professor_pic
حمید علی زاده
حمید علی زاده ، استاد تمام رشته علوم روانشناسی است. ایشان در گروه آموزشی روانشناسی (آ.ک)استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
Teaching Courses
  • اختلالات‌یادگیری، کارشناسی ارشد
  • اختلالات‌یادگیری، کارشناسی ارشد
  • ناتوانی‌های‌یادگیری‌خاص، دکتری حرفه ای