professor_pic
محمد شیخی
محمد شیخی متولد شهر لارستان است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی برنامه ریزی اجتماعی است.
منتشر شده در نشریات داخلی
 • شیخی محمد، کاظمیان شیروان غلامرضا، نیازخانی سمیه، ارائه الگوی راهبردی بهبود فضای کسب و کار در راستای ارتقای جایگاه تهاران در رده بندی جهانی از شاخص کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی، 1، 1، 1391/10/01
 • شیخی محمد، ابراهیم نیا سماکوش سعید، دامادی محمد، بررسی شاخص های مسکن، هفت شهر، 1، 39و40، 1391/03/01
 • شیخی محمد، داودوندی طاهره، تبیین الگوی مداخله در اسکان غیر رسمی نمونه موردی:محله چاهستانیها شهر بندر عباس، هفت شهر، پاییز و زمستان، 33و34، 1389/10/06
 • شیخی محمد، شمسی پور علی اکبر، فیضی وحید، دادوندی طاهره، آسیب پذیری محله های اسکان غیر رسمی در مقابل مخاطرات طبیعی، مدرس علوم انسانی، 16، 2، 1391/06/31
 • شیخی محمد، شجاعی مسلم، تحلیل خوشه ای، تکنیکی برای پیاده سازی عدالت فضایی در برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1، 3، 1391/10/05
 • شیخی محمد، زمینه های شهرسازی مدرن در قرن نوزدهم، کتاب علوم اجتماعی، 36، 1389/12/01
 • شیخی محمد، ضرورت ها و الزامات برنامه ریزی شهری در کلان شهر تهران، منظر، 1، 2، 1388/10/01
 • شیخی محمد، نیمه پر و خالی در توانمندسازی اسکان غیر رسمی، 6، 6، 1390/01/01
 • شیخی محمد، کارگاه هم اندیشی چالش های، کتاب علوم اجتماعی، 13، 17، 1388/05/01
 • شیخی محمد، نقش حریم بین شهری، کتاب علوم اجتماعی، 14، 32، 1389/08/01
 • شیخی محمد، امانیان ابوالفضل، عاملیت انسانی، 2، 4، 1389/07/01
 • شیخی محمد، مدیریت شهری و سکونتگاههای خودرو در منطقه کلان شهر تهران، مدیریت شهری، 85، 18، 1385/07/01
 • شیخی محمد، شهسواریان مهسا، فضلی شمس آبادی آرش، رویکرد شبکه ای به حکمروایی اراضی پیرامون کلان شهر ها، مدیریت شهری، ...، 32، 1392/10/10
 • شیخی محمد، کاظمی صفت آرزو، نقش مدیریت منطقه ای در نظارت و کنترل بر سکونتگاه های غیررسمی، حمل و نقل و توسعه، 0، 52، 1390/01/01
 • شمسی پور علی اکبر، شیخی محمد، پهنه بندی مناطق آسیب پذیر در ناحیه غرب فارس، پژوهش های جغرافیای طبیعی، 42، 73، 1389/08/19
 • لطیفی غلامرضا، شیخی محمد، بررسی انگاره های نوگرایی شهری و نمودهای ان در شهر مشهد در دوره پهلوی اول، پژوهشنامه خراسان بزرگ، 3، 9، 1391/12/27
 • شیخی محمد، شجاعی مسلم، تحلیل خوشه ای تکنیکی برای پیاده سازی عدالت فضایی در برنامه ریزی گردشگری (مورد مطالعه:استان مازندران)، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1، 3، 1391/12/05
 • احمدی پور زهرا، شیخی محمد، مطالعه تطبیقی مولفه های اثرگذار بر انتزاع استان ها پس از انقلاب اسلامی از دیدگاه جغرافیای سیاسی و برنامه ریزی منطقه ای، مدرس علوم انسانی، 18، 4، 1393/11/01
 • شیخی محمد، عظیمی میترا، بررسی شاخص های اقتصادی - اجتماعی و روش های تعیین محدوده منطقه شهری تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن، برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، زمستان، 17، 1392/11/01
 • شیخی محمد، فیضی وحید، شمسی پور علی اکبر، ارزیابی عوامل طبیعی و معرفی مدل تشخیص پهنه های نیازمند جابه جایی در سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله چاهستانی ها در شهر بندرعباس)، تحقیقات جغرافیایی، 30، 2، 1394/04/01
 • Sheikhi Mohammad, Moradi zohreh, Presentation of density capacity assesment model of Koye-Nasr naighborhood using Multi-Variable evaluation method by Arc GIS, Visi Jurnal Akademiik, Winter, 5, 2015/05/19
 • شیخی محمد، عظیمی میترا، بررسی شاخص های اقتصادی - اجتماعی و روشهای تعیین محدوده منطقه شهری تهران و ارایه الگوی مناسب برای آن، برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 5، 17، 1393/03/07
 • شیخی محمد، امینی سعیده، نظامی اناهیتا، مطالعه تطبیقی حس تعلق مکانی در سکونتگاه های رسمی و غیر رسمی، فصلنامه علوم اجتماعی، -، 69، 1394/06/10
 • شیخی محمد، امانیان ابوالفضل، عاملیت انسانی و فقر: بررسی ارتباط کنش مؤثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه نشین کلانشهر تبریز، برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 2، 4، 1389/08/01
 • مالکی محمد، شیخی محمد، لطیفی غلامرضا، سروی تورش، سنجش استعداد اراضی جهات کاربری توسعه شهری و روستایی با تلفیق تکنیک های طبقه بندی فازی، AHP فازی و منطق بولین...، مدیریت شهری، 11، 32، 1392/07/01
 • میربهشت حمیده سادات، شیخی محمد، مدیری آتوسا، سنجش میزان انطباق پذیری ویژگی های اسلام آباد ده ونک(منطقه 2 تهران) با مشخصه های اسکان غیررسمی بر مبنای مدل تحلیل شبکه ای ANP، پژوهش اجتماعی، 6، 19، 1392/04/01
 • شیخی محمد، روشناس ساسان، پیش بینی رشد آتی شهر با استفاده از مدل اتوماتای سلولی پیشرفته مطالعه موردی: شهر چالوس، مطالعات شهری، 4، 16، 1394/08/02
 • شیخی محمد، ویسی رضا، بررسی و تحلیل سازمان فضایی نظام سکونتگاههای شهری استان گیلان، پژوهش های جغرافیای انسانی، 48، 4، 1395/11/02
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Khaksari Rafsanjani Ali, Sheikhi Mohammad, salehi younes, The Role and share of road transportation in development of Bushehr provience, International Journal of Current Life Sciences, 4, 12, 2014/12/28
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • شیخی محمد، عظیمی میترا، مدیریت محیط زیست در نقاط ساحلی شهرها با تأکید بر مدیریت ساحلی دریای خزر، سخنران، 1392/02/02، 1392/02/04
 • شیخی محمد، همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران; گذشته, حال , آینده، مقاله چاپ شده، الگوی مدیریت منطقه ای ساحلی خزر، 1395/01/31، 1395/02/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • شیخی محمد، دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری, عمران و محیط زیست شهری، مقاله چاپ شده، ارزیابی تاب آوری در اجتماعات شهری با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای ANP مطالعه موردی: شهر کامیاران، 1395/06/03، 1395/06/03
 • شیخی محمد، خاکساری رفسنجانی علی، خورشیدی محمدعلی، اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا، مقاله چاپ شده، ارزیابی شاخص های طراحی با رویکرد CPTED در بافت تاریخی شیراز، 1395/09/26، 1395/09/26
تالیف
 • امیری مقصود، شیخی محمد، رگرسیون کاربردی همراه نرم افزار sas، تالیف، None، 1388/01/01
سایر
 • شیخی محمد، فرهنگ تخصصی شهرسازی، تصحیح، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • ارزیابی درونی گروه برنامه ریزی اجتماعی، 1385/01/01
 • بازسازی و نوسازی بافت قدیم شیراز، 1386/01/01
 • بررسی تجارب جهانی بازسازی و نوسازی بافت کهن شهری، 1386/01/01
 • ساماندهی، بهسازی و نوسازی محله پاقلعه نور، 1387/08/01
 • طرح بافت فرسوده خاک سفید، 1388/01/01
 • توانمندسازی اسکان غیر رسمی کرج، 1388/01/01
 • طرح تفصیلی باقرشهر و شهر سنگر، 1390/03/31
 • طرح تفصیلی ویژه بافت ارزشمند نارمک، 1390/06/31
 • طراحی بلوکهای فرسوده منطقه 17، 1390/12/29
 • برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری بندرعباس با دیدگاه شهرنگر، 1391/04/12
 • طرح ساماندهی،بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر پارس آباد، 1391/05/16
 • طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر پارس آباد، 1391/08/15
 • طرح توسعه و عمران جامع شهری و حوزه نفوذ سبزوار، 1391/08/16
 • بازنگری طرح تفصیلی منطقه تاریخی، 1392/04/01
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بازنگری سرفصل کارشناسی ارشد مدیریت منطقه ای، 1388/11/01
کارشناسی ارشد
 • بررسی تاثیر افزایش هزینه مسکن بر خانوارهای تهرانی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/01/01
 • میزان و نحوه تاثیر هزینه مسکن، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/01/01
 • بررسی شاخص های اجتماعی و ارائه الگوی مناسب تعیین محدوده منطقه شهری تهران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی تطبیقی ساختار مدیریت کلان سهرها، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • ارزیابی توسعه ساحلی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی شاخص های اقتصادی -اجتماعی و ...، میترا عظیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی عوامل موثر بر نابرابری های منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • تدوین چشم انداز با رویکرد برنامه ریزی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/01/01
 • اولویت بندی شاخص های سطح بندی مقصدهای گردشگری استان مازندران، مسلم شجاعی، 1389/01/01
 • گونه شناسی نمونه ای سکونتگاههای غیر رسمی، آرزو کاظمی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/02/26
 • ارزیابی راهبردها و سیاستهای توسعه مناطق محروم، حسین کمیلی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/19
 • بررسی علل و عوامل موثر بر...کرج، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/29
 • بررسی علل و عوامل موثر بر پراکنده رویی در حوزه شهری کرج و ارائه مدلی مناسب جهت کنترل آن، مهسا شهسواریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/29
 • ارتباطات و مشارکت شهروندان در توسعه شهری، عاطفه آریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/09
 • ارتباطات و مشارکت شهروندان در توسعه شهری، عاطفه آریان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/09
 • ارزیابی نقش شهرهای جدید در آمایش منطقه ای، نوید خوشدون، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/10
 • بررسی جایگاه و فرآیندهای روابط نهادی در ساختار مدیریت منطقه شهری، نازنین دلنواز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/10
 • بررسی روند نظام تقسیمات کشوری بعد از انقلاب اسلامی، معصومه بیگلر، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/15
 • میزان استفاده و رضامندی شهروندان شهرهای جدید پرند و پردیس از فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی ارائه شده در این دو شهر، شیما حسین پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/15
 • بررسی شاخص های رفاه در برنامه های دوم و سوم، 1390/12/23
 • شاخص ... رفاه در برنامه های پنجساله دوم وسوم گیلانغرب، غلام رشیدی زاده، کاربردی، 1390/12/23
 • بررسی فرآیند تبدیل روستا به شهر و ایجاد شهرنماها در ایران، مژگان کاوه، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/03/02
 • بررسی وضع موجود نظام شهری و پیشنهاد ساختار بهینه نظام شهری استان مازندران، مهتاب رحمان پناه، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/24
 • بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی کاهش بازدهی سد دز بر توسعه دزفول........، شاهد شفیعی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/27
 • بررسی راهکارهای توسعه مناطق روستایی حوزه کلانشهر تهران از طریق توسعه گردشگری، مسعود حسینی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/27
 • بررسی ابعاد اجتماعی مسکن در شهر تهران، منصوره اعلایی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/29
 • شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد رشد سکونتگاههای غیر رسمی، حمیده سادات احمدی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/29
 • مطالعه تطبیقی ساختار فضایی توسعه گردشگری سواحل شمال و جنوب ایران، سمیرا مرادی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/30
 • امکان سنجی ایجاد شهرداری الکترونیک در شهرهای میانی، پریسا سرچمی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/12
 • هدایت رشد شهری با استفاده از روش اتوماتای سلولی، ساسان روشنایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/14
 • بررسی تاثیر ایجاد و توسعه شهرک صنعتی بر توسعه منطقه ای، فاطمه سادات هاشمی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/02
 • بررسی تاثیر وایجاد و توسعه شهرک صنعتی بر توسعه منطقه ای (مورد مزالعه: شهرک صنعتی خیرآباد اراک)، فاطمه السادات هاشمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/02
 • امکان سنجی کاربرد منطقه گرایی زیستی در تعیین مناطق زیستی ایران، مریم اولیائی ترشیز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/04
 • هدایت رشد شهری با استفاده از مدل اتوماتای سلولی و مدل چیدمان فضا، ساسان روشناس، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/04
 • بررسی افزایش امنیت در فضای شهری به واسطه طراحی محیطی، زهرا ترابی دشتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/04
 • بررسی و ارائه الگوی توسعه متناسب شهرستان دماوند با تاکید بر ضوابط و مقررات، صحابه قربانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/11
 • بررسی و ارزیابی برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه های توسعه بعد از انقلاب، سمیه درستکام، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/15
 • بررسی ضرورت و راهبردهای تمرکززدایی از جمعیت و فعالیت های پایتخت، محمد مالکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/15
 • بررسی موانع نوسازی در بافت فرسوده شهری با تاکید بر سیاست تجمیع، حمید کشاورز مغانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/26
