professor_pic
بیژن کرمی میرعزیزی
بیژن کرمی میرعزیزی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه ادبیات عرب دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد