professor_pic
غلامرضا زکیانی
غلامرضا زکیانی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد