professor_pic
آتوسا گودرزی
آتوسا گودرزی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه بیمه دانشکده موسسه آموزش عالی بیمه اکو عضویت دارد