professor_pic
غلامرضا زکیانی
غلامرضا زکیانی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
کرسی علمی
  • هنر استدلال ( طی نامه 11029/ م / د مورخ 1391/11/04 )، زکیانی غلامرضا، نظریه پردازی، 1387/11/07
  • علم و اراده و قدرت در خداوند و انسان از دیدگاه متکلم ،فیلسوف و اصولی(متعلق به آقای دکتر بیات)، زکیانی غلامرضا، نا مشخص، نقد علمی، 1390/10/26
  • نقدی بر نظریه مطابقت و امکان جایگزینی نظریه ی انسجام گرایی در صدق، زکیانی غلامرضا، نا مشخص، نقد علمی، 1391/11/05
  • فلسفه منطق ارسطو، زکیانی غلامرضا، نظریه پردازی
طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه پردازی
  • زکیانی غلامرضا، هنر استدلال، کرسی نظریه پردازی، 1387/11/12
  • زکیانی غلامرضا، مفهوم شناسی شفاعت از نگاه آیات و روایات، کرسی نقد، 1396/09/25
  • زکیانی غلامرضا، نقدی بر نظریه مطابقت و امکان جایگزینی نظریه ی انسجام گرایی در صدق، کرسی نقد
  • زکیانی غلامرضا، علم و اراده و قدرت در خداوند و انسان از دیدگاه متکلم ،فیلسوف و اصولی(متعلق به آقای دکتر بیات)، کرسی نقد