professor_pic
محمد رضا نیلی احمد آبادی
محمد رضا نیلی احمد آبادی متولد شهر تهران است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی تکنولوژی آموزشی است.
منتشر شده در نشریات داخلی
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، برنامه درسی در دانشگاه، 1، 1، 1387/12/21
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، صلاحیت بهره گیری از رسانه های دیجیتالی، 1، 1، 1386/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، سعیدیان فاطمه، بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر سازگاریهای اجتماعی، 2، 6، 1391/04/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، آموزشهای مدرسه ای و آموزشهای رسانه ای، پژوهش های ارتباطی، 1، 37، 1383/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، تاملی بر بومی سازی درس روانشناسی، روانشناسی مدرسه، 1، 1، 1386/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب، روانشناسی تربیتی، 1، 14، 1388/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، جایگاه علوم بین رشته ای از نظر مباحث علوم تربیتی، مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 1، 10، 1387/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، نقش تلوزیون در تقویت خود گردانی وخود کارآمدی زنان سرپرست خانوار، 1، 1، 1388/04/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، طراحی آموزش پودمانی در آموزش الکترونیکی، 1، 1، 1387/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، مجدالدین ازاده، ویسی هادی، نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش محیط زیستی معلمان زن مقطع ابتدایی منطقه 17 تهران، علوم محیطی، 1، 1، 1391/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، مقامی آقای، شبیه سازی آموزشی، 5، 1، 1391/05/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، زبرجدیان زهره، مقایسه تاثیر آموزش به روش نقشه های مفهومی به عنوان یک روش مبتنی بر ساخت گرایی با روش تلفیقی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه سوم استان البرز (مجری ارزشیابی توصیفی)، روانشناسی تربیتی، 8، 26، 1391/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی در علوم انسانی، تعلیم و تربیت، 13، 2، 1392/04/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی اول دبیرستان از نظر برخورداری از مولفه های پرورش تفکر خلاق، 1392/06/09
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، نقش رسانه های جمعی در شکل گیری هویت، پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 2، 5، 1382/04/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، سعیدیان فاطمه، بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و خودپنداره مثبت زنان سرپرست خانوار، مطالعات روانشناسی بالینی، 2، 6، 1390/11/01
 • زنگنه حسین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، فردانش هاشم، دلاور علی، اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود تفکر تحلیلی دانش آموزان در درس زیست شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، 9، 33، 1392/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، تحلیلی بر سیاست تمرکززدایی در دو وزارت خانه علم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر آیین نامه تفویض اختیار برنامه های درسی به دانشگاه ها، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 2، 2، 1388/04/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، جامه بزرگ آقای، تسلیمی آقای، پویا نمایی آموزشی، علوم پزشکی کرمانشاه، 3، 4، 1391/10/05
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، تبیین مبانی تکنولوژی با نگرش تسخیر خلقت، مدرس علوم انسانی، 1، 2، 1391/10/01
 • زبرجدیان زهره، نیلی احمد آبادی محمد رضا، مقایسه تأثیر آموزش به روش نقشههای مفهومی به عنوان یک روش مبتنی بر ساختگرایی با روش تلفیقی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه سوم استان البرز (مجری ارزشیابی توصیفی)، روانشناسی تربیتی، 8، 26، 1391/03/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، تبیین مبانی تکنولوژی با نگرش تسخیر خلقت، جستارهای فلسفه دین، 1، 2، 1392/02/20
 • خزایی آذر، نیلی احمد آبادی محمد رضا، تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان کم‌شنوا، فناوری آموزش و یادگیری، 1، 2، 1394/03/04
 • دانا علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، امیر تیموری محمد حسن، تأثیر به‌کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان، اندازه گیری تربیتی، 5، 15، 1393/02/07
 • موسویان سمانه سادات، نیلی احمد آبادی محمد رضا، ملکی حسن، طراحی درس «اخلاق فناوری اطلاعات» برای دانشجویان علوم تربیتی، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 15، 4، 1394/10/13
 • کامکار پیمان، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علی آبادی خدیجه، آزمون ساختار عاملی پرسش نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4، 1، 1392/07/14
 • زنگنه حسین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، فردانش هاشم، دلاور علی، اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی، روانشناسی تربیتی، 10، 33، 1393/08/12
 • مرادی رحیم، خزایی آذر، نیلی احمد آبادی محمد رضا، خزائی ثریا، بررسی تأثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی، اندازه گیری تربیتی، 6، 20، 1394/05/11
 • خزایی آذر، نیلی احمد آبادی محمد رضا، شریفی درآمدی پرویز، تاثیر آموزش به سبک محاوره ای از طریق چندرسانه ای بر افزایش مهارت ارتباطی دانش آموزان دختر کم شنوا، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 5، 2، 1393/12/03
 • Esmaeili Bejdan zeynab, Ali Abadi Khadijeh, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, The effect of Animated Pedagogical agents on Motivation of students learning, international journal of basic sciences & applied research, 3, 1, 2014/09/19
 • دانا علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، بدلی مهدی، تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر خودکارآمدی عمومی دانشجویان، نامه آموزش عالی، 6، 24، 1392/12/12
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Broomandfar saeed, ICT in instrucation: opportunity or challenge?, JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE, 1, 3, 2016/03/08
 • دهقانزاده حسین، علی آبادی خدیجه، مینایی بهروز، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی، تدوین چهارچوب طراحی بازی های رایانه ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول، پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 33، 1395/05/01
 • کامکار پیمان، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علی آبادی خدیجه، ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه های مجری آموزش الکترونیکی در تهران بر اساس قابلیت استفاده در یادگیری، مجله جهانی رسانه، 5، 1، 1392/12/25
 • ولایتی الهه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل، تاثیر چند رسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه بار شناختی بر یادگیری ، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توانم ذهنی در درس علوم، پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 34، 1395/08/01
 • برزگر راضیه، علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی، اندیشه های نوین تربیتی، 10، 1، 1393/01/01
 • مرادی مخلص حسین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، حیدری جمشید، بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط های یادگیری الکترونیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7، 21-22، 1393/10/01
 • رضایی عیسی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، فردانش هاشم، شاهعلیزاده محمد، تحلیل محتوای کیفی نظریه ارتباط گرایی و ارائه الگوی مفهومی طراحی زیست بوم های یادگیری، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 5، 1، 1393/05/01
 • کلانتری هانیه، علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دوران بهناز، نقش تفکر انتقادی در استفاده از مواد دیجیتالی، پژوهش های ارتباطی، 22، 2، 1394/06/14
 • مقامی حمیدرضا، نیلی احمد آبادی محمد رضا، شبیه سازهای آموزشی و نقش آن در آموزش نییروهای انتظامی، مدیریت بر آموزش انتظامی، 5، 17، 1391/02/01
 • افتخارنژاد فاطمه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، امیر تیموری محمد حسن، اویسی نرجس خواتون، تاثیردوره اموزشی سواد بصری در تجزیه وتحلیل تصاویر اموزشی، فناوری آموزش و یادگیری، سال اول، 4، 1394/09/30
 • حبیبی سمیرا، نیلی احمد آبادی محمد رضا، بررسی تغییر رفتار با تکنولوژی رفتار، وانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، 1، 1، 1396/06/11
 • جنگی زهی شستان حمیدرضا، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، پزشک شهلا، دلاور علی، طراحی و اعتبارسنجی الگوی چندرسانه ای آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی، کودکان استثنایی، هفدهم، 1 (پیاپی 63 )، 1396/03/19
 • الماسی حجت اله، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی، ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف محور تایلر، تدریس پژوهی، پنجم، 1، 1396/02/20
 • ولایتی الهه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل، تاثیر چندرسانه ای طراحی شده براساس نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم، پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 34، 1395/07/20
 • دهقانزاد حسین، علی آبادی خدیجه، مینایی بهروز، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی، تدوین چهارچوب طراحی بازی های رایانه ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن بر یادگیری اصول، پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 33، 1396/04/13
 • سعیدیان فاطمه، باقری فریبرز، نیلی احمد آبادی محمد رضا، سلیمی بجستانی حسین، تدوین و اثربخشی برنامۀ آموزش خودمدیریتی با تأکید بر مؤلفههای هشیاری و انتخاب بر جوانان، 8، 30، 1396/05/31
 • هوشمندجا منیژه، علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، محمدی آیین، دلاور علی، طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیابتی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10، 4، 1396/06/31
منتشر شده در نشریات خارجی
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، کامکار پیمان، علی آبادی خدیجه، ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه های مجری آموزش الکترونیکی، سایر، 5، 1، 1393/01/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، مقایسه تطبیقی وتحلیلی برنامه های درسی رشته علوم تربیتی در ایران وآلمان، سایر، 1، 1، 1393/10/01
 • Ghasem Tabar1 Sayed Abdollah, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Mozayani Naser, Identification of Motivational Strategies in Web-based Teaching with an Emphasis on the Role of Teacher and a Model, INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9, 7, 2016/02/09
 • Azimi Saber, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, The development of different types of procedural knowledge at schools, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5, 7s, 2015/12/30
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، نقش رسانه های جمعی در شکل گیری هویت، ارائه پوستر، نقش رسانه های جمعی در شکل گیری هویت، 1381/09/21، 1381/09/22
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، تحلیلی بر دومین همایش تکنولوژی، 1386/10/01، 1386/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، دومین همایش فناوری آموزشی (رویکرد نوین در نظام آموزشی، نگاهی به آموزش فناوری اطلاعات در مدارس آلمان، 1386/10/01، 1386/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، آموزش و یادگیری غیررسمی، مقاله چاپ شده، پرورش تواناییهای مخاطبین به منظور بهره گیری از رسانه های جمعی، 1387/02/10، 1387/02/12
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی، مقاله خلاصه، برنامه درسی در دانشگاه سیبرنتیک، 1387/12/21، 1387/12/21
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، دومین کنگره ملی علوم انسانی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مقایسه ی تطبیقی و تحلیلی برنامه های درسی رشته ی علوم تربیتی در ایران و آلمان، 1390/10/14، 1390/10/15
 • علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، اسماعیلی بجدانی زینب، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی 20 خرداد 93، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، یادگیری و عامل آموزشی متحرک، 1393/03/20، 1393/03/20
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، شبکه های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری، سخنران، 1394/02/15، 1394/02/15
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، شبکه های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری، سخنران، 1394/02/19، 1394/02/19
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، اولین همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان غنی ساز در آموزش و یادگیری، 1394/02/22، 1394/02/22
 • خزایی آذر، نیلی احمد آبادی محمد رضا، مرادی رحیم، آقاپور الهه، دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، مقاله چاپ شده، فن آوری اطلاعات و ارتباطات وکاربرد آن در آموزش و یادگیری دانش آموزان کم شنوا، 1394/07/10، 1394/07/10
 • حبیبی سمیرا، نیلی احمد آبادی محمد رضا، سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی، ارائه پوستر، 1395/06/04، 1395/06/04
 • فانید پور حسن، نیلی احمد آبادی محمد رضا، اولین همایش ملی برنامه ریزی و تحول در نظام آموزشی، سخنران، 1395/09/03، 1395/09/03
 • اویسی نرجس خواتون، نیلی احمد آبادی محمد رضا، فیض ابادی نرگس، سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، سیستم های نوین آموزش الکترونیکی CMS, LMS & LCMS، 1395/11/26، 1395/11/26
 • عابدی رها، نیلی احمد آبادی محمد رضا، محیط یادگیری شخصی سازی شده راهکاری برای افزایش کارآمدی سیستم های مدیریت یادگیری، سخنران، 1396/01/20، 1396/01/20
 • بنی هاشم سید کاظم، نیلی احمد آبادی محمد رضا، یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ضرورت و نقش سواد اطلاعاتی در افزایش کیفیت مدیریت نظام دانشگاهی، 1396/02/06، 1396/02/07
 • علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، اسماعیلی بجدانی زینب، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، عامل آموزشی متحرک
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، سعیدیان فاطمه، جایگاه مشاوره در تعلیم وتربیت، اضطراب با راهکارهایی در دانش آموزان
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، دومین کنرانس بین المللی علوم شناختی -موسسه مطالعات علوم شناختی، مقاله خلاصه، استفاده از هوش مصنوعی در آموزش، 1381/12/05، 1381/12/07
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، کنفرانس بین المللی موسسه اروپایی تحقیقات علوم تربیتی در آلمان، ارائه پوستر، 1382/06/26، 1382/06/29
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی، مقاله خلاصه، Evaluation of General Properti,s of Roshd Network Based on the Instructional Design Sites، 1388/09/18، 1388/09/19
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران، ارائه پوستر، 1392/12/07، 1392/12/08
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، پژوهش های نوین در علوم انسانی، ارائه پوستر، 1394/03/02، 1394/03/02
 • حسین پور کبری، نیلی احمد آبادی محمد رضا، امیر تیموری محمد حسن، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، مقاله چاپ شده، بررسی وضعیت بکارگیری آموزش الکترونیکی در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانجهاد کشاورزی استان خوزستان، 1394/07/20، 1394/07/20
 • طوفانی نژاد احسان، نیلی احمد آبادی محمد رضا، نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، طراحی نوین در یادگیری الکترونیکی با رویکرد فعالیت های جذبی، 1394/11/15، 1394/11/15
 • علیخانی مرتضی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، مقاله چاپ شده، کلاس وارونه مدل پداگوژیکی نوین در یادگیری الکترونیکی، 1395/03/25، 1395/03/25
 • بذرافشان صابره، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علیخانی مرتضی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، مقاله چاپ شده، مدل p3 مدلی برای طراحی آموزش الکترونیک، 1395/03/25، 1395/03/25
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاوریان فرحناز، روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، کم توان ذهنی آموزش پذیر و یادگیری زبان خارجی به کمک چندرسانه ای آموزشی، 1395/06/04، 1395/06/04
ترجمه
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، منصوری دکتر، چگونه معلم مدرسه ابتدایی شویم، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1390/03/01
سایر
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، الکافی آقای، یادگیری سیار چیست، تدوین، انتشارات امید، 1390/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، نظارت و ویراستار ارشد پروژه تولید محتوای الکترونیکی با عنوان " الزامات و چارچوبهای تولید محتوای الکترونیکی جهت عرضه بر بستر شبکه ملی اطلاعات، ویرایش علمی، 1392/01/20
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، مبانی نظری برنامه درسی متوسطه با تاکید بر تربیت دینی، ویرایش علمی، پژوهشکده ی تعلیم و تربیت انتشارات، 1383/01/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، ناصری سید حسن، مقابله با ترس، ویرایش علمی، انتشارات دانشگاهی، 1381/01/01
 • رووف علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، سهم معلم ،شیوه معلم، ویرایش علمی، انتشارات دانشگاهی، 1381/01/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، نقد نامه علوم تربیتی، نقد و بررسی کتاب، انتشارات دانشگاهی، 1393/11/30
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، امیری تهرانی سید محمدرضا، مجموعه مقالات دومین همایش فناوری آموزشی، سایر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391/01/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، مجموعه مقالات دومین همایش فناوری آموزشی، 1386/01/01
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • راهبرد آموزشی ....حیاتی الگوی آموزشی کمپ انجمن یادگیری الکترونیکی، سایر
 • راهبرد آموزشی 7 مرحله ای برای پرورش تفکر انتقادی، سایر
طرح‌های درون دانشگاهی
 • طرح ارزیابی درونی گروه تکنولوزی آموزشی، 1386/01/01، 1386/01/01
کارشناسی ارشد
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ )ف‍اوا) در ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌، ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و س‍ن‍گ‍اپ‍وردان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌، درون پرور مسعود، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ی‍زان‌ ان‍طب‍اق‌ ب‍ا ح‍ی‍طه‌ ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌، مانده گاریان هانیه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • م‍ق‍ای‍س‍ه ‍ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ آم‍وزش‌ در دروس‌ ح‍رف‍ه‌ و ف‍ن‌ و زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ دوم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‌ آم‍زوش‍ی‌ م‍طل‍وب‌ وم‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌، زراعت زهرا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی تاثیر دو الگوی برنامه درسی تلفیقی و سنتی بر یادگیری ، یادداری و رضایت دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی منطقه دو آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر دروس روانشناسی و جامعه شناسی، نیک اخلاق رعنا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/02/10
 • تحلیل و ارزیابی محتوای چند رسانه های آموزشی درس شیمی اول دبیرستان از نظر رعایت قواعد ترکیب بندی نصویری، امینی کل تپه حمید، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/02/28
 • بررسی تاثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده با روش های سنتی در درس ریاضی سوم ابتدایی شهر تهران، خسروی سرشکی مرضیه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/28
 • بررسی تاثیر دوره های اموزش فناوری اطلاعات ارتباطات بر افزایش مهارتهای شغلی معلمان در دبیرستان های دخترانه شهر تهران، مریم حسن پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/05/05
 • تحلیل محتوای چند رسانه های آموزشی درس علوم پایه سوم راهنمایی بر اساس اهداف آموزشی و اصول انتخاب و سازماندهی محتوا، راضیه نظام الاسلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/09
 • ارزیابی نرم افزارهای آموزشی تلفن همراه و بررسی وضعیت کاربرد آنها در بین دانشجویان دانشگاه تهران، فرشته الطافی دادگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/30
 • ارزی‍اب‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ و ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، الطاقی دادگر فرشته، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/30
 • بررسی وضعیت بکارگیری آموزش الکترونیکی در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، کبری حسین پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/10/27
 • بررسی چگونگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند به منظور ایجاد فرصت های یادگیری توسط معلمان این مدارس، یزدانی ندا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/15
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ درس‌ دی‍ن‌ و زن‍دگ‍ی‌ 1 ب‍ا روش‍ه‍ای‌ ت‍وص‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در ک‍ت‍اب‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ع‍ل‍م‌، شعبانی مرتضی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/17
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ راب‍طه‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ ف‍را ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، کوثری ملیحه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/09
 • امکان سنجی قابلیت دانشگاه کردستان در جهت راه اندازی آموزش الکترونیکی، آتشکار محدثه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/09
 • پایان نامه خانم طالبی، طالبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/01
 • ت‍اث‍ی‍ر ب‍خ‍ش‌ ب‍ن‍دی‌ در چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ ه‍ا ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ی‍ادداری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ ی‌ س‍وم‌ در درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌، ایمان عباسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/04
 • تاثیر چند رسانه ای مبتنی بر الگوی مریل بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم اول راهنمایی در سال تحصیلی 90-1389، حسین علیپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/17
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ گ‍ان‍ی‍ه‌ و دی‍ک‌ و ک‍اری‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ی‍ادداری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، برزگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/03
 • میزان اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت معلمان به منظور آشنایی با خدمات شهروند الکترونیک، ابراهیمی فرشته، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/17
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ درت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا، م‍ال‍زی‌ و ای‍ران‌، م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، ع‍ل‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/29
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ ک‍ارب‍رد رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‍ی‌ ت‍وس‍ط دب‍ی‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍اوه‌ در س‍ال‌91- 92، فرانک سبزه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/08/17
 • بررسی علل عدم کاربرد رسانه های جدید آموزشی توسط دبیران راهنمایی و دبیرستان شهرستان پاوه در سال تحصیلی 92-91، سبزه فرانک، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/08/17
 • ارزی‍اب‍ی‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ م‍ج‍ری‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ی‍ادگ‍ی‍ری‌، پیمان کامکار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/08/30
 • ارزیابی وب سایت دانشگاه های مجری آموزش الکترونیکی در تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده در یادگیری، کامکار پیمان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/08/30
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ ک‍ارب‍رد رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‍ی‌ ت‍وس‍ط دب‍ی‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍اوه‌ در س‍ال‌91- 92، س‍ب‍زه‌، ف‍ران‍ک‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/09/17
 • طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ب‍ص‍ری‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ ف‍راگ‍ی‍ران‌ رش‍ت‍ه‌ طراح‍ی‌ ل‍ب‍اس‌، خیرآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/04
 • بررسی موانع بکارگیری فناوری آموزشی در مدارس متوسطه شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 91-90، اسماعیل فیروزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/09
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍رخ‍ورداری‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رج‌ از ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ورد ن‍ی‍از ت‍دری‍س‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ وارت‍ب‍اطات، برازنده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/25
 • بررسی میزان برخورداری معلمان ابتدایی مدارس هوشمند شهرستان کرج از شایستگی های مورد نیاز تدریس با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برازنده آمنه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/25
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍اوری‌ آم‍وزش‍ی‌ در م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 90 - 91، اسماعیل فیروزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/30
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ج‍ازی‌ ع‍ل‍وم‌ و ح‍دی‍ث‌ ش‍ه‍رری‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد اس‍ک‍ورم‌، اک‍ب‍ری‌ ب‍ی‍ات‍ی‍ان‍ی‌، اع‍ظم‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/12/06
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ج‍ازی‌ ع‍ل‍وم‌ و ح‍دی‍ث‌ ش‍ه‍رری‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد اس‍ک‍ورم‌، اکبری بیاتیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/12/26
 • ت‍اث‍ی‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ک‍ارپ‍وش‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر راه‍ب‍رده‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ خ‍ودت‍ن‍ظی‍م‍ی‌، علی دانا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/03/20
 • ت‍اث‍ی‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ک‍ارپ‍وش‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر راه‍ب‍رده‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ خ‍ودت‍ن‍ظی‍م‍ی‌، علی دانا مزرعه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/03/20
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزی‍اب‍ی‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ درس‌ ع‍رب‍ی‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 91-92 ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌، محمد حسن افشار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/07/03
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزی‍اب‍ی‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ درس‌ ع‍رب‍ی‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 91-92 ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌، محمد حسن افشار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/07/03
 • طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍ار ی‍اب‍ی‌ درس‌ اخ‍لاق‌ ف‍ن‍اوری‌ در رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌، سمانه سادات موسوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/10/11
 • طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍ار ی‍اب‍ی‌ درس‌ اخ‍لاق‌ ف‍ن‍اوری‌ در رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌، سمانه سادات موسویان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/10/11
 • طراح‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ ت‍دری‍س‌ پ‍ی‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ ده‍ن‍ده‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ درس‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، فاطمه فروزان نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/29
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ج‍ازی‌ ع‍ل‍وم‌ و ح‍دی‍ث‌ ش‍ه‍رری‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد اس‍ک‍ورم‌، اعظم اکبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/12/06
 • ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ب‍ان‍ی‌، س‍اخ‍ت‍ار و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ در دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ف‍ع‍ال‌ از دی‍دگ‍اه‌ ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌، ملیحه مردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/12/07
 • ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازی‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و درک‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ح‍رک‍ت‌ در درس‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ م‍ق‍طع‌ دوم‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌، زاهدیان مرجان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/02
 • ت‍اث‍ی‍ر وب‍لاگ‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ردرک‌ م‍ف‍ه‍وم‌ و ت‍ق‍وی‍ت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌، محمد امینی سمیرا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/15
 • طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د ب‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ م‍ح‍ی‍ط ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ؤث‍ر و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ و م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌، زینب گرزین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/08/26
 • تحلیل محتوای چندرسانه‌ای‌های آموزشی براساس معیارهای طراحی پیام آموزشی‬‬‬، سمیه صفائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/21
 • ‫تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر‬‬‬‬، سیده رقیه موسوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/21
 • ‫تحلیل محتوای کتب پایه ششم ابتدایی بر اساس بازده‌های یادگیری گانیه‬‬‬، رقیه ولی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/21
 • ‫مقایسه میزان یادگیری زبان‌آموزان از محیط طراحی‌شده برای یادگیری الکترونیکی و محیط سنتی در درس زبان انگلیسی و تأثیر آن بر خلاقیت.‬‬‬‬، نرگس فیض آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/21
 • ‫تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانه ای بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش آموزان‬‬‬‬، زینب اسمعیلی بجدنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/21
 • تأثیر جنسیت عامل آموزشی متحرک بر یادگیری، تسهیل سازی عامل یادگیری و انگیزه یادگیری در درس علوم‬‬‬‬، سپیده عابدی فریزنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/21
 • طراحی و تولید کتاب الکترونیکی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و تاثیر آن بر یادگیری و یادداری دانش آموزان سال چهارم ابتدایی‬‬‬، گویا قدیمی مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/21
 • ‫تاثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای برافزایش مهارت ارتباطی دانش آموزان دختر کم‌شنوا مقطع ابتدایی شهر تهران تاثیر‬‬‬، آذر خزائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/21
 • ‫تاثیر دوره ی آموزشی سواد بصری در تجزیه و تحلیل تصاویر آموزشی در دانشجویان رشته ی تکنولوژی آموزشی، ‫فاطمه افتخارنژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/03/24
 • ‫تاثیر بکارگیری الگوی گانیه بر میزان بار شناختی بیرونی و توان حل مساله در درس ریاضی اول دبیرستان، ‫فردین سالمیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/03/27
 • ‫تاثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر یادگیری و یادداری سطوح بالای شناختی دانش آموزان در درس ریاضی، ‫ سعید تلخابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/16
 • ‫تأثیر مدارس هوشمند بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه شهرستان دلفان، ‫ محسن اسلامیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/18
 • ررسی میزان اثربخشی مدارس هوشمندمقطع ابتدایی با توجه به شیوه نامه هوشمند سازی مدارس وزارت آموزش و پرورش، شهر کرج، افضلی سمیرا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/22
 • ‫بررسی مقایسه کیفیت زندگی در مدرسه در دانش آموزان مدارس I با مدارس سنتی‬‬‬‬، ارمغان بشیری‬‬‬‬، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/25
 • ‫بررسی نیازهای آموزشی معلمان آموزشگاه‌های زبان انگلیسی به منظور آموزش با رویکرد تلفیقی‬‬‬‬، طاهره شیرکوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/25
 • ‫تحلیل محتوای کتاب راهنمای معلم پایه ششم ابتدایی درس علوم با تاکید بر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی به دانش آموزان‬‬‬‬، هادی صیدزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/25
 • ‫بررسی رابطه میان استفاده از اینترنت و ارتباطات بین شخصی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی‬‬‬‬، سید مهدی سرکشیکیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/25
 • ‫تحلیل محتوای بخش مهدویت کتب هدیه‌های آسمان مقطع ابتدایی از لحاظ اصول طراحی پیام آموزشی‬‬‬‬، ‫سمانه اسفندیاری‬‬‬‬، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/25
 • ‫بررسی تأثیر نرم‌افزار محقق ساخته شبیه‌ساز آموزشی درس علوم بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس هوشمند تهران‬‬‬‬، میرمصطفی‬‬‬‬ سعیدی اردبیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/25
 • ‫تحلیل محتوای کتب کار وفناوری دوره ی اول متوسطه پایه هفتم ،هشتم و نهم از نظر آموزش شایستگی های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات به دانش آموزان‬‬‬‬، وحید عالدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/25
PhD
 • طراح‍ی‌، ت‍دوی‍ن‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ م‍دل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ زای‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ ب‍ازده‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍طح‌ ب‍الا در ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ در درس‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دوره‌ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌، حسین زنگنه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/01/20
 • طراح‍ی‌، ت‍دوی‍ن‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ م‍دل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ زای‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ ب‍ازده‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍طح‌ ب‍الا در ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ در درس‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دوره‌ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌، حسین زنگنه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/01/20
 • ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دارب‍س‍ت‌ زن‍ی‌ دان‍ش‌ راه‍ب‍ردی‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍دی‍ران‌ س‍طح‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو دی‍زل‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌، اع‍ت‍م‍ادف‍ر، ای‍رج‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/01/25
 • ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دارب‍س‍ت‌ زن‍ی‌ دان‍ش‌ راه‍ب‍ردی‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍دی‍ران‌ س‍طح‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو دی‍زل‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌، ایرج اعتمادفر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/01/25
 • طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر وب‌ ب‍ه‌م‍ن‍ظور ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در درس‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌، مونا مخبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/27
 • ‫طراحی الگوی اثربخش عوامل آموزشی مبتنی بروب به‌منظور تسهیل سازی عامل یادگیری و یادگیری در درس قرآن کریم‬‬‬‬، مونا احمد مخبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/21
 • ‫تاثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست زنی دانش راهبردی در بهسازی مدیران سطح میانی شرکت ایران خودرو دیزل ایران به منظور ارائه مدلی مفهومی‬‬‬، ایرج اعتمادفر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/21
 • تدوین الگوی انگیزشی برای تدریس مبتنی بر وب با تاکید بر نقش معلم، قاسم تبار سید عبدالله، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/03/31
 • ‫طراحی و اعتبار یابی الگویی برای ساخت بازی های رایانه ای پرورش دهندۀ تفکر انتقادی نوجوانان شهر تهران، ‫ هانیه کلانتری دهقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/22
 • طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه بار شناختی در محیط یادگیری رایانه ای و تاثیر آن بر یادگیری یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی، ولایتی الهه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/11
 • تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی در حیطه شناختی‬‬‬‬، حسین دهقانزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/25
سمت‌های اجرایی
 • عضو گروه علوم تربیتی بررسی متون و کتب علوم انسانی، 1389/02/29، 1391/02/29، ایران، تهران
 • عضو شورای علمی همایش علوم انسانی و آینده ی تمدن ایرانی-اسلامی، 1393/04/17، ایران، تهران
 • عضو شورای راهبری توسعه آموزش های مجازی دانشگاه، 1394/03/31، ایران، تهران
 • عضو کارگروه علوم تربیتی در شورای تحول، 1394/10/20، 1396/10/20، ایران، تهران
 • عضو شورای علمی هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی و رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی، 1395/02/20، ایران، تهران
 • عضو گروه علوم تربیتی بررسی متون و کتب علوم انسانی، 1395/07/13، 1397/07/13، ایران، تهران
 • عضو حقوقی شورای دانشگاه (عضو هیات علمی منتخب شورای آموزشی)، 1395/07/24، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون علوم تربیتی و روانشناسی هیات ممیزی دانشگاه، 1395/08/23، ایران، تهران
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی و متقاضیان استخدام گروه تکنولوژی آموزشی، 1395/09/02، 1397/09/02، ایران، تهران
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی و متقاضیان استخدام گروه آموزش و پرورش، 1395/09/02، 1397/09/02، ایران، تهران
 • عضو گروه تخصصی علوم تربیتی در شورای تحول، 1396/03/03، 1398/03/03، ایران، تهران
 • همکاری در برگزاری مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکترا سال 1396، 1396/05/02، ایران، تهران
 • عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، 1396/05/11، ایران، تهران
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی، 1387/01/01، ایران
 • پست مدیریت(ستاره دار)، 1383/01/01، ایران
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی، 1388/01/01، ایران
 • مدیر دفتر برنامه ریزی آموزش دانشگاه، 1384/01/01، ایران
 • عضو شورای بررسی متون کتب علوم تربیتی، 1387/01/01، ایران
 • معاون دانشگاه، 1392/10/06
 • مدیر دفتر برنامه ریزی، 1386/05/15، ایران
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی، 1392/01/01، ایران، تهران
 • مدیر دفتر برنامه ریزی نظارت وسنجش، 1385/01/01، ایران
 • عضویت در شوراها دانشگاه علوم تربیتی
 • مدیر دفتر برنامه ریزی، 1386/05/15
 • مدیر گروه، 1380/06/21، 1380/12/27، ایران
همکاری در نشریات
 • فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری (به عنوان عضو هیئت تحریریه)، علمی پژوهشی، 1393/01/18، 1397/01/18، 1111
 • فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی، علمی پژوهشی، 1393/01/15، 1400/01/29، 11111
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • جستجوی اطلاعات علمی وپژوهشی در وب، مجری، ایران، تهران، 1392/08/01، 1392/08/01
 • تولید محتوای الکترونیکی، مدرس، ایران، تهران، 1392/09/18، 1392/09/18
 • کارگاه تولید محتوای الکترونیک (کاربردی)، مدرس، ایران، تهران، 1393/09/26، 1393/09/26
 • پژوهش در محیط وب 2، شركت كننده، ایران، تهران، 1393/09/29، 1393/09/29
 • کارگاه آموزشی، مدرس، ایران، تهران، 1393/11/06، 1393/11/07
 • کارگاه آموزشی، شركت كننده، ایران، تهران، 1393/11/21، 1393/11/21
 • کارگاه آموزشی، شركت كننده، ایران، تهران، 1393/12/13، 1393/12/13
 • پژوهش در محیط وب 2، شركت كننده، ایران، تهران، 1393/12/20، 1393/12/20
 • کارگاه آموزشی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی با محوریت کاربردهای آموزشی، شركت كننده، ایران، تهران، 1394/02/21، 1394/02/21
 • کارگاه آموزشی نرم افزار کپتیویت Captivate، مدرس، ایران، تهران، 1394/09/29، 1394/09/29
 • کارگاه تولید محتوای الکترونیکی، مدرس، ایران، تهران، 1394/12/20، 1394/12/20
 • کارگاه تولید محتوای الکترونیکی، مدرس، ایران، تهران، 1394/12/20، 1394/12/20
 • کارگاه تولید محتوای الکترونیک، مدرس، ایران، تهران، 1395/11/26، 1395/11/26