professor_pic
محمد رضا نیلی احمد آبادی
دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی
منتشر شده در نشریات داخلی
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1387). برنامه درسی در دانشگاه. 1، 1
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1386). صلاحیت بهره گیری از رسانه های دیجیتالی. 1، 1
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، سعیدیان فاطمه. (1391). بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر سازگاریهای اجتماعی. 2، 6
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1383). آموزشهای مدرسه ای و آموزشهای رسانه ای. پژوهش های ارتباطی، 1، 37
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1386). تاملی بر بومی سازی درس روانشناسی. روانشناسی مدرسه، 1، 1
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1388). بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب. روانشناسی تربیتی، 1، 14
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1387). جایگاه علوم بین رشته ای از نظر مباحث علوم تربیتی. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 1، 10
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1388). نقش تلوزیون در تقویت خود گردانی وخود کارآمدی زنان سرپرست خانوار. 1، 1
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1387). طراحی آموزش پودمانی در آموزش الکترونیکی. 1، 1
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، مجدالدین ازاده، ویسی هادی. (1391). نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش محیط زیستی معلمان زن مقطع ابتدایی منطقه 17 تهران. علوم محیطی، 1، 1
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، مقامی آقای. (1391). شبیه سازی آموزشی. 5، 1
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، زبرجدیان زهره. (1391). مقایسه تاثیر آموزش به روش نقشه های مفهومی به عنوان یک روش مبتنی بر ساخت گرایی با روش تلفیقی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه سوم استان البرز (مجری ارزشیابی توصیفی). روانشناسی تربیتی، 8، 26
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1392). جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی در علوم انسانی. تعلیم و تربیت، 13، 2
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1392). تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی اول دبیرستان از نظر برخورداری از مولفه های پرورش تفکر خلاق. ---
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1382). نقش رسانه های جمعی در شکل گیری هویت. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 2، 5
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، سعیدیان فاطمه. (1390). بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و خودپنداره مثبت زنان سرپرست خانوار. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 6
 • زنگنه حسین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، فردانش هاشم، دلاور علی. (1392). اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود تفکر تحلیلی دانش آموزان در درس زیست شناسی. روانشناسی و علوم تربیتی، 9، 33
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1388). تحلیلی بر سیاست تمرکززدایی در دو وزارت خانه علم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر آیین نامه تفویض اختیار برنامه های درسی به دانشگاه ها. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 2، 2
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، جامه بزرگ آقای، تسلیمی آقای. (1391). پویا نمایی آموزشی. علوم پزشکی کرمانشاه، 3، 4
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1391). تبیین مبانی تکنولوژی با نگرش تسخیر خلقت. مدرس علوم انسانی، 1، 2
 • زبرجدیان زهره، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1391). مقایسه تأثیر آموزش به روش نقشههای مفهومی به عنوان یک روش مبتنی بر ساختگرایی با روش تلفیقی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه سوم استان البرز (مجری ارزشیابی توصیفی). روانشناسی تربیتی، 8، 26
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1392). تبیین مبانی تکنولوژی با نگرش تسخیر خلقت. جستارهای فلسفه دین، 1، 2
 • خزایی آذر، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1394). تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان کم‌شنوا. فناوری آموزش و یادگیری، 1، 2
 • دانا علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، امیر تیموری محمد حسن. (1393). تأثیر به‌کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان. اندازه گیری تربیتی، 5، 15
 • کامکار پیمان، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علی آبادی خدیجه. (1392). آزمون ساختار عاملی پرسش نامه یوزلرن و بررسی آن در دانشگاه های مجری آموزش الکترونیک شهر تهران. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4، 1
 • زنگنه حسین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، فردانش هاشم، دلاور علی. (1393). اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانش‌آموزان در درس زیست‌شناسی. روانشناسی تربیتی، 10، 33
 • موسویان سمانه سادات، نیلی احمد آبادی محمد رضا، ملکی حسن. (1394). طراحی درس «اخلاق فناوری اطلاعات» برای دانشجویان علوم تربیتی. پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 15، 4
 • مرادی رحیم، خزایی آذر، نیلی احمد آبادی محمد رضا، خزائی ثریا. (1394). بررسی تأثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی. اندازه گیری تربیتی، 6، 20
 • خزایی آذر، نیلی احمد آبادی محمد رضا، شریفی درآمدی پرویز. (1393). تاثیر آموزش به سبک محاوره ای از طریق چندرسانه ای بر افزایش مهارت ارتباطی دانش آموزان دختر کم شنوا. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 5، 2
 • Esmaeili Bejdan zeynab, Ali Abadi Khadijeh, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza. (2014). The effect of Animated Pedagogical agents on Motivation of students learning. international journal of basic sciences & applied research, 3, 1
 • دانا علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، بدلی مهدی. (1392). تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر خودکارآمدی عمومی دانشجویان. نامه آموزش عالی، 6، 24
 • کامکار پیمان، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علی آبادی خدیجه. (1392). ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه های مجری آموزش الکترونیکی در تهران بر اساس قابلیت استفاده در یادگیری. مجله جهانی رسانه، 5، 1
 • هوشمندجا منیژه، علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، محمدی آیین، دلاور علی. (1396). طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزش مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیابتی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10، 4
 • ولایتی الهه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل. (1395). تاثیر چند رسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه بار شناختی بر یادگیری ، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توانم ذهنی در درس علوم. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 34
 • برزگر راضیه، علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1393). مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی. اندیشه های نوین تربیتی، 10، 1
 • مرادی مخلص حسین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، حیدری جمشید. (1393). بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط های یادگیری الکترونیکی. فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 7، 21-22
 • رضایی عیسی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، فردانش هاشم، شاهعلیزاده محمد. (1393). تحلیل محتوای کیفی نظریه ارتباط گرایی و ارائه الگوی مفهومی طراحی زیست بوم های یادگیری. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 5، 1
 • کلانتری هانیه، علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دوران بهناز. (1394). نقش تفکر انتقادی در استفاده از مواد دیجیتالی. پژوهش های ارتباطی، 22، 2
 • افتخارنژاد فاطمه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، امیر تیموری محمد حسن، اویسی نرجس خواتون. (1394). تاثیردوره اموزشی سواد بصری در تجزیه وتحلیل تصاویر اموزشی. فناوری آموزش و یادگیری، سال اول، 4
 • حبیبی سمیرا، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1396). بررسی تغییر رفتار با تکنولوژی رفتار. روانشناسی علوم تربیتی و علوم اجتماعی، 1، 1
 • جنگی زهی شستان حمیدرضا، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، پزشک شهلا، دلاور علی. (1396). طراحی و اعتبارسنجی الگوی چندرسانه ای آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی. کودکان استثنایی، هفدهم، 1 (پیاپی 63 )
 • الماسی حجت اله، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1396). ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف محور تایلر. تدریس پژوهی، پنجم، 1
 • دهقانزاد حسین، علی آبادی خدیجه، مینایی بهروز، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1396). تدوین چهارچوب طراحی بازی های رایانه ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن بر یادگیری اصول. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 33
 • ولایتی الهه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل. (1395). تاثیر چندرسانه ای طراحی شده براساس نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 34
 • دهقانزاده حسین، علی آبادی خدیجه، مینایی بهروز، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1395). تدوین چهارچوب طراحی بازی های رایانه ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 33
 • سعیدیان فاطمه، باقری فریبرز، نیلی احمد آبادی محمد رضا، سلیمی بجستانی حسین. (1396). تدوین و اثربخشی برنامۀ آموزش خودمدیریتی با تأکید بر مؤلفههای هشیاری و انتخاب بر جوانان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 30
 • پورروستائی اردکانی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1397). طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 1
 • عباس پور عباس، کیانفر فرهاد، نیلی احمد آبادی محمد رضا، مومنی عصمت. (1396). ساخت، اعتباریابی، رواسازی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناک و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور. مدیریت فردا، 16، 16
 • Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Abbas pour Abbas, boromandfar saeid. (2017). Educational strategies Based on Informantion and Communication Technology (ICT). Iranian journal of educational Sociology, 1, 7
 • پورروستائی اردکانی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1397). طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت مندی کاربران. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 1
 • جنگی زهی شستان حمیدرضا، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، پزشک شهلا، دلاور علی. (1396). تاثیر چند رسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش آموزان کم توان ذهنی در درس ریاضی. فناوری برنامه درسی، 2، 3
 • خزایی آذر، نیلی احمد آبادی محمد رضا، خزایی ثریا، دریکوندی زهرا. (1396). اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی از طریق چندرسانهای بر عزتنفس دانشآموزان دختر کمشنوا. پژوهش های تربیتی، 1، 34
 • مطور معصومه، علی آبادی خدیجه، مزینی ناصر، دلاور علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1396). درآمدی انتقادی بر «دوره های برخط آزاد انبوه (موک ها). پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 17، 6
 • مستور هانیه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، ٍاسلامی حسن آبادی سعید، زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی. (1397). طراحی، توسعه و اعتباریابی الگوی محیط یادگیری مبتنی بر سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 4
 • مطور معصومه، علی آبادی خدیجه، مزینی ناصر، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1396). درآمدی انتقادی دوره های برخط آزاد انبوه (موک ها). پژوهش های مشاوره، 17، 6
 • مطور معصومه، علی آبادی خدیجه، مزینی ناصر، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1396). درآمدی انتقادی بر دوره های برخط آزاد انبوه. 17، 6
 • ایزی مریم، علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1398). تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگیهای بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 22، 44
 • موسی رمضانی سونیا، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی، فرج اللهی مهران. (1398). تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی. فصلنامه فناوری آموزشی، 14، 1
 • دانا علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علی آبادی خدیجه، دلاور علی، دهقان دهنوی محمدعلی. (1398). واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانکهای خصوصی کشور (یک پژوهش کیفی). آموزش و توسعه منابع انسانی، 6، 20
 • الماسی حجت اله، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1396). ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر. تدریس پژوهی، 5، 1
 • Habibi samira, Ali Abadi Khadijeh, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil. (2020). Designing and Validating the Proposed Parent Involvement Model for Elementary Students. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24, 07
 • علی آبادی خدیجه، دلاور علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، ایزی مریم. (1398). اعتباریابی مقیاس الکترونیکی و چاپی سنجش ویژگی های بومیان دیجیتال. فناوری آموزش، 14، 1
 • Aghakasiri Zohreh, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Esteki Behnoosh. (2020). Effectiveness of E-Learning among Hospitalized Elementary Students with Chronic Diseases. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 11, 03
 • Banihashem Seyyed Kazem, Ali Abadi Khadijeh, Pourroostaei Ardakani Saeid, Delavar Ali, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza. (2018). Learning Analytics: A Critical Literature Review. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, In Press, In Press
 • مرادی رحیم، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، دلاور علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1398). غنی سازی برنامه درسی زبان انگلیسی با رویکرد فناوری کمکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان با آسیبهای جسمی – حرکتی: راهبردی نوین در جهت آموزش فراگیر. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12، 1
 • Moradi rahim, Sharif Daramadi Parviz, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Delavar Ali. (1397). The impact of an instructional model with assistive technology on achievement satisfaction of people with physical-motor impairments. Research and Development in Medical Education, 7, 2
 • مقامی حمیدرضا، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1391). شبیه سازهای آموزشی و نقش آن در آموزش نییروهای انتظامی. مدیریت بر آموزش انتظامی، 5، 17
 • طوفانی نژاد احسان، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، داوسن شین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی شده با شبکه های اجتماعی مجازی برای دانش آموزان با آسیب شنوایی. روانشناسی افراد استثنایی، 8، 29
 • Mastour Hanieh, Eslami Saeed, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Delavar Ali, Zaraii Zavaraki Esmaeil. (2018). Real Time Electronic Formative Assessment in Medical Education and Its Impact on Motivational Beliefs and Self-regulation Strategies. Future Of Medical Education Journal, 8, 1
 • ولایتی الهه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل. (1397). طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه ی بار شناختی بر اساس تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن. روانشناسی تربیتی، 14، 49
 • moradi rahim, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Sharif Daramadi Parviz, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Delavar Ali. (2018). The impact of an instructional model with assistive technology on achievement satisfaction of people with physical-motor. Research and Development in Medical Education (RDME), 7, 2
 • زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، عباس پور عباس، برومند فر سعید. (1396). آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش. آموزش در علوم انتظامی، چهارم، 19
 • عباس پور عباس، کیانفر فرهاد، نیلی احمد آبادی محمد رضا، رحیمیان حمید، مومنی عصمت. (1396). ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور. مدیریت فردا، سال 16، سال 16- زمستان 96
 • رمضانی عمران، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علی آبادی خدیجه. (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش الکترونیکی در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان. آموزش محیط‌ زیست و توسعه پایدار، 7، 2
 • عباس پور عباس، کیانفر فرهاد، رحیمیان حمید، نیلی احمد آبادی محمد رضا، مومنی عصمت. (1397). بررسی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش دانشگاه پیام نور خوزستان. مدیریت فردا، 17، 0
 • پورروستائی اردکانی سعید، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1397). ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رضایت مندی کاربران. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 1
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Broomandfar saeed. (2016). ICT in instrucation: opportunity or challenge?. JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE, 1, 3
 • Ghasem Tabar1 Sayed Abdollah, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Mozayani Naser. (2016). Identification of Motivational Strategies in Web-based Teaching with an Emphasis on the Role of Teacher and a Model. INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9, 7
 • Azimi Saber, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza. (2015). The development of different types of procedural knowledge at schools. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5, 7s
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، رحیمیان حمید، مومنی عصمت. (1396). ساخت و اعتباریابی و روان سازی پرسشنامه مدیریت دانش براساس مدل نوناکو و تاکه اوچی در دانشگاه پیام نور. Tomorrow's Management Quarterly، 0، 0
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1393). مقایسه تطبیقی وتحلیلی برنامه های درسی رشته علوم تربیتی در ایران وآلمان. سایر، 1، 1
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، کامکار پیمان، علی آبادی خدیجه. (1393). ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه های مجری آموزش الکترونیکی در تهران بر اساس قابلیت استفاده در یادگیری.. سایر، 5، 1
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، نقش رسانه های جمعی در شکل گیری هویت، ارائه پوستر، نقش رسانه های جمعی در شکل گیری هویت، 1381/09/21، 1381/09/22
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، دومین همایش فناوری آموزشی (رویکرد نوین در نظام آموزشی، ارائه پوستر، نگاهی به آموزش فناوری اطلاعات در مدارس آلمان، 1386/10/01، 1386/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، آموزش و یادگیری غیررسمی، article abstraction، پرورش تواناییهای مخاطبین به منظور بهره گیری از رسانه های جمعی، 1387/02/10، 1387/02/12
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، سعیدیان فاطمه، جایگاه مشاوره در تعلیم وتربیت، ارائه پوستر، اضطراب با راهکارهایی در دانش آموزان، 1387/10/04، 1387/10/05
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی، ارائه پوستر، برنامه درسی در دانشگاه سیبرنتیک، 1387/12/21، 1387/12/21
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، دومین کنگره ملی علوم انسانی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، article abstraction، مقاله کامل، مقایسه ی تطبیقی و تحلیلی برنامه های درسی رشته ی علوم تربیتی در ایران و آلمان، 1390/10/14، 1390/10/15
 • علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، اسماعیلی بجدانی زینب، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، article abstraction، مقاله کامل، یادگیری و عامل آموزشی متحرک، 1393/03/20، 1393/03/20
 • علی آبادی خدیجه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، اسماعیلی بجدانی زینب، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، article abstraction، مقاله کامل، عامل آموزشی متحرک، 1393/08/20، 1393/08/21
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، شبکه های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری، سخنران، 1394/02/15، 1394/02/15
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، شبکه های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری، سخنران، 1394/02/19، 1394/02/19
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، اولین همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی: بستری برای آموزش و یادگیری، article abstraction، مقاله کامل، الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان غنی ساز در آموزش و یادگیری، 1394/02/22، 1394/02/22
 • خزایی آذر، نیلی احمد آبادی محمد رضا، مرادی رحیم، آقاپور الهه، دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، article abstraction، فن آوری اطلاعات و ارتباطات وکاربرد آن در آموزش و یادگیری دانش آموزان کم شنوا، 1394/07/10، 1394/07/10
 • حبیبی سمیرا، نیلی احمد آبادی محمد رضا، سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی، ارائه پوستر، 1395/06/04، 1395/06/04
 • فانید پور حسن، نیلی احمد آبادی محمد رضا، اولین همایش ملی برنامه ریزی و تحول در نظام آموزشی، article abstraction، مقاله، 1395/09/03، 1395/09/03
 • اویسی نرجس خواتون، نیلی احمد آبادی محمد رضا، فیض ابادی نرگس، سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه، article abstraction، مقاله کامل، سیستم های نوین آموزش الکترونیکی CMS, LMS & LCMS، 1395/11/26، 1395/11/26
 • عابدی رها، نیلی احمد آبادی محمد رضا، محیط یادگیری شخصی سازی شده راهکاری برای افزایش کارآمدی سیستم های مدیریت یادگیری، مقاله کامل چاپ شده، محیط یادگیری شخصی سازی شده راهکاری برای افزایش کارآمدی سیستم های مدیریت یادگیری، 1396/01/20، 1396/01/20
 • بنی هاشم سید کاظم، نیلی احمد آبادی محمد رضا، یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، مقاله کامل چاپ شده، ضرورت و نقش سواد اطلاعاتی در افزایش کیفیت مدیریت نظام دانشگاهی، 1396/02/06، 1396/02/07
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, European Educational Research Association, announcer, Contructivism and E- Learing: Complexities, possibilities and limitations, 2003/05/27, 2003/05/27
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، مبانی نظری آموزش فناوری، ارائه پوستر، مبانی نظری آموزش فناوری، 1379/01/25، 1379/01/26
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، اینترنت و نقش رسانه های نوین در آموزش عالی، ارائه پوستر، اینترنت و نقش رسانه های نوین در آموزش عالی، 1380/08/04، 1380/08/05
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، ارتباط و امنیت در دانشگاه، ارائه پوستر، ارتباط و امنیت در دانشگاه، 1380/08/30، 1380/08/30
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، دومین کنرانس بین المللی علوم شناختی، ارائه پوستر، استفاده از هوش مصنوعی در آموزش، 1381/12/05، 1381/12/07
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، اولین همایش علمی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش(با تاکید بر استانداردهای منابع انسانی)، ارائه پوستر، استاندارد و استاندارد سازی در شغل معلمی ، امکانات و محدودیت ها، 1382/01/01، 1382/01/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، کنفرانس بین المللی موسسه اروپایی تحقیقات علوم تربیتی در آلمان، ارائه پوستر، 1382/06/26، 1382/06/29
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، مبانی ، چالشها و الزامات مدیریت مبتنی بر مدرسه در آموزش وپرورش ایران، article abstraction، مقاله کامل، نقش رایانه در مدرسه محوری، 1383/01/01، 1383/01/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، مدارس غیر انتفایی در آیینه نقد ونظز، ارائه پوستر، مدارس غیر انتفایی در آیینه نقد ونظز، 1384/10/01، 1384/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی، ارائه پوستر، نگاهی به برنامه درسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی، 1384/10/01، 1384/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، نقش رسانه های جمعی در نهضت نرم افزاری، ارائه پوستر، نقش رسانه های جمعی در نهضت نرم افزاری، 1385/09/01، 1385/09/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، همایش سراسری تبیین جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت، ارائه پوستر، صلاحیت بهره گیری از رسانه های دیجیتالی، 1386/09/01، 1386/09/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، توانایی بهره گیری از رسانه های دیجیتال، ارائه پوستر، توانایی بهره گیری از رسانه های دیجیتال، 1386/10/01، 1386/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی، ارائه پوستر، مجموعه مقالات، 1386/10/01، 1386/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، همایش و نقد و بررسی رشته تکنولوژی آنوزشی، ارائه پوستر، تحلیلی بر دست آوردهای دومین همایش تکنولوژی آموزشی در دانشگاه علامه طباطبائی، 1386/12/02، 1386/12/02
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ارائه پوستر، تأملی برای بومی سازی درس روانشناسی، 1387/01/28، 1387/01/29
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی، ارائه پوستر، ضرورت پرورش توانایی های مخاطبین به منظور بهره گیری صحیح از رسانه های جمعی، 1387/02/11، 1387/02/12
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، سومین کنفرانس آموزش الکترونیک، ارائه پوستر، طراحی آموزش پودمانی در آموزش الکترونیکی، امکانات و محدودیتها (ارائه پوستر)، 1387/10/04، 1387/10/05
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، پنجمین همایش جایگاه مشاوره در تعلیم وتربیت، ارائه پوستر، اضطراب، راهکارهای .....در دانش آموزان، 1388/04/09، 1388/04/09
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، همایش پیامبر، ارائه پوستر، همایش پیامبر و تعلیم وتربیت اسلامی، 1388/04/09، 1388/04/09
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، دومین همایش توانمند سازی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار، مقاله کامل چاپ شده، نقش تلویزیون در تقویت خودگردانی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانوارها، 1388/04/09، 1388/04/10
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی، ارائه پوستر، ارزیابی خصوصیات عمومی شبکه رشد بر اساس سایتهای طراحی آموزشی، 1388/09/18، 1388/09/19
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، ارائه پوستر، ارزیابی صفحات خانگی وب سایت دانشگاه های علوم پزشکی ایران و ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود آن، 1388/11/28، 1388/11/29
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، چالش های روانشناختی -تربیتی، ارائه پوستر، یادگیری سیار و چالش های بکارگیری آن، 1391/02/01، 1391/02/02
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، تعلیم و تربیت اسلامی، ارائه پوستر، تعلیم وتربیت اسلامی، 1391/10/01، 1391/10/01
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، دومین کنگره ملی علوم انسانی، ارائه پوستر، مقایسه تطبیقی و تحلیلی برنامه های درسی ایران وآلمان، 1391/10/01، 1391/10/02
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران، ارائه پوستر، 1392/12/07، 1392/12/08
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، پژوهش های نوین در علوم انسانی، ارائه پوستر، 1394/03/02، 1394/03/02
 • حسین پور کبری، نیلی احمد آبادی محمد رضا، امیر تیموری محمد حسن، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، article abstraction، بررسی وضعیت بکارگیری آموزش الکترونیکی در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانجهاد کشاورزی استان خوزستان، 1394/07/20، 1394/07/20
 • طوفانی نژاد احسان، نیلی احمد آبادی محمد رضا، نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، طراحی نوین در یادگیری الکترونیکی با رویکرد فعالیت های جذبی، 1394/11/15، 1394/11/15
 • بذرافشان صابره، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علیخانی مرتضی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، article abstraction، مدل p3 مدلی برای طراحی آموزش الکترونیک، 1395/03/25، 1395/03/25
 • علیخانی مرتضی، نیلی احمد آبادی محمد رضا، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، article abstraction، کلاس وارونه مدل پداگوژیکی نوین در یادگیری الکترونیکی، 1395/03/25، 1395/03/25
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاوریان فرحناز، روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، article abstraction، مقاله کامل، کم توان ذهنی آموزش پذیر و یادگیری زبان خارجی به کمک چندرسانه ای آموزشی، 1395/06/04، 1395/06/04
 • حنفی زاده پیام، فیضی کامران، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علاءالدین حمیده، دومین کنفرانس بین المللی رویکرد های علمی و پژوهشی در علوم انسانی، مقاله کامل چاپ شده، تجزیه و تحلیلِ هدفمند و نقد مقایسه¬ای مدل¬های یادگیری-الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی، 1397/03/31، 1397/03/31
ترجمه
