professor_pic
اسمعیل زارعی زوارکی
اسمعیل زارعی زوارکی ، دانشیار رشته علوم تربیتی ( فناوری آموزشی) است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: تکنولوژی آموزشی ( طراحی ، تولید ، اجرا ، مدیریت ، ارزشیابی ) , یکپارچه سازی فناوری در آموزش ویژه , اموزش ویژه با تاکید بر فناوری آموزشی , فناوری کمکی و آموزش ویژه , طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • تکنولوژی آموزشی ( طراحی ، تولید ، اجرا ، مدیریت ، ارزشیابی )
  • یکپارچه سازی فناوری در آموزش ویژه
  • اموزش ویژه با تاکید بر فناوری آموزشی
  • فناوری کمکی و آموزش ویژه
  • طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی