professor_pic
احمد علی حیدری
احمد علی حیدری ، دانشیار رشته فلسفه - شرق شناسی است. ایشان در گروه فلسفه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد