professor_pic
نورعلی فرخی
نورعلی فرخی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد