professor_pic
حمید علی زاده
حمید علی زاده ، استاد تمام رشته علوم روانشناسی است. ایشان در گروه روانشناسی استثنایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
کرسی علمی
  • شبه اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، علی زاده حمید، نظریه پردازی، 1394/02/16
  • تبیین و نقد نظریه بازداری رفتاری راسل بارکلی، علی زاده حمید، نظریه پردازی