professor_pic
سیدضیاءالدین تاج الدین کاوردی
سیدضیاءالدین تاج الدین کاوردی ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌و‌ تهیه‌مواد‌درسی، دکتری
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌و‌ تهیه‌مواد‌درسی، دکتری
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌و‌ تهیه‌مواد‌درسی، دکتری
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد
 • برنامه‌ریزی‌و‌ تهیه‌مواد‌درسی، دکتری حرفه ای
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ریزی‌و‌ تهیه‌مواد‌درسی، دکتری
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آزمون‌زبان‌خارجی‌، کارشناسی ارشد M.Sc