professor_pic
حمید علی زاده
حمید علی زاده ، استاد تمام رشته علوم روانشناسی است. ایشان در گروه روانشناسی (آ.ک)استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد