professor_pic
علی گنجیان خناری
علی گنجیان خناری ، دانشیار رشته ادبیات عرب است. ایشان در گروه ادبیات عرب دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
کرسی علمی
  • زبان مطبوعات، زبان معیار یا زبان ناهنجار، گنجیان خناری علی، رضا ناظمیان، نقد علمی، 1393/09/25
طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه پردازی
  • گنجیان خناری علی، کرسی آزاد اندیشی با موضوع ادبیات عربی از فروپاشی تا شکوفایی (نشست دوم)، کرسی نظریه پردازی، 1394/03/18