professor_pic
رضا سلیمان حشمت
رضا سلیمان حشمت ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد