professor_pic
محمد شیخی
محمد شیخی ، دانشیار رشته شهرسازی است. ایشان در گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • شیخی محمد، کاظمیان شیروان غلامرضا، نیازخانی سمیه. (1391). ارائه الگوی راهبردی بهبود فضای کسب و کار در راستای ارتقای جایگاه تهاران در رده بندی جهانی از شاخص کیفیت زندگی. رفاه اجتماعی، 1، 1
 • شیخی محمد، ابراهیم نیا سماکوش سعید، دامادی محمد. (1391). بررسی شاخص های مسکن. هفت شهر، 1، 39و40
 • شیخی محمد، داودوندی طاهره. (1389). تبیین الگوی مداخله در اسکان غیر رسمی نمونه موردی:محله چاهستانیها شهر بندر عباس. هفت شهر، پاییز و زمستان، 33و34
 • شیخی محمد، شمسی پور علی اکبر، فیضی وحید، دادوندی طاهره. (1391). آسیب پذیری محله های اسکان غیر رسمی در مقابل مخاطرات طبیعی. مدرس علوم انسانی، 16، 2
 • شیخی محمد، شجاعی مسلم. (1391). تحلیل خوشه ای، تکنیکی برای پیاده سازی عدالت فضایی در برنامه ریزی گردشگری. برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1، 3
 • شیخی محمد. (1389). زمینه های شهرسازی مدرن در قرن نوزدهم. کتاب علوم اجتماعی، 36
 • شیخی محمد. (1388). ضرورت ها و الزامات برنامه ریزی شهری در کلان شهر تهران. منظر، 1، 2
 • شیخی محمد. (1390). نیمه پر و خالی در توانمندسازی اسکان غیر رسمی. 6، 6
 • شیخی محمد. (1388). کارگاه هم اندیشی چالش های. کتاب علوم اجتماعی، 13، 17
 • شیخی محمد. (1389). نقش حریم بین شهری. کتاب علوم اجتماعی، 14، 32
 • شیخی محمد، امانیان ابوالفضل. (1389). عاملیت انسانی. 2، 4
 • شیخی محمد. (1385). مدیریت شهری و سکونتگاههای خودرو در منطقه کلان شهر تهران. مدیریت شهری، 85، 18
 • شیخی محمد، شهسواریان مهسا، فضلی شمس آبادی آرش. (1392). رویکرد شبکه ای به حکمروایی اراضی پیرامون کلان شهر ها. مدیریت شهری، ...، 32
 • شیخی محمد، کاظمی صفت آرزو. (1390). نقش مدیریت منطقه ای در نظارت و کنترل بر سکونتگاه های غیررسمی. حمل و نقل و توسعه، 0، 52
 • شمسی پور علی اکبر، شیخی محمد. (1389). پهنه بندی مناطق آسیب پذیر در ناحیه غرب فارس. پژوهش های جغرافیای طبیعی، 42، 73
 • لطیفی غلامرضا، شیخی محمد. (1391). بررسی انگاره های نوگرایی شهری و نمودهای ان در شهر مشهد در دوره پهلوی اول. پژوهشنامه خراسان بزرگ، 3، 9
 • شیخی محمد، شجاعی مسلم. (1391). تحلیل خوشه ای تکنیکی برای پیاده سازی عدالت فضایی در برنامه ریزی گردشگری (مورد مطالعه:استان مازندران). برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 1، 3
 • احمدی پور زهرا، شیخی محمد. (1393). مطالعه تطبیقی مولفه های اثرگذار بر انتزاع استان ها پس از انقلاب اسلامی از دیدگاه جغرافیای سیاسی و برنامه ریزی منطقه ای. مدرس علوم انسانی، 18، 4
 • شیخی محمد، عظیمی میترا. (1392). بررسی شاخص های اقتصادی - اجتماعی و روش های تعیین محدوده منطقه شهری تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، زمستان، 17
 • شیخی محمد، فیضی وحید، شمسی پور علی اکبر. (1394). ارزیابی عوامل طبیعی و معرفی مدل تشخیص پهنه های نیازمند جابه جایی در سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: محله چاهستانی ها در شهر بندرعباس). تحقیقات جغرافیایی، 30، 2
 • Sheikhi Mohammad, Moradi zohreh. (2015). Presentation of density capacity assesment model of Koye-Nasr naighborhood using Multi-Variable evaluation method by Arc GIS. Visi Jurnal Akademiik, Winter, 5
 • شیخی محمد، عظیمی میترا. (1393). بررسی شاخص های اقتصادی - اجتماعی و روشهای تعیین محدوده منطقه شهری تهران و ارایه الگوی مناسب برای آن. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 5، 17
 • شیخی محمد، امینی سعیده، نظامی اناهیتا. (1394). مطالعه تطبیقی حس تعلق مکانی در سکونتگاه های رسمی و غیر رسمی. فصلنامه علوم اجتماعی، -، 69
 • شیخی محمد، امانیان ابوالفضل. (1389). عاملیت انسانی و فقر: بررسی ارتباط کنش مؤثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه نشین کلانشهر تبریز. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 2، 4
 • مالکی محمد، شیخی محمد، لطیفی غلامرضا، سروی تورش. (1392). سنجش استعداد اراضی جهات کاربری توسعه شهری و روستایی با تلفیق تکنیک های طبقه بندی فازی، AHP فازی و منطق بولین.... مدیریت شهری، 11، 32
 • میربهشت حمیده سادات، شیخی محمد، مدیری آتوسا. (1392). سنجش میزان انطباق پذیری ویژگی های اسلام آباد ده ونک(منطقه 2 تهران) با مشخصه های اسکان غیررسمی بر مبنای مدل تحلیل شبکه ای ANP. پژوهش اجتماعی، 6، 19
 • شیخی محمد، روشناس ساسان. (1394). پیش بینی رشد آتی شهر با استفاده از مدل اتوماتای سلولی پیشرفته مطالعه موردی: شهر چالوس. مطالعات شهری، 4، 16
 • شیخی محمد، ویسی رضا. (1395). بررسی و تحلیل سازمان فضایی نظام سکونتگاههای شهری استان گیلان. پژوهش های جغرافیای انسانی، 48، 4
 • لطیفی غلامرضا، شیخی محمد، عیسی لو شهاب الدین. (1395). بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت برنامه ریزی مسکن. پژوهشنامه خراسان بزرگ، 4، 1
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Khaksari Rafsanjani Ali, Sheikhi Mohammad, salehi younes. (2014). The Role and share of road transportation in development of Bushehr provience. International Journal of Current Life Sciences, 4, 12
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • شیخی محمد، عظیمی میترا، مدیریت محیط زیست در نقاط ساحلی شهرها با تأکید بر مدیریت ساحلی دریای خزر، سخنران، 1392/02/02، 1392/02/04
 • شیخی محمد، همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران; گذشته, حال , آینده، مقاله چاپ شده، الگوی مدیریت منطقه ای ساحلی خزر، 1395/01/31، 1395/02/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • شیخی محمد، دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری, عمران و محیط زیست شهری، مقاله چاپ شده، ارزیابی تاب آوری در اجتماعات شهری با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای ANP مطالعه موردی: شهر کامیاران، 1395/06/03، 1395/06/03
 • شیخی محمد، خاکساری رفسنجانی علی، خورشیدی محمدعلی، اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا، مقاله چاپ شده، ارزیابی شاخص های طراحی با رویکرد CPTED در بافت تاریخی شیراز، 1395/09/26، 1395/09/26
تالیف
 • امیری مقصود، شیخی محمد. (1388). رگرسیون کاربردی همراه نرم افزار sas. ایران-تهران، None
سایر
 • شیخی محمد. (---). فرهنگ تخصصی شهرسازی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • ارزیابی درونی گروه برنامه ریزی اجتماعی، 1385/01/01
 • بازسازی و نوسازی بافت قدیم شیراز، 1386/01/01
 • بررسی تجارب جهانی بازسازی و نوسازی بافت کهن شهری، 1386/01/01
 • ساماندهی، بهسازی و نوسازی محله پاقلعه نور، 1387/08/01
 • طرح بافت فرسوده خاک سفید، 1388/01/01
 • توانمندسازی اسکان غیر رسمی کرج، 1388/01/01
 • طرح تفصیلی باقرشهر و شهر سنگر، 1390/03/31
 • طرح تفصیلی ویژه بافت ارزشمند نارمک، 1390/06/31
 • طراحی بلوکهای فرسوده منطقه 17، 1390/12/29
 • برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری بندرعباس با دیدگاه شهرنگر، 1391/04/12
 • طرح ساماندهی،بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر پارس آباد، 1391/05/16
 • طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر پارس آباد، 1391/08/15
 • طرح توسعه و عمران جامع شهری و حوزه نفوذ سبزوار، 1391/08/16
 • بازنگری طرح تفصیلی منطقه تاریخی، 1392/04/01
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بازنگری سرفصل کارشناسی ارشد مدیریت منطقه ای، 1388/11/01
کارشناسی ارشد
 • بررسی تاثیر افزایش هزینه مسکن بر خانوارهای تهرانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • میزان و نحوه تاثیر هزینه مسکن، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • بررسی شاخص های اجتماعی و ارائه الگوی مناسب تعیین محدوده منطقه شهری تهران، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی تطبیقی ساختار مدیریت کلان سهرها، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • ارزیابی توسعه ساحلی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی شاخص های اقتصادی -اجتماعی و ...، میترا عظیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی عوامل موثر بر نابرابری های منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • تدوین چشم انداز با رویکرد برنامه ریزی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • اولویت بندی شاخص های سطح بندی مقصدهای گردشگری استان مازندران، مسلم شجاعی، 1389/01/01
 • گونه شناسی نمونه ای سکونتگاههای غیر رسمی، آرزو کاظمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/26
