professor_pic
نورعلی فرخی
نورعلی فرخی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
Presented in Current Term
 • طرح‌ های ‌آزمایشی، دکتری
 • روش های تحقیق در روان شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
Teaching Courses
 • روشهای آمار پیشرفته و روشهای تحقیق پیشرفته، دکتری
 • روشهای آمار پیشرفته و روشهای تحقیق پیشرفته، دکتری
 • طرح های آزمایشی، دکتری
 • تحلیل داده های گسسته، دکتری
 • طرح های آزمایشی، دکتری
 • تحلیل داده های گسسته، دکتری
 • آزمون های پیشرفت تحصیلی، دکتری
 • آزمون های پیشرفت تحصیلی، دکتری
 • آمار استنباطی پیشرفته ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار استنباطی پیشرفته ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار استنباطی پیشرفته ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار استنباطی پیشرفته ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار استنباطی پیشرفته ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار استنباطی پیشرفته ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق در برنامه درسی با تأکید برتحقیق کیفی، دکتری
 • روش های تحقیق در برنامه درسی با تأکید برتحقیق کیفی، دکتری
 • آمار‌ استنباطی ‌و‌ روش ‌تحقیق ‌پیشرفته، دکتری
 • آمار‌ استنباطی ‌و‌ روش ‌تحقیق ‌پیشرفته، دکتری
 • طرحهای‌تجربی‌تحقیق‌و‌تحلیل‌اطلاعات، دکتری
 • طرحهای‌تجربی‌تحقیق‌و‌تحلیل‌اطلاعات، دکتری
 • روش تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طرحهای‌تجربی‌تحقیق‌و‌تحلیل‌اطلاعات، دکتری
 • طرحهای‌تجربی‌تحقیق‌و‌تحلیل‌اطلاعات، دکتری
 • آمار‌ استنباطی ‌و‌ روش ‌تحقیق ‌پیشرفته، دکتری
 • آمار‌ استنباطی ‌و‌ روش ‌تحقیق ‌پیشرفته، دکتری