professor_pic
شهلا رقیب دوست
شهلا رقیب دوست ، دانشیار رشته زبان شناسی است. ایشان در گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
Teaching Courses
 • مقدمات‌زبان‌شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان ‌گفتاری ‌معیار‌ فارسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقدمات‌زبان‌شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقدمات‌زبان‌شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش ‌تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینارمسایل‌میان‌رشته‌ای- عصب‌شناسی، دکتری
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقدمات‌زبان‌شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقدمات‌زبان‌شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینارمسایل‌میان‌رشته‌ای- عصب‌شناسی، دکتری
 • مقدمات‌زبان‌شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار مسایل میان رشته ای زبان، دکتری
 • سمینار مسایل میان رشته ای زبان، دکتری
 • سمینارمسایل‌میان‌رشته‌ای- عصب‌شناسی، دکتری
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مقدمات‌زبان‌شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • عصب شناسی زبان، دکتری
 • مقدمات‌زبان‌شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • عصب شناسی زبان، دکتری
 • مقدمات‌زبان‌شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • عصب شناسی زبان، دکتری
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌ روش ‌تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی‌ روش ‌تحقیق، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • عصب شناسی زبان، دکتری
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • عصب شناسی زبان، دکتری
 • عصب شناسی زبان، دکتری
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • عصب شناسی زبان، دکتری
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق در آموزش زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان شناسی شناختی، دکتری
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • زبان شناسی شناختی، دکتری
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آمار و روش ‌تحقیق ‌علمی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق کمی و کیفی پیشرفته، دکتری
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله ، دکتری
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله ، دکتری
 • روش تحقیق کمی و کیفی پیشرفته، دکتری
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • عصب شناسی زبان، دکتری
 • عصب شناسی زبان، دکتری
 • روش تحقیق کمی و کیفی پیشرفته، دکتری
 • عصب شناسی زبان، دکتری
 • روش تحقیق در زبان شناسی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق کمی و کیفی پیشرفته، دکتری
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله، دکتری
 • روان ‌شناسی‌ زبان، کارشناسی ارشد M.Sc
 • روش تحقیق با تاکید بر رساله، دکتری