professor_pic
اسمعیل زارعی زوارکی
اسمعیل زارعی زوارکی ، دانشیار رشته علوم تربیتی ( فناوری آموزشی) است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: تکنولوژی آموزشی ( طراحی ، تولید ، اجرا ، مدیریت ، ارزشیابی ) , یکپارچه سازی فناوری در آموزش ویژه , اموزش ویژه با تاکید بر فناوری آموزشی , فناوری کمکی و آموزش ویژه , طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی
کسب جایزه فرهنگی
  • لوح تقدیر به عنوان دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی، 1373/01/01، زارعی زوارکی اسمعیل
  • لوح تقدیر به عنوان دانشجوی بورسیه نمونه دوره دکتری دانشجویان خارج از کشور، 1382/01/01، زارعی زوارکی اسمعیل
  • لوح سپاس، 1390/02/03، زارعی زوارکی اسمعیل
  • لوح سپاس، 1392/04/23، زارعی زوارکی اسمعیل
  • فعالیت های انجمن علمی دانشجویی، 1392/05/01، زارعی زوارکی اسمعیل
  • لوح سپاس، 1392/12/06، زارعی زوارکی اسمعیل
  • لوح سپاس، 1393/02/12، زارعی زوارکی اسمعیل
  • لوح سپاس، 1394/02/11، زارعی زوارکی اسمعیل
  • لوح سپاس، 1394/02/19، زارعی زوارکی اسمعیل
  • لوح سپاس، 1394/02/22، زارعی زوارکی اسمعیل