ گ‍از اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ رده‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ش‍غ‍ل‍ی‌ در س‍ال‌1390، آمنه وهابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/18
 • بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه به تفکیک رده های تحصیلی و شغلی در سال 90، آمنه وهابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/18
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با موفقیت مدیریت دانش در ستاد شرکت ملی نفت ایران، بهلول اسماعیلی قلات، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/18
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در س‍ت‍اد ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌، بهلول اسماعیلی قلات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/18
 • بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی معلمان شهرستان پاکدشت و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه، مهدی عزیزخانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/23
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍اک‍دش‍ت‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، مهدیه عزیزخانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/23
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با اثربخشی گروه های کاری در منطقه دو شهرداری تهران، مصطفی حسن زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/04
 • امکان سنجی قابلیت دانشگاه کردستان در جهت راه اندازی آموزش الکترونیکی، محدثه آتشکار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/09
 • ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در ج‍ه‍ت‌ راه‌ان‍دازی‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، محدثه اتشکار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/09
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌ در س‍ال‌1389، علی مهدوی خواه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/09
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 3 ت‍ه‍ران‌، شهین درویشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/16
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه سه تهران، شهین درویشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/16
 • فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حیطه آموزش ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش از سال 75 تا 89، معصومه خزایی، 1390/12/21
 • ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ درح‍ی‍طه‌ی‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ ازس‍ال‌75-89، معصومه خزایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/21
 • بررسی رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی در بین کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن، فاطمه زهرا حسینی، 1390/12/22
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ادارات‌ م‍رک‍زی‌ ب‍ان‍ک‌ م‍س‍ک‍ن‌، فاطمه زهرا حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/22
 • مقایسه اثر بخشی آموزش به روش هوش های چندگانه و روش متداول بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتایی در درس علوم، مهدیه شاه میرزایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/20
 • ارزیابی مدل رضایت شغلی معلمان بر اساس مولفه های شناختی- اجتماعی لنت و براون، یوسف کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/28
 • شناسایی ویژگی های مدارس در ایران، نورمحمد خادمی فرد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/03/07
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ب‍ا ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ و خ‍لاق‍ی‍ت‌ م‍رب‍ی‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‌، محسن غلامپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/03/16
 • بررسی رابطه سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی جنوب تهران، معصومه هلالی غرقه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/17
 • طراحی و تدوین نظام تجزیه و تحلیل شغلی کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، سولماز فیضی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/18
 • ارزشیابی اثر بخشی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان کوهدشت بر اساس الگوی کرک پاتریک، عابدین همتی راد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/18
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهر اهواز، سپیده جعفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/18
 • نقش آموزش های ضمن خدمت در توانمند سازی کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه، زهرا مرادی نصرآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/20
 • بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و ابعاد سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی پسرانه دولتی اسلام شهر، مهدی حسین زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/24
 • ارزشیابی فرایند آموزشی دانشگاه پیام نور بهشهر با تاکید بر الگو....، فاطمه ریاحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/01
 • بررسی رابطه عملکرد خانواده بر رشد اجتماعی کودکان 4تا6 ساله و مهارت های اجتماعی آنان در مهد کودک های منطقه 2 شهر تهران، حمیده کلیج، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/21
 • ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته برنامه ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه های تهران، محمد ولی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/25
 • بررسی تاثیر الگوی استقرایی تصویر واژه بر یادگیری و یادداری لغات زبان انگلیسی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرستان شوشتر، لیلا قفقزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/29
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس متوسطه شهر بابل، سمیه ادبی فیروزجائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/02
 • بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل، مریم خدارحمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/03
 • بررسی ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهر سبزوار در سال تحصیلی 91-90، ناهید بخشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/03
 • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران، پریسا صیادی مقدم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/14
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان شرکت انتقال گاز، مسلم پیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/17
 • بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران مراکز پیش دبستانی با خشنودی شغلی مربیان آنان در شهر تهران، فاطمه رجبی علیلئی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/20
 • بررسی تطبیقی ارتقای صلاحیت های حرفه ای معلمان در کشورهای ژاپن، آلمان و ایران، کامل حبیبی، 1391/07/25
 • ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران به روش BSC، فخرالسادات هاشمیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/08/08
 • بررسی ویژگی های کارآفرینی مدیران مدارس شهر بهبهان، مرضیه قریب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/08/20
 • بررسی عوامل اثرگذار بر تعادل کار- زندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم انسانی شهر تهران در سال 91-90، رقیه صمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/09
 • بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان سازمان صدا و سیما ج.ا.ا، زهرا لولاچی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/09
 • بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی دربین دبیران زن و مرد...، فریبا اقبال، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/27
 • بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و رضایت شغلی دبیران دبیرستان پسرانه دولتی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 91-90، سجاد بیرانوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/07
 • ارزشیابی فرایند آموزشی دانشگاه پیام نور بهشهر با تاکید بر الگوی سیپ (SIPP)، فاطمه ریاحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/07
 • بررسی رابطه بین جو سازمانی و خودکارآمدی مدیران در مدارس ابتدایی ناحیه 4 کرج، سمیه صالحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/17
 • امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه و ارائه راهکارهای مناسب، الهه عباسی پارسا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/21
 • بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون نگرش فرهنگی هافستد و همبستگی آن با سبک های مدیریت تعارض، عزت مرتدیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/02/22
 • بررسی رابطه بین اطلاعات زبانی و عدالت، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/03/01
 • بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی با بهره وری نیروی انسانی، 1392/03/28
 • بررسی رابطه بین سبک رهبری با تعهد سازمانی، فاِئزه صرافان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/17
 • رابطه رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/07/01
 • بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک های مدیریت تعارضی مدیران، 1392/07/13
 • رابطه بین سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی مدیران سازمان، 1392/09/24
 • راب‍طه‌ی‌ ب‍ی‍ن‌ ه‍وش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍ده‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌ ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‌ پ‍ور، ف‍ات‍ح‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/12
 • راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌، ن‍ج‍اری‌، م‍ه‍دی‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/04/23
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍گ‍رش‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ت‍ازه‌ ک‍ار درب‍اره‌ ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ای‌ ب‍دوخ‍دم‍ت‌ وان‍گ‍ی‍زش‌ آن‍ان‌، خ‍اک‍ی‌ وطن‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/29
 • طراح‍ی‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌، ک‍ری‍م‍ی‌، راض‍ی‍ه‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/07/05
 • نیازسنجی آموزش ضمن خدمت معلمان پایه ششم ابتدایی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/08/04
 • راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ره‍ب‍ری‌ م‍ع‍ن‍وی‌ و ره‍ب‍ری‌ ت‍ح‍ول‍ی‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداره‌ص‍ک‍ل‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌، آرائ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/08/06
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ره‍ب‍ری‌ خ‍دم‍ت‍گ‍زار و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، ص‍راف‍ان‌، ف‍ائ‍زه‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/28
 • ‫رابطه بین توانمندسازی روان¬شناختی و بهره¬وری منابع انسانی شعب بانک ملی مشهد، مرتضی بدری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/08/01
 • ‫رابطه بین توانمندسازی روان¬شناختی و بهره¬وری منابع انسانی شعب بانک ملی مشهد، مرتضی بدری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/20
PhD
 • طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ م‍طل‍وب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌ در خ‍ص‍وص‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در دوزه‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، عباس رضوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/02
 • طراحی الگوی مطلوب برنامه ریزی درسی در خصوص تربیت سیاسی در دوره ابتدایی، عباس رضوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/02
 • طراحی برنامه درسی دکتری تخصصی طب نظامی در...، رمضان رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/01
 • طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور، شهلا علیاری شوره دلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/05
 • طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور، شهلا علیاری شوره دلی، 1390/01/15
 • طراحی مدل پیش بینی رفتار شهروندی و اتلاف اجتماعی، زهره رافضی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/04/19
 • طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی، مرتضی خاقانی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/09/20
 • طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍ار ب‍خ‍ش‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد اس‍لام‍ی‌، مرتضی خاقانی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/09/20
 • طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ طب‌ ن‍ظام‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ ا... )ع‍ج‌)، رمضان رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/10
 • طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍ار س‍ن‍ج‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ دوره‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ادام‌ ال‍ع‍م‍ر، مژگان محمدی مهر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/16
 • طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد یادگیری مادام العمر، مژگان محمدی مهر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/16
 • تدوین مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی با تاکید بر حوزه مدیریت آموزشی و با رویکرد صنعت مشاوره مدیریت، بختیار محمودپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/03
 • طراحی مدل تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی با تاکید بر حوزه مدیریت آموزشی و با رویکرد صنعت مشاوره مدیریت، بختیار محمودپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/18
 • طراحی مدل پرورش کارآفرینی اجتماعی، فرنوش اعلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/30
 • ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دارب‍س‍ت‌ زن‍ی‌ دان‍ش‌ راه‍ب‍ردی‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍دی‍ران‌ س‍طح‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو دی‍زل‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌، اع‍ت‍م‍ادف‍ر، ای‍رج‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/01/25
 • طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ م‍طل‍وب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ درس‍ی‌ م‍س‍ال‍ه‌ م‍ح‍ور در م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، ب‍رق‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/02/20
 • طراحی مدل و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی مساله محور در مراکز یادگیری، عیسی برقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/02/20
 • طراحی و تدوین مدل مناسب سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی، محمد شرفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/03/20
 • بررسی میزان کار به مولفه های چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی، امین باقری کراچی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/04/08
 • ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی با تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه، شیرین رضایی، 1392/07/20
 • طراح‍ی‌ م‍دل‌ راه‍ب‍ردی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍ع‍داد در ش‍رک‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از پ‍ارس‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ج‍ارب‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رت‍ر، فاطمه خالوندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/10/30
 • الگوی توسعه حرفه ای دانشجویان مقطع دکتری رشته های علوم تربیتی، حسین تقوی قره بلاغ، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/04/06
 • کاربرد نظریه هاس تعمیم پذیری وخصیصه مکنون برای افزایش دقت نتایج تحلیل شغل، ابراهیم علیزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/04/24
 • طراح‍ی‌ال‍گ‍وی‌م‍طل‍وب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، ب‍ن‍دک‍ف‌ م‍وس‍ی‌، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/15
 • ‫طراحی الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان در دوره ابتدایی بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، طلعت صباغ حسن زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/03/01
 • ‫تبیین مبانی معرفت شناسی برنامه‌درسی تعلیم و تربیت عمومی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، محمدصادق حمیدزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/03/01
 • طراحی الگوی پاسخگویی اثربخش در دانشگاه ی دولتی (رویکرد آمیخته)، محسن شاکری حسین آباد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/07/01
 • ‫طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی- ایرانی، معصومه مقیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/08/01
 • ‫طراحی الگوی پاسخگویی اثربخش در دانشگاه‌های دولتی (رویکرد آمیخته)، محسن شاکری حسین آباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/11
 • الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اجتماعی...، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • معاون اداری و مالی دانشگاه، 1392/07/20
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • دانش افزایی، شركت كننده