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، منصوری دکتر. (1390). چگونه معلم مدرسه ابتدایی شویم. ایران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
سایر
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، الکافی آقای. (1390). یادگیری سیار چیست. ایران-تهران، انتشارات امید
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1392). نظارت و ویراستار ارشد پروژه تولید محتوای الکترونیکی با عنوان " الزامات و چارچوبهای تولید محتوای الکترونیکی جهت عرضه بر بستر شبکه ملی اطلاعات. ---
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1383). مبانی نظری برنامه درسی متوسطه با تاکید بر تربیت دینی. پژوهشکده ی تعلیم و تربیت انتشارات
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، ناصری سید حسن. (1381). مقابله با ترس. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • رووف علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1381). سهم معلم ،شیوه معلم. انتشارات دانشگاهی
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1393). نقد نامه علوم تربیتی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا، امیری تهرانی سید محمدرضا. (1391). مجموعه مقالات دومین همایش فناوری آموزشی. ایران-تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1386). مجموعه مقالات دومین همایش فناوری آموزشی. ---
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • راهبرد آموزشی ....حیاتی الگوی آموزشی کمپ انجمن یادگیری الکترونیکی، سایر
 • راهبرد آموزشی 7 مرحله ای برای پرورش تفکر انتقادی، سایر
طرح‌های درون دانشگاهی
 • طرح ارزیابی درونی گروه تکنولوزی آموزشی، 1386/01/01، 1386/01/01
 • طراحی مدل ترکیبی معماری نظام آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی،، 1395/07/01
کارشناسی ارشد
 • م‍ق‍ای‍س‍ه ‍ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ آم‍وزش‌ در دروس‌ ح‍رف‍ه‌ و ف‍ن‌ و زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ دوم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‌ آم‍زوش‍ی‌ م‍طل‍وب‌ وم‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌، زراعت زهرا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ )ف‍اوا) در ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌، ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و س‍ن‍گ‍اپ‍وردان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌، درون پرور مسعود، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ی‍زان‌ ان‍طب‍اق‌ ب‍ا ح‍ی‍طه‌ ه‍ای‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌، مانده گاریان هانیه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی تاثیر دو الگوی برنامه درسی تلفیقی و سنتی بر یادگیری ، یادداری و رضایت دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی منطقه دو آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر دروس روانشناسی و جامعه شناسی، نیک اخلاق رعنا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/10
 • تحلیل و ارزیابی محتوای چند رسانه های آموزشی درس شیمی اول دبیرستان از نظر رعایت قواعد ترکیب بندی نصویری، امینی کل تپه حمید، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/28
 • بررسی تاثیر روش تدریس اکتشافی هدایت شده با روش های سنتی در درس ریاضی سوم ابتدایی شهر تهران، خسروی سرشکی مرضیه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/28
 • بررسی تاثیر دوره های اموزش فناوری اطلاعات ارتباطات بر افزایش مهارتهای شغلی معلمان در دبیرستان های دخترانه شهر تهران، مریم حسن پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/05/05
 • تحلیل محتوای چند رسانه های آموزشی درس علوم پایه سوم راهنمایی بر اساس اهداف آموزشی و اصول انتخاب و سازماندهی محتوا، راضیه نظام الاسلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/09
 • ارزیابی نرم افزارهای آموزشی تلفن همراه و بررسی وضعیت کاربرد آنها در بین دانشجویان دانشگاه تهران، فرشته الطافی دادگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/30
 • ارزی‍اب‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ و ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، الطاقی دادگر فرشته، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/30
 • بررسی وضعیت بکارگیری آموزش الکترونیکی در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، کبری حسین پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/27
 • بررسی چگونگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند به منظور ایجاد فرصت های یادگیری توسط معلمان این مدارس، یزدانی ندا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ درس‌ دی‍ن‌ و زن‍دگ‍ی‌ 1 ب‍ا روش‍ه‍ای‌ ت‍وص‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ در ک‍ت‍اب‌ راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ع‍ل‍م‌، شعبانی مرتضی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/17
 • امکان سنجی قابلیت دانشگاه کردستان در جهت راه اندازی آموزش الکترونیکی، آتشکار محدثه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/09
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ راب‍طه‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ ف‍را ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، کوثری ملیحه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/09
 • پایان نامه خانم طالبی، طالبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • ت‍اث‍ی‍ر ب‍خ‍ش‌ ب‍ن‍دی‌ در چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ ه‍ا ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ی‍ادداری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ ی‌ س‍وم‌ در درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌، ایمان عباسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/04
 • تاثیر چند رسانه ای مبتنی بر الگوی مریل بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم اول راهنمایی در سال تحصیلی 90-1389، حسین علیپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/17
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ گ‍ان‍ی‍ه‌ و دی‍ک‌ و ک‍اری‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ی‍ادداری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، برزگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/03
 • میزان اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت معلمان به منظور آشنایی با خدمات شهروند الکترونیک، ابراهیمی فرشته، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/17
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ درت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا، م‍ال‍زی‌ و ای‍ران‌، م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، ع‍ل‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/29
 • بررسی علل عدم کاربرد رسانه های جدید آموزشی توسط دبیران راهنمایی و دبیرستان شهرستان پاوه در سال تحصیلی 92-91، سبزه فرانک، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/08/17
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ ک‍ارب‍رد رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‍ی‌ ت‍وس‍ط دب‍ی‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍اوه‌ در س‍ال‌91- 92، فرانک سبزه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/08/17
 • ارزی‍اب‍ی‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ م‍ج‍ری‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ در ی‍ادگ‍ی‍ری‌، پیمان کامکار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/08/30
 • ارزیابی وب سایت دانشگاه های مجری آموزش الکترونیکی در تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده در یادگیری، کامکار پیمان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/08/30
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ ک‍ارب‍رد رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‍ی‌ ت‍وس‍ط دب‍ی‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍اوه‌ در س‍ال‌91- 92، س‍ب‍زه‌، ف‍ران‍ک‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/09/17
 • طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر ب‍ص‍ری‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ ف‍راگ‍ی‍ران‌ رش‍ت‍ه‌ طراح‍ی‌ ل‍ب‍اس‌، خیرآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/04
 • بررسی موانع بکارگیری فناوری آموزشی در مدارس متوسطه شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 91-90، اسماعیل فیروزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/09
 • بررسی میزان برخورداری معلمان ابتدایی مدارس هوشمند شهرستان کرج از شایستگی های مورد نیاز تدریس با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برازنده آمنه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍رخ‍ورداری‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رج‌ از ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ورد ن‍ی‍از ت‍دری‍س‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ وارت‍ب‍اطات، برازنده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍اوری‌ آم‍وزش‍ی‌ در م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 90 - 91، اسماعیل فیروزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ج‍ازی‌ ع‍ل‍وم‌ و ح‍دی‍ث‌ ش‍ه‍رری‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد اس‍ک‍ورم‌، اک‍ب‍ری‌ ب‍ی‍ات‍ی‍ان‍ی‌، اع‍ظم‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/06
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ج‍ازی‌ ع‍ل‍وم‌ و ح‍دی‍ث‌ ش‍ه‍رری‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد اس‍ک‍ورم‌، اکبری بیاتیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/26
 • ت‍اث‍ی‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ک‍ارپ‍وش‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر راه‍ب‍رده‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ خ‍ودت‍ن‍ظی‍م‍ی‌، علی دانا مزرعه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/20
 • ت‍اث‍ی‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ک‍ارپ‍وش‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر راه‍ب‍رده‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ خ‍ودت‍ن‍ظی‍م‍ی‌، علی دانا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/20
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزی‍اب‍ی‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ درس‌ ع‍رب‍ی‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 91-92 ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌، محمد حسن افشار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/03
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزی‍اب‍ی‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ درس‌ ع‍رب‍ی‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 91-92 ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌، محمد حسن افشار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/03
 • طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍ار ی‍اب‍ی‌ درس‌ اخ‍لاق‌ ف‍ن‍اوری‌ در رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌، سمانه سادات موسوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/11
 • طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍ار ی‍اب‍ی‌ درس‌ اخ‍لاق‌ ف‍ن‍اوری‌ در رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌، سمانه سادات موسویان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/11
 • طراح‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ ت‍دری‍س‌ پ‍ی‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ ده‍ن‍ده‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ درس‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، فاطمه فروزان نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/29
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ج‍ازی‌ ع‍ل‍وم‌ و ح‍دی‍ث‌ ش‍ه‍رری‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد اس‍ک‍ورم‌، اعظم اکبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/06
 • ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ب‍ان‍ی‌، س‍اخ‍ت‍ار و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ در دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ف‍ع‍ال‌ از دی‍دگ‍اه‌ ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌، ملیحه مردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/07
 • ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازی‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و درک‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ح‍رک‍ت‌ در درس‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ م‍ق‍طع‌ دوم‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌، زاهدیان مرجان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/02
 • ت‍اث‍ی‍ر وب‍لاگ‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ردرک‌ م‍ف‍ه‍وم‌ و ت‍ق‍وی‍ت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌، محمد امینی سمیرا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/15
 • طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د ب‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ م‍ح‍ی‍ط ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ؤث‍ر و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ و م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌، زینب گرزین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/26
 • ‫تحلیل محتوای کتب پایه ششم ابتدایی بر اساس بازده‌های یادگیری گانیه‬‬‬، رقیه ولی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • تأثیر جنسیت عامل آموزشی متحرک بر یادگیری، تسهیل سازی عامل یادگیری و انگیزه یادگیری در درس علوم‬‬‬‬، سپیده عابدی فریزنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • طراحی و تولید کتاب الکترونیکی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و تاثیر آن بر یادگیری و یادداری دانش آموزان سال چهارم ابتدایی‬‬‬، گویا قدیمی مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • ‫تاثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای برافزایش مهارت ارتباطی دانش آموزان دختر کم‌شنوا مقطع ابتدایی شهر تهران تاثیر‬‬‬، آذر خزائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • تحلیل محتوای چندرسانه‌ای‌های آموزشی براساس معیارهای طراحی پیام آموزشی‬‬‬، سمیه صفائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • ‫تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر‬‬‬‬، سیده رقیه موسوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • ‫مقایسه میزان یادگیری زبان‌آموزان از محیط طراحی‌شده برای یادگیری الکترونیکی و محیط سنتی در درس زبان انگلیسی و تأثیر آن بر خلاقیت.‬‬‬‬، نرگس فیض آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • ‫تاثیر عامل آموزشی متحرک در چندرسانه ای بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش آموزان‬‬‬‬، زینب اسمعیلی بجدنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • ‫تاثیر دوره ی آموزشی سواد بصری در تجزیه و تحلیل تصاویر آموزشی در دانشجویان رشته ی تکنولوژی آموزشی، ‫فاطمه افتخارنژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/24
 • ‫تاثیر بکارگیری الگوی گانیه بر میزان بار شناختی بیرونی و توان حل مساله در درس ریاضی اول دبیرستان، ‫فردین سالمیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/27
 • ‫تاثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر یادگیری و یادداری سطوح بالای شناختی دانش آموزان در درس ریاضی، ‫ سعید تلخابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/16
 • ‫تأثیر مدارس هوشمند بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه شهرستان دلفان، ‫ محسن اسلامیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/18
 • تاثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر یادگیری و یادداری سطوح بالای شناختی دانش آموزان در درس ریاضی، سعید تلخابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/08
 • تاثیر بکارگیری الگوی گانیه بر میزان بار شناختی بیرونی و توان حل مساله در درس ریاضی اول دبیرستان، فردین سالمیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/12
 • تأثیر مدارس هوشمند بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه شهرستان دلفان، محسن اسلامیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/17
 • تاثیر دوره ی آموزشی سواد بصری در تجزیه و تحلیل تصاویر آموزشی در دانشجویان رشته ی تکنولوژی آموزشی، فاطمه افتخارنژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/19
 • تحلیل محتوای کتاب راهنمای معلم پایه ششم ابتدایی درس علوم با تاکید بر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی به دانش آموزان، هادی صیدزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/01
 • بررسی تأثیر نرم‌افزار محقق ساخته شبیه‌ساز آموزشی درس علوم بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس هوشمند تهران، میرمصطفی سعیدی اردبیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/01
 • بررسی مقایسه کیفیت زندگی در مدرسه در دانش آموزان مدارس I با مدارس سنتی، ارمغان بشیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/05
 • تحلیل محتوای کتب کار وفناوری دوره ی اول متوسطه پایه هفتم ،هشتم و نهم از نظر آموزش شایستگی های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات به دانش آموزان، وحید عالدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/01
 • ررسی میزان اثربخشی مدارس هوشمندمقطع ابتدایی با توجه به شیوه نامه هوشمند سازی مدارس وزارت آموزش و پرورش، شهر کرج، افضلی سمیرا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/22
 • بررسی نیازهای آموزشی معلمان آموزشگاه‌های زبان انگلیسی به منظور آموزش با رویکرد تلفیقی، ‏طاهره شیرکوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • تحلیل محتوای بخش مهدویت کتب هدیه‌های آسمان مقطع ابتدایی از لحاظ اصول طراحی پیام آموزشی، سمانه اسفندیاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/08/08
 • ‫بررسی تأثیر نرم‌افزار محقق ساخته شبیه‌ساز آموزشی درس علوم بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس هوشمند تهران‬‬‬‬، میرمصطفی‬‬‬‬ سعیدی اردبیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • ‫بررسی نیازهای آموزشی معلمان آموزشگاه‌های زبان انگلیسی به منظور آموزش با رویکرد تلفیقی‬‬‬‬، طاهره شیرکوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • ‫تحلیل محتوای کتاب راهنمای معلم پایه ششم ابتدایی درس علوم با تاکید بر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی به دانش آموزان‬‬‬‬، هادی صیدزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • ‫تحلیل محتوای کتب کار وفناوری دوره ی اول متوسطه پایه هفتم ،هشتم و نهم از نظر آموزش شایستگی های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات به دانش آموزان‬‬‬‬، وحید عالدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • ‫تحلیل محتوای بخش مهدویت کتب هدیه‌های آسمان مقطع ابتدایی از لحاظ اصول طراحی پیام آموزشی‬‬‬‬، ‫سمانه اسفندیاری‬‬‬‬، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • ‫بررسی رابطه میان استفاده از اینترنت و ارتباطات بین شخصی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی‬‬‬‬، سید مهدی سرکشیکیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • ‫بررسی مقایسه کیفیت زندگی در مدرسه در دانش آموزان مدارس I با مدارس سنتی‬‬‬‬، ارمغان بشیری‬‬‬‬، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • تأثیر استفاده از ویکی ها بر درک مطلب متون زبان انگلیسی دانش آموزان پسر سوم دبیرستان، مرتضی بختیاروند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/07
 • بررسی تأثیر چندرسانه‌ای آموزش زبان کُردی به زبان کُردی بر میزان یادگیری درس زبان کُردی دانش‌آموزان کُردزبان پایه‌ی هفتم دوره‌ی اول متوسطه شهر سقز، عفان ابن الخیاط، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/25
PhD
 • طراح‍ی‌، ت‍دوی‍ن‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ م‍دل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ زای‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ ب‍ازده‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍طح‌ ب‍الا در ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ در درس‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دوره‌ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌، حسین زنگنه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/20
 • طراح‍ی‌، ت‍دوی‍ن‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ م‍دل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ زای‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ ب‍ازده‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍طح‌ ب‍الا در ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ در درس‌ زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دوره‌ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌، حسین زنگنه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/20
 • ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دارب‍س‍ت‌ زن‍ی‌ دان‍ش‌ راه‍ب‍ردی‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍دی‍ران‌ س‍طح‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو دی‍زل‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌، ایرج اعتمادفر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/25
 • ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دارب‍س‍ت‌ زن‍ی‌ دان‍ش‌ راه‍ب‍ردی‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍دی‍ران‌ س‍طح‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو دی‍زل‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌، اع‍ت‍م‍ادف‍ر، ای‍رج‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/25
 • طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر وب‌ ب‍ه‌م‍ن‍ظور ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در درس‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌، مونا مخبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/27
 • ‫تاثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست زنی دانش راهبردی در بهسازی مدیران سطح میانی شرکت ایران خودرو دیزل ایران به منظور ارائه مدلی مفهومی‬‬‬، ایرج اعتمادفر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • ‫طراحی الگوی اثربخش عوامل آموزشی مبتنی بروب به‌منظور تسهیل سازی عامل یادگیری و یادگیری در درس قرآن کریم‬‬‬‬، مونا احمد مخبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • تدوین الگوی انگیزشی برای تدریس مبتنی بر وب با تاکید بر نقش معلم، قاسم تبار سید عبدالله، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/31
 • ‫طراحی و اعتبار یابی الگویی برای ساخت بازی های رایانه ای پرورش دهندۀ تفکر انتقادی نوجوانان شهر تهران، ‫ هانیه کلانتری دهقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/22
 • طراحی و اعتبار یابی الگویی برای ساخت بازی های رایانه ای پرورش دهندۀ تفکر انتقادی نوجوانان شهر تهران، هانیه کلانتری دهقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/15
 • تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی در حیطه شناختی، حسین دهقانزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/01/21
 • طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه بار شناختی در محیط یادگیری رایانه ای و تاثیر آن بر یادگیری یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی، ولایتی الهه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/11
 • تدوین و اعتبار یابی الگوی طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی در حیطه شناختی‬‬‬‬، حسین دهقانزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/25
 • طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی کارورزی مبتنی بر نظریه استادشاگردی شناختی و بررسی تأثیر آن بر شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، حجت اله الماسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/08/01
 • طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مبتنی بر موبایل برای خود مراقبتی بیماران دیابتی، منیژه هوشمندجا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/04
 • امکان‌سنجی راه‌اندازی دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک) و ارایه الگوی کاربردی در دانشگاه علامه طباطبائی، معصومه مطور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/11
سمت‌های اجرایی
 • مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی و نظارت و سنجش دانشگاه، 1383/04/06، ایران، تهران
 • نماینده گروه در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی، 1387/04/02، ایران، تهران
 • عضو گروه علوم تربیتی بررسی متون و کتب علوم انسانی، 1389/02/29، 1391/02/29، ایران، تهران
 • عضو شورای علمی همایش علوم انسانی و آینده ی تمدن ایرانی-اسلامی، 1393/04/17، ایران، تهران
 • عضو کمیته تخصصی آموزش و پرورش در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، 1393/04/30، ایران، تهران
 • عضو شورای راهبری توسعه آموزش های مجازی دانشگاه، 1394/03/31، ایران، تهران
 • عضو شورای راهبری توسعه آموزش های مجازی دانشگاه، 1394/03/31، ایران، تهران
 • عضو شورای راهبری توسعه آموزش های مجازی دانشگاه، 1394/03/31، ایران، تهران
 • عضو اصلی هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، 1394/05/13، ایران، تهران
 • عضو کارگروه علوم تربیتی در شورای تحول، 1394/10/20، 1396/10/20، ایران، تهران
 • عضو کارگروه علوم تربیتی در شورای تحول، 1394/11/20، ایران، تهران
 • عضو شورای علمی هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی و رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی، 1395/02/20، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه نشریه فناوری آموزش و یادگیری، 1395/05/11، ایران، تهران
 • مسئول کمیته تخصصی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، 1395/05/30، ایران، تهران
 • عضو گروه علوم تربیتی بررسی متون و کتب علوم انسانی، 1395/07/13، 1397/07/13، ایران، تهران
 • عضو حقوقی شورای دانشگاه، 1395/07/24، ایران، تهران
 • عضو حقوقی شورای دانشگاه (عضو هیات علمی منتخب شورای آموزشی)، 1395/07/24، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون علوم تربیتی و روانشناسی هیات ممیزی دانشگاه، 1395/08/23، ایران، تهران
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی و متقاضیان استخدام گروه تکنولوژی آموزشی، 1395/09/02، 1397/09/02، ایران، تهران
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی و متقاضیان استخدام گروه آموزش و پرورش، 1395/09/02، 1397/09/02، ایران، تهران
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیات علمی و متقاضیان استخدام گروه آموزش و پرورش، 1395/09/02، ایران، تهران
 • عضو گروه تخصصی علوم تربیتی در شورای تحول، 1396/03/03، 1398/03/03، ایران، تهران
 • همکاری در برگزاری مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکترا سال 1396، 1396/05/02، ایران، تهران
 • عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی، 1396/05/11، ایران، تهران
 • عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی علوم تربیتی، روانشناسی و علوم رفتاری و تربیت بدنی، 1396/05/17، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه نشریه iranian journal of distance learning innovations، 1396/11/12، ایران، تهران
 • عضو گروه علمی علوم تربیتیروانشناسی و علوم ورزشی، 1397/04/13، ایران، تهران
 • ریاست گروه علوم تربیتی، 1397/04/31، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی هیات ممیزه دانشگاه، 1397/09/05، ایران، تهران
 • کارگروه تخصصی علوم تربیتی وزارت علوم، 1398/04/24، 1400/04/24، ایران، تهران
 • مدیر دفتر برنامه ریزی نظارت وسنجش، 1385/01/01، ایران
 • عضویت در شوراها دانشگاه علوم تربیتی
 • مدیر دفتر برنامه ریزی، 1386/05/15
 • مدیر گروه، 1380/06/21، 1380/12/27، ایران
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی، 1387/01/01، ایران
 • پست مدیریت(ستاره دار)، 1383/01/01، ایران
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی، 1388/01/01، ایران
 • مدیر دفتر برنامه ریزی آموزش دانشگاه، 1384/01/01، ایران
 • عضو شورای بررسی متون کتب علوم تربیتی، 1387/01/01، ایران
 • معاون دانشگاه، 1392/10/06
 • مدیر دفتر برنامه ریزی، 1386/05/15، ایران
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی، 1392/01/01، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • Iranian Journal of Distance Learning Innovations(Editorial Board), scientific and research-based, 2018/02/01, 2021/09/23, 5/101441
 • فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری (به عنوان عضو هیئت تحریریه)، علمی پژوهشی، 1393/01/18، 1397/01/18، 1111
 • فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی، علمی پژوهشی، 1393/01/15، 1400/01/29، 11111
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • جستجوی اطلاعات علمی وپژوهشی در وب، 1392/08/01
 • تولید محتوای الکترونیکی، 1392/09/18
 • کارگاه تولید محتوای الکترونیک (کاربردی)، 1393/09/26
 • پژوهش در محیط وب 2، 1393/09/29
 • کارگاه آموزشی، 1393/11/07
 • کارگاه آموزشی، 1393/11/21
 • کارگاه آموزشی، 1393/12/13
 • پژوهش در محیط وب 2، 1393/12/20
 • کارگاه آموزشی آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی با محوریت کاربردهای آموزشی، 1394/02/21
 • کارگاه آموزشی نرم افزار کپتیویت Captivate، 1394/09/29
 • کارگاه تولید محتوای الکترونیکی، 1394/12/20
 • کارگاه تولید محتوای الکترونیکی، 1394/12/20
 • کارگاه تولید محتوای الکترونیک، 1395/11/26