professor_pic
آتوسا گودرزی
آتوسا گودرزی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی بیمه دانشکده موسسه آموزش عالی بیمه اکو عضویت دارد
Presented in Current Term
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
Teaching Courses
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی
 • اقتصاد خرد، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • اقتصاد خرد، کارشناسی
 • اقتصاد خرد، کارشناسی
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، کارشناسی
 • اقتصاد خرد، کارشناسی
 • اقتصاد خرد، کارشناسی
 • کلیات علم اقتصاد، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد کلان، کارشناسی
 • اقتصاد، کارشناسی ارشد M.Sc
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • پول و بانکداری، کارشناسی
 • اقتصاد خرد، کارشناسی
 • اقتصاد خرد، کارشناسی