 • بررسی وضع موجود و پیشنهاد الگوی توسعه شهرستان خمین با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک، معصومه بیات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30
 • بررسی ضرورت ها و سیاست های تمرکز زدایی از تهران، نجمه آقامحسنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30
 • رابطه مشارکت شهروندی با افزایش عدالت فضایی، امیرمسعود کاوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30
 • جایگاه حمل و نقل جاده ای در توسعه استان بوشهر، یونس صالحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/31
 • بررسی سیر تحولات کالبدی و گونه شناسی سکونت غیر رسمی در شهر اسلامشهر، نصیبه قاسمیان بورخیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/10/28
 • بررسی میزان تأثیر افزایش تراکم ساختمانی بر ترافیک شهری (منطقه مرکزی شهر ساری)، رقیه خواجه وند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/20
 • بررسی میزان تاثیر افزایش تراکم ساختمانی بر ترافیک شهری، رقیه خواجه وند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/20
 • شناسایی ظرفیت های گردشگری در منطقه کوهرنگ و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری، مریم عباسی سورشجانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/23
 • بررسی و ارائه الگوی مدیریت منطقه ای در شهرهای میانی: نمونه حوزه شهری شاهرود، مهین السادات رضوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/28
 • ارزیابی وضعیت مسکن مهر و نحوه اجرای آن، طاهره اسدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/30
 • بررسی تاثیر ایجاد و توسعه شهرک صنعتی برتوسعه منطقه ای، سکینه احمد یزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/30
 • بررسی رویکردهای مشارکتی در تأمین منابع مالی پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر مشهد، آمنه زاهدی محبوب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/30
 • عوامل سکونت بلند مدت خانواده های توانمند در بافت های فرسوده، مهرنوش اعظمی لرستان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/29
 • سطح بندی توسعه استان های کشور با استفاده از شاخص های رفاه اجتماعی بین سال های 1375 تا 1390، معصومه شاه حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31
 • بررسی تأثیر بهسازی و نوسازی در بهبود کیفیت محیطی محله های مسئله دار (نمونه موردی جولان همدان)، عادل شریفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/09
 • بررسی و ارزیابی عملکرد شهر جدید هشتگرد و اثرات منطقه ای آن، محمد قربانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/20
 • بررسی سیر تحولات کالبدی و گونه شناسی سکونت غیر رسمی در شهر اسلامشهر، نصیبه قاسمیان بورخیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/28
 • عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی (نمونه: شهرجدیدپرند و نسیم¬شهر)، آناهیتا نظامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/01
 • بررسی تطبیقی راهکارهای ساماندهی اسکان غیر رسمی (مورد مطالعه ایران، هندوستان، برزیل، ترکیه و پرو)، مهلا لشکری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/04
 • بررسی عوامل موثر بر تعیین تراکم ساختمانی در طرحهای توسعه شهری، زهره مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/29
 • مطالعه تطبیقی پایداری محله های شهر سنندج، پرویز رسولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/29
 • رابطه متقابل میزان مهاجرفرستی و سطح توسعه یافتگی در شهرستان های استان آذربایجان شرقی، شیرین اتوت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/30
 • بررسی تاثیر کاربری تجاری بر جریان ترافیک شهری، احمد ایزانلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/02/22
 • ارزیابی ناسازگاری ساختار کالبدی با بافت اجتماعی محله قلعه چهارلان سنندج، لادن رشیدیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/25
 • متناسب سازی فضاهای شهری برای حضورپذیری معلولان در تهران:نمونه موردی بلوار میرداماد، میثم حاجی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/30
PhD
 • تحول سیاستگذاری آموزش عالی در ایران (در سه دهه گذشته)، احسان مردوخ روحانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/10
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • چالش های برنامه ریزی منطقه ای در تهران، تهران، 1387/03/01