professor_pic
نورعلی فرخی
نورعلی فرخی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی، گرامی پور مسعود. (1391). مقایسه روش های تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و نسبت درستنمایی مبتنی بر مدل پرسش - پاسخ (IRT) در ردگیری کنش افتراقی سوالات آزمون های سرنوشت ساز. اندازه گیری تربیتی، 3، 9
 • گرامی پور مسعود، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1391). 1مقایسه روش های تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و نسبت درستنمایی مبتنی بر مدل پرسش - پاسخ (IRT) در ردگیری کنش افتراقی سوالات آزمون های سرنوشت ساز. اندازه گیری تربیتی، 3، 9
 • Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali. (2009). DEVELOPMENT OF SUICIDE RISK ASSESSMENT SCALE FOR MAHABAD AND BOUKAN CITIES. Journal of order and security police, 2, 1
 • Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali. (2011). META ANALYSIS OF ANXIETY AND DEPRESSION RESEARCHES. 1, 4
 • Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali. (2011). FACTORS INFLUENCING ON THE PROPER MODEL OF MOTIVATIONAL BELIEFS IN HIGH SCHOOL STUDENTS, TEHRAN, IRAN. Journal of Fundamentals of Mental Health, 12, 48
 • دلاور علی، فرخی نورعلی. (1388). ساخت مقیاس تشخیص افراد در معرض اقدام به خودکشی برای شهرستان های مهاباد و بوکان در سال 1386. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 1، 5
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، رعایی فرزانه. (1389). فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه اضطراب و افسردگی. اندازه گیری تربیتی، 1، 4
 • امیری محسن، علی زاده حمید، فرخی نورعلی. (1392). تاثیر آموزش مادران با رویکرد آدلر-درایکورس بر نشانه های مثبتت و منفی کودکان با اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی. روانشناسی افراد استثنایی، سوم، 12
 • رنجبری پور طاهره، هاشمیان کیانوش، احدی حسن، رضابخش حسین، فرخی نورعلی. (1393). اثربخشی شیوه درمانی EMDR (حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد). مطالعات روان شناسی بالینی، 4، شماره15
 • رفیعی مانی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1398). شناخت فقدان های تجربه شده در تاریخچه ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10، 37
 • کرمی باغطیفونی زهرا، فرخی نورعلی. (1393). مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش سیال، هوش متبلور، باز بودن نسبت به تجربه ها و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان. اندازه گیری تربیتی، 5، شماره16
 • علیزاده ابراهیم، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس. (1392). 1برآورد پایایی داده های تحلیل شغل با استفاده از نظریه تعمیم پذیری. اندازه گیری تربیتی، 4، 14
 • رباط میلی سمیه، برجعلی احمد، علی زاده حمید، فرخی نورعلی، نوکنی مصطفی. (1393). آموزش رایانه یار توجه انتخابی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با تظاهر بی توجهی. کودکان استثنایی، 14، شماره 3
 • یونسی بروجنی جلیل، اسکندری فرزاد، دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی. (1393). مقایسه توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی و مدل کلاسیک چندسطحی: تحلیل داده های آزمون فیزیک تیمز پیشرفته (2008). اندازه گیری تربیتی، 5، 15
 • یوسفی یوسف، فرخی نورعلی، صرامی غلامرضا. (1392). فرا تحلیل عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی. اندازه گیری تربیتی، چهارم، 13
 • نسائیان عباس، کاظمی فرنگیس، پیشیاره ابراهیم، هاشمی آذر پیله رود ژانت، فرخی نورعلی. (1392). بررسی الگوهای پردازش حسی کودکان اوتیسم 12-7 سال از دیدگاه معلمان. روانشناسی افراد استثنایی، 1، 3
 • عبدلله زاده رافی مهدی، علی زاده حمید، فرخی نورعلی. (1392). بررسی نقش میانجی گری مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال ها ی هیجانی نوجوانان. روانشناسی افراد استثنایی، سوم، 12
 • عباسی هادی، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، محققی محمدعلی. (1392). مقایسه مدل های کلاسیک و خصیصه مکنون در ارزیابی آزمون های تخصصی ورود به دوره های کارورزی رشته پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 3، 53
 • فیلی علیرضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1390). مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان نابارور افسرده. ارمغان دانش، 17، 67
 • اصلانی جلیل، علی زاده حمید، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی. (1391). اثر بخشی برنامه ی تلفیقی روانی -آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری. ناتوانی های یادگیری، 2، 4
 • برزگربفرویی کاظم، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی. (1392). ارائه مدلی برای عملکرد شیمی دانش آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختیِ سطح بالا. روانشناسی تربیتی، 6، 26
 • کریمی بهروز، فرخی نورعلی، سعدی پور اسماعیل. (1390). شیوه آموزش مستقیم، آگاهی واج شناختی و ترکیبی بر کاهش مشکلات املای دانش آموزان دبستانی. کودکان استثنایی، 5، 41
 • دستغیب سیده مریم، علی زاده حمید، فرخی نورعلی. (1391). تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1، 4
 • فرخی نورعلی، فدوی زهرا، کاشفی نیشابوری جهانگیر. (1392). بررسی میزان پیش بینی موفقیت دروس کتبی امتحانات نهایی دانش آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس نمرات دروس مرتبط پایه اول دبیرستان. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 2، 48
 • کرمی باغطیفونی زهرا، فرخی نورعلی، ابراهیمی قوام صغرا، مهاجر یحیی. (1391). مدل یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان. اندازه گیری تربیتی، 5، 5
 • بداغی ندا، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن. (1391). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران. اندازه گیری تربیتی، 3، 8
 • کاظمی آمنه سادات، بنی جمالی شکوه سادات، احدی حسن، فرخی نورعلی. (1391). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری در کاهش علایم اختلال استرس پس از ضربه ثانویه (STSD) و مشکلات روان شناختی همسران جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشی از جنگ تحمیلی. 5، 68
 • جدیدی محسن، شمسایی محمدمهدی، مظاهری محمدمهدی، خوشابی کتایون، فرخی نورعلی. (1390). چالش مداخلات: تا چه اندازه هر یک از مداخلات آموزش مدیریت والدین، نروفیدبک، و ریتالین بر بهبود اختلال بیش فعالی/نقص در توجه و شاخص استرس والدینی تاثیر دارند. خانواده پژوهی، 8، 29
 • بخشی پور باب الله، آرین سیده خدیجه، کرمی ابوالفضل، فرخی نورعلی. (1390). اثربخشی درمان راه حل محور بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان شهر ساری. پژوهش های مشاوره، 10، 37
 • توکلیزاده جهانشیر، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی. (1390). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش­آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد. اصول بهداشت روانی، 13، 51
 • مرادی میترا، آرین سیده خدیجه، فرخی نورعلی. (1390). بررسی اثربخشی اجری فن استعاره فاصله ها به شیوه گروهی بر کاهش تعارض های والد - فرزندی (پدر-دختر) در نوجوانان. پژوهش های مشاوره، 10، 39
 • جدیدی محسن، احدی حسن، خوشابی کتایون، فرخی نورعلی. (1390). مقایسه اثربخشی مداخله ی نروفیدبک و ریتالین بر مشکلات سلوک و شاخص بیش فعالی. خانواده پژوهی، 8، 62
 • فعال کلخوران لیلا، بهرامی هادی، فرخی نورعلی، زراعتی حجت، ترحمی مجید. (1389). مقایسه اضطراب، افسردگی و رضایت زناشویی در دو گروه منتخب زنان بارور و نابارور شهر تهران. باروری و ناباروری، 12، 47
 • خرم آبادی یدالله، فرخی نورعلی، قره گوزلو مربم. (1390). تاثیر روش «تحلیل رفتار کاربردی» بر بهبود عملکرد کودکان اتیستیک 5 تا 10 ساله مرکز درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1389. روانشناسی افراد استثنایی، 1، 3
 • کامکار علی، گلزاری محمود، فرخی نورعلی، آقایی شاپور. (1390). اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر شدت علایم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. ارمغان دانش، 16، 64
 • فرخی نورعلی. (1389). ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روا نشناسی و علوم تربیتی. اندازه گیری تربیتی، 1، 2
 • برجعلی محمود، علی زاده حمید، احدی حسن، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز، محمدی محمدرضا. (1393). بررسی و مقایسه ی تاثیر روش های آموزشی دل گرم سازی، روش رفتاری و دارودرمانی بر مهارت های خود کنترلی در کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 1
 • میرموسوی امین، زهراکار کیانوش، فرخی نورعلی. (1387). بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله به شیوه گروهی بر ارتقای انگیزش پیشرفت و سازگاری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران در سال 86-1385. تازه های علوم شناختی، 7، 28
 • سیفی سمیه، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی. (1389). بررسی تاثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان سوم ابتدایی. 9، 34
 • گودرزی کوروش، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی، جمهری فرهاد. (1389). اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 1
 • خرم آبادی یدالله، فرخی نورعلی. (1390). بررسی ویژگی های روان شناختی و عوامل زمینه ای مرتبط با فرار دختران از منزل در شهر همدان. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 3، 12
 • خباز محمود، سعدی پور اسماعیل، فرخی نورعلی. (1389). آزمون مدل علی رابطه بین سبک های فرزند پروری، سبک های هویت و تعهد هویت در نوجوانان. روانشناسی تربیتی، 6، 16
 • همتی ازاد، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1387). 1ساخت مقیاس تشخیص افراد در معرض اقدام به خودکشی برای شهرستان های مهاباد و بوکان در سال 1386. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 2، 5
 • میراحمدی مهدی، فرخی نورعلی. (1389). تاثیر انتظار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه. پژوهش در نظام های آموزشی، 7، 7
 • فرخی نورعلی. (1390). اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر درک مطلب دانش‎آموزان پسر دوم راهنمایی منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران. روانشناسی تربیتی، 6، 18
 • فرخی نورعلی. (1387). بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد داخلی از دیدگاه اساتید و دانشچویان کارشناسی ارشد ورودی 85 دانشگاه علوم انتظامی در سال تحصیلی 87-1386. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 3، 4
 • فرخی نورعلی. (1384). تاثیر مشترک راهبردهای یادگیری و سبک های تفکر بر درک مطلب دانش آموزان دوم راهنمایی.... روانشناسی و علوم تربیتی، 1، 1
 • فرخی نورعلی. (1386). ویژگی های روان سنجی آزمون محقق ساخته هوش کلاسیک. روانشناسی تربیتی، 3، 10
 • فرخی نورعلی. (1385). بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از منظر دانش آموزان ، معلمان و مدیران. روانشناسی و علوم تربیتی، 1، 4
 • اسماعیلی علی، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1390). طرحواره های ناسازگار اولیه فعال در بیماران اختلال وسواس و اجبار. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 2
 • علی زاده حمید، فرخی نورعلی، سعدی پور اسماعیل. (1390). مقایسه اثربخشی سه شیوه آموزش مستقیم، آگاهی واج شناختی و ترکیبی بر کاهش مشکلات املای دانش آموزان دبستانی. کودکان استثنایی، 1، 41
 • موسوی اصل علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1393). اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‍واره‌ درم‍ان‍ی‌ در درم‍ان‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ م‍رد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ج‍دد، ب‍ی‍ش‌ ان‍گ‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ و ک‍رخ‍ت‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 14
 • فرخی نورعلی. (1392). مطالعه اثر محرومیت کوتاه مدت از خواب متناقض بر نوروژنز ناحیه هیپوکامپ و حافظه فضایی موش های صحرایی نر بالغ. علوم پزشکی رازی، 21، 126
 • Farrokhi Noor Ali. (2012). ELECTROMAGNETIC FIELD EXPOSURE AND MEMORY IN FEMALE MICE. 3, 6
 • فرخی نورعلی. (1393). برسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ساری. پژوهش در نظام های آموزشی، نهم، 25
 • فرخی نورعلی، حسینیان سراجه لو فرج حسینیان سراجه لو، نزاکتی فرشته. (1392). رابطه نهایی خواهی،تاب آوری وبرانگیختگی جهت تبیین مدل آزمندی مصرف مواد در معتادان به موادمخدر شهر تهران. علوم روانشناختی، دوازدهم، 46
 • فرخی نورعلی. (1385). ویژگی های روان سنجی مقیاس هوشی. روانشناسی و علوم تربیتی، 3، 9
 • فرخی نورعلی. (1392). پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس تیپ شخصیتی D در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر. گوارش، 18، 2
 • فرخی نورعلی. (1390). اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب در افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2. PAZHOUHESH-NAMEYE TARBIATI، 7، 29
 • فرخی نورعلی. (1392). مقایسه اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریه طرح واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی. روانشناسی تربیتی، 4، 12
 • فرهنگی عبدالحسین فرهنگی، احدی حسن، جمهری فرهاد، فرخی نورعلی. (1392). اثربخشی درمان شناختی برافسردگی عمده،بهبود حافظه آشکار وحافظه ضمنی. مطالعات روان شناسی بالینی، سوم، 12
 • علیزاده ابراهیم، فلسفی نژاد محمد رضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس. (1392). برآورد پایایی داده های غیر شغلی با استفاده از نظریه تعمیم پذیری. اندازه گیری تربیتی، 4، 14
 • برزگر بفرویی کاظم، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی. (1391). ارائه مدلی برای عملکرد شیمی دانش اموزان بر اساس باورهای معرفت شناختی ادراک از محیط سازنده گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختی سطح بالا. روانشناسی تربیتی، 8، 26
 • فرخی نورعلی. (1393). ویژگیهای روانسنجی باورهای کارآمدی در تدریس ریاضی با استفاده از مدل اعتبار پاره ای تعمیم یافته. اندازه گیری تربیتی، 5، 18
 • اسمعیلی معصومه، رضوی اقدس، فرخی نورعلی. (1390). مقایسه و تحلیل محتوای "منزلت های هویتی من" بین دختران 22-18 ساله و مادران آنها. پژوهش اجتماعی، 2، 5
 • abaspoorazar zahra, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2015). Explaining the Relationship between Parenting Styles, Identity Styles and Spiritual Health in Adolescents. 4, 3
 • زرگر شیرازی فریبا، احدی حسن، نادری فرح، فرخی نورعلی. (1394). نقش قابلیت نظام روان ایمنی، تعهد سازمانی و احترام سازمانی در پیش بینی شغلی پرستاران. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16، 1
 • توکلی نازلی، جمهری فرهاد، فرخی نورعلی. (1393). راهنمای سبک دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 5، 2
 • موسوی اصل علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1393). اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه (PTSD). مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 14
 • علیزاده ابراهیم، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس. (1393). کاربرد نظریه تعمیمپذیری در پژوهشهای مدیریت با تأکید بر تحلیل شغل. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 1، 2
 • عباسی هادی، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، محققی محمدعلی. (1392). مقایسه مدل های کلاسیک و خصیصه مکنون در ارزیابی آزمون های تخصصی ورود به دوره های کارورزی رشته پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 شماره 3، 3
 • برجعلی محمود، علی زاده حمید، احدی حسن، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز، محمدی محمدرضا. (1393). مقایسه تاثیر روش های آموزش دلگرم سازی، رفتاری، و دارو درمانیبر مهارت های خود کنترلی در کودکان با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی. مطالعات روان شناسی بالینی، 4، 16
 • افضلی افشین، دلاور علی، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1393). کاربرد مدلهای تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات. دستاورد های روانشناختی، 4، 2
 • یونسی بروجنی جلیل، دلاور علی، اسکندری فرزاد، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی. (1393). توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچندسطحی: تحلیل داده های آزمون ریاضیات تیمز پیشرفته. اندازه گیری تربیتی، 5، 17
 • معظمی گودرزی سعیده، فرخی نورعلی، گودرزی کوروش، نظری ملیکا. (1395). اثربخشی تقویت حافظه ی فعال با استفاده از رایانه بر عملکرد خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان. ناتوانی های یادگیری، 5، 3
 • Kamkar Ali, Golzari Mahmoud, Farrokhi Noor Ali, Aghayi Shapour, Fararouei Mohammad. (2015). Depression and Anxiety and the Effectiveness of Cognitive Behavioural Therapy in IBS Patients: A Randomized Controlled Trial. JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM, 3, 2
 • kiani fariba, Borj'ali Ahmad, FarahBakhsh Qiumars, Farrokhi Noor Ali. (2015). Predictive Power of Work Situation Awareness by Work Overload and Job Stress among Workers: Implication for Occupational Health. JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM, 2, 64-70
 • abdoli nasrin, farnia vahid, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali. (2015). Mental health status, aggression, and poor driving distinguish traffic offenders from non-offenders but health status predicts driving behavior in both groups. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 11, 3
 • بهزادی علی، شهیدی مهوش، فرخی نورعلی، جعفری فروغ. (1392). اثربخشی خنده درمانی کاتاریا بر میزان افزایش سطح سلامت عمومی سالمندان مرد ساکن در آسایشگاه شهید هاشمی نژاد تهران. پژوهش های مشاوره، 12، 47
 • جعفرزاده ناصر، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). رابطه شیوه های فرزندپروری و تاب آوری با شادکامی دانش آموزان. روانشناسی تربیتی، 11، 37
 • طیرانی راد علی، فرخی نورعلی، خیرجو اسماعیل، صریحی نفیسه. (1394). بررسی اثربخشی درمان های روان شناختی و دارویی در درمان اختلال وسواس فکری-عملی: یک فرا تحلیل. مطالعات روان شناسی بالینی، 5، 19
 • جوانی لیلا، شریعتمدار آسیه، فرخی نورعلی. (1394). بررسی رابطه ی تعارض والد - فرزند و خودپنداره ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن ها. پژوهش های مشاوره، 14، 56
 • خادمی حمیده سادات، علی زاده حمید، فرخی نورعلی، کاظمی فرنگیس. (1397). تاثیر برنامه آموزش توجه مشترک بر کنش های اجرایی و تعامل اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم با کنش وری بال. سلامت روان کودک، 5، 4
 • ملکاری بختیار، فرح بخش کیومرث، فرخی نورعلی، معتمدی عبدالله. (1397). تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژ کارکردی های جنسی و تاثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سردشت. مشاوره و روان درمانی خانواده، 8، 2
 • اسدزاده دهرائی حسن، فرخی نورعلی. (1397). تدوین بسته ی آموزشی خودفرمانی و تعیین اثر بخشی آن بر انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه تهران. مجله ی علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز، 25، 2
 • تازیکی مصطفی، علی زاده حمید، حکیمی راد الهام، فرخی نورعلی، مقدس علیرضا. (1394). مقایسه ی کارکردهای اجرایی کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی. تازه های علوم شناختی، 17، 4
 • فرخی نورعلی، معظمی گودرزی سعیده، عربی دانا علی، گودرزی کورش. (1395). بررسی تقویت حافظه کاری با استفاده از رایانه و اثربخشی آن بر عملکرد خواندن و صحت خواندن در دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی شهر تهران. کودکان استثنایی، 16، 1
 • معظمی گودرزی سعیده، عربانی دانا علی، فرخی نورعلی، گودرزی کورش. (1394). بررسی تقویت حافظة کاری با استفاده از رایانه و اثربخشی آن بر عملکرد خواندن و صحت خواندن در دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی شهر تهران. کودکان استثنایی، 15، 3
 • جعفرزاده ناصر، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1394). بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و تاب آوری با شادکامی دانش آموزان. روانشناسی تربیتی، 11، 37
 • فرخی نورعلی، بهرامی لیلا. (1395). پایایی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه با استفاده از نظریه تعمیم پذیری. نوآوری های آموزشی، 15، 59
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی، اسکندری حسین. (1396). نقش متغیرهای شخصیتی، معنوی، هیجانی و ارتباطی برای ترک اعتیاد در میان معتادان. علوم پزشکی رازی، 24، 161
 • فرخی نورعلی. (1391). مقایسه ابعاد کمال گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی در بیماران مبتلا به آسم، سندرم روده تحریک پذیر و میگرن. PAZHOUHESH-NAMEYE TARBIATI، 1، 31
 • اسدی رقیه، عبدلی نسرین، دلاور علی، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1395). هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری ( AGQ) بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیرحادثه ساز. پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 42
 • یداللهی سارا، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1395). بررسي ساختار زيربنايي مقياس هوشي وكسلر كودكان-4 از طريق مقياس بندي چندبُعدي و روش هاي تحليل عاملي. روانشناسی کاربردی، 10، 1
 • kiani fariba, Borj'ali Ahmad, FarahBakhsh Qiumars, Farrokhi Noor Ali. (2013). the role of fatalistic belifs and safety climate in predicting work situation awarenwss a mong workers of one petrochemical industry in asaluyeh, iran,in 2014. Journal of Occupational Health and Epidemiology, 4, 2
 • طاهری صادق، فرخی نورعلی، برجعلی احمد، عباس پور عباس. (1396). تبیین نقش مؤلفههای فردی و سازمانی کارکنان بهمنظور تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)1شایستگی. اندازه گیری تربیتی، 7، 27
 • سهرابی اسمرود فرامرز، گلزاری محمود، فرخی نورعلی. (1396). مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی و انفرادی بر درمان اختلال وسواس فکری – عملی. روانشناسی معاصر، 11، 3
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2015). metacognitive meliefs and students tendency toward drug abbuse and cross-level effect of school- bounding. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • abaspoorazar zahra, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2015). explaining the relationship between parenting styles, identity styles and spiritual health in adolescents. 4, 3
 • مقدم اعظم، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی، استاجی معصومه. (1394). تحلیل تشخیصی سوالات بخش درک مطلب زبان انگلیسی عمومی آزمون ورودی دوره‌های دکتری با استفاده از مدل غیرجبرانی فیوژن. اندازه گیری تربیتی، 6، 22
 • موسوی اصل علی، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1390). اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش علائم تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 2، 6
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2016). Metacognitive Beliefs and Students’ Tendency toward Drug Abbuse and Cross-level Effect of School-Bounding. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • khodabakhsh mohammad reza, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Farrokhi Noor Ali. (2015). The role of emotion difficulties as a mediator of the relationship between body image disturbance and disordered eating behavior. International journal of pediatrics, 3, 1-2
 • khodabakhsh mohammad reza, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Farrokhi Noor Ali. (2015). The Role of Emotion Regulation Difficulties as a Mediator of the Relationship between Body Image Disturbance and Disordered Eating Behavior. International journal of pediatrics, 3, 2
 • kiani fariba, Borj'ali Ahmad, FarahBakhsh Qiumars, Farrokhi Noor Ali. (2015). The role of fatalistic betiefs and safety climate in predicting work situation awareness among workers of one petrochemical industry in AsaluYeh, Iran, in 2014. Journal of Psychological Science, 2, 4
 • علی محمدی معصومه، فرخی نورعلی، مهاجر یحیی. (1394). عوامل تاثیرگذار بر تصحیح سوالات امتحانات تشریحی توسط دبیران دبیرستان. اندازه گیری تربیتی، 6، 20
 • یارمحمدی واصل مسیب، فرخی نورعلی، نجفی محمود، مقامی حمیدرضا. (1385). بررسی عامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از منظر دانش آموزان، معلمان و مدیران. روانشناسی تربیتی، 2، 4
 • فیلی علیرضا، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1390). مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی- رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان نابارور افسرده. ارمغان دانش، 17، 1
 • رباط میلی سمیه، برجعلی احمد، علی زاده حمید، نوکنی مصطفی، فرخی نورعلی. (1394). اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی (نوع اغلب بی توجه). روانشناسی افراد استثنایی، 5، 19
 • مقدسین مریم، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، اجمالی احسان، فرخی نورعلی. (1394). طراحی خزانه های سوال بهینه برای سنجش انطباقی کامپیوتری با در نظر گرفتن امنیت آزمون. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 5، 10
 • رحمانی مهدی، فرخی نورعلی، آقابیگی جلال. (1394). هنجاریابی و کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ی 6 عاملی شخصیت HEXACO-FFI-R در دانشجویان ایرانی. روانشناسی تربیتی، 11، 38
 • یداللهی سارا، فلسفی نژاد محمدرضا، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1395). بررسی ساختار زیربنایی مقیاس هوشی وکسلر کودکان-4 از طریق مقیاس بندی چندبُعدی و روش های تحلیل عاملی. روانشناسی کاربردی، 37، 1
 • فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس. (1396). شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 8، 1
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2016). Metacognitive Beliefs and Students’ Tendency toward Drug Abbuse and Cross-level Effect of School-Bounding. PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • kiani fariba, Borj'ali Ahmad, FarahBakhsh Qiumars, Farrokhi Noor Ali. (2015). predictive power of work situation awareness by work overload and job stress among workers; implication for occupational health. JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND SURVEILLANCE SYSTEM, 3, 2
 • تازیکی مصطفی، علی زاده حمید، حکیمی راد الهام، فرخی نورعلی، مقدس علیرضا. (1394). مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی. تازه های علوم شناختی، 17، 4
 • فرخی نورعلی. (1395). نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 33
 • گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، اسکندری حسین، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). آزمون مدل علی افسردگی بر اساس مولفه های سبک زندگی با میانجی گری سلامت اجتماعی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 1
 • سید صالحی محمد، فرخی نورعلی. (1396). تبیین خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر آن: آزمون یک مدل مفهومی جامع. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 4، 16
 • امین آبادی زهرا، علی زاده حمید، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی. (1396). تدوین برنامه مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله و تعیین اثربخشی آن بر بهبود املانویسی. روانشناسی افراد استثنایی، 6، 22
 • دمهری فرنگیس، علی زاده حمید، پزشک شهلا، کاظمی فرنگیس، فرخی نورعلی. (1394). بررسی اثر‌بخشی مداخلهٔ روانی- اجتماعی بر رفتارهای چالش‌انگیز کودکان طیف اوتیسم با عملکرد بالا. مطالعات ناتوانی، 6، 6
 • اسکندری حسین، هادی سعیده، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی. پژوهش های مشاوره، 15، 20
 • صفائیان الهه، علی زاده حمید، فرخی نورعلی. (1396). پیش بینی کنش اجرایی برنامه ریزی و خودمهارگری در کودکان دارای اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی بر اساس سبک های والدگری. علوم روانشناختی، 16، 63
 • اسدی رقیه، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1396). تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی های شخصیتی و بهزیستی ذهنی. اندازه گیری تربیتی، 7، 25
 • abdoli nasrin, Farnia vahid, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali, shakeri jalal, karami majid. (2015). Poor mental health status and aggression are associated with poor driving behavior among male traffic offenders. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 3, 11
 • هاشمی گرجی ام البنین، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن. (1393). بررسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرساری. پژوهش در نظام های آموزشی، 9، 25
 • حرفه دوست منصوره، خیرجو اسماعیل، سلم آبادی مجتبی، فیض الهی زهرا، فرخی نورعلی. (1394). نقش میانجی ارتباط بین والد-کودک, منبع کنترل و عملکرد تحصیلی در رابطه بین اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی وافسردگی کودکان. روانشناسی افراد استثنایی، 5، 17
 • طاهری صادق، فرخی نورعلی، برجعلی احمد، عباس پور عباس. (1396). تبیین نقش مؤلفه های فردی و سازمانی کارکنان به منظورتدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر شایستگی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران). اندازه گیری تربیتی، 7، 27
 • اسدزاده دهرائی حسن، فرخی نورعلی، محمودی راد سارا. (1392). مقایسه اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریه طرح واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان. روانشناسی تربیتی، 4، 12
 • امیراحمدی مهدی، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن. (1388). تاثیر انتظار معلم. پژوهش در نظام های آموزشی، 3، 7
 • محمودی راد سارا، اسدزاده دهرائی حسن، فرخی نورعلی. (1392). مقایسه اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریه طرح واره و روش سنتی در درس زبان. روانشناسی تربیتی، 4، 12
 • اسماعیلی علی، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1390). طرحواره های ناسازگار اولیه فعال در بیماران اختلال وسواس- اجبار. مطالعات روان شناسی بالینی، 1، 2
 • شیوندی چلیچه کامران، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی، ابراهیمی قوام صغری. (1396). مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ار زشِ تکلیف، درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و1خود نظم جوئی تحصیلی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 30
 • فرخی نورعلی. (1396). پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس کمال‌گرایی و راهبردهای شناختی یادگیری در دانشجویان. روانشناسی تربیتی، 13، 45
 • محمدی نوشیروان، دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، علی زاده حمید. (1396). شناسایی صفات زیربنایی سوال های آزمون هوش وکسلر چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی دینا. اندازه گیری تربیتی، 7، 28
 • محمودیان حسن، سهرابی اسمرود فرامرز، گلزاری محمود، فرخی نورعلی. (1396). مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی و انفرادی بر بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری -عملی. روانشناسی معاصر، 11، 2
 • Farrokhi Noor Ali. (2017). Predicting the Social Anxiety Based on Stress and Timidity in University Students. CLINICAL PSYCHOLOGY STUDIES, 7, 28
 • purehsan somayeh, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Borj'ali Ahmad. (2016). The impact of dysfunctional meta-cognitive thoughts on students' inclination towards drug use and effect link between the school level (surface approach). PRACTICE In CLINICAL PSYCHOLOGY, 4, 1
 • Eskandari Hosein, Gatezadeh Abdolamir, Borj'ali Ahmad, Farrokhi Noor Ali, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2016). explanation of depression level based on lifestyle through the mediation of social healt and quality of life. International Journal of Behavioral Sciences, 10, 4
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1395). تدوین مدل علی بهزیستی ذهنی بر پایه جهت گیری دینی با واسطه گری امیدواری، اضطراب مرگ و معنای زندگی. پژوهشنامه روانشناسی اسلامی، 1، 2
 • Arji Mona, Borj'ali Ahmad, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Farrokhi Noor Ali. (2016). Role of Perfectionism and Body Image in the Prediction of Body Dysmorphic Disorder Symptoms. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 3, 3
 • هادی سعیده، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خود کنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28
 • هادی سعیده، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی). فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28
 • جوانی لیلا، شریعتمدار آسیه، فرخی نورعلی. (1394). بررسی رابطه تعارض والد-فرزند و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آنان. پژوهش های مشاوره، 14، 56
 • گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، اسکندری حسین، فرخی نورعلی، سهرابی اسمرود فرامرز. (1396). تدوین و آزمون مدل علی میزان افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 11، 1
 • میرصادقی سودابه، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1396). تدوین مدل ساختاری شیوه های فرزند پروری مادران بر اساس سبک های دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال های اضطراب جدایی و وسواس-اجبار. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 30
 • Borj'ali Ahmad, bahramizadeh hamid, Eskandari Hosein, Farrokhi Noor Ali. (2016). Psychological flexibility mediate the effect of early maladaptive schemas on Psychopathology. International Journal of Behavioral Sciences, 3, 4
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، عباسی روح الله. (1396). به‌کارگیری هوش مصنوعی در پیش‏بینی شایستگی ‏های زنان در محیط کار. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 12، 41
 • پورسید سیدرضا، علی زاده حمید، کاظمی فرنگیس، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1396). تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثر بخشی آن بر مهارتهای اجتماعی نوجوانان قلدر و قربانی. خانواده و پژوهش، 14، 34
 • شریفی یگانه نگار، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، جمالی احسان. (1395). تعیین مقایسه پذیری برآورد پارامتر توانایی در سنجش انطباقی کامپیوتری و مداد-کاغذی. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 6، 14
 • پورسید سیدرضا، علی زاده حمید، کاظمی فرنگیس، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1396). تاثیرآموزش علاقه اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان قلدر و قربانی. روان شناسی مثبت، 3، 7
 • اسدی رقیه، عبدلی نسرین، دلاور علی، درتاج فریبرز، اسماعیلی علی، فرخی نورعلی. (1395). هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیر حادثه ساز. پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 42
 • اعظمی یوسف، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1397). اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی اجتماعی بر مهارت های اجتماعی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از سوانح سوختگی. توانبخشی، 3، 80
 • فرخی نورعلی. (1397). تاثیر تلاوت قرآن کریم بر میزان خطرپذیری نوجوانان درمقابل رفتارهای پرخطر. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4، 35
 • علی زاده حمید، فرخی نورعلی. (1397). تاثیر برنامه درمانی گربه مقابله گر برکاهش نشانه های اختلال اضطرابی در کودکان. سلامت روان کودک، 5، 15
 • علی زاده حمید، پزشک شهلا، فرخی نورعلی. (1396). تدوین یک برنامه آموزش مادران مبتنی بر تکنیک های آدلر-گلاسر و بررسی اثربخشی آن بر بهبود روابط مادر- فرزند در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای. روانشناسی خانواده، 4، 2
 • فرخی نورعلی. (1397). اثربخشی زوج درمانی تلفیقی هیجان مدار بر تعهد زناشویی زوج های دانشجو. تحقیقات علوم رفتاری، 16، 2
 • Farrokhi Noor Ali. (2018). An Investigation of Predictive Marital Adjustment Base of Attachment Styles in Iranian Married Women. The Journal of Community Health Research, 7, 3
 • مینائی اصغر، قدمی ابوالفضل، فرخی نورعلی. (1398). فت پارامترهای سوال های روند آزمون ریاضیات پایه هشتم تیمز ایران و تاثیر آن در برآورد پارامتر توانایی. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9، 25
 • صالحی نژاد نسرین، درتاج فریبرز، سیف علی اکبر، فرخی نورعلی. (1397). اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان پایه هشتم. پژوهش در یادگیری اموزشگاهی و مجازی، 6، 21
 • صفرزاده مریم، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1397). مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش آموزان؟). آموزش در علوم انتظامی، 6، 3
 • خوشگویان فرد علیرضا، فلسفی نژاد محمدرضا، فرخی نورعلی. (1397). اثرات بی پاسخی پرسش بر شاخص های روان سنجی: شواهدی بر نامناسب بودن راهکار حذف. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8، 23
 • اسکندری حسین، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1396). تبیین افسردگی بر اساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفی زندگی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 31
 • صفارزاده سمیه، مینائی اصغر، فرخی نورعلی. (1397). تحلیل ساختار عاملی پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 3، 24
 • مشکاتی حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، کیانی غلامرضا. (1397). تعیین ضرایب خرده آزمون‌های ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای (اصلح) دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8، 23
 • شریفی درآمدی پرویز، پزشک شهلا، فرخی نورعلی. (1396). اثربخشی بازی های مداخله ای رایانه ای در مهارتهای دیداری-حرکتی دانش آموزان ناشنوا. مطالعات ناتوانی، 7، 101
 • شریفی درآمدی پرویز، فرخی نورعلی، مقدس علیرضا. (1397). تدوین و بررسی اثربخشی برنامٔه آموزش جسمی، شناختی و هیجانی بلوغ بر خودپندارٔه دانشآموزان دختر نابینا. مطالعات ناتوانی، 6، 8
 • اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی. (1395). رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی. پژوهش های مشاوره، 15، 60
 • Safarzadeh Maryam, Asadzadeh Dahraei Hassan, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali. (2018). Psychometric Analysis of the Translated Version of the Inviting School Survey-Revised. Journal of Invitational Theory and Practice (JITP), 24, 24
 • همیوند لیلا، علی زاده حمید، فرخی نورعلی، کاظمی فرنگیس. (1397). تدوین برنامٔه توانبخشی روانی اجتماعی برای دانش آموزان با ضرب آهنگ شناختی کُند و بررسی تأثیر آن بر مشکلات اجتماعی هیجانی. مطالعات ناتوانی، 4، 8
 • سید محمودیان سید محمد، علی زاده حمید، پزشک شهلا، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). تدوین برنامه آموزش مادران مبتنی بر تکنیک های آدلر-گلاسر و بررسی اثربخشی آن بر بهبود روابط مادر- فرزند در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای. روانشناسی خانواده، 2، 4
 • خادمی حمیده سادات، علی زاده حمید، فرخی نورعلی، کاظمی فرنگیس. (---). تدوین برنامٔه آموزش توجه مشترک و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت های زبانی، در کودکان خردسال با اختالل درخودماندگی با کارکرد باال«. مطالعات ناتوانی
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی اجتماعی بر مهار تهای اجتماعی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه سوختگی. توانبخشی، 19، 3
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). تأثیر برنامه درمانی روانی- اجتماعی بر راهبردهای تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سوانح سوختگی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22، 4
 • سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). تاثیر برنامه درمانی مبتنی بر الگوی روانی- اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال استرس در سوانح سوختگی. علوم پزشکی رازی، 5، 172
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1397). پیش بنی آسایش درونی براساس نگرش به دین با واسطه گری امید و معنای زندگی. روانشناسی، 12، 22
 • ثامتی ناهید، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن. (1396). مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش عاطفی،. پژوهش در نظام های آموزشی، 12، 39
 • مشکاتی حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، کیانی غلامرضا. (1397). تعیین ضرایب خرده آزمون های ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای (اصلح) دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8، 23
 • عباسی روح الله، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، صالح نژاد عبدالله. (1397). شناسایی و تعیین ابعاد اصلی شایستگی شغلی کارکنان مبتنی بر مقیاس بندی چندبُعدی (مورد مطالعه: یکی از موسسات بنیاد تعاون بسیج مستضعفین). مطالعات راهبردی بسیج، سال 20، شماره 78 بهار 97
 • ایمان زاده معصومه، فرخی نورعلی، بهرامی هادی. (1397). الگوی روابط ساختاری بین سرمایه روان شناختی و هویت ملی با میانجیگری خودکارآمدی، کفایت اجتماعی و فرهنگ شهروندی در دانش آموزان دختر. روانشناسی مدرسه، 7، 3
 • درتاج فریبرز، دولتی میاندوآب علی، فرخی نورعلی. (1397). تاثیر راهبرد آموزشی KWL بر انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس دین و زندگی دانش آموزان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12، 3
 • طاهری صادق، دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، برجعلی احمد. (1396). تدوین مدل ساختاری جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی پایه (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 30، 37
 • شیخ زین الدین حمیده، فرخی نورعلی، عباس پور آذر زهرا. (1397). نقش میانجیگر سرمایه روان شناختی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی دانشجویان. روانشناسی کاربردی، 47، 12
 • رفیعی مانی، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). بررسی کیفی واکنش به فقدان در جوانان ساکن شهر تهران. پژوهش در سلامت روانشناختی، 12، 3
 • صابری زهرا، فرخی نورعلی، نامور هومن. (---). رابطه علّی بین هوش معنوی و آمادگی اعتیاد با میانجی گری باورهای فراشناختی و سخت رویی تحصیلی در دانشجویان. اعتیاد پژوهی، 12، 47
 • محمودیان حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، برجعلی احمد. (1396). مقایسۀ رابطۀ ویژگی های شخصیتی و مطلوبیت اجتماعی در دانشجویان با پاسخ‏های وانمود و صادقانه. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 37
 • اسکندری حسین، گاطع زاده عبدالامیر، برجعلی احمد، سهرابی اسمرود فرامرز، فرخی نورعلی. (1396). تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 31
 • میرصادقی سودابه، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1396). تدوین مدل ساختاری ش ی وه ها ی فرزند پرور ی ما دران بر اساس سبک ها ی دلبستگی و کیفیت روابط موضوعی آنان در میان مادران با فرزندان عادی و مبتلابه اختلال ها ی اضطراب جدایی و وسواس - اجبار. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 30
 • اسدی رقیه، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1396). تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی. اندازه گیری تربیتی، 7، 25
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، کیانی غلامرضا، مشکاتی حسن. (1397). بررسی پیش بینی موفقیت مهارت آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون ارزیابی صلاحیت معلمی )اصلح( با استفاده از کدگذاری متغیرهای طبقه ای. تدریس پژوهی، 6، 1
 • مینائی اصغر، قدمی ابوالفضل، فرخی نورعلی. (---). افت پارامترهای سوالهای روند آزمون ریاضیات پایه هشتم تیمز ایران و تاثیر آن در برآورد پارامتر توانایی. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 9، 25
 • سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن، ثامتی ناهید. (1396). مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفههای هوش عاطفی، مهارتهای حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجیگری راهبردهای یادگیری) شناختی و فرا شناختی (در دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 7، 39
 • سیفی سمیه، ابراهیمی قوام صغرا، عشایری حسن، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز. (1396). اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر مولفه های برنامه ریزی و حل مساله ی کارکردهای اجرایی دانش آموزان دبستان. روانشناسی تربیتی، 13، 43
 • جلیلی شیشیوان علی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، فرخی نورعلی. (1396). نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبة ورزشی. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 36
 • سهرابی اسمرود فرامرز، آقابابائی ناصر، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (---). پیشبینی «آسایش درونی» براساس «نگرش به دین» با واسطه گری «امید» و «معنای زندگی». دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 12، 22
 • جلیلی شیشیوان علی، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، فرخی نورعلی. (1396). بررسی تغییر پذیری روابط علی سرمایه اجتماعی، عزت نفس و امید تحصیلی در ورزشکاران تیمی و انفرادی.. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 4، 3
 • محمدی نوشیروان، دلاور علی، فرخی نورعلی، مینائی اصغر، علی زاده حمید. (1396). شناسایی صفات زیربنایی سوال‌های آزمون هوش وکسلر‌چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی ‌جی‌دینا. اندازه گیری تربیتی، 7، 28
 • زمانپور عنایت اله، دلاور علی، فرخی نورعلی، بابایی محمد علی. (1396). معرفی و کاربرد نظریه رویه و تحلیل کوچکترین فضا: مورد مطالعه تمرینهای مرکز ارزیابی. اندازه گیری تربیتی، 7، 30
 • صالحی نژاد نسرین، درتاج فریبرز، سیف علی اکبر، فرخی نورعلی. (1396). اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم افزار چندرسانه ای ساخت نقشه ذهنی بر مهارت های شناختی درس علوم در دانش آموزان دختر پایه هشتم. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 38
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، عباسی روح اله. (1396). به کارگیری‌هوش‌مصنوعی‌در‌پیش‌ بینی‌شایستگی‌ های‌زنان‌در‌محیط‌کار‌‌. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 12، 14
