professor_pic
حمید علی زاده
حمید علی زاده ، استاد تمام رشته علوم روانشناسی است. ایشان در گروه آموزشی روانشناسی (آ.ک)استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
کسب جایزه فرهنگی
  • لوح تقدیر در ارتباط با همکاری در برگزاری همایش ارتباط بهتر با کودک عقب مانده ذهنی، 1394/02/17، علی زاده حمید
  • وح تقدیر در ارتباط با همکاری در برگزاری همایش کودک استثنایی، 1394/02/17، علی زاده حمید