professor_pic
حسن اسدزاده دهرائی
حسن اسدزاده دهرائی ، دانشیار رشته آموزش - روان شناسی تربیتی است. ایشان در گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: طراحی و تدوین و ارزیابی الگوها و روش های آموزشی، تدریس و مطالعه. , هوش، حافظه، خلاقیت، حل مسأله، مفهوم آموزی و شیوه های سنجش و کارآمدسازی آنها. , پردازش اطلاعات، سبک های شناختی، یادگیری، تفکر، شناخت و فراشناخت. , نظریه ها و راهبردهای انگیزشی- شناختی (خودسنجی، خودآگاهی، خودگردانی، خودکارآمدی) , مدیریت کلاس درس و طراحی و چیدمان فضای آموزشی، یادگیری سازمانی. , استانداردسازی انواع آزمون ها و پرسشنامه های روانشناختی با تاکید بر یادگیری و آموزش. , زبان آموزی و آموزش زبان و آموزش علوم.
Presented in Current Term
 • روش های آموزش، دکتری
 • متون ‌تخصصی ‌در‌ آموزش ‌و‌ پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ها‌و‌روشهای‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ها‌و‌روشهای‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی تربیتی، کارشناسی
Teaching Courses
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • متون‌زبان‌تخصصی‌2، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان‌ شناسی‌ عمومی‌ 1، کارشناسی
 • سمینار1 تحقیق و تتبع نظری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • روان‌شناسی‌تربیتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی‌تربیتی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون تخصصی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار2 تحقیق و تتبع نظری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون ‌تخصصی ‌در‌ آموزش ‌و‌ پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • متون ‌تخصصی ‌در‌ آموزش ‌و‌ پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ یادگیری‌ و ‌تفکر، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان‌شناسی‌تربیتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی‌تربیتی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • متون ‌تخصصی ‌در‌ آموزش ‌و‌ پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • روانشناسی‌تربیتی‌، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های آموزش، دکتری
 • روان‌شناسی‌تربیتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • نظریه‌ها‌و‌روشهای‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار ( تحقیق وتتبع نظری)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی تربیتی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون ‌تخصصی ‌در‌ آموزش ‌و‌ پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان شناسی تربیتی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روشها و نظریه های آموزشی، دکتری
 • روان ‌شناسی ‌یادگیری - مفاهیم‌ و‌ نظریه ‌ها، کارشناسی
 • روشها و نظریه های آموزشی، دکتری
 • روانشناسی یادگیری، کارشناسی
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • روان‌شناسی‌تربیتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های آموزش، دکتری
 • نظریه‌ها‌و‌روشهای‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون ‌تخصصی ‌در‌ آموزش ‌و‌ پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی یادگیری، کارشناسی
 • مبانی فلسفی نظریه های یادگیری، دکتری
 • روان ‌شناسی ‌یادگیری - مفاهیم‌ و‌ نظریه ‌ها، کارشناسی
 • روانشناسی تربیتی، کارشناسی
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • روش های آموزش، دکتری
 • روان ‌شناسی ‌یادگیری - مفاهیم‌ و‌ نظریه ‌ها، کارشناسی
 • روانشناسی یادگیری، کارشناسی
 • متون ‌تخصصی ‌در‌ آموزش ‌و‌ پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان تخصصی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های آموزش، دکتری
 • زبان تخصصی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌ها‌و‌روشهای‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی فلسفی نظریه های یادگیری، دکتری
 • الگوها و روش های تدریس، کارشناسی
 • روانشناسی یادگیری، کارشناسی
 • متون ‌تخصصی ‌در‌ آموزش ‌و‌ پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون‌ زبان‌ خارجه ‌در برنامه ‌ریزی‌ آموزشی‌ و‌ درسی، کارشناسی
 • نظریه‌ها‌و‌روشهای‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های تدریس پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان تخصصی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های آموزش، دکتری
 • متون‌ زبان‌ خارجه ‌در‌ مدیریت ‌آموزشی، کارشناسی
 • متون ‌تخصصی ‌در‌ آموزش ‌و‌ پرورش پیش دبستانی و دبستانی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • رو‌ا‌نشنا‌سی‌تربیتی، کارشناسی
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روانشناسی تربیتی-مشاوره، کارشناسی
 • روانشناسی یادگیری، کارشناسی
 • نظریه‌های‌انگیزش‌در‌آموزش‌و‌پرورش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش های آموزش، دکتری
 • روش های آموزش، دکتری