professor_pic
علی عرب مازار یزدی
علی عرب مازار یزدی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد عضویت دارد