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، عباس پور عباس، عباسی روح اله. (1396). به کارگیری هوش مصنوعی در پیش بینی شایستگی های زنان در محیط کار. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 12، 41
 • هوشیار هاشم، دلاور علی، فرخی نورعلی، یونسی بروجنی جلیل. (1398). تشخیص خطاهای رویه ای دانش آموزان در جمع و تفریق اعداد اعشاری با استفاده از شبکه های بیزی. آموزش و ارزشیابی، 12، 45
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی. (1397). مقایسه سبک های فرزند پروری و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی. روانشناسی افراد استثنایی، 8، 29
 • صادقی میثم، فلسفی نژاد محمدرضا، دلاور علی، فرخی نورعلی، اجمالی احسان. (1397). تأثیر مدل وزن دهی و نمره کل سازی سوابق تحصیلی بر کارایی گزینش داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور. پژوهش در نظام های آموزشی، .، .
 • علی زاده حمید، امین آبادی زهرا، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی. (1396). پاسخ به مداخله: رویکرد تشخیصی و درمانی برای دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری. مطالعات ناتوانی، 7، 13
 • سیفی سمیه، ابراهیمی قوام صغرا، عشایری حسن، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز. (1396). اثر یادگیری سازگار با مغز بر انعطاف پذیری شناختی و توجه انتخابی دانش آموزان. تازه های علوم شناختی، 19، 3
 • mohamad tabar somayeh, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Abbas pour Abbas, Farrokhi Noor Ali. (2017). Constructing causal model of organizational citizenship behaviors by personality factors with mediating of job involvement, job self-efficacy, subjective well-being, and organizational commitment among Aluminum Iran Corporation. Iranian journal of educational Sociology, 1, 3
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Farrokhi Noor Ali. (2014). The relationship between differentiation of self and sense of cohrence in iranian students. BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES, 3, 2
 • Farrokhi Noor Ali. (2015). The exploratory and confirmatory factor Analysis of five factor model in personality. etc, 9, 2
 • Farrokhi Noor Ali. (2014). The relationship between attachment styles and social self-efficacy with internet addication in iranian students. BULLETIN OF ENVIRONMENT PHARMACOLOGY AND LIFE SCIENCES, 3, 3
 • Farrokhi Noor Ali. (2015). Mwdiating role of identity in relationship between personality attributions and spiitual health. GMP Review, v15, 15
 • Farrokhi Noor Ali. (2014). the effectivness of cognitive behavioral therapy (CBT) in improving primary Insomnia. etc, 8, 13
 • aghababaei naser, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Eskandari Hosein, Borj'ali Ahmad, Farrokhi Noor Ali, job chen zhou. (2016). Predicting subjective well-being by religious and scientific attitudes with hope, purpose in life, and death anxiety as mediators. Personality and Individual Differences, 90, 90
 • Farrokhi Noor Ali, Delavar Ali, akbari varmazyar shirin. (2015). Assessing model-data fit for mixed format tests. TRENDS IN LIFE SCIENCES
 • Saleh Bolourdi Anahita, Mirzaei Mohammad, pasha sharifi hasan, Delavar Ali, hosseinian simin, Farrokhi Noor Ali. (2016). Construction and Normalization of Comprehensive of Organizational Health Test. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 2, 3
 • akbari varmazyar shirin, Flasafi Nejad Mohammad Reza, Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali. (2015). ASSESSING MODEL - DATA FIT FOR MIXED FORMAT TESTS. TRENDS IN LIFE SCIENCES, 4, 4
 • Delavar Ali, Farrokhi Noor Ali, Abbas pour Abbas, abbasi roohallah. (---). designing an artificial neural network model for predicting employee job competency. science and Education, 2, 2
 • Asadzadeh Dahraei Hassan, Farrokhi Noor Ali, Amini Moghadam Yasamin. (2014). The Effect of Applying Color and Light Training Materials on the Female First Grade Students’ Learning Outcome. International Journal of Management and Business Research, 14, 4
 • Salehbolourdi Anahita, mirzaei mohammad, pasha sharifi hasan, Delavar Ali, hosseinian simin, Farrokhi Noor Ali. (2016). Job and worker adaption with organizational Comprehensive health Test on O*NET work style. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 3, 2
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • فرخی نورعلی، چکیده مقالات هفته پژوهش، سخنران، 1386/01/01، 1386/01/01
 • فرخی نورعلی، هفته پژوهش، سخنران، 1388/09/01، 1388/09/01
 • فرخی نورعلی، همایش آسیب شناسی رساله های دکتری در علوم انسانی- دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران، 1388/11/01، 1388/11/01
 • فرخی نورعلی، سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران، سخنران، 1389/12/11، 1389/12/12
 • فرخی نورعلی، سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران، سخنران، 1389/12/11، 1389/12/12
 • فرخی نورعلی، راولین همایش بین المللی اندیشه های نوین در پژوهش و آموزش- دانشگاه الزهراء، سخنران، 1390/03/04، 1390/03/05
 • فرخی نورعلی، سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران، سخنران، 1390/12/11، 1390/12/12
 • فرخی نورعلی، هفته پژوهش، سخنران، 1384/09/22، 1394/09/29
 • صفرزاده مریم، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز، چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، ارائه پوستر، مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس ادراک آنان از جو ترغیبی مدرسه (موردکاوی: مدارس دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی پایه نهم شهر تهران)، 1396/11/28، 1396/11/28
 • درتاج فریبرز، فرخی نورعلی، توکلی الهام، دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران، خلاصه مقاله، مقایسه میزان تاب آوری و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در فرزندان افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان الیگودرز، 1397/02/30، 1397/02/30
 • دولتی میاندوآب علیرضا، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی، پنجمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، خلاصه مقاله، خلاصه مقاله، تاثیر راهبرد آموزشی kwl و راهبرد آموزشی نقشه مفهومی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان، 1397/11/27، 1397/11/28
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Farrokhi Noor Ali, 3th International Conference of Cognitive Science, announcer, Effect of Braim-Based Learning Instruction on Comprehension and Speed of Learning in Grade Three Primary Schoolchildren, 2011/04/01, 2011/04/02
 • Farrokhi Noor Ali, Iranian 6th International Congree Of Child and Adolescent Psychiatry 17-19 SEPTEMBER 2013, brief article, complete article, Normalilization and Examination of psychometric propertis of vanderbit attention deficit hyperactivity disorder parent rating scale, 2013/09/17, 2013/09/19
 • فرخی نورعلی، سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری، خلاصه مقاله، مقاله کامل، مقایسه ی ویژگی های شخصیتی ومکانیسم های دفاعی زنان عادی، افسرده ومضطرب مراجعه کننده به مراکز روانشناسی، 1392/11/05، 1392/12/09
 • آقابابائی ناصر، سهرابی اسمرود فرامرز، اسکندری حسین، برجعلی احمد، فرخی نورعلی، کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، خلاصه مقاله، مقاله کامل، بررسی رابطه اضطراب مرگ با جهت گیری دینی در میان دانشجویان مسلمان ایرانی، 1394/12/18، 1394/12/18
تالیف
 • درتاج فریبرز، دلاور علی، فرخی نورعلی. (1386). روان آزمایی. ارسباران
 • فرخی نورعلی. (1383). پیمایش در افکارسنجی. ایران-تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
ترجمه
 • فرخی نورعلی. (1391). سنجش دانش آموز آنچه هر معلم باید بداند. ایران-تهران، انتشارات شلاک
 • فرخی نورعلی. (1393). روان آزمایی. ارسباران
 • فرخی نورعلی، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1394). روان آزمایی. ارسباران
 • دلاور علی، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز. (1386). روان آزمایی. ایران-تهران، ارسباران
 • اسماعیلی علی، فرخی نورعلی. (1387). سنجش دانش آموزان. ایران-تهران، شلاک
 • دلاور علی، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1387). روش شناسی آزمایشی. ایران-تهران، رشد
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • سازو کارهای ایجاد و تقویت مولفه های هوش عاطفی در لایه های سرپرستی(فورمن شیفت) شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سایر، 1386/01/01
 • ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، سایر، 1387/01/01
 • بانک آزمون های موجود در دانشکده، سایر، 1387/03/01
 • مقایسه انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی بین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی و علوم تربیتی دوره های روزانه، شبانه و نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبائی، سایر، 1390/01/01
طرح‌های درون دانشگاهی
 • ارزشیابی پایان نامه های ارشد و دکتری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، 1387/01/01، 1387/01/01
 • مقایسه انگیزش پیشرفت خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان ارشد-روزانه و شبانه و نمیه حضوری، 1389/01/01، 1390/01/01
کارشناسی ارشد
 • مقایسه میزان اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه غیرانتفاعی ودولتی، رقیه پورصابری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/17
 • هنجار یابی نشانگر مایرز- بریگز در کارمندان بخش های خصوصی شهر تهران، ملیحه جهانیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/02/11
 • ساخت وهنجاریابی مقیاس کیفیت زندگی خانواده های دارای کودکان کم توان ذهنی(ابزاری جدید برای ارزیابی پیامدهای وجود فرزند کم توان ذهنی در خانواده)، رسول کربلایی شیری فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/03/20
 • اثربخشی مهارت های مثبت اندیشی بررضایت شغلی کارکنان معدن مس سرچشمه استان کرمان، حسین تاج آبادی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/08/22
 • مقایسه تاثیر روش تدریس E0با روش تدریس سخنرانی در پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کلاس پنجم ابتدایی شهرستان قائم شهردر سال تحصیلی1383-84، حیدری رضا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/17
 • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران، علی نجفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/17
 • تعیین ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی آزمون هوش کلاسیک روی دانش آموزان دبیرستانی، فاطمه پور فریدونی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/17
 • اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری به شیوه گروهی برکاهش پرخاگری دانش آموزان دبستانی، رضا امجدی فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/17
 • تدوین ابزار سنجش مهارت های مقابله ای وتعیین ویژگی های روان سنجی هنجارهای مربوطه، فاطمه زینل خانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/17
 • بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی وعملکرد شغلی معلمان ابتدایی مدارس شهر تهران، داریوش خاکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/17
 • ارزشیابی اثر بخش دوره های آموزشی برعملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی شهرمشهد، مهدی رجبیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/17
 • بررسی رابطه بین طراحی شغل ورضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش وپرورش شهر تهران براساس مدل ویژگی های شغلی هاکمن والدهام، موسی مقدس، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/12/20
 • بررسی رابطه نسبی طراحی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، موسی مقدسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/12/20
 • بررسی وضعیت شهرداری مشهد به عنوان سازمان یادگیرنده یه منظور ارئه الگوی مطلوب، هادی براتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/12/22
 • رابطه بین کیفیت زندگی(QWL)با عملکرد مدیران مدارس دولتی شهرستان رودسر، اسدالله تمجیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی رابطه سبک های اسنادی ورضایت زناشویی دبیران مرد دبیرستانهای منطقه 10تهران، علی آزادمنش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/05
 • اثربخشی آموزش ابراز وجود برمیزان شادکامی دختران مقطع تحصیلی راهنمایی شهرستان شهرری، فهیمه هاشمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/20
 • ارزشیابی برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد براساس نیازهای اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران ودانشجویان این رشته، معصومه علیدادی باردنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/02/17
 • ساخت واستاندارد کردن مقیاس تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی در بین دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر مشهد در سال تحصیلی1386-87، زینب برات پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/02/23
 • مقایسه مدیران دارای تیپ شخصیتی B,Aازجهت میزان گرایش آنها به تغییر درشرکت ملی گاز ایران، فرخنده گودرزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/05
 • بررسی سوال های دروس ادبیات فارسی وزبان انگلیسی کنکور آزمایشی درسال 1385-86به منظور شناسایی سوگیری سوال ها در گروه های جنسیتی وزبانی با استفاده ازمدل IRT، حسین پایندان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/05
 • رابطه جو عاطفی خانواده با خودکارامدی تحصیلی وتمایلات شغلی دانش آموزان پسر متوسطه شهر تهران، عذرا یوسفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/04/08
 • ساخت وهنجاریابی مقیاس تشخیص اضطراب اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مشهد، ملیحه صفی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/04/19
 • بررسی تاثیر آموزش یادگیری مغز محور بردرک مطلب وسرعت یادگیری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی، سمیه سیفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/04/25
 • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری وعملکرد مدیران شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران، عطیه شیرکوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/07/01
 • اثر بخشی آموزش وپرورش راهبردهای فراشناختی برخود پنداره شغلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه عنبرآباددرسال تحصیلی1385-86، محمد مجازی دلفارد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/07/01
 • بررسی رابطه سلامت سازمانی واسترس شغلی دبیران دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی1385-86، فاطمه امین فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/07/01
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ (QWL) ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ رودس‍ر، اسدالله تمجیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/08/02
 • بررسی رابطه بین کیفیت زندگی QWLباعملکرد مدیران مدارس دولتی شهر ستان رودسر، اسدالله تمجیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/08/02
 • ساخت واعتبار یابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارشناسان مشاوره مدیریت، محمد دیانتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/08/02
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در بیمه مرکزی ایران، معصومه قربانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/08/07
 • بررسی رابطه بین رفتار حرفه ای کارکنان بانک سپه و میزان رضایت مشتریان، مریم قنبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/08/13
 • بررسی تناسب وضعیت نیروی انسانی با ساختار سازمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان همدان وپیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز برای سال های 1386تا1390، محدرضا احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/08/22
 • اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد کارخوف برافزایش خودکارامدی دانش آموزان، فتانه میرزایی کندری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/08/26
 • نقدی روش شناسانه (فراتحلیل) بر پایان نامه های انجام شده در حوزه اظطراب وافسردگی در دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی1363-1385، فرزانه رعایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/09/03
 • هنجاریابی، پایایی وروایی سنجی آزمون پیمایش تشخیص شغلیJDSTجهت سنجش مطلوبیت مشاغل در میان کارکنان شرکت ملی نفت ایران، علیرضا کندرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/09/17
 • آموزش گروهی برمبنای دلازاروس وتاثیر ان برتغییر نگرش نسبت به انتخاب همسر در بین دانشجویان دختر دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، محمد کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/09
 • مطالعه تطبیقی هوش هیحانی به شیوه فراتحلیل، جواد هاشمیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/12
 • مقایسه اثربخشی آموزش براساس نظریه طرحواره وروش سنتی بردرس زبان انگلیسی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی1385-86، سارا محمودی راد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/12
 • ساخت وهنجاریابی مقیاس تشخیص افراد درمعرض اقدام به خودکشی در شهرستان های مهابادوبوکان درسال1386، ازاد همتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/12
 • تاثیر نقش معلمان راهنما برعملکرد آموزشی و پرورشی معلمان ابتدایی استان لرستان در سال تحصیلی1385-96، حسین عباسی کریم آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/17
 • بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی به روش درونگردی جذب وانطباق برکاهش استرس شغلی زنان شاغل در خدمات پرستاری، شهربانو رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/17
 • بررسی رابطه بین رفتار حرفه ای کارکنان بانک سپه ومیزان رضایت مشتریان، مرضیه قنبری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/17
 • بررسی ویژگی های روانسنجی سوالات آزمون های فراگیر رشته روانشناسی دانشگاه پیام نوردر سال1385، جلیل یونسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/10
 • بررسی تاثیر روش تدریس فعال روش پودمانی و روش تدریس سنتی روش توضیحی دردرس علوم برخلاقبت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه پنجم ابتدایی شهرستان اقلید سال تحصیلی1385-86، فاطمه شیخ محسنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/20
 • هنجاریابی پرسشنامه رغبت سنج چند وجهی در بین دانش آموزان شهر تهران سال تحصیلی1385-86، افسانه حاجی صادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/24
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت خشم بر کنترل درونی و بیرونی خشم در دانشجویان دختر 20-25 ساله دانشگاه علامه طباطبایی، دعا بازگیر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/12/23
 • بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی برکاهش اضطراب امتحان وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر ایلام، زهره داودیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/19
 • ااثربخشی آموزش نظریه ی انتخاب بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های شاکی از رفتار متقابل، عادل کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/10
 • مقایسه اثربخشی روش تدریس کاوشگری با روش تدریس همیاری بر روی پیشرفت تحصیلی ومهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر در درس علوم تجربی سال پنجم ابتدایی شهر دزفول در سال تحصیلی1386-87، سمیه کیارسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/16
 • بررسی رابطه بین سبک های یادگیری وابستخ به زمینه -مستقل از زمینه وابعاد شخصیتی دانش آموزان تیزهوش وعادی پایه سوم راهنمایی شهر اراک، زهرا محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/22
 • ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت برعملکرد شغلی پرسنل شهرداری مشهد از دیدگاه مدیران وکارکنان، ابراهیم عرب تیموری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/25
 • ساخت وهنجاریابی آزمون مقابله ای دینی برای دانش جویان دانشگاه های دولتی،پیام نور و آزاد ملایر درسال تحصیلی1385-86، رسول نوروزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/25
 • بررسی رابطه امیدواری وشادکامی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان، پروین عبدالصالح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/05/06
 • هنجاریابی مقیاس باورهای کارامدی معلمان مدارس دوره های راهنمایی آموزش وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 1386-87، جهانگیر کاشفی نیشابوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/05/06
 • بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی برپیشرفت درس ریاضی، انور نویدیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/07/22
 • بررسی ومقایسه عملکرد خانواده های عادی ومطلقه شهر تهران، زهرا نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/07/29
 • مقایسه وتحلیل محتوای منزلت های هویتی من بین دختران 18-22ساله ومادران آن ها، اقدس سادات رضوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/06
 • بررسی رابطه منزلت های هویتی من وخود متمایز سازی بارضایت زناشویی درمردان وزنان متاهل دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، جمیله ولدخانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/07
 • هنجاریابی آزمون انگیزه کسب تاییددر بین دانش آموزان دبیرستانی شهرتهران، طاهره فضائلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/08
 • بررسی رابطه بین مدیریت عملکرد و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عسکر عزیزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/08
 • فراتحلیلی برپایان نامه های انجام شده در حوزه عزت نفس در دانشگاه های شهر تهران ازسال72-87، سمیه پور احسان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/13
 • بررسی رابطه بین سبک های شناختی یادگیری وخودکارامدی وعزت نفس دانشجویان، زینب تگریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/02
 • ساخت واستاندارد کردن آزمون استعداد امور دفتری در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر نجف آباد سال تحصیلی86-87، محمد خاکی نجف آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/02
 • بررسی و تحلیل محتوای بازنمایی الگوی زن و سلسله مراتب قدرت در خانواده در فیلم های سینمایی، فاطمه طهماسبی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/02
 • ساخت واستاندارد کردن پرسشنامه های کمرویی نوجوانان در دانش آموزان پایه اول، دوم وسوم دبیرستان شهر سنندج در سال تحصیلی86-87، محمدآزاد جلالی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/02
 • اثر بخشی آموزش روش تحلیل تبادلی اریک برن بر افزایش سازگاری زناشویی زنان، آزاده حمیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/02
 • ساخت و هنجار یابی پرسشنامه سنجش پایگاه هویت در بین دانشجویان دانشگاه قم و مقایسه پایگاههای هویت در بین دانشجویان شاهد و غیر شاهد، اکرم رحیمی راد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/10
 • اثربخشی آموزش دوجانبه بر یادگیری خود تنظیم دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان سقز در سال تحصیلی 86-87، طه احمدپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/11
 • بررسی علل چند زنی و پیامدهای آن در شهرستان مشهد، حسین براتی پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/25
 • اثر بخشی مشاوره شغلی با استفاده از روایت شغلی بر گرایش شغلی دانشجویان، غزاله غفاریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/29
 • اثربخشی یوگا به روش شیواناندا بر سلامت روان زنان 35-50 ساله مراجعه کننده به موسسه یوگای مهرگان در شهر تهران، شهرزاد شقایقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/10/07
 • بررسی اثربخشی آموزش خودگویهای درونی مثبت بر افزایش میزان باورهای خودکارامدی عمومی زنان، طیبه دهقانی فیروز آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/14
 • بررسی رابطه بین مدیریت عملکرد و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عسگر عزیزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/01
 • بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی مربیان مراکز ژیش دبستانی با عملکرد آنها بر اساس مدل کاترون و ارتباط آن با رضایتمندی والدین، الهام فرخی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/12
 • بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی بر اساس آزمون نئو و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان، سونیا رشید، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/13
 • بررسی تاثیر پاده سازس تعالی سازمانی EFQMدر توسعه منابع انسانی شرکت ساپکو، رقیه ایزک جمالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/26
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ث‍ای‍ر پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ EFQM در ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ س‍اپ‍ک‍و، رقیه ایزک جمالی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/26
 • بررسی نقش شرایط اقتصادی وتربیتی وجو کلاس درس برمدرسه گریزی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان گرگان سال تحصیلی87-88، کبری منصوری رضی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/30
 • شناسایی عوامل آموزشی موثر برافت تحصیلی دانش آموزان پسر شاخه کاردانش شهرستان سنندج، محمد هوشیار فتحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/02/04
 • بررسی نقش سبک های تربیتی والدین بر میزان گرایش به سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه منطقه 10، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/02/22
 • بررسی اثریخشی فن استعاره فاصله ها به شیوه گروهی یرکاهش تعارضات پدر-دختر در نوجوانان مقطع متوسطه شهر تهران، میترامرادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/02/30
 • ارائه مدل هم وابستگی براساس ویژگی های همسران افراد معتاد به مواد مخدر، محمدحسن اشرف، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/04
 • بررسی وشناخت میزان بکارگیری اصول ومعیارهای انتخاب و سازماندهی محتوی در کتاب اقتصاد سال دوم متوسطه از دیدگاه دبیران ودانش آموزان شهر شیراز، عفت احمدیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/08
 • بررسی نقش سبک های تربیتی والدین بر گرایش به سومصرف مواد دربین دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه منطقه ده تهران سال86-87، علی درودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/11
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍ار ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اه‍م‍ک‍ال‍ک‍اری‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، کریم سواری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/17
 • اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی در کاهش اعتیادپذیری دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر ملارد، مرضیه صدارت، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/04/08
 • رابطه خودکارامدی تحصیلی با انگیزش پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی پایه سوم رشته های ریاضی فیزیک وعلوم انسانی، پروین نجمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/04/19
 • بررسی رابطه بین تکانشگری، تواناییحل مسئله اجتماعی ووابستگی به مواد درزندانیان به منظور ارئه مدل پرخاشگری، علی دره کردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/05/11
 • رابطه بین سبک های مدیریت کلاس باخودپنداره وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی منطقه 9شهر تهران، فرزانه مسگری برزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/05/25
 • بررسی میزان پیش بینی موفقیت دروس کتبی امتحانات نهایی دانش آموزان سال سوم دبیرستان براساس نمرات دروس مرتبط پایه اول دبیرستان، زهرافدوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/28
 • رابطه بین میزان استفاده از بازیهای رایانه ای با سلامت روانی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر تهران، فرشته آقاپور علی اباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/31
 • نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس دولتی شهر سمنان به منظور طراحی وتدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقا مهارت شغلی آنان، سعید ایزدبخش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/13
 • بررسی علل عدم استفاده ازوسایل مواد آموزشی توسط دبیران مدارس راهنمایی پسرانه ودخترانه شهر قرچک به منظور ارئه راهکارهای مناسب جهت استفاده از این وسایل، عبدالرضا شیرکوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/13
 • بررسی رابطه بین تاب اوری و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر سال اول دبیرستان های شهریار در سال تحصیلی87-88، علی شیخ الاسلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/13
 • بررسی رابطه بین سبک های شناختی، ظرفیت حافظه فعال و عملکرد تحصیلی در بین دانش آموران دختر وپسر مقطع متوسطه شهر شاهرود در سال تحصیلی87-88، زهره طباطبایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/13
 • بررسی میزان پیش بینی موفقیت دروس کتبی امتحانات نهایی دانش آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس نمرات دروس مرتبط پایه اول دبیرستان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/14
 • رابطه نقش های جنسیتی با تاب آوری وخودکارامدی ریاضی در دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان سقز در سال تحصیلی 87-88، ماریا فاطمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/21
 • مقایسه خودپنداره ،افسردگی و رضایت زناشویی زنان بارور و نابارور، زهرا شفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/26
 • ارزشیابی آزمون نطری آزمون گواهینامه براساس نظریه سوال-پاسخ ومقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون، اسماعیل مام شریفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/08/05
 • مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه برکاهش اضطراب امتحان دانشجویان درونگرا وبرونگرا ورودی سال87-88تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اکبرطالبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/08/26
 • بررسی رابطه تفکر انتقادی و سبک های هویت با ودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهرستان شهریار، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/09/02
 • عوامل تاثیر گذار برتصحیح سوالات امتحانات انشایی سال سوم متوسطه توسط دبیران دبیرستان های استان سمنان، معصومه علی محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/09/16
 • مقایسه یادگیری خود تنظیم و رضایت مندی روانی در دانشجویان دانشگاه حضوری و دانشجویان دانشگاه از راه دور(فردوسی وپیام نور)، زهره قره داشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/09/23
 • ارزشیابی طرح اورژانس اجتماعی بهزیستی اردبیل براساس الگوی استافل بیم(مدل ارزیابی سیپ)، صادقه ابراهیمی وثوق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/10/07
 • ارزشیابی طرح توانمندسازی سالمندان تحت حمایت سازمان بهزیستی استان ایلام در سال 87-88بااستفاده از الگوی سیپ، ملوس نادری زرنه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/10/07
 • اثربخشی آموزشی گروهی با الگوی بک بر جرات ورزی زنان سرپرست خانوار، مریم جمال نیک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/10/16
 • ساخت و هنجاریابی مقیاس بلوغ هیجانی و بررسی رابطه آن با هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر اردکان در سال تحصیلی88-87، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/10/27
 • ارائه مدل شخصیت هم وابسته بر اساس ویژگی های شخصیتی همسران افراد معتاد به مواد مخدر، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/06
 • رابطه بین تفکر انتقادی وسبک های هویت باخودکارامدی تحصیلی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان، زهرا بهبودی شمخانه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/13
 • اعتبارسنجی ارزشیابی ورتبه بندی گروه های آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی، هادی منصوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/19
 • بررسی تاثیر خستگی شناختی بر پرخاشگری و سطح آرزو در کارمندان خبر گذاری مهرگان، ندا نظری جا غرق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/27
 • اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی باالگوی یادگیری جانشینی به والدین بر بهبود روابط مادر-دختر دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر بابل، معصومه لطفی مرزناکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/12/03
 • ساخت وهنجاریابی مقیاس بلوغ هیجانی وبررسی رابطه آن با هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر اردکان در سال1387-88، اکرم اثنی عشری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/12/16
 • اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت برتقویت انگیزه تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر میبد، ریحانه شجاعی میبدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/12/17
 • اثربخشی آموزشی سبک زندگی سالم براساس مدل سازمان بهداشت جهانی برافزایش شادکامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، مریم فرشادان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/12/24
 • اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد راه حل محور بر ارتقای پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه بین المللی امام خمینی، فاطمه علی محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی تاثیر آموزش به کمک ...، سیمین امین مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تاثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهرستان کرج، کلهری، بهنوش‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله ای با تاب آوری در نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت و نوجوانان عادی شهر تهران، فهیمه طاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/22
 • تاثیر مهارت های مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان، مریم دستغیب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/29
 • چگونگی آموزش مفاهیم وآماده سازی تاریخ در دوره پیش دبستان جهت ارائه یک الگوی مناسب برای کودکان 5-6ساله، زهرا علی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/05
 • بررسی عوامل موثر بر ایمنی شهر به منظورتدوین مدل ایمنی شهر تهران، اکبر محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/05
 • رابطه شیوه های فرزند پروری مادران با ابعاد شخصیتی آنها در کارمندان آموزش و پروذش منطقه زواره، هادی اکبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/12
 • بررسی اثر بخشی درمان شناختی -رفتاری بر اختلالات اضطرابی به شیوه فراتحلیل، علی طیرانی راد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/12
 • فراتحلیلی بر پایان نامه های حوزه سلامت روان در مقاطع کارشناسی ارشدودکترای دانشگاههای شهر تهران بین سال های 1375-1389، شعیب قاسمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/26
 • رابطه کمال گرایی ،تاب آوری و تکانشگری در معتادین به مواد مخدر شهر تهران جهت تبیین مدل ولع مصرف مواد در آنها، فرج حسینیان سراجه لو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/31
 • بررسی اهداف دینی کتاب های درسی گروه سنی الف ناشران برگزیده در سال های 1387-88براساس راهنمای برنامه وفعالیت های آموزشی وپرورشی دوره پیش دبستانی، لیلا شیخ سفلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/02
 • بررسی رابطه بین باور های هوشی وخودکارامدی باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهرستان الشتر، اعظم رضایی نسب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/03
 • آزمون مدل علی ارتباط اهداف پیشرفت، فراشناخت،وراهبردهای مطالعه باعملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی منطقه 5شهرتهران، محمد قاسمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/09
 • بررسی ومقایسه سطوح شناختی سوالات کتاب عربی 3سال سوم دبیرستان در رشته تجربی-ریاضی وفیزیک وسوالات آزمون های هماهنگ نهایی کشور براساس طبقه بندی تجدیدنظر شده ی بلوم وهمکاران درحیطه ی شناختی، زهراجعفریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/24
 • اثربخشی آموزش تاب آوری برکاهش رفتار پرخاشگرانه دختران دبیرستانی مقطع اول متوسطه منطقه 13 شهر تهران سال88-89، سمیه سیبدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/24
 • اثربخشی مشاوره گروهی بارویکرد روان نمایشگری بر بهبود تعارض مادران ودختران دانش آموز سال اول دبیرستان شهرستان دلیجان در سال1389، فهیمه ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/30
 • تحلیل محتوای کتاب های داستان گروه سنی الف(سنین پیش از دبستان) انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان از نظر مفاهیم شهروندی، سمیه آقازاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/30
 • ارزشیابی طرح اجراشده استادمشاوره تحصیلی دانشجویان شاهد دانشگاه های دولتی شهر تهران ازطریق الگوی ارزیابی سیپ، خلیل الهوردی خان یانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/12
 • بررسی تاثیر آموزش به کمک موادرنگی ونور، برمیزان توجه ویادگیری درس زبان فارسی در دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر شاهرود، یاسمین امینی مقدم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/22
 • رابطه نگرش مذهبی باانگیزش پیشرفت وخودتنظیمی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در نیمسال دوم سال تحصیلی 87-88، علی قاسمی اهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/27
 • اثربخشی آموزش تاب اوری یر سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان 10-13ساله مبتلابه سرطان در بیمارستان امام خمینی تهران سال 1388-89، طاهره حسینی قمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/05/02
 • اثربخشی خنده درمانی کاتاریابرمیزان افزایش سلامت عمومی سالمندان مرد ساکن آسایشگاه شهیدهاشمی نژاد موسسه خیریه ونیکوکاری ریحانه، علی بهزادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/05/09
 • بررسی وضعیت موجود فضاهای فیزیکی مدارس ابتدایی شهرستان کمیجان ومقایسه آن با استانداردهای مطلوب آموزشی در سال تحصیلی 1388-89، خدیجه کرباسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/28
 • آزمون مدل علی سبک های فرزندپروری ادراک شده، سبک های هویت وتعهدهویت در دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان منطقه 2 شهر تهران، محمود خباز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/03
 • بررسی میزان تطابق محتوای برنامه های داخلی کودک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بااهداف عاطفی واخلاقی- اجنماعی، نظام آموزشی کشور در دوره پیش از دبستان، شمسی یحیوی فرکوش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/26
 • بررسی اثربخشی آموزش کنترل استرس بر سلامت روانی معلولین جسمی حرکتی، لیلا عزیزیان رستگار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/08/01
 • اثربخشی خنده درمانی به شیوه گروهی برافزایش سازگاری اجتماعی دختران سال سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی88-89، کوکب محمد خانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/08/10
 • هنجاریابی مقیاس رضایت زناشویی پراگاس ورابطه ان با سبک های دلبستگی، رضا حسنی پدرام، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/08/19
 • بررسی مقایسه ای طرحواره موفقیت وشکست در زندگی خانوادگی باسطوح مختلف تحصیلی در زنان مطلقه وعادی شهرستان آزادشهر، سمیه صابری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/08/25
 • هنجار یابی وبررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه حالت - صفت بیان خشم براساس نظریه های جدید اندازه گیری IRTوتئوری کلاسیک ومقایسه دو نطریه با یکدیگر وبررسی ساختار عاملی (تحلیل عاملی تاییدی) در جمعیت بالینی مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی سطح شهر تهران در طول سالهای 86-89، مریم مقدسین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/21
 • فرا تحلیلی بر پژوهش های انجام شده در مورد متغیرهای هر بسته با خلاقیت، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/01
 • اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر افزایش خودکارامدی دانش آموزان دختر، الهام دلاور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/18
 • مقایسه دوروش تدریس انتزاعی وتدریس درمتن بر یادگیری دستور زبان ایتالیایی زبان اموزان ترم1مدرسه ایتالیایی تهران تابستان89، نگین یگانه پویا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/03
 • بررسی اثر بخشی درمان های شناختی- رفتاری برای اختلالات اضطرابی به شیوه فرا تحلیل، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/04
 • بررسی عوامل موثر برخود تنظیمی یادگیری وتاب آوری در دانشجویان دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، ام البنین شیرازی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/04
 • بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس مادران در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در گودکان پیش از دبستان، سمانه عرب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 • بررسی اثربخشی درمان مرور زندگی برسلامت عمومی نوجوانان دختر دبیرستانی منطقه22شهر تهران، شیما مهدی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 • بررسی تاثیر شناخت درمانی بر کاهش اضطراب امتحان وباورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان علی آباد کتول درسال تحصیلی87-88، علی حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/08
 • بررسی تاثیر محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی بر تقویت مهارت های تفکر انتقادی از دیدگاه معلمان ودانش اموزان مدارس راهنمایی منطقه 7شهر تهران، ناهید رزاقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/16
 • اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد راه حل محور بر ارتقای پیشرفت وعملکرد تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، فاطمه علی محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/17
 • بررسی تطبیقی فرایند کسب مهارت های علمی در آموزش علوم به کودکان پیش از دبستان بر اساس سه رویکرد تلفیقی، اکتشافی، جستجوگری وارئه راهکارهای علمی در ایران، عالمه هادیان حیدری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/24
 • بررسی مفاهیم صلح در محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش فتار پرخاشگرانه دختران دبیرستانی مقطع اول متوسطه منطقه 13تهران، سمیه سیبدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی وضعیت عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان بانک مسکن شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود، منصوره چهار دولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه میزان استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در فعالیت های آموزشی معلمان مدارس دولتی وغیر دولتی مقطع راهنمایی منطقه 1شهر تهران، فرزانه فلاح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/19
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 1 ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، فرزانه فلاح، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/19
 • بررسی رابطه بین مولفه های عدالت سازمانی و رفتارمدنی کارکنان در حوزه ستادی وزرات نیرو، سمیه تهوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/20
 • بررسی رابطه بین مولفه های عدالت سازمانی و رفتار مدنی کارکنان در حوزه ستادی وزارت نیرو، سمیه تهوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/20
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ و رف‍ت‍ار م‍دن‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ح‍وزه‌ س‍ت‍ادی‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو، سمیه تهوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/20
 • بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد حرفه ای دبیران دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1389-1390، عالم مردانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/25
 • بررسیرابطه خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری های هدفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی منطقه چهار تهران، شکوفه زمانیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/25
 • تعیین میزان پیش بینی پذیری عزت نفس،خودکارآمدی ،خودمتمایز سازی و مذهب گرایی بیرونی و درونی از طریق شیوههای فرزندپروری والدین، فهیمه فداکار داورانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/30
 • ارزشیابی عملکرد کارشناسان اداره آموزش و پرورش منطقه خرمدشت بر اساس الگوی بازخورد 360 ئرجه، زهره اهوارکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/24
 • تاثیر مداخلات آموزش در درس ریاضی برپیشرفت ریاضی، اضطراب ریاضی ونگرش به درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین، فاطمه موسوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/29
 • بررسی رابطه شیوه فرزند پروری مادران با قلدری دانش آموزان دختر شهر یزد، حمیده آزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/17
 • بررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد برافزایش سازگاری وانصراف از جدایی زنان متقاضی طلاق، سید جمال رئیسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/23
 • بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر میزان عملکرد دبیران شهر خوی براساس جنسیت، مدرک تحصیلی وسابقه، رضا معصومی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/27
 • بررسی سوگیری سوالات آزمون تیمز 2007در مقطع سوم راهنمایی در درس علوم با توجه به متغیر های جنسیت وقومیت وهمچنین مقایسه نظریه های کلاسیک وسوال -پاسخ، منصوره هاشمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/30
 • نقش درماندگی آموخته شده مادر بر تاب آوری وخودپنداره تحصیلی ف، محمد فروغ زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/10
 • اثر بخشی باز آموزی اسناد بر ارتقاء تاب آوری و سازگاری دختران مقطع اول دبیرستان تهران سال تحصیلی90-1389، فاطمه شقاقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/10
 • بررسی مقایسه ای پایگاه هویتی در بین دانش جویان دختر شاهد، فرزند جانبازوعادی، زهرا فکوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/16
 • مقایسه شیوه های مطالعه ویادگیری دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا وپایین مقطع متوسطه پایه دوم انسانی شهرستان ملایر، نادیا یزدیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/26
 • فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در مورد متغیر های همبسته با خلاقیت، معصومه زارعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/21
 • بررسی رابطه میان عوامل سازمانی، جمعیت شناختی و شخصیتی با فرسودگی شغلی و ارائه راهکارهای کاهش آن ی، مریم امینی قرمز چشمه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/21
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍وام‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ی‌، ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ آن‌، مریم امینی قرمز چشمه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/21
 • بررسی رابطه میان عوامل سازمانی، جمعیت شناختی و شخصیتی با فرسودگی شغلی و ارائه راهکار های کاهش آن، مریم امینی قرمز چشمه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/21
 • بررسی ویژگی های شخصیتی وعوامل انگیزشی موثر در تصمیم گیری دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی استفاده کننده از آموزش های خصوصی شهر تهران، فاطمه جلویاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/23
 • بررسی مقایسه ای نقش مهارگری روانشناختی مادران وپدران برکمال گرایی دختران نوجوان تهرانی، ریحانه ایزدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/28
 • نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی، احمد نادری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/09/06
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت تفکر خلاق بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی منطقه15تهران، بتول خادمیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/09/08
 • شناخت رابطه بین ویژگی های شخصیتی وروش های مطالعه باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، هادی جعفرنژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/09/19
 • تاثیر قصه گویی بر آموزش مفاهیم محیط زیست به کودکان پیش دبستانی شهرستان قاین، میهن فرخی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/09/19
 • بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارش با سلامت عمومی مادران کودکان کم شنوا زیر 12سال شهر ایلام، عبدالله خوش خبر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/09/26
 • بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض باسلامت عمومی مادران کودکان کم شنوا زیر 12سال شهر ایلام، عبدالله خوش خبر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/09/26
 • بررسی تاثیر دو شیوه ارئه مطالب دیداری شنیداری بر عملکرد حافظه بلند مدت دانشجویان باسبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل اززمینه رشته روان شناسی وعلوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، فاطمه حسینی محالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/09/28
 • بررسی تاثیر دوشیوه ارئه مطالب دیداری و شنیداری بر عملکرد حافظه بلند مدت دانشجویان با سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه رشته روانشناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی، فاطمه حسینی محالی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/09/28
 • مقایسه تاثیر دوروش تدریس بحث گروهی وحل مساله برمیزان یادگیری ویادداری درس تعلیمات اجتماعی دانش آموزان دختر پایه پنجم شهرستان اسفراین سال1389-90، فائزه نوبهاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/28
 • مقایسه تاثیر دو روش تدریس بحث گروهی و حل مساله بر میزان یادگیری و یادداری درس تعلیمات اجتماعی دانش اموزان دختر پایه پنجم شهرستان اسفراین، فائزه نوبهار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/28
 • بررسی وضعیت عوامل موثر انگیزش شغلی کارکنان بانک مسکن شهر تهران وارئه راهکارهای مناسب برای بهبود آن، منصوره چهاردولی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/05
 • ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍رب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ م‍س‍ک‍ن‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌، منصوره چهاردولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/05
 • بررسی وضعیت عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان بانک مسکن شهر تهران وارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن، منصوره چهاردولی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/05
 • بررسی موانع اجرای روش های تدریس فعال توسط مدرسان دانشگاه پیام نور کرمان در رشته علوم تربیتی در سال تحصیلی 1390-91، ملیحه اسدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/18
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با موفقیت مدیریت دانش در ستاد شرکت ملی نفت ایران، بهلول اسماعیلی قدرت، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/18
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در س‍ت‍اد ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌، بهلول اسماعیلی قلات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/18
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با موفقیت مدیریت دانش در ستاد شرکت ملی نفت ایران، بهلول اسماعیلی قلات، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/18
 • بررسی موانع اجرای روش های تدریس فعال توسط مدرسان دانشگاه پیام نور کرمان در رشته علوم تربیتی، ملیحه اسدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/18
 • بررسی تحولی کارکردهای اجرایی در کودکان پرورشگاهی و مقایسه آن با کودکان در شرایط عادی، مصطفی تازیکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/07
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 3 ت‍ه‍ران‌، شهین درویشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/16
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 3تهران، شهین درویشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/16
 • بررسی رابطه بین توانمندسازی و رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه سه تهران، شهین درویشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/16
 • ارزشیابی درونی دانشگاه پیام نور واحد زنجان، لادن سلیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/02/03
 • اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر رضایت شغلی زنان شاغل بی- سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش بهزیستی شهریار، حدیثه اوتادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/02/12
 • هنجاریابی مقیاس خودانگاره راستوجی بر روی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران و بررسی رابطه آن بااضطراب آنان، سمانه عزیزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/10
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهر اهواز، سپیده جعفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/18
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان آموزش و پرورش شهر اهواز، سپیده جعفری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/18
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس شهر بابل، سمیه ادبی فیروز جائی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/18
 • ارزیابی ارزشیابی توصیفی اهداف آموزش ابتدایی، محمد حسنلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/05/02
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس متوسطه شهر بابل، سمیه ادبی فیروزجائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/02
 • بررسی ومقایسه شکل گیری مفاهیم زبانی در دانش آموزان دختر وپسر ایرانی و افغانی دوره ابتدایی، فائزه پور قربان گورابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/03
 • فراتحلیلی بر تعیین عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی، یوسف یوسفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/04
 • بررسی رابطه بین راهبرد های شناختی و فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه، الهام طالع زاذه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/19
 • بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی، الهام طالع‌زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/19
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، نوشین جلیلیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/25
 • تدوین مدل سلامت روانی بر اساس عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فردی و خانوادگی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور گرگان، قرسیه میرزا بیگی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/29
 • بررسی لثربخشی آموزش اسناد بر عزت نفس و تاب آوری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اراک، زهرا صالحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/08/08
 • بررسی مفاهیم آموزش صلح در محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی سال تحصیلی 88-89، محیا داعی الاسلامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/08/14
 • بررسی ویژگیهای کارآفرینی مدیران مدارس شهر بهبهان، مرضیه قریب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/08/20
 • بررسی ویژگی های کارآفرینی مدیران مدارس شهر بهبهان، مرضیه قریب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/08/20
 • هنجار یابی وبررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس وندربیلت برای تشخیص اختلال کاستی توجه بیش فعالی در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان، مجتبی رحیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/09/03
 • بررسی رابطه کارایی خانواده با روایت پیوند زوجین، سمیرا کرمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/09/08
 • بررسی و مقایسه وضعیت موجود و وعیت مطلوب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمان یادگیرنده و ارائه الگوی مطلوب، اشرف علی پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/09/28
 • فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در مورد متغیرهای همبسته با هوش هیجانی، محمدحسین دهقان اشکذری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/02
 • رواس‍ازی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ص‍ب‍ح‍گ‍اه‍ی‌-ش‍ام‍گ‍اه‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ری‍خ‍ت‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ در ع‍م‍ل‍ک‍رد در آزم‍ون‌، آرش رهافر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/14
 • بررسی رابطه سبک های هویتی با سلامت روان و رضایت زناشویی در معلمان اموزش و پرورش منطقه 4 تهران، مونا خدابخش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی - شامگاهی در میان دانش آموزان و بررسی تاثیر ریخت شبانه روزی در عملکرد در آزمون، آرش رهافر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/16
 • رابطه ی بین تیپ های شخصیتی هنری، اجتماعی و مشهور جهان هالند با استرس شغلی معلمان زن مدارس دخترانه ی راهنمایی و متوسطه شهرستان لنگرود، فاطمه تقی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/24
 • ارزشیابی کیفی و کمی طرح ترک اعتیاد در مراکز خدمات سرپایی MMt شهر شاهرود بر اساس الگوهای UFE و CIPP، حسن فرهادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/13
 • بررسی فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان دورود و رابطه ی آن با عملکرد سازمانی، حمید رحیمیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/19
 • بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون نگرش فرهنگی هافستد و همبستگی آن با سبک های مدیریت تعارض، عزت مرتدیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/22
 • اثربخشی راه های حل تعارض نوجوانان بر پیشرفت درسی، نسرین حسن پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/03/19
 • مقایسه رضایت زناشویی و کیفیت زندگی خانواده ها، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/01
 • مقایسه افسانه های ایرانی با خارجی وکتاب های داستانی تصویری-ایرانی خارجی منتخب شورای کودک سال 85-90بر مبنای مولفه های خلاقیت گیلفورد وبیکاردز، نازنین قهرمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/27
 • بررسی روایی پیش آزمون آمادگی تحصیلی طرح سنجش کودکان بدو ورودبه دبستان شهر تهران، خدیجه نوائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/03
 • بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و سبک های مدیریت تعارض مدیران دبیرستان های متوسطه استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1391-92، نسرین موسوی بردهکش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/13
 • بررسی تاثیر آموزش خودنظارتی بر بهبود مهارت های خواندن دانش آموزان دارای مشکلات خواندن، مجید فیروز کوهی برنج آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/10
 • اثربخشی آموزش تاب آوری بر مولفه های خودکارامدی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر خرم آباد در سال تحصیلی1390-91، محبوبه پرورده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/19
 • اثر بخشی درمان شناختی رفتاری برافزایش تاب آوری واصلاح نگرش های ناکارامد دختران نوجوان دارای مادران مستبد، معصومه دشتی پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/21
 • مقایسه روش های همتراز سازی نمرات آزمون با استفاده از روش های کلاسیک ونظریه پرسش-پاسخ درداده های شبیه سازی شده، جواد سلطانی سلطان آباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/21
 • بررسی برنامه های آموزشی مهدکودک های شهر تهران وارائه برنامه مطلوب جایگزین، زهرا شعبان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/02/30
 • اثربخشی آموزش رویارویی با چالش‌های دوران نوجوانی برکاهش تعارضات با والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد، نسرین حسن پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/19
 • اثربخشی آموزش مفاهیم نظریه شناختی با تاکید بر خطاهای شناختی بر نگرش مربوط به انتخاب همسر، مریم اخوان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/03
 • ساخت و هنجاریابی آزمون سلامت روانی بزرگسالان براساس آیات قرآن، سما زحمتکش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/07
 • فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه تاب آوری، الهه پاشا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/23
 • بررسی رابطه والدگری ادراک شده وویژگی های شخصیتی پدربااستقلال عاطفی فرزندان نوجوان، آسیه امیدوار تهرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/26
 • اثربخشی آموزش مفاهیم نظریه شناختی باتاکید برخطاهای شناختی باتاکید برخطاهای شناختی برنگرش مربوط به انتخاب همسر، مریم اخوان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • بررسی رابطه تعارض والد - فرزند و خود پنداره تحصیلی با رضایت، جوانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • بررسی رابطه عملکرد خانواده با وابستگی به بازی های رایانه ای، سمانه آل حبیب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/04
 • بررسی رابطه عملکرد خانواده باوابستگی به بازی های رایانه ای دردانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ساوه، سمانه آل حبیب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/04
 • ساخت وهنجاریابی آزمون سلامت روانی بزرگسالان براساس آیات قرآن، اسما زحمتکش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/08
 • بررسی مقایسه ای رابطه سبک های هویت با رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار در پاوه، هاجر رستم پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/14
 • پایان نامه امیدوار طهرانی، طهرانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/26
 • امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی وحرفه ای رسمی در سندملی آموزش وپرورش، سید مجید یاسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/19
 • ارائه مدل ساختاری التزام به دین در بین مردم شهر ایلام بر اساس عوامل شخصی واجتماعی، مصطفی الباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/23
 • بررسی روایی واعتبار آزمون دروس زیست شناسی وادبیات فارسی در امتحانات نهایی نظام آموزشی متوسطه، لیلا بهرامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/23
 • بررسی تاثیر طراحی فیزیکی داخلی برخلاقیت دختران پیش دبستانی شهر کرمان سال 1391، بهاره ذوالفقاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/31
 • تدوین یک مدل ساختاری برای هوش معنوی براساس ویژگی های شخصیتی وبهزیستی ذهنی، رقیه اسدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/02/06
 • اثربخشی آموزش خلاقیت بر شادکامی و جهت‌گیری زندگی دانش‌آموزان دختر شهرستان ساری‬‬‬‬‬‬‬، سحر زرینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/01
 • بررسی کیفی نقش روابط قبل از ازدواج بر رضایت زناشویی، فرزانه شرفپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/13
 • تحلیل محتوا و مقایسه کتب درسی جدیدالتألیف و قدیم پایه چهارم ابتدایی بر اساس شاخص های خلاقیت‬‬، کریم خانی، امیرمهدی‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/15
 • مقایسه تاب آوری و احساس تنهایی با خود کار امدی تحصیلی بین دانش آموزان دبیرستانی مدارس شبانه روزی و عادی شهرستان بانه‬‬، هیوا سعیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/15
 • نقش پیش بینی کننده ویژگی شخصیتی مادران برکفایت اجتماعی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی، فاطمه طالبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/26
 • هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چشم‌انداز زمانی زیمباردو (ZTPI) در دانشجویان دانشگاه‌های تهران، محسن اسمعیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • پیش بینی کارکرد انطباقی _ اجتماعی نوجوانان براساس ابعاد رفتار فرزند پروری والدین، زهرا ضیایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • مقایسه رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و تجربه زیسته والدین هردو شاغل با تک شاغل، دینا رجایی قاضیلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/30
 • اثربخشی درمان مواجههای مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش اضطراب سخنرانی در جمع در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، ابوالفضل خوش نما، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • بررسی نقش شرایط اجتماعی - اقتصادی و تربیتی جو کلاس درس بر مدرسه گریزی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان گرگان سال تحصیلی 88-87
 • بررسی رابطه بین تاب آوری و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر اول دبیرستان شهر شهریار در سال تحصیلی 88-87، علی شیخ الاسلامی
 • تدوین و آزمون مدل علی نشانه های بدشکلی بدنی بر اساس ابعاد کمال گرایی و اثرهای فرهنگی – اجتماعی رسانه با واسطه گری عزت نفس، طرحواره بدنی ، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تصویر بدنی‬، مونا ارجی‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • ساخت و هنجاریابی پرسشنامه شجاعت در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران‬، سمیه طیبی طلوع‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه یادگیری خود تنظیمی و رضایتمندی روانی در دانشجویان دانشگاه حضوری و نیمه حضوری (فردوسی و پیام نور)
PhD
 • مقایسه اثربخشی روش های مختلف سنجش(جایگزین) بر انگیزش پیشرفت، نگرش و پیشرفت تحصیلی، خرم آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • تاثیر بکارگیری روش های سنجش جایگزین عملکردی وکارپوشه(سنتی، مدادوکاغذی) بر انگیزش پیشرفت، نگرش وپیشرفت تحصیلی ئانش آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم اباد درسال1386-87، یداله خرم آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/13
 • بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر وضعیت سلامت روانی، سبک اسناد و خود کار آمدی دانش اموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد، جهانشیر توکلی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/27
 • بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی بر اساس آزمون نئوو اعتیاد به اینترنت در نوجوانان، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/10
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان ومدیریت رفتار برکاهش اهمال کاری تحصیلی، کریم سواری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/17
 • تدوین یک مدل مفهومی وعملیاتی برای ایجاد انگیزه وعلاقه به پژوهش در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، نظام هاشمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/26
 • تدوین مدلی به منظور تبیین وپیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس مهارت هخای تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی86-87، نصراله عرفانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/29
 • مقایسه اثربخشی سه شیوه آموزشی آموزش مستقیم- آگاهی واج شناسی و ترکیبی بر کاهش مشکلات املاء نویسی دانش آموزان دبستانی و تدوین برنامه بر آن، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/23
 • تاثیر روشهای آموزشی دلگرم سازی، رفتاری و دارو درمانی بر مهارت های خود کنترلی در بین کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/30
 • مقایسه اثربخشی سه شیوه آموزشی، آموزش مستقیم، آگاهی واج شناسی، وترکیبی برکاهش مشکلات املای دانش آموزان دبستانی وتدوین برنامه بر آن، بهروز کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/03
 • تدوین الگوی شناسایی باورهای انگیزشی دانش آموزان دبیرستان های تهران در سال تحصیلی 89-88، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/05
 • تدوین الگوی شناسایی باورهای انگیزشی دانش آموزان دبیرستانهای تهران در سال تحصیلی88-89، ژاله طاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/17
 • بررسی ومقایسه تاثیر روش های آموزش دلگرم سازی،روش رفتاری والدین و دارو درمانی بر مهارت خود کنترلی در کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، ام البنین شیرازی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/24
 • مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی ودرمان شناختی - رفتاری بر بهبودی بیماران مبتلا به اختلال وسواس -اجبار همایند وناهمایند با افسردگی، علی اسماعیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/12/15
 • مقایسه آزمون نسبت درست نمایی مبتنی بر مدل پرسش-پاسخ با روش های تحلیل عاملی تاییدی و رگرسیون لوجستیک در شناسایی کنش افتراقی سوالات به منظور اطمینان از عادلانه بودن سنجش در آزمون های سرنوشت ساز، مسعود گرامی پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/21
 • تاثیر مداخلات آموزش تدریس ریاضی بر پیشرفت تحصیلی اضطراب ریاضی و نگرش به درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر قزوین، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/10
 • مدل یابی روابط بین باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا،راهبردهای انگیزشی و شناختی سطح بالا با عملکرد شیمی دانش آموزان مقطع دبیرستان، کاظم برزگر بفرویی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/07
 • اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مدیریت استرس به شیوه گروهی بر کاهش علائم جسمانی بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر با همایندی وبدون همایندی افسردگی واضطراب وافزایش کیفیت زندگی آن ها، علی کامکار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/18
 • مقایسه اثر بخشی روش درمان شناختی- رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیز دل در نشخوار فکری زنان نابارور افسرده شهر شیراز، علیرضا فیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/23
 • ساخت و استاندارد کردن پرسشنامه سنجش، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • اثربخشی برنامه تلفیقی روانی آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • تدوین مدل علی جهت تبیین سازه خلاقیت بر اساس، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • تدوین برنامه تلفیقی روانی آموزشی وتعیین اثر بخشیآن بر درماندگی آموخته شده و مشکلات بین فردی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری، جلیل اصلانی اسلمرز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/02/07
 • تحلیل داده های آزمون تیمز پیشرفته (2008)توانمندی رویکرد بیزی مدل IRTچند سطحی، جلیل یونسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/02/23
 • ساخت،استاندارد کردن وارزشیابی پرسشنامه سنجش ویژگیهای روانی متناسب با رشته های تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش، مجید اصغرزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/30
 • تدوین مدل علی جهت تبیین سازه خلاقیت بر اساس متغیرهای مکنون هوش ، سرعت پردازش اطلاعات و باز بودن نسبت به تجربه ها در دانشجویان شهر تهران، زهرا کرمی باغطیفونی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/16
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ آزم‍ون‌ ت‍ی‍م‍ز پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌(:2008) ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ روی‍ک‍رد ب‍ی‍زی‌ م‍دل‌ IRT چ‍ن‍دس‍طح‍ی‌، جلیل یونسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/23
 • ارزیابی جامع وتعیین استانداردهای علمی چیرگی در آزمون های تخصصی ورود به دوره های انترنی رشدپزشکی بااستفاده از مدل های کلاسیک وخصیصه مکنون، هادی عباسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/29
 • ارزی‍اب‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ چ‍ی‍رگ‍ی‌ در آزم‍ون‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ورود ب‍ه‌ دوره‌ه‍ای‌ ان‍ت‍رن‍ی‌ رش‍ت‍ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ه‍ای‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و خ‍ص‍ی‍ص‍ه‌ م‍ک‍ن‍ون‌، هادی عباسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/29
 • اثربخشی طرحواره درمانی در درمان جانبازان مرد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه: کاهش علائم تجربه مجدد، بیش انگیختگی وکرختگی هیجانی، سید علی موسوی اصل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/04
 • کاربرد نظریه هاس تعمیم پذیری وخصیصه مکنون برای افزایش دقت نتایج تحلیل شغل، ابراهیم علیزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/24
 • بررسی رابطه الگوهای پردازشی حسی باکارکردهای اجرایی کودکان بااختلال طیف در خودمانده برای تدوین الگوی مداخله بهنگام، عباس نسائیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/29
 • تاثیر آموزش مادران بارویکرد آدلر-درایکوس برنشانه های مثبت ومنفی در کودکان بااختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، محسن امیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/27
 • بررسی نقش میانجیگری عامل های حفاظت فردی، خانوادگی واجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی واختلال های هیججانی-رفتاری، مهدی عبداله زاده رافی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/08
 • اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار برحافظه کاری، بازداری وتوجه انتخابی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، سمیه رباط میلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/11
 • طراحی وکاربرد الگوهای تهیه ی خزانه ی سوال در بهینه سازی کارکرد سنجش انطباقی کامپیوتری در آزمونهای سرنوشت ساز، مریم مقدسین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/02/02
 • مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی بر مبنای ارزش تکلیف, درگیری شناختی, هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی، کامران شیوندی چلیچه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/09/22
 • تدوین و اعتبار بخشی مدل انتصاب و ارتقا کارکنان شرکت ملی نفت ایران با رویکرد مبتنی بر سنجش شایستگی، صادق طاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/19
 • تدوین و اعتباریابی مدل ارزشیابی عملکرد و رتبه بندی مدارس مقطع ابتدایی استان کردستان، فرزاد زندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/17
 • شناسایی نیمرخ‌های نوعی و تعیین ساختار زیربنایی مقیاس هوشی وکسلر- IV با استفاده از مقیاس‌بندی چندبُعدی و تحلیل عاملی در دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدایی دولتی منطقه 6 تهران، سارا یداللهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/22
 • مقایسه پذیری برآورد پارامتر توانایی و سوگیری سوال در آزمون های مداد-کاغذی و کامپیوتری به منظور امکان سنجی اجرای انطباقی آزمون های سرنوشت ساز، نگار شریفی یگانه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/22
 • تدوین برنامه آموزشی یادگیری سازگار با مغز بای معلم و اثربخشی آن بر برخی از مولفه های کارکردهای اجایی، سمیه یوسفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/24
 • تدوین برنامه ی مداخله روانی- اجتماعی و بررسی اثر بخشی آن بر کارکردهای اجرایی و رفتارهای چالش انگیز کودکان اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بال، فرنگیس دمهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/04
 • تدوین و تعیین میزان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روش پاسخ به مداخله ب افزایش مهارت های خواندن، املاء ...، زهرا امین آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/14
 • شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار و تعیین پروفایل شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری بر اساس توانایی‌های باریک نظریه کتل _ هورن _ کارول با استفاده از مدل‌های تشخیصی، نوشیروان محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/09/25
 • شناسایی رویکرد بهینه ترکیب نمرات آزمون تعیین صلاحیت های معلمی دانشگاه فرهنگیان، حسن مشکاتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/12/21
 • بررسی اثربخشی آموزش مولفه های راهبردی یادگیری خودتنظیمی بر وضعیت سلامت روانی سبک اسناد و خودکارآمدی دانش آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد، توکلی زاده، جهانشیر
سمت‌های اجرایی
 • عضویت در شورای دانشکده، 1386/01/01
 • معاون دانشکده روانشناسی، 1385/01/01
 • عضویت در شورای فرهنگی، 1385/01/01، ایران
 • پست مدیریت(ستاره دار)، 1385/01/15، 1386/01/19، ایران
 • مدیر گروه، 1392/01/01، ایران
 • عضویت در شورا، 1392/01/01، ایران
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • کارشناسان آموزش، 1386/01/01
 • کارگاه پروپزال نویسی، 1386/01/01
 • اصول پروپزال نویسی