professor_pic
مهنوش عبداله میلانی
مهنوش عبداله میلانی ، دانشیار رشته اقتصاد است. ایشان در گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد عضویت دارد
کرسی علمی
  • ارزیابی عملکرد سبد مالی با استفاده از DEA، بنی هاشمی شکوفه، عبداله میلانی مهنوش، ترویجی، 1392/02/01
  • واکاوی مالیات بر ارزش افزوده در پرتو آموزه های اسلامی، حبیبیان نقیبی مجید، عبداله میلانی مهنوش، مجید حبیبیان، نقد علمی، 1395/03/12
  • اثز تحریم ها بر اقتصاد غیر رسمی در ایران، عرب مازار یزدی علی، عبداله میلانی مهنوش، ترویجی، 1396/02/31
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • عبداله میلانی مهنوش، دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده، 1391/02/01