professor_pic
رضا سلیمان حشمت
رضا سلیمان حشمت ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • عرفان‌ نظری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ عمومی‌ (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه معاصر و مکاتب جدید، کارشناسی
 • فلسفه‌ پیش ‌از‌ افلاطون (‌دوره‌های‌ پیش ‌از ‌سقراط و سقراطی)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • عرفان ‌نظری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه معاصر و مکاتب جدید، کارشناسی
 • تغییر و حرکت، دکتری
 • فلسفه‌ پیش ‌از‌ افلاطون (‌دوره‌های‌ پیش ‌از ‌سقراط و سقراطی)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ عمومی‌ (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه معاصر و مکاتب جدید، کارشناسی
 • فلسفه ‌قبل‌ از سقراط، دکتری
 • مبانی ‌زیبایی ‌و هنر‌ در‌ حکمت ‌عرفان ‌اسلامی، دکتری
 • عرفان نظری، کارشناسی
 • تاریخ فلسفه جدید و معاصر، کارشناسی
 • فلسفه‌ های ‌اگزیستانس، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تغییر و حرکت، دکتری
 • فلسفه معاصر و مکاتب جدید، کارشناسی
 • تفسیر متون‌ فلسفی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زیبایی شناسی ‌از ‌منظر‌ پدیدار‌ شناسی ‌و‌فلسفه‌های‌اگزیستانس، دکتری
 • فلسفه ‌افلاطون، کارشناسی ارشد M.Sc
 • عرفان نظری، کارشناسی
 • فلسفه ‌قبل‌ از سقراط، دکتری
 • تاریخ فلسفه جدید و معاصر، کارشناسی
 • زبان ‌تخصصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • وجود و عدم، دکتری
 • تفسیر متون‌ فلسفی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه ‌افلاطون، کارشناسی ارشد M.Sc
 • عرفان ‌نظری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه ‌های‌ حیات‌ ( بخصوص ‌برگسون )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه ‌غرب ‌1‌ ( فلسفه ‌دکارت )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه ‌افلاطون، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه ‌قبل‌ از سقراط، دکتری
 • فلسفه‌غرب، دکتری
 • فلسفه‌ غرب (‌1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی ‌زیبایی ‌و هنر‌ در‌ حکمت ‌عرفان ‌اسلامی، دکتری
 • تفسیر متون ‌فلسفی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تفسیر متون‌ فلسفی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه ‌افلاطون ‌یا فلسفه نو افلاطونی، دکتری
 • تغییر و حرکت، دکتری
 • فلسفه ‌های ‌اگزیستانس، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ‌تخصصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان‌ عمومی‌ (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • هرمنوتیک‌ یا علم‌ تفسیر ( زند آگاهی )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی حکمی و عرفانی هنر و زیبایی در اسلام، دکتری
 • اسطوره‌ شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • تغییر و حرکت، دکتری
 • تاریخ فلسفه جدید و معاصر، کارشناسی
 • الهیات تطبیقی ( تاریخ تدوین کتب آسمانی و محورهای موضوعی )، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه معاصر و مکاتب جدید، کارشناسی
 • مبانی حکمی و عرفانی هنر و زیبایی در اسلام، دکتری
 • عرفان نظری، دکتری
 • عرفان نظری، دکتری
 • متون فلسفی به زبان خارجی1، کارشناسی
 • عرفان نظری، دکتری
 • تاریخ فلسفه جدید و معاصر، کارشناسی
 • مبانی ‌‌حکمی ‌هنر اسلامی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان انگلیسی تخصصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • فلسفه ‌قبل‌ از سقراط، دکتری
 • انسان شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با یهودیت و مسیحیت، کارشناسی
 • تفسیر متون‌ فلسفی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان تخصصی (2)، کارشناسی ارشد M.Sc