professor_pic
اسمعیل زارعی زوارکی
اسمعیل زارعی زوارکی ، دانشیار رشته علوم تربیتی ( فناوری آموزشی) است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: تکنولوژی آموزشی ( طراحی ، تولید ، اجرا ، مدیریت ، ارزشیابی ) , یکپارچه سازی فناوری در آموزش ویژه , اموزش ویژه با تاکید بر فناوری آموزشی , فناوری کمکی و آموزش ویژه , طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی
Teaching Courses
 • مبانی‌و‌اصول‌نظری‌تکنولوژی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های ‌پیشرفته ‌تدریس‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌و‌اصول‌نظری‌تکنولوژی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های ‌پیشرفته ‌تدریس‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربردتکنولوژی‌آموزشی‌درآموزش‌ویژه، دکتری
 • روش های ‌پیشرفته ‌تدریس‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اصول طراحی نظام های آموزشی، کارشناسی
 • اصول طراحی نظام های آموزشی، کارشناسی
 • کاربردتکنولوژی‌آموزشی‌درآموزش‌ویژه، دکتری
 • روش های ‌پیشرفته ‌تدریس‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تدریس پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌و‌اصول‌نظری‌تکنولوژی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • کاربردتکنولوژی‌آموزشی‌درآموزش‌ویژه، دکتری
 • تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • مبانی‌و‌اصول‌نظری‌تکنولوژی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • اصول طراحی نظام های آموزشی، کارشناسی
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • کاربرد تکنولوژی ‌آموزشی ‌در آموزش ‌ویژه، دکتری
 • کاربرد تکنولوژی ‌آموزشی ‌در آموزش ‌ویژه، دکتری
 • آموزش از راه دور با تاکید بر یادگیری الکترونیکی، دکتری
 • تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی و اصول نظری تکنولوژی آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی آموزشی مبتنی بر وب، دکتری
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • مبانی‌و‌اصول‌نظری‌تکنولوژی‌آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربردتکنولوژی‌آموزشی‌درآموزش‌ویژه، دکتری
 • روش های تدریس پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی و اصول نظری تکنولوژی آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد تکنولوژی ‌آموزشی ‌در آموزش ‌ویژه، دکتری
 • اصول طراحی نظام های آموزشی، کارشناسی
 • تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد تکنولوژی ‌آموزشی ‌در آموزش ‌ویژه، دکتری
 • مبانی و اصول نظری تکنولوژی آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی آموزشی مبتنی بر وب، دکتری
 • روش های ‌پیشرفته ‌تدریس‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظام جامع یادگیری الکترونیکی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • کاربردتکنولوژی‌آموزشی‌درآموزش‌ویژه، دکتری
 • تکنولوژی‌آموزشی‌پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی آموزشی مبتنی بر وب، دکتری
 • کاربرد تکنولوژی ‌آموزشی ‌در آموزش ‌ویژه، دکتری
 • کاربرد تکنولوژی ‌آموزشی ‌در آموزش ‌ویژه، دکتری
 • نظام جامع یادگیری الکترونیکی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار رویکرد های نوین در تکنولوژی آموزشی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربردتکنولوژی‌آموزشی‌درآموزش‌ویژه، دکتری
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کاربرد تکنولوژی ‌آموزشی ‌در آموزش ‌ویژه، دکتری
 • طراحی آموزشی مبتنی بر وب، دکتری
 • کاربرد تکنولوژی ‌آموزشی ‌در آموزش ‌ویژه، دکتری
 • سمینار رویکرد های نوین در تکنولوژی آموزشی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظام جامع یادگیری الکترونیکی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • طراحی‌ آموزشی ‌مبتنی ‌بر وب، دکتری
 • اصول طراحی نظام های آموزشی، کارشناسی
 • کاربردتکنولوژی‌آموزشی‌درآموزش‌ویژه، دکتری
 • تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی آموزشی مبتنی بر وب، دکتری
 • کاربرد تکنولوژی ‌آموزشی ‌در آموزش ‌ویژه، دکتری
 • کاربرد تکنولوژی ‌آموزشی ‌در آموزش ‌ویژه، دکتری
 • سمینار رویکرد های نوین در تکنولوژی آموزشی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی آموزشی مبتنی بر وب، دکتری
 • کاربردتکنولوژی‌آموزشی‌درآموزش‌ویژه، دکتری