professor_pic
غلامرضا زکیانی
غلامرضا زکیانی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
کسب جایزه فرهنگی
  • برگزاری جشنواره دختران آفتاب، 1393/12/17، زکیانی غلامرضا