 • ارزیابی راهبردها و سیاستهای توسعه مناطق محروم، حسین کمیلی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/19
 • بررسی علل و عوامل موثر بر...کرج، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • بررسی علل و عوامل موثر بر پراکنده رویی در حوزه شهری کرج و ارائه مدلی مناسب جهت کنترل آن، مهسا شهسواریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • ارتباطات و مشارکت شهروندان در توسعه شهری، عاطفه آریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/09
 • ارتباطات و مشارکت شهروندان در توسعه شهری، عاطفه آریان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/09
 • ارزیابی نقش شهرهای جدید در آمایش منطقه ای، نوید خوشدون، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/10
 • بررسی جایگاه و فرآیندهای روابط نهادی در ساختار مدیریت منطقه شهری، نازنین دلنواز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/10
 • بررسی روند نظام تقسیمات کشوری بعد از انقلاب اسلامی، معصومه بیگلر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • میزان استفاده و رضامندی شهروندان شهرهای جدید پرند و پردیس از فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی ارائه شده در این دو شهر، شیما حسین پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • بررسی شاخص های رفاه در برنامه های دوم و سوم، 1390/12/23
 • شاخص ... رفاه در برنامه های پنجساله دوم وسوم گیلانغرب، غلام رشیدی زاده، کاربردی، 1390/12/23
 • بررسی فرآیند تبدیل روستا به شهر و ایجاد شهرنماها در ایران، مژگان کاوه، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/02
 • بررسی وضع موجود نظام شهری و پیشنهاد ساختار بهینه نظام شهری استان مازندران، مهتاب رحمان پناه، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/24
 • بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی کاهش بازدهی سد دز بر توسعه دزفول........، شاهد شفیعی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • بررسی راهکارهای توسعه مناطق روستایی حوزه کلانشهر تهران از طریق توسعه گردشگری، مسعود حسینی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • بررسی ابعاد اجتماعی مسکن در شهر تهران، منصوره اعلایی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد رشد سکونتگاههای غیر رسمی، حمیده سادات احمدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • مطالعه تطبیقی ساختار فضایی توسعه گردشگری سواحل شمال و جنوب ایران، سمیرا مرادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/30
 • امکان سنجی ایجاد شهرداری الکترونیک در شهرهای میانی، پریسا سرچمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/12
 • هدایت رشد شهری با استفاده از روش اتوماتای سلولی، ساسان روشنایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/14
 • بررسی تاثیر ایجاد و توسعه شهرک صنعتی بر توسعه منطقه ای، فاطمه سادات هاشمی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/02
 • بررسی تاثیر وایجاد و توسعه شهرک صنعتی بر توسعه منطقه ای (مورد مزالعه: شهرک صنعتی خیرآباد اراک)، فاطمه السادات هاشمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/02
 • امکان سنجی کاربرد منطقه گرایی زیستی در تعیین مناطق زیستی ایران، مریم اولیائی ترشیز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/04
 • هدایت رشد شهری با استفاده از مدل اتوماتای سلولی و مدل چیدمان فضا، ساسان روشناس، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/04
 • بررسی افزایش امنیت در فضای شهری به واسطه طراحی محیطی، زهرا ترابی دشتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/04
 • بررسی و ارائه الگوی توسعه متناسب شهرستان دماوند با تاکید بر ضوابط و مقررات، صحابه قربانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/11
 • بررسی و ارزیابی برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه های توسعه بعد از انقلاب، سمیه درستکام، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • بررسی ضرورت و راهبردهای تمرکززدایی از جمعیت و فعالیت های پایتخت، محمد مالکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • بررسی موانع نوسازی در بافت فرسوده شهری با تاکید بر سیاست تجمیع، حمید کشاورز مغانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • بررسی وضع موجود و پیشنهاد الگوی توسعه شهرستان خمین با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک، معصومه بیات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • بررسی ضرورت ها و سیاست های تمرکز زدایی از تهران، نجمه آقامحسنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • رابطه مشارکت شهروندی با افزایش عدالت فضایی، امیرمسعود کاوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • جایگاه حمل و نقل جاده ای در توسعه استان بوشهر، یونس صالحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • بررسی سیر تحولات کالبدی و گونه شناسی سکونت غیر رسمی در شهر اسلامشهر، نصیبه قاسمیان بورخیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/28
 • بررسی میزان تأثیر افزایش تراکم ساختمانی بر ترافیک شهری (منطقه مرکزی شهر ساری)، رقیه خواجه وند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/20
 • بررسی میزان تاثیر افزایش تراکم ساختمانی بر ترافیک شهری، رقیه خواجه وند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/20
 • شناسایی ظرفیت های گردشگری در منطقه کوهرنگ و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری، مریم عباسی سورشجانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/23
 • بررسی و ارائه الگوی مدیریت منطقه ای در شهرهای میانی: نمونه حوزه شهری شاهرود، مهین السادات رضوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/28
 • ارزیابی وضعیت مسکن مهر و نحوه اجرای آن، طاهره اسدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • بررسی تاثیر ایجاد و توسعه شهرک صنعتی برتوسعه منطقه ای، سکینه احمد یزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • بررسی رویکردهای مشارکتی در تأمین منابع مالی پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر مشهد، آمنه زاهدی محبوب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • عوامل سکونت بلند مدت خانواده های توانمند در بافت های فرسوده، مهرنوش اعظمی لرستان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • سطح بندی توسعه استان های کشور با استفاده از شاخص های رفاه اجتماعی بین سال های 1375 تا 1390، معصومه شاه حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • بررسی تأثیر بهسازی و نوسازی در بهبود کیفیت محیطی محله های مسئله دار (نمونه موردی جولان همدان)، عادل شریفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/09
 • بررسی و ارزیابی عملکرد شهر جدید هشتگرد و اثرات منطقه ای آن، محمد قربانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/20
 • بررسی سیر تحولات کالبدی و گونه شناسی سکونت غیر رسمی در شهر اسلامشهر، نصیبه قاسمیان بورخیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/28
 • عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی (نمونه: شهرجدیدپرند و نسیم¬شهر)، آناهیتا نظامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/01
 • بررسی تطبیقی راهکارهای ساماندهی اسکان غیر رسمی (مورد مطالعه ایران، هندوستان، برزیل، ترکیه و پرو)، مهلا لشکری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/04
 • بررسی عوامل موثر بر تعیین تراکم ساختمانی در طرحهای توسعه شهری، زهره مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/29
 • مطالعه تطبیقی پایداری محله های شهر سنندج، پرویز رسولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/29
 • رابطه متقابل میزان مهاجرفرستی و سطح توسعه یافتگی در شهرستان های استان آذربایجان شرقی، شیرین اتوت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/30
 • بررسی تاثیر کاربری تجاری بر جریان ترافیک شهری، احمد ایزانلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/02/22
 • ارزیابی ناسازگاری ساختار کالبدی با بافت اجتماعی محله قلعه چهارلان سنندج، لادن رشیدیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/25
 • متناسب سازی فضاهای شهری برای حضورپذیری معلولان در تهران:نمونه موردی بلوار میرداماد، میثم حاجی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
PhD
 • تحول سیاستگذاری آموزش عالی در ایران (در سه دهه گذشته)، احسان مردوخ روحانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/10
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • چالش های برنامه ریزی منطقه ای در تهران، تهران، 1387/03/01