professor_pic
علی گنجیان خناری
علی گنجیان خناری ، دانشیار رشته ادبیات عرب است. ایشان در گروه ادبیات عرب دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد