professor_pic
اسمعیل زارعی زوارکی
اسمعیل زارعی زوارکی ، دانشیار رشته علوم تربیتی ( فناوری آموزشی) است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: تکنولوژی آموزشی ( طراحی ، تولید ، اجرا ، مدیریت ، ارزشیابی ) , یکپارچه سازی فناوری در آموزش ویژه , اموزش ویژه با تاکید بر فناوری آموزشی , فناوری کمکی و آموزش ویژه , طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی