professor_pic
سید قاسم زمانی
سید قاسم زمانی ، استاد تمام رشته حقوق بین الملل عمومی است. ایشان در گروه آموزشی روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد