professor_pic
حسن اسدزاده دهرائی
حسن اسدزاده دهرائی ، دانشیار رشته آموزش - روان شناسی تربیتی است. ایشان در گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: طراحی و تدوین و ارزیابی الگوها و روش های آموزشی، تدریس و مطالعه. , هوش، حافظه، خلاقیت، حل مسأله، مفهوم آموزی و شیوه های سنجش و کارآمدسازی آنها. , پردازش اطلاعات، سبک های شناختی، یادگیری، تفکر، شناخت و فراشناخت. , نظریه ها و راهبردهای انگیزشی- شناختی (خودسنجی، خودآگاهی، خودگردانی، خودکارآمدی) , مدیریت کلاس درس و طراحی و چیدمان فضای آموزشی، یادگیری سازمانی. , استانداردسازی انواع آزمون ها و پرسشنامه های روانشناختی با تاکید بر یادگیری و آموزش. , زبان آموزی و آموزش زبان و آموزش علوم.
منتشر شده در نشریات داخلی
 • Hajiarbabi Fatemeh, Delavar Ali, Asadzadeh Dahraei Hassan, Ahadi Hasam. (2012). Computer games and its effect on attribution of learned helplessness students. 1, 1
 • Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2010). EXAMINATION OF ATTITUDINAL AND MOTIVATIONAL FACTORS, FOR PREDICTING MATHEMATICS ACHIEVEMENT, IN ORDER TO COMPILE A STRUCTURAL MODEL, IN SECOND GRADE HIGH SCHOOL STUDENTS. 4, 9
 • دلاور علی، برجعلی احمد، اسدزاده دهرائی حسن، قربانی محمد. (1389). بررسی عوامل انگیزشی موثر در پیش بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش آموزان پایه دوم دبیرستان. پژوهش در نظام های آموزشی، 1، 9
 • درتاج فریبرز، مصائبی اسدالله، اسدزاده دهرائی حسن. (1388). تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش-آموزان پسر 12-15 ساله. روانشناسی کاربردی، 4، 12
 • اسدزاده دهرائی حسن، فرخی نورعلی، محمودی راد سارا. (1392). مقایسه اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریه طرح واره و روش سنتی در درس زبان انگلیسی سال اول دبیرستان. روانشناسی تربیتی، 4، 12
 • بداغی ندا، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن. (1391). ساخت و استانداردسازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران. اندازه گیری تربیتی، 3، 8
 • سهرابی اسمرود فرامرز، اسدزاده دهرائی حسن، عرب زاده کوپانی زهره. (1393). اثربخشی آموزش والدینی بار کلی بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان پیش‌دبستانی. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1، 42
 • صدری ماسوله فرح، برجعلی احمد، اسدزاده دهرائی حسن. (1392). اثر بخشی شنیدن موسیقی بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستانی. مطالعات روان شناختی، 9، 3
 • احمدی محمدسعید، حاتمی حمیدرضا، اسدزاده دهرائی حسن. (1392). تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر باورهای خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 92، 4
 • شکیبا ابوالقاسم، سیف علی اکبر، ابراهیمی قوام صغرا، اسدزاده دهرائی حسن. (1392). تاثیر انجسام متن در سطح خرد و کلان به بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع. روانشناسی افراد استثنایی، 92، 9
 • سعیدی علی، سیف علی اکبر، اسدزاده دهرائی حسن، ابراهیمی قوام صغرا. (1391). تاثیر مطالعه به کمک نقشه های مفهومی به درک مطلب دانش آموزان سال سوم متوسطه. مدیریت فناوری اطلاعات در علوم تربیتی، 91، 1
 • مهدیان حسین، اسدزاده دهرائی حسن، احقر قدسی، احدی حسن. (1389). بررسی رابطه بین آموزش ترغیبی و باورهای هوشی در دانش آموزان دوره متوسطه. PAZHOUHESH-NAMEYE TARBIATI، 6، 25
 • قدیری پروین، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز. (1392). بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس درس و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی. روانشناسی تربیتی، 6، 19
 • مفتخری حاجی میرزایی شیوا، اسدزاده دهرائی حسن، کریمی یوسف. (1392). تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان. روانشناسی تربیتی، 6، 18
 • احمدی محمدسعید، حاتمی حمیدرضا، اسدزاده دهرائی حسن. (1392). تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 2، 5
 • یاراحمدی یحیی، اسدزاده دهرائی حسن، احدی حسن، بنی جمالی شکوه السادات. (1389). الگوی انگیزشی برای ادامه تحصیل و جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان روستایی. PAZHOUHESH-NAMEYE TARBIATI، 6، 25
 • محمودی راد سارا، اسدزاده دهرائی حسن، فرخی نورعلی. (1392). مقایسه اثربخشی تدریس مبتنی بر نظریه طرح واره و روش سنتی در درس زبان. روانشناسی تربیتی، 4، 12
 • امیراحمدی مهدی، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن. (1388). تاثیر انتظار معلم. پژوهش در نظام های آموزشی، 3، 7
 • اسمی رضا، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1392). تماشای اگهی های تبلیغات تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوانان تهرانی. پژوهش های ارتباطی، 17، 61
 • اسدزاده دهرائی حسن، مروتی ذکرالله. (1386). شناخت عوامل مرتبط با فرار از مدرسه. مطالعات جامعه شناختی جوانان، 2، 8-9
 • خدابنده صدیقه، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن، فلسفی نژاد محمدرضا، ابراهیمی قوام صغرا. (1393). نقش سبکهای یادگیری درتبیین انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر. راهبردهای شناختی در یادگیری، 2، 3
 • Asadzadeh Dahraei Hassan. (2014). The Relationship of Learning Styles with General Self-Efficacy of High School Boys. 8, 24
 • Asadzadeh Dahraei Hassan, Ziba Emamdoust Ziba Emamdoust. (2015). Comparing the Self-Efficacy of Cosmetic Surgery Applicants: Emphasis. 5, 29
 • Asadzadeh Dahraei Hassan. (2015). STUDY THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS' LIFESTYLE AND THEIR SCHOOLCHILDREN’S SELF-REGULATED LEARNING AND PROCRASTINATION. educational psychology, 5, 2
 • عبودیت علیرضا، جلالی دیزجی علی، اسدزاده دهرائی حسن. (1393). بررسی و مقایسه عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی در کتابداران بخش خدمات عمومی کتابخانه های تخصصی شهر تهران. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 4، 2
 • خادمی حمیده سادات، علی زاده حمید، اسدزاده دهرائی حسن. (1393). بررسی و مقایسه رابطه حافظه کاری و حافظه کاذب در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی. روانشناسی افراد استثنایی، 4، 13
 • اسدزاده دهرائی حسن، فرخی نورعلی. (1397). تدوین بسته ی آموزشی خودفرمانی و تعیین اثر بخشی آن بر انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه تهران. مجله ی علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز، 25، 2
 • اسدزاده دهرائی حسن، شکیبا ابوالقاسم. (1392). بررسی تاثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 17، 30
 • Asadzadeh Dahraei Hassan, pourheidari farzad, moradi nematulla, hamdi ramazan. (2015). the relationship of achievement goals and met cognitive awareness with academic performance. international journal of basic sciences & applied research, 4, 1
 • سلطان نژاد سمیه، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1394). رابطه سبکهای فرزندپروری ادراک شده با اهمالکاری و خودناتوانسازی. روانشناسی تربیتی، 11، 38
 • عباسی اصل رویا، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). مقایسه اثربخشی سه روش یادگیری اکتشافی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی. رویکردهای نوین آموزشی، 11، 23
 • صدری ماسوله فرح، برجعلی احمد، اسدزاده دهرائی حسن. (1392). اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش دبستانی. مطالعات روان شناختی، 9، 3
 • وفا شیما، ابراهیمی قوام صغرا، اسدزاده دهرائی حسن. (1393). رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش آموز .... روانشناسی افراد استثنایی، 3، 14
 • سعیدی علی، سیف علی اکبر، اسدزاده دهرائی حسن، ابراهیمی قوام صغرا. (1392). مقایسه اثربخشی شیوه های ارایه و تهیه نقشه مفهومی بر درک مطلب خواندن. روانشناسی مدرسه، 2، 3
 • شکیبا ابوالقاسم، سیف علی اکبر، اسدزاده دهرائی حسن، ابراهیمی قوام صغرا. (1392). تاثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع. روانشناسی افراد استثنایی، 3، 9
 • عزیزیان مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، علی زاده حمید، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1396). بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه، بازداری و حافظه کاری در دانش آموزان با عملکرد هوشی مرزی. تحقیقات علوم رفتاری، 15، 1
 • eshaghnia mehrnaz, Ebrahimi Qavam Soqra, Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2014). Study the relationship between self-efficacy and psychological well-being components. journal of educational and management studies, 4, 2
 • امرایی فاطمه، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). رابطه برنامه درسی پنهان با افت تحصیلی در دانش آموزان دختر. فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان، 1، 4
 • رضایی لیلا، احدی حسن، اسدزاده دهرائی حسن. (1394). ارائه مدل علی برای انگیزش پیشرفت براساس ابعاد الگوی یادگیری با واسطه خودکارآمدی. روش ها و مدل های روان شناختی، 6، 20
 • رضایی لیلا، احدی حسن، اسدزاده دهرائی حسن. (1394). پیش بینی انگیزش پیشرفت براساس سبک های یادگیری کلب در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16، 3
 • هاشمی گرجی ام البنین، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن. (1393). بررسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرساری. پژوهش در نظام های آموزشی، 9، 25
 • محمدی آریا علیرضا، جوشقانی نسرین، اسدزاده دهرائی حسن، جراره جمشید، خوش کنش ابوالقاسم. (1394). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعارض و تسهیل شغلی-خانوادگی در بین دبیران متوسطه عمومی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران. مشاوره شغلی و سازمانی، 7، 22
 • عزیزیان مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، علی زاده حمید، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1396). طراحی بسته آموزشی کارکردهای اجرایی و ارزیابی اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی. راهبردهای شناختی در یادگیری، 5، 8
 • سید صالحی محمد، اسدزاده دهرائی حسن، گراوند محمد. (1396). استانداردسازی مقیاس روان شناسی رانندگی با تأکید بر نظریة سؤال پاسخ:کاربرد مدل پاسخ مدرج چندبعدی. مطالعات پژوهشی راهور، 14، 37
 • یاوری هانیه، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). بررسی اثربخشی آموزش امید بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه. پژوهش در نظام های آموزشی، 12، 35
 • Ghodsi Faranak, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2017). Prediction of the general health of Internet user students based on the dependence on the Internet (Case Study: Tehran and Baku). Iranian journal of educational Sociology, 1, 4
 • جوشقانی نسرین، اسدزاده دهرائی حسن، جراره جمشید، خوش کنش ابوالقاسم، محمدی آریا علیرضا. (1394). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعارض و تسهیل شغلی خانواد گی در بین دبیران متوسطه عمومی. مشاوره شغلی و سازمانی، 7، 22
 • سلیمانی مجید، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان دانش آموزان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 6، 4
 • سلطان نژاد سمیه، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1394). سبک های فرزندپروری ادراک شده با اهمالکاری و خودناتوان سازی. روانشناسی تربیتی، 11، 38
 • Eshaghnia Mehrnaz, Ebrahimi Qavam Soqra, Delavar Ali, Borj'ali Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2014). Studying the Relationship between Self-efficacy and Psychological Well-being Components. 4, 2
 • Emamdoust Ziba, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2015). Comparing the Self-Efficacy of Cosmetic Surgery Applicants: Emphasis on Frequent, First-Time, and Control-Group Applicants. Indian Journal Of Natural Sciences, 5, 29
 • مرادی میلاد، افرازی زاده سید فیض الله، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). بررسی رابطه صمیمیت روان شناختی و خودتنظیمی هیجانی با تعارضات زناشویی. مطالعات روانشناسی و علوم تربتی، 2، 4
 • سلیمانی مجید، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). شبکه های اجتماعی مجازی و نقش آن در پیش بینی اهمال کاری. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 6، 21
 • Nazari Reihaneh, Shahvarani Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2017). MODELİNG THE ACADEMİC PERFORMANCE İN MATHEMATİCS BASED ON THE FACTORS OF EXECUTİVE FUNCTİONS, ACADEMİC EMOTİONS AND MATHEMATICS SELF-EFFİCACY. 5, 1
 • عباسی اصل رویا، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). مقایسه اثربخشی سه روش یادگیری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان. رویکردهای نوین آموزشی، 11، 23
 • سادات طاهره، اسدزاده دهرائی حسن، باقری فریبرز. (1393). نقش سبک شناختی (نوگرا و نوگریز) در خلاقیت و روحیه کارآفرینی کارکنان. 3، 28و29
 • Salehi Saeid, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2015). The effect of life styles on students' academic bouancy. ANDRIAS, 40, 8
 • Zeinali Boujani Parisa, Ganji Akbar, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2014). The Effectiveness of Hope Therapy Training on Time Horizon in University Students. Journal of Behavioral sciences, 2, 9
 • سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1394). رابطه سبک های فرزندپروری ادارک شده با اهمالکاری و خودناتوان سازی. روانشناسی تربیتی، 11، 38
 • محمدی پور محمد، دلاور علی، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 6، 2
 • محمدی پور محمد، دلاور علی، احدی حسن، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خود تنظیمی تحصیلی (ASRLS). پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 6، 2
 • سلیمانی مجید، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1395). شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه و نقش آن در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 6، 21
 • موحدی پور ربابه، درتاج فریبرز، نصری صادق، اسدزاده دهرائی حسن، ابوالمعالی خدیجه. (1398). ساخت و رواسازی آزمون عصب- روان شناختی تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی برای کودکان دبستانی. عصب روانشناسی، 5، 1 (16)
 • سعدی پور اسماعیل، یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی و احساس امنیت اجتماعی. نوآوری های آموزشی، 17، 67
 • صفرزاده مریم، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز، فرخی نورعلی. (1397). مقایسه عملکرد تحصیلی و میزان ادراک دانش آموزان از جو ترغیبی مدرسه با توجه به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و نوع مدرسه در دانش آموزان پایه نهم شهر تهران . (جو مدرسه ویژگی مدرسه یا انعکاسی از ادراک ذهنی دانش آموزان؟). آموزش در علوم انتظامی، 6، 3
 • جوادی علمی لیلا، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). مدل علی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودکارامدی و کمک طلبی با میانجی گری سرزندگی تحصیلی. تحقیقات علوم رفتاری، 16، 2
 • عزیزیان مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، علی زاده حمید، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز. (1396). طراحی بسته آموزشی کارکردهای اجرایی و ارزیابی اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز. راهبردهای شناختی در یادگیری، 5، 8
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی مرتبط با مدرسه، در دانش آموزان نوجوان (ASBPNSS). مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 6، 1
 • رباط سرپوشی زهره، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1397). ساخت و آزمون نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی و مقایسه اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی. تدریس پژوهی، 6، 1
 • یعقوبخانی غیاثوند مریم، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخۀ فارسی مقیاس امنیت و لذت اجتماعی. مطالعات امنیت اجتماعی، 53، 53
 • Safarzadeh Maryam, Asadzadeh Dahraei Hassan, Delavar Ali, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali. (2018). Psychometric Analysis of the Translated Version of the Inviting School Survey-Revised. Theory and Practice in Curriculum, 24, 24
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی (یک مطالعة پنل ناهم زمان). نوآوری های آموزشی، 17، 67
 • اسدزاده دهرائی حسن. (1397). پیش بینی عملکرد درسی دانشجویان براساس سبک های شناختی و اهمال کاری تحصیلی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 1
 • اصلانی فر عصمت، بهرامی هادی، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر در ارتقای تاب آوری و عزت نفس زنان مطلقه. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 12، 42
 • پارسایی ایمان، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). پیش بینی فراهیجان براساس جو مدرسه، ارزش های وابسته به تحصیل و عملکرد خانواده در دانش آموزان متوسطه. روشها و مدلهای روانشناختی، 9، 32
 • بابایی ایرج، عباس پور عباس، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، عبداللهی حسین. (1397). تعیین سهم عوامل سازمانی در افسایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج. پژوهش های مدیریت عمومی، 11، 40
 • مهربان علی، کرمی ابوالفضل، اسدزاده دهرائی حسن، ستوده نعمت الله. (1398). تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق سبکهای فرزندپروری و تعامل والد- فرزندی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر تهران. خانواده و پژوهش، 16، 2
 • حسینی مهر حجت، انتصار فومنی غلامحسین، حجازی مسعود، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). مقایسه اثربخشی آموزش مستقیم و غیرمستقیم بر خلاقیت فراگیران. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 11، 1
 • عباس پور عباس، براتی هادی، رحیمیان حمید، عبداللهی حسین، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). طراحی مدل علی خًش بیىی علمی بر اساس مؤلّفٍ َای سرمایٍ ریان شىاختی ی میاوجی گری جًّ ریان شىاختی در بیه داوشجًیان داوشگاٌ فرَىگیان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25، 1
 • شاه محمدی مهدی، انتصار فومنی غلامحسین، حجازی مسعود، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). تأثیر برنامه آموزشی توانبخشی شناختی بر هوش غیرکلامی، توجه و تمرکز، و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی. سلامت روان کودک، 6، 2
 • جنگی پریا، افروز غلامعلی، سنگانی علیرضا، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس سن ورود به مدرسه با میانجیگری هوش معنوی، مهارتهای اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان. فصل نامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9، 1
 • خواجه حسینی حمدالله، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). مقایسه استدلال اخلاقی دانش آموزان با و بدون آسیب بینایی. سلامت روان کودک، 6، 2
 • ثامتی ناهید، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن. (1396). مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش عاطفی،. پژوهش در نظام های آموزشی، 12، 39
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1397). اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی – یک مطالعه پنل ناهم زمان. نوآوری های آموزشی، 17، 3
 • جنگی پریا، افروز غلامعلی، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). مدل یابی پیشرفت تحصیلی براساس ترتیب تولد با میانجی گری هوش معنوی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت در دانش آموزان. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 8، 30
 • یعقوبخانی مرضیه، اسدزاده دهرائی حسن، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخۀ فارسی مقیاس امنیت و )SSPS( لذت اجتماعی. مطالعات امنیت اجتماعی، 4، 53
 • شاکری سوده، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و طرحواره های ناسازگار بر دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد علوم تحقیقات واحد تهران. رویش روانشناسی، 6، 27
 • سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، شجاعی مریم. (1398). تدوین برنامه آموزش اخلاق بر تصمیم گیری اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ و معماهای زندگی واقعی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62، ویژه روان شناسی
 • فرخی نورعلی، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). اثربخشی بسته آموزشی خودفرمانی بر خود راهبری در یادگیری و سبک های تصمیم گیری دختران دوره متوسطه. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12، 1
 • عباس پور عباس، مهاجر یحیی، رجب بیگی مجتبی، اسدزاده دهرائی حسن، جهان پناه بیژن. (1396). الگوی آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 43، 43
 • جوادی علمی لیلا، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1399). مدلیابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان براساس تدریس تحول‌آفرین، خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 8، 14
 • سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن، یعقوبخانی مرضیع. (1396). ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روان شناختی مرتبط با مدرسه. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 6، 16
 • Nazari Reihaneh, Shahvarani Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan, Noori Ali. (2017). Effects of executive functions and academic emotions on pupils' academic performance in mathematics. Iranian journal of educational Sociology, 1, 7
 • اسدزاده دهرائی حسن، دبیر مریم، حاتمی حمیدرضا. (1396). آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک (مطابق الگوی لندرث) به مادران و اثربخشی آن در کاهش هیجانات منفی تحصیلی فرزندان دآنش آموز. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 12، 40
 • Kalantar Ghorishi Monir, Asadzadeh Dahraei Hassan, Abolmaali Khadigeh. (2018). Structured Pattern for Prediction of Parental Stress Based on Self-Differentiation of Parents With Mediating Role of Family Performance With Autistic Child. Journal of Modern Rehabilitation, 12, 2
 • درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن، هاشمی سعدا.... (1398). تدوین مدل احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزندپروری: نقش واسطه ای اِسناد علی منفی. روشها و مدلهای روانشناختی، 10، 34
 • Abbas pour Abbas, Barati Hadi, Rahimian Hamid, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2018). Women’s Optimism: Role of Psychological Climate and Psychological Capital. 5, 3
 • سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن، ثامتی ناهید. (1396). مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مؤلفههای هوش عاطفی، مهارتهای حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجیگری راهبردهای یادگیری) شناختی و فرا شناختی (در دانشآموزان مدارس هوشمند و عادی. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 7، 39
 • عباس پور عباس، مهاجر یحیی، رجب بیگی مجتبی، اسدزاده دهرائی حسن، جهان پناه بیژن. (1396). الگوی آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 6، 43
 • مرادی خدیجه، اسدزاده دهرائی حسن، کرمی ابولفضل، نجفی محمود. (1398). مدل یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجان های تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی. روانشناسی تربیتی، 15، 51
 • اصل مرز فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، بهشتی سعید، معتمدی عبدالله. (1397). طراحی برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خود مهارگری دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 5
 • شریفی رضا، بازآیی قاسمعلی، اسدزاده دهرائی حسن. (1396). تأثیر پیاده سازی سیستم یادگیری همراه تعاملی بر عملکرد شخصی لوکوموتیوران. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 4، 15
 • بابائی ایرج، عباس پور عباس، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). تعیین سهم عوامل سازمانی در افسایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج. پژوهشهای مدیریت عمومی، 11، 40
 • آقایی زهرا سادات، حاتمی حمیدرضا، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور بر نظم جویی هیجان زوجین. علوم روانشناختی، 17، 68
 • جوادی علمی لیلا، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). مدل علی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودکارامدی و کمک طلبی با میانجیگری سرزندگی تحصیلی. تحقیقات علوم رفتاری، 16، 2
 • Nazari Reihaneh, Shahvarani Ahmad, Asadzadeh Dahraei Hassan, Noori Ali. (2017). Effects of executive functions and academic emotions on pupils' academic performance in mathematics. Iranian Journal of educational Sociology, 1, 7
 • ابراهیمی بخت حبیب الله، یاراحمدی یحیی، اسدزاده دهرائی حسن، احمدیان حمزه. (1397). تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی، جهتگیری انگیزشی، یادگیری خودراهبر. راهبردهای شناختی در یادگیری، 6، 11
 • پارسایی ایمان، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). ارزیابی مدل ساختاری انگیزش پیشرفت بر اساس جو مدرسه و ارزش های وابسته به تحصیل با واسطه گری فراهیجان در دانش آموزان. سلامت روان کودک، 5، 4
 • جنگی پریا، افروز غلامعلی، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی. مجله روانشناسی اجتماعی، 13، 49
 • رباط سرپوشی زهره، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1397). آزمون نرمافزار هندسۀ پویا مبتنی بر مهارتهای فضایی و مقایسۀ اثربخشی آن با اُریگامی بر تجسم فضایی و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایۀ ششم ابتدایی. تدریس پژوهی، 6، 1
 • کرمی شجاع، شریفی درآمدی پرویز، دلاور علی، اسدزاده دهرائی حسن. (1396). تدوین برنامهٔ آموزشی سبک اسناد و اثربخشی آن بر سلامتروان در دختران نوجوان با آسیب بینایی. مطالعات ناتوانی، 1، 7
 • موحدی پور ربابه، درتاج فریبرز، نصری صادق، اسدزاده دهرائی حسن، ابوالمعالی خدیجه. (1398). ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس تشخیص اختلال های یادگیری غیرکلامی. ناتوانی های یادگیری، 8، 4
 • هاشمی سعدالله، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). مدل احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزندپروری: نقش واسطه ای اِسناد علی منفی. روشها و مدلهای روانشناختی، 10، 34
 • کرمی شجاع، شریفی درآمدی پرویز، دلاور علی، اسدزاده دهرائی حسن. (1396). تدوین برنامٔه آموزشی سبک اسناد و اثربخشی آن بر سالمتروان در دختران نوجوان با آسیب بینایی. مطالعات ناتوانی، 7، 7
 • مرادی خدیجه، اسدزاده دهرائی حسن، کرمی ابوالفضل، نجفی محمود. (1398). پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجان های تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی. روانشناسی تربیتی، 15، 51
 • جنگی سکینه، افروز غلامعلی، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). واسطه مهارت های اجتماعی، هوش معنوی و خلاقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی. پژوهش های روان شناسی اجتماعی،، 13، 49
 • رضائی مرادعلی، سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، دلاور علی، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). الگوی ساختاری نقش میانجی سرمایه های تحولی درونی و سرمایه روان شناختی در پیوند سرمایه های تحولی بیرونی و درگیری تحصیلی دانش آموزان. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7، 18
 • رباط سرپوشی زهره، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1397). ازمون نرم افزار هندسه پویا مبتنی بر مهارت های فضایی و مقایسه اثربخشی آن با اریگامی فضایی و یادگیری درس ریاضی. تدریس پژوهی، 6، 1
 • احمدی هدی، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن، برجعلی احمد. (1396). اثربخشی برنامه فرزند پروری سیالیت نقش بر توانایی درک از ذهن کودکان. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 2، 39
 • سعدی پور اسماعیل، ابراهیمی قوام صغرا، فرخی نورعلی، اسدزاده دهرائی حسن، ثامتی ناهید. (1396). مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مولفه های هوش عاطفی، مهارت حل مسئله و انگیزش پیشرفت. پژوهش در نظام های آموزشی، 39، 39
 • هاشمی رزینی سعدالله، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل، اسدزاده دهرائی حسن. (1396). الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزندپروری والدین: نقش واسطه ای سبکهای دلبستگی. روانشناسی کاربردی، 2، 2
 • قدسی فرانک، اسدزاده دهرائی حسن. (1396). بررسی مقایسه ای وابستگی به اینترنت و نقش آن در سلامت روان و رفتارهای روانی - اجتماعی دانش آموزان کاربر اینترنت (مورد کاوی: تهران و باکو). توسعه آموزش جندی شاپور، 12، ویژه نامه
 • سعدی پور اسماعیل، شجاعی مریم، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). تدوین برنامه آموزش اخلاق بر تصمیم گیری اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و مقایسه اثربخشی آن با روش آموزشی معماهای واقعی و فرضی کلبرگ. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62، 62
 • عباس پور عباس، براتی هادی، رحیمیان حمید، عبداللهی حسین، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). طراحی مدل علی خوش بینی علمی بر اساس مؤلفه های سرمایه روان شناختی و میانجی گری جو روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25، تابستان
 • بابایی ایرج، عباس پور عباس، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، عبداللهی حسین. (1397). ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی، روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻴﺶ 1 ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ،. پژوهش های مدیریت در ایران، 22، 1
 • داودی مریم، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی. (1397). فرزندپروری در آیینه فرهنگ غربت در شهر تهران. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 5، 17
 • عزیزیان مرضیه، علی زاده حمید، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (1396). بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه، بازداری و حافظه کاری در دانش آموزان با عملکرد هوشی مرزی.. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1، 15
 • بابایی ایرج، عباس پور عباس، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، عبداللهی حسین. (1397). تعیین سهم عوامل فردی، روان شناختی و سازمانی در پیش بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج. پژوهش های مدیریت در ایران، 22، 1
 • سعدی پور اسماعیل، رحمانی نسرین، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). تدوین بسته آموزشی خودفرمانی و تعیین اثربخشی آن بر انگیزش درونی، بیرونی، و بی انگیزگی دانش آموزان. مجله ی علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز، 6، 2
 • سعدی پور اسماعیل، رحمانی نسرین، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). اثربخشی بسته آموزشی خورفرمانی بر خودراهبری در یادگیری و سبک های تصمیم گیری دختران. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12، 1
 • Safarzadeh Maryam, Asadzadeh Dahraei Hassan, Dortaj Fariborz, Farrokhi Noor Ali. (2018). Psychometric Analysis of the Translated Version of the Inviting School Survey-Revised (ISS-R-2015) and Perceived School Climate in Diverse Tehran Schools. JOURNAL OF INVITATIONAL THEORY AND PRACTICE, 24, -
 • پارسایی ایمان، سعدی پور اسماعیل، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن. (1397). پیش بینی فراهیجان بر اساس جو مدرسه، ارزش های وابسته به تحصیل و عملکرد خانواده در دانش آموزان. روش ها و مدل های روان شناختی، 9، 32
 • حسینی مهر حجت، انتصار فومنی غلامحسین، حجازی مسعود، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش مستقیم و غیرمستقیم بر خلاقیت فراگیران. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 11، 1
 • کابینی مقدم سلیمان، انتصار فومنی غلامحسین، حجازی مسعود، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و آموزش کمک خواهی بر پایستگی تحصیلی دانش آموزان اهمال کار مدارس غیرانتفاعی. رویکردهای نوین آموزشی، 1، 29
 • مهربان سید علی، کرمی ابولفضل، اسدزاده دهرائی حسن، ستوده نعمت الله. (1398). تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق سبکهای فرزندپروری و تعامل والد-فرزندی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران. خانواده و پژوهش، 16، 2
 • کابینی مقدم سلیمان، انتصار فومنی غلامحسین، حجازی مسعود، اسدزاده دهرائی حسن. (1398). مقایسه تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمک خواهی در افزایش اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان اهمالکار. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7، 13
 • شریفی نیا آقا محمد، اسدزاده دهرائی حسن، درتاج فریبرز، سعدی پور اسماعیل. (---). تعیین اثربخشی آموزش عمل اخلاقی بر خود تعیین گری و مسؤلیت پذیری در دانشجویان. مطالعات ناتوانی
 • جوادی علمی لیلا، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1399). مدل یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان بر اساس تدریس تحول آفرین، خودکارامدی تحصیلی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی. راهبردهای شناختی در یادگیری، 8، 14
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Karimi Kiyoumars, Jamhari Farhad, Asadzadeh Dahraei Hassan, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2014). Consequences Conflict between work and Famili among Iranian Female Teachers. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2, 2
 • Karimi Kiyoumars, Jamhari Farhad, Asadzadeh Dahraei Hassan, Sohrabi Asmaroud Faramarz. (2012). Consequences of conflict between work and family among Iranian female teachers. International Journal of Basic and Applied Sciences, 2, 2
 • Asadzadeh Dahraei Hassan, Farrokhi Noor Ali, Amini Moghadam Yasamin. (2014). The Effect of Applying Color and Light Training Materials on the Female First Grade Students’ Learning Outcome. International Journal of Management and Business Research, 14, 4
 • Grimley Mack, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2008). the relationship between anxiety-stability working memory and cognitive style. Educational Studies, 34, 3
 • اسدزاده دهرائی حسن. (1388). بررسی رابطه ظرفیت حافظه فعال و عملکرد تحصیلی میان دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تهران. Educational Studies، 15، 97
 • Molaee Zohreh, Asadzadeh Dahraei Hassan, Dortaj Fariborz. (2014). Parallel Programming: A Model for Time Management, Improving the Academic Achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, 112
 • Molaee Zohreh, Asadzadeh Dahraei Hassan, Dortaj Fariborz. (2014). Instructional Model for Motivating Persian Language Learners. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, 112
 • Asadzadeh Dahraei Hassan, adlparvar effat. (2016). the relationship between family functioning, achievement mitivation and relational decision- making style in female high school students of tehran, iran. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 3, 2
 • AskarBiuki Fatemeh, Asadzadeh Dahraei Hassan, KordMirza Azatallah. (2015). The effectiveness of life skills training on mental health and self-esteem of teachers Karaj City. Experimental Research Of Applied Management and Social Sciences, 2, 2
 • Salehi Saeid, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2015). Study the Effect of Parents' Life Styles on Their Schoolchildren's Creativity. International Journal of Review in Life Sciences, 5, 5
 • Soltani Razieh, ahghar ghodsi, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2014). Determining the effectiveness of cognitive–behavioral therapy on social anxiety reduction of female high school students. European Journal of Experimental Biology, 3, 5
 • Rezaei Leila, Ahadi Hasam, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2014). Advances in Environmental Biology. Advances in Environmental Biology, 8, 24
 • Abbas pour Abbas, Barati Hadi, Rahimian Hamid, Abdollahi Hosein, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2018). Women’s Optimism: Role of Psychological Climate and Psychological Capital. woman health bull, 5, 3
 • Abbas pour Abbas, Barati Hadi, Rahimian Hamid, Abdollahi Hosein, Asadzadeh Dahraei Hassan. (2018). Women’s Optimism: Role of Psychological Climate and Psychological Capital. Women’s Health Bulletin, 10, 5812
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • سیف علی اکبر، اسدزاده دهرائی حسن، ابراهیمی قوام صغرا، شکیبا ابوالقاسم، فرهنگ مطالعه در ایران: فرصتها، تهدیدها، آیندۀ پیش رو، مقاله کامل چاپ شده، بررسی تاثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود نگرش به متن دانش آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع، 1392/03/28، 1392/03/29
 • پژوهنده ابتسام، اسدزاده دهرائی حسن، دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، سخنران، بررسی حافظۀ فعال و حافظۀ بینایی- فضایی در دانش آموزان نارساخوان، 1392/03/28، 1392/03/29
 • پژوهنده ابتسام، اسدزاده دهرائی حسن، دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، سخنران، بررسی حافظۀ فعال و حافظۀ بینایی- فضایی در دانش آموزان نارساخوان، 1392/03/28، 1392/03/29
 • سجادی رویا سادات، عیسی مراد رودبنه ابوالقاسم، اسدزاده دهرائی حسن، دومین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران، مقاله کامل چاپ شده، جهت گیری مذهبی (درونی و بیرونی) و امید به زندگی در بین دانشجویان، 1392/12/14، 1392/12/15
 • خدابنده صدیقه، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن، دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی، سخنران، مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبکهای یادگیری متفاوت از لحاظ انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی، 1393/03/01، 1393/03/01
 • خدابنده صدیقه، درتاج فریبرز، اسدزاده دهرائی حسن، دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی، سخنران، بررسی نقش سبکهای یادگیری در تبیین انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر دوره متوسطه، 1393/03/01، 1393/03/01
 • شکیبا ابوالقاسم، سیف علی اکبر، اسدزاده دهرائی حسن، ابراهیمی قوام صغرا، دومین هماش ملی روانشناسی تربیتی، article abstraction، بررسی تاثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود نگرش، 1393/03/01، 1393/03/02
 • صفرزاده مریم، اسدزاده دهرائی حسن، دلاور علی، فرخی نورعلی، درتاج فریبرز، چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه، ارائه پوستر، مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس ادراک آنان از جو ترغیبی مدرسه (موردکاوی: مدارس دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی پایه نهم شهر تهران)، 1396/11/28، 1396/11/28
 • اسدزاده دهرائی حسن، هفته پژوهش، سخنران، 1386/01/01
 • اسدزاده دهرائی حسن، پنجمین همایش ملی آموزش، خلاصه مقاله، مقایسه اثربخشی شیوه های ارائه و ....، 1392/01/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • سیف علی اکبر، اسدزاده دهرائی حسن، ابراهیمی قوام صغرا، شکیبا ابوالقاسم، فرهنگ مطالعه در ایران: فرصتها، تهدیدها، آیندۀ پیش رو، مقاله کامل چاپ شده، بررسی تأثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود نگرش به متن، 1392/08/28، 1392/08/29
 • اسدزاده دهرائی حسن، اسدی مبارکه نصیبه، مدیریت و علوم انسانی، article abstraction، مقاله کامل، نقش مدارس ترغیبی در فرآیند خودتنظیمی دانش آموزان، 1394/09/22، 1394/09/25
 • ناصری محمد، اسدزاده دهرائی حسن، سیف علی اکبر، شانزدهمین همایش بین المللی گفتاردرمانی ایران، ارائه پوستر، اثر سرعت گفتار و پیش سازمان دهنده بر میزان درک شنیداری دانش آموزان، 1397/02/20، 1397/02/21
 • ناصری محمد، اسدزاده دهرائی حسن، سیف علی اکبر، اثر سرعت گفتار و پیش سازمان دهنده بر میزان درک شنیداری دانش آموزان، ارائه پوستر، اثر سرعت گفتار و پیش سازمان دهنده بر میزان درک شنیداری دانش آموزان، 1397/02/20، 1397/02/21
 • اسدزاده دهرائی حسن، سیزدهمین کنفرانس روانشناسی، working memory and learning per
تالیف
 • اسدزاده دهرائی حسن. (1384). آموختن و سبک شناختی. ایران-تهران، عابد
 • اسدزاده دهرائی حسن. (1395). نظریه ها و روش های آموزش. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • اسدزاده دهرائی حسن، رجبی اکرم، مجتبی زاده محمد. (1392). روان شناسی حافظه: با تأکید بر حافظه فعال. ایران-زنجان، دانش زنجان
ترجمه
 • اسدزاده دهرائی حسن، اسکندری حسین. (1388). روانشناسی تربیتی (تحقیق، تدریس، یادگیری). ایران-تهران، عابد
 • اسدزاده دهرائی حسن، عماری حسن. (1387). رنگین کمان هوش. ایران-تهران، رشد فرهنگ
 • اسدزاده دهرائی حسن، علیزاده صدف، قاسمی سامنی متین. (1394). آموزش کودکان تیزهوش (نقش خانواده و مدرسه). ایران-تهران، رشد فرهنگ
 • اسدزاده دهرائی حسن. (1390). اصول یادگیری و توانایی های انسان: روانشناسی یادگیری. ایران-تهران، دانش زنجان
 • اسدزاده دهرائی حسن، شهبازخان منیژه، سعدی پور اسماعیل. (1390). روان شناسی شناختی وسایل ارتباط جمعی. ایران-تهران، صدا و سیما
سایر
 • اسدزاده دهرائی حسن. (1390). روانشناسی عمومی با رویکرد مهارت محور. همپا
 • اسدزاده دهرائی حسن. (1388). تفکر و فراشناخت. پرش
طرح‌های درون دانشگاهی
 • طراحی و تدوین دورۀ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی مدرسه، 1395/03/30، 1397/06/12
کارشناسی ارشد
 • بررسی ویژگی های مدیریتی از دیدگاه مدیران، معلمان و دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر تهران و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان، غلامرضا عابدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/07/01
 • ارزشیابی و جهت گیری هدفی و ...، شهاب غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی تاثیر آموزشی راهبردهای ..، زهرا ایمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • بررسی تاثیر خستگی شناختی بر پرخاشگری و سطح آرزومندی کارمندان، ندا نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • میزان دانش و تجربه معلم بر نگرش ...، ناهید علی مددی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/02/01
 • آموزش راهبردهای فراشناختی بر ...، آمنه مهاجر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/01
 • اثربخشی أموؤشی مهارت حل مساله، سمیه حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/01
 • اثربخشی آموزش نظریه ...، زهرا اکرامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/01
 • آموزش یادگیری مشارکتی بر ..، علی درویش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/01
 • تاثیر آموزش مهارتهای کنترل خشم بر پرخاشگری و سازگاره اجنماعی دانش آموزان پسر 15-12 ساله شهر خدابنده در سال تحصیلی 87-86، اسدالله مصائبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/07/01
 • بررسی تغییر سبک استاد و ...، بهنوش کلهر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی و مقایسه تمرین های کتاب ریاضی، حکیمه باقری، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر مدیریت زمان و عملکرد تحصیلی ر دانشجویان علمی کاربردی دانشگاه تکاب‬، ایمانی، زهرا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی رابطه عملکرد خانواده و مدرسه ....، زینب حسن بیگی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی رابطه باورهای هوشی و ....، اعظمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی ..، جوشقانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی تاثیر آموزش روش خودآموزی ...، سجاد طاهرزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر مدیریت زمان و عملکرد تحصیلی ر دانشجویان علمی کاربردی دانشگاه تکاب‬، ایمانی، زهرا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/15
 • بررسی تاثیر آموزش به کمک ...، سیمین امین مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • رابطه عوامل انگیزشی با عملکرد تحصیلی، علی حسنی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی اثربخشی مبتنی بر تاب آوری در ...، مریم برجی پور، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تحلیل ارتباط عمودی محتوای کتاب های درسی ..، کاوه جعفری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • رابطه آموزش های دانشگاهی با پرورش روحیه ...، اسماعیل باانصاف، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت با سلامت روان ومهارت های اجتماعی و کارکردهای شناختی در دبیرستان های دخترانه شهر تهران، لیلا رنجبر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تأثیر داستان‌های مبتنی بر معماهای اخلاقی بر رشد قضاوت اخلاقی کودکان پایه پنجم مدارس ابتدایی شهر لاهیجان، عادله مطلق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • بررسی و تحلیل ارتباط عمودی محتوای ...، کاوه جعفری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تاثیر رفتار جرات مندانه به گزارش اعتیاد دانش آموزان ...، مریم میرزایی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • مقایسه سطوح شناختی سوال های کتاب عربی سوم دبیرستان...، زهرا جعفریان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • موانع الگوها و روش های فعال تدریس در رشته ...، ندا هاشمی نیا، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تاثیر پیش سازمان دهنده به یادگیری در ....، نسرین نادری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • رابطه ادراک از محیط کلاس و جهت گیری هدفی، پروین قدیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی رابطه بین بکارگیری راهبردهای برنامه ریزی، خدیجه زمانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی تطبیقی نحوه گزینش ، تربیت و....، زهرا سرایلو، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی جایگاه تفکر انتقادی در محتوای ...، امیر خدادادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مقایسه میزان سازگاری و عملکرد تحصیلی نوجوانان...، سهیلا جوادی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • رابطه بکارگیری راهبردهای برنامه ریزی و مطالعه، خدیجه زمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • رابطه خودکارامدی تحصیلی و ...، شکوفه زمانیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سلامت روان و پیسرفت تحصیلی، اعظم پریسوز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/29
 • اثر بخشی آموزش مهارت زندگی بر کاهش ...، مرضیه رحیمیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی سبک زندگی ، کیفیت زندگی و ...، زهرا سعیدی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • رابطه بین سبک اسناد و ...تحصیلی و ....، خاطره وجودی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • رابطه بین شیوه های فرزند پروری و ....، پریسا فرنودیان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • اثر سرعت گفتار و پیش سازمان دهنده ...، محمد ناصری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • رابطه بین سبک های شناختی با ...، شاه مراد رحیمی فر، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس با سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، الهام رافعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/02/31
 • بررسی ارزشیابی محتوا و نحوه اجرای آئین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مدارس مشمول طرح ارزشیابی توصیفی، شمسی، مرضیه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/15
 • بررسی نقش سبک‌های دلبستگی و طرحواره‎های ناسازگار اولیه، عشرت شلالوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/25
 • بررسی اثربخشی آموزش خود متمایز سازی بر جرات، فهیمه پیرساقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/26
 • بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با امید به زندگی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، رویا سادات سجادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/01
 • ارزیابی برنامه درسی زیست شناسی مقطع متوسطه، 1392/01/01
 • بررسی رابطه سبک های حل مسئله و رفتارهای پرخطر در...، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/01
 • اثربخشی درمان فراشناختی بر کاهش اضطراب، 1392/01/01
 • مقایسه کارکردهای اجرایی در نوجوانان بزه کار، حسین عفیفی، 1392/01/01
 • رابطه سبک های مقابله ای با شادکامی و ...، معصومه خلعتی، 1392/01/01
 • رابطه هوش معنوی با مهارت های اجتماعی ...، ساره علیزاده واحد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/01
 • بززسی رایطه بین نگرش مذهبی و مثبت نگری با سلامت روان دختران دبیرستانی شهرستان مشهد، طناز دربان باشی خامسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/01
 • رابطه اهمال کاری و هیجان های تحصیلی..، 1392/01/01
 • رابطه بین هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک سامان در شعب تهران، افشین فرج زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/01
 • رابطه بین هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک سامان در شعب تهران، افشین فرج زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/03/01
 • مقایسه ترس از جابه جایی و مهارت های حرکتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/24
 • رابطه خود آگاهی و سبک های .... در دانش آموزان ناشنوا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/24
 • بررسی رابطه ی مدارس ترغیبی با هدف گرایی تحصیلی و خودکارآمدی ادراک شده ی دانش آموزان مقطع متوسطه، مرتضی طیبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/30
 • رابطه سبک زندگی و شیوههای فرزندپروری والدین با پایستگی تحصیلی و عوامل انگیزشی (خودکارآمدی، اهداف تسلط، و ادراک سودمندی تکلیف) فرزندان دانش آموز آنان در شهر قدس، مرادیان مینا، فاطمه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/08/13
 • مقایسه کمال گرایی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان رشته های تحصیلی علوم انسانی،علوم تجربی وریاضی فیزیک‬‬‬‬‬‬، روح الله نجفی صرمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/08/15
 • بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان در دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شهر قم، سلیمانی، مجید، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/09/13
 • بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان پسر، نعمتی، اصغر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/09/13
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود روابط والد- فرزند، معلم- شاگرد و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر تهران، ‫رادمنش، عصمت‬‬، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/22
 • تعیین رابطه اهمال کاری با انگیزه تحصیلی وجهت گیری هدف در دانش آموزان متوسطه، عبدی شاهیوند، صمد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/13
 • اثربخشی روش تدریس یادگیری مشارکتی بر پایستگی تحصیلی وزورگویی دانش آموزان پسر دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان شهریار، سلیمی، اسامه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/15
 • بررسی رابطه ی مدارس ترغیبی با هدف گرایی تحصیلی و خودکارآمدی ادراک شده ی دانش آموزان مقطع متوسطه، طیبی چوبری، مرتضی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/12/15
 • بررسی رابطه بین مدارس ترغیبی و هیجان های تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی،، اسدی مبارکه، نصیبه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/22
 • پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی با حل مسأله اجتماعی انطباقی و غیر انطباقی: نقش میانجی ادراک از کیفیت روابط اجتماعی در دانشجویان، پاکزاد، علیرضا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/22
 • پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس عوامل انگیزشی (سودمندی تکلیف و اهداف تسلط): نقش میانجی افق زمانی در دانش‌آموزان،، کردی، علی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/22
 • بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی و ویژگی های شخصیتی ،نقش میانجی افق زمانی در دانشجویان،، جوادی، حسن، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/22
 • بررسی رابطه بین مدارس ترغیبی و هیجان های تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی، نصیبه اسدی مبارکه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/23
 • پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی با حل مسأله اجتماعی انطباقی و غیر انطباقی: نقش میانجی ادراک از کیفیت روابط اجتماعی در دانشجویان، علیرضا پاکزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/30
 • پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس عوامل انگیزشی (سودمندی تکلیف و اهداف تسلط): نقش میانجی افق زمانی در دانش‌آموزان، علی کردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/30
 • ‫پیش‌بینی خودتنظیمی یادگیری بر اساس هویت تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دورۀ اول متوسطه شهر سبزوار‬‬‬‬‬‬‬، ‫ذکیه جلیلی‬‬‬‬‬‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • پیش بینی اهمال کاری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه بر اساس ویژگی های شخصیتی(پدیدآورندگی- راکد ماندگی) و میزان هوش معنوی آنان،، دارابی، نادر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/11
 • پیش‌بینی خودتنظیمی یادگیری بر اساس هویت تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دورۀ اول متوسطه شهر سبزوار، ذکیه جلیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/28
 • بررسی رابطه بین مدارس ترغیبی و هیجان های تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی، نصیبه اسدی مبارکه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/02
 • پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی با حل مسأله اجتماعی انطباقی و غیر انطباقی: نقش میانجی ادراک از کیفیت روابط اجتماعی در دانشجویان، علیرضا پاکزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/11
 • بررسی رابطه هوش معنوی و حمایت اجتماعی با خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه، غلامی استند علی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/14
 • پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی با حل مسأله اجتماعی انطباقی و غیر انطباقی: نقش میانجی ادراک از کیفیت روابط اجتماعی در دانشجویان‬‬، پاکزاد، علیرضا‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/15
 • رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و خودتنظیمی یادگیری با تعهد و سلامت سازمانی معلمان مدارس دوره دبیرستان شهر اردکان استاد راهنما‬‬، ملایی سروعلیا، سعید‬‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/15
 • بررسی تاثیر آموزش غایت نگری بر اشتیاق تحصیلی و گرانباری نقش در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران،، عطیه گودرزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/26
 • پیش بینی خودتنظیمی یادگیری براساس هویت تحصیلی و هیجان های تحصیلی در دانش آموزان دختر دورۀ اول متوسطه شهر سبزوار، زکیه جلیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/29
 • پیش بینی اهمال کاری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه بر اساس ویژگی های شخصیتی(پدیدآورندگی- راکد ماندگی) و میزان هوش معنوی آنان، نادر دارابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/10
 • بررسی رابطه ی سبک فرزندپروری مادران با کیفیت زندگی، اضافه وزن و تاب آوری تحصیلی فرزندان آنان،، مهدیه تهرانی مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/18
 • پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس عوامل انگیزشی (سودمندی تکلیف و اهداف تسلط): نقش میانجی افق زمانی در دانش‌آموزان،، علی کردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/30
 • رابطه ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل، سعید مولایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/30
 • بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی و ویژگی های شخصیتی، نقش میانجی افق زمانی در دانشجویان،، حسن جوادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/03/30
 • پیش بینی اهمال کاری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه بر اساس ویژگی های شخصیتی(پدیدآورندگی- راکد ماندگی) و میزان هوش معنوی آنان،، نادر دارابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/11
 • بررسی رابطۀ خودتنظیمی هیجانی و تمایزیافتگی خود با سازگاری تحصیلی دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی،، کیانا خورشیدزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/14
 • پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس تجربۀ یادگیری و ادراک از جوّ کلاس درس با میانجیگری آموزش ترغیبی در دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی شهر ساری، آرش ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/04/20
 • بررسی رابطۀ خودتنظیمی هیجانی و تمایزیافتگی خود با سازگاری تحصیلی دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، کیانا خورشیدزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/10
 • اثر آموزش غایت اندیشی بر میزان اشتیاق به مدرسه و گرانباری نقش در دانش آموزان دختر پایۀ سوم دوره دوم متوسطه شهر تهران، عطیه گودرزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/20
 • بررسی رابطه سبک فرزندپروری مادران با کیفیت زندگی، اضافه وزن و تاب آوری تحصیلی فرزندان آنان، مهدیه طهرانی مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/22
 • بررسی وضعیت موجود صلاحیت حرفه ای مربیان پیش دبستانی براساس شاخص های مصوب آموزش وپرورش شهرستان تیران وکرون،، سیما میرزایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/19
 • پیش بینی هیجان های تحصیلی ریاضی بر اساس اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان بهارستان، مرتضی محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/10
 • پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس تجربۀ یادگیری و ادراک از جوّ کلاس درس با میانجیگری آموزش ترغیبی در دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی شهر ساری، آرش ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/10
 • اثربخشی آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان،، زهرا فاطمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/27
 • آموزش امید بر تنظیم شناختی هیجان و سرزندگی تحصیلی، پروین زارعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • پیش بینی هیجان های تحصیلی ریاضی بر اساس اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان بهارستان،، مرتضی محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • بررسی اثربخشی آموزش و پرورش پیش دبستانی بر مهارت های زندگی دانش آموزان پایه اول شهر دیواندره،، رئوف بهرامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • اثربخشی آموزش امید بر تنظیم شناختی هیجان و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه.، هانیه یاوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/12/15
 • پیش بینی درگیری، خوشبینی، و امیدتحصیلی بر اساس ویژگیهای شخصیت تاریک (ماکیاولیسم، خودشیفته، جامعه ستیز) در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران، مسعود باغبان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • بررسی تعامل محیط آموزشی و دانشجو در هویت بخشی متقابل، ثریا حسین جولقانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/25
 • طراحی و اجرای بستۀ آموزشی افزایش انگیزه مبتنی بر آموزه های دینی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش میزان بی حوصلگی دانش آموزان دختر دورۀ اول متوسطه، الهام دانشفر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/28
 • مدل یادگیری انگیزشی، امیرحسین شجاعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/17
 • علت‌یابی موفقیت شخصیت‌های پویانمایی در الگوسازی برای کودکان (موردکاوی: انیمیشن‌های فروزن و شاهزاده‌ روم، مائده رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/25
 • اثر ادراک جذابیت فیزیکی و وابستگی قومی در تصمیم‌گیری اخلاقی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، کامران اکبری نجف آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/28
 • فرزندآوری، ریحانه نظری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/18
 • تبیین تاب آوری تحصیلی و مسولیت پذیری براساس خردورزی در دانش آموزان دورۀ متوسطۀ اول،، حمیده سروری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/23
 • تاثیر روش تدریس کلاس معکوس بر کاهش درماندگی آموخته شده و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دورۀ دوم ابتدایی، راضیه زمان زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/27
 • اثربخشی یادگیری کوانتومی بر مؤلفه های اشتیاق تحصیلی و جهت گیری هدفی دانش آموزان دختر متوسطه اول، کیمیا شیرزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/27
 • تاثیرآموزش موسیقی بر اختلال یادگیری خواندن و ابرازگری هیجانی کودکان 7 تا 13 سال مرکز اختلال یادگیری مفید، زینب شکیبا فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/07/10
 • تاثیر روش تدریس کلاس معکوس بر کاهش درماندگی آموخته شده و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دورۀ دوم ابتدایی، راضیه زمان زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/11
 • پیش بینی اشتیاق یادگیری براساس راهبردهای انضباطی معلمان و نگرش به یادگیری در دانش آموزان دورۀ دوم ابتدایی شهر قزوین، محدثه فیضی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/02
 • تأثیر یادگیری مشارکتی بر یادگیری خودراهبر و همدلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطۀ شهر تهران، الهام جعفری مطلق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/04
 • پیش بینی گرایش به فرزندآوری براساس طرح واره های ناسازگار اولیه، جهت گیری مذهبی و طبقه اقتصادی- اجتماعی زنان متاهل شهر تهران، ریحانه خرازی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/04
 • اثربخشی یادگیری کوانتومی بر مؤلفه های اشتیاق تحصیلی و جهت گیری هدفی دانش آموزان دختر متوسطه اول،، کیمیا شیرزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/09
 • رابطۀ رشد اخلاقی با رفتارهای خردمندانه با میانجیگری هوش اخلاقی و هوش هیجانی دانشجویان، زینب رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/09
 • بررسی رابطۀ بین اهمال کاری و ویژگیهای شخصیتی (پدیدآورندگی-راکد ماندگی) با هوش معنوی، فاطمه دارابی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/10
 • تبیین تاب آوری تحصیلی و مسولیت پذیری براساس خردورزی در دانش آموزان دورۀ متوسطۀ اول، حمیده سروری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/10
 • تاثیر آموزش مهارت های تن آگاهی بر روی تصور کودک از جسم و روان خود،، فاطمه زهرا نامنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/28
PhD
 • تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره ی دبیرستان، یحیی یار احمدی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/12
 • بررسی علل فردی و بافتی ایجاد کننده باورهای خودکارآمدی در میان معلمان باتجربه و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان با استفاده از تکنیک مدل¬یابی معادلات ساختاری، فاطمه شاطریان محمدی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/08/13
 • بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی مؤثر در پیش بینی پیشرفت ریاضیات، به منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش‌آموزان پایه دوم دبیرستان، رشته‌های غیر ریاضی، محمد قربانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/25
 • استاندارد سازی پرسشنامه آموزش ترغیبی و رابطۀ آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مورد مطالعه دبیرستان های شهر کاشمر، حسین مهدیان، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/26
 • ارزیابی و مقایسه مدل های تعارض و توازن کار و خانواده در معلمان شاغل در مدارس استان کردستان، کیومرث کریمی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/27
 • تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان، محمد سعید احمدی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/04
 • اثر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب دانش‌آموزان دارای دانش قبلی کم و زیاد نسبت به موضوع، ابوالقاسم شکیبا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/13
 • مقایسه‌ی اثربخشی شیوه‌های ارائه و تهیه‌ی نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب، علی سعیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/13
 • مقایسه اثربخشی شیوه های ارائه و تهیه نقشه های ...، علی سعیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/01/01
 • تدوین و اجرای برنامه ی همتاسازی شیوه های تدریس معلمان با سبک یادگیری (واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق یابنده) دانش آموزان، تعیین اثر استفاده از آن بر انگیزه پیشرفت، عملکرد تحصیلی و یادداری دانش آموزان (پسر و دختر)، شناسایی میزان ثبات این اثرات، صدیقه خدابنده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/13
 • تبیین سهم سبک های یادگیری کلب در پیش بینی خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران، لیلا رضایی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/28
 • تدوین و اعتباریابی مدل پیش بینی سرمایه روانشناختی دانشجویان بر اساس خودتنظیمی، بهزیستی روانشناختی و خودپنداره تحصیلی، مهرناز اسحاق نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • طراحی و تدوین بسته‌ آموزشی کارکردهای اجرایی و تعیین اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی در دانش‌آموزان دیرآموز، مرضیه عزیزیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/14
 • مدلیابی عملکرد تحصیلی ریاضی بر اساس کارکردهای اجرایی، هیجان های تحصیلی و خودکارآمدی ریاضی، ریحانه نظری، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/08/15
 • آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه‌ی والد-کودک (مطابق الگوی لندرث) به مادران و تعیین اثربخشی آن بر مشکلات رفتاری و هیجان‌های تحصیلی فرزندان آنان، مریم دبیر، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/12
 • مدل یابی ساختاری یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجانها و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تحول مثبت، خدیجه مرادی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/12/10
 • تدوین و آزمون مدل شایستگی کارکنان بر اساس عوامل فردی،روان شناختس و سازمانی، ایرج بابایی اربوسرا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/29
سمت‌های اجرایی
 • مدیر امور اداری دانشگاه علامه طباطبائی، 1392/10/23، 1393/10/03، ایران، تهران
 • دبیر و عضو هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه، 1392/11/03، 1393/11/24، ایران، تهران
 • عضویت در کمیتۀ انضباطی دانشگاه، 1393/11/02، 1398/02/30، ایران
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1394/03/06، 1396/03/06، ایران، تهران
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1394/03/06، 1396/03/06، ایران، تهران
 • سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشجوئی دانشگاه، 1395/04/08، 1396/10/09، ایران، تهران
 • کمیتۀ عفاف و حجاب دانشگاه ها، 1395/06/31، 1395/06/31، ایران، تهران
 • کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیأت علمی و متقاضیان استخدام گروه روانشناسی تربیتی، 1397/04/26، 1399/04/26، ایران، تهران
 • کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیأت علمی و متقاضیان استخدام گروه روان شناسی تربیتی، 1398/02/16، 1399/02/16، ایران، تهران
 • 7- معاون مالی، اداری و دانشجوئی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1386 تا 1390.، 1386/01/19، 1386/01/20
 • 5- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1385.، 1385/03/23، 1385/11/21
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • مجلۀ ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش، علمی پژوهشی، 1394/11/18، 1399/04/30، 3/18/245786