professor_pic
حسن اسدزاده دهرائی
حسن اسدزاده دهرائی ، دانشیار رشته آموزش - روان شناسی تربیتی است. ایشان در گروه آموزشی روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: طراحی و تدوین و ارزیابی الگوها و روش های آموزشی، تدریس و مطالعه. , هوش، حافظه، خلاقیت، حل مسأله، مفهوم آموزی و شیوه های سنجش و کارآمدسازی آنها. , پردازش اطلاعات، سبک های شناختی، یادگیری، تفکر، شناخت و فراشناخت. , نظریه ها و راهبردهای انگیزشی- شناختی (خودسنجی، خودآگاهی، خودگردانی، خودکارآمدی) , مدیریت کلاس درس و طراحی و چیدمان فضای آموزشی، یادگیری سازمانی. , استانداردسازی انواع آزمون ها و پرسشنامه های روانشناختی با تاکید بر یادگیری و آموزش. , زبان آموزی و آموزش زبان و آموزش علوم.