professor_pic
علیرضا مقدس
علیرضا مقدس ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد