professor_pic
مقصود امیری
مقصود امیری ، استاد تمام رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • امیری مقصود، صابری نرگس، حاله حسن. (1391). ارائه مدلی جهت حل مسئله انتخاب تامین کنندگان با استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری و تحلیل عاملی ( مورد مطالعه : سایپا ). مدیریت توسعه وتحول، 1، 9
 • امیری مقصود. (1391). تعیین جایگاه مدیریت فناوری در بانک سپه بااستفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و ویکور. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 4
 • گلعذاری فرحانه، امیری مقصود. (1390). کاربرد تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه فازی در تعیین مسیر بحرانی بااستفاده از معیار های زمان. 1، 28
 • الوانی دکتر، امیری مقصود، احمدی کیومرث. (1391). از اخلاق اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، 1، 1
 • الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، ابراهیم پور ازبری مصطفی. (1391). مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بااستفاده از مدل تحلیلی پوششی داده های شبکه ای ( مورد : زنجیره تامین شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار ). مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 26
 • امیری مقصود، مظلومی نادر، حجازی محسن. (1390). کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکت های بیمه. پژوهشنامه بیمه، 1، 2
 • هوشمندی ماهر مجید، امیری مقصود. (1391). مدلی برای تخصیص سفارش در حالت چند تامین کننده، چند محصوله ، و چند دوره ای در شرایط وجود تخفیف. کاوش های مدیریت بازرگانی، 1، 7
 • Amiri Maghsoud, golezari farhane. (2010). application of fuzzy multi-attribute decision making in .... 1, 1
 • yaghoobi ali, Amiri Maghsoud. (2012). proposing a model to predict efficiency and related risk by using stochastic data.... 1, 1
 • golezari farhane, jafari azizollah, Amiri Maghsoud. (2012). application of a hybrid simulated annealing.... 1, 1
 • Amiri Maghsoud, mohtashami ali. (2011). buffer allocation in unreliable production lines based on design of experiments,.... 1, 1
 • جباری رامین، صالحی صدقیانی جمشید، امیری مقصود. (1391). ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوق های سرمایه گذاری سهام. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 1، 32
 • امیری مقصود، علی پور مهردا، حیدری فرسنگی مجید. (1390). الگوریتم های ژنتیک و ممتیک برای مدل صف فازی حداکثر پوشش مکان یابی. 1، 2
 • نیرومند پوراندخت، بامدادصوفی جهانیار، اعرابی سید محمد، امیری مقصود. (1391). چارچوب مفهومی شایستگی مدیران عامل شرکت های فناوری بنیان. مشاوره شغلی و سازمانی، 1، 12
 • رضوی حاجی آقا سید حسین، امیری مقصود، سیف برقی آقای، الفت لعیا. (1392). کاربرد روش شناسی سطح پاسخ در بهینه سازی یک سیستم موجودی سه سطحی. مدیریت تولید و عملیات، 4، 2
 • امیری مقصود، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، مبین محمد صادق. (1391). تخصیص ایستگاه های امداد جاده ای بااستفاده از مدل صف هایپر کیوب در طول بزرگراه تهران قم. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 7
 • Amiri Maghsoud, seif barghi sir, Olfat Laya, razavi haji agha seyed hosein. (2012). Determination of a Desirable Inventory Policy in a Three Echelon Multilayer Supply Chain with Normal Demand. 23, 1
 • باغبان عادله، امیری مقصود، الفت لعیا، شرفی آورزمان زهرا. (1391). ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران و ارتقا پیمانکاران ناکارا با رویکرد تحلیل پوششی داده های خاکستری. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 9، 2
 • هوشمندی ماهر مجید، امیری مقصود، الفت لعیا. (1391). مدل یکپارچه انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین: رویکرد قابلیت های فناوری اعلاعات. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 8
 • Amiri Maghsoud, zandieh sir, Soltani R., Vahdani B.. (2009). A hybrid multi-criteria decision-making model . . .. 1, 36
 • امیری مقصود. (1386). ترکیب فرایند سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی.... مدیریت و توسعه، 1، 32
 • امیری مقصود، صالحی صدقیانی جمشید. (1387). ارائه مدلی جهت مکان یابی گسسته مراکز توزیع... مدیریت و توسعه، 1، 2
 • امیری مقصود، یزدانی حمیدرضا، نصرتیان نسیم اکرام. (1387). سنجش کیفیت خدمات داخلی و سطح بازاریابی درونی.... 1، 81
 • امیری مقصود، قشلاقی کمیل، کیومرثی هادی، شیدی رضا، حاجی عابد ناپینی مجید رضا. (1386). کاربرد طراحی آزمایشها، روش شناسی رویه پاسخ و.... 1، 7
 • امیری مقصود، صالحی صدقیانی جمشید، تقوی فرد محمد تقی. (1387). رتبه بندی واحدهای کارا با ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها. 1، 81
 • امیری مقصود، ادیبی محمد امین، پورموسی شادمان. (1388). تعیین و بهینه سازی عامل های موثر بر کیفیت چاپ.... جنگل و فراورده های چوب، 1، 1
 • امیری مقصود، محتشمی علی، رحیمی مزرعه شاهی محسن. (1388). بهبود تراز خط تولید بااستفاده از روش topsis.... پژوهش های مدیریت در ایران، 1، 40
 • zandieh sir, Amiri Maghsoud, Vahdani B., Soltani R.. (2009). a robust parameter design for.... 1, 230
 • yazdani Mehdi, Amiri Maghsoud, zandieh sir. (2010). flexible job-shop scheduling.... 1, 37
 • امیری مقصود، حاتمی سارا، موسوی سید مصطفی. (1385). ارائه یک مدل تلفیقی از الگوریتم های شبیه سازی .... مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 14
 • امیری مقصود، علیمی امیر، ابطحی آقای. (1389). ارائه مدلی در تحلیل پوششی داده ها برای به دست آوردن.... مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 1
 • امیری مقصود. (1388). بهینه سازی سبد سهام بااستفاده از برنامه ریزی سازشی.... مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 1
 • Adibi M.A., Zandieh M., Amiri Maghsoud. (2010). multi-objective scheduling.... 1, 37
 • Amiri Maghsoud, zandieh sir, Vahdani B., Soltani R., Roshanaei V.. (2010). an integrated eigenvector-DEA-topsis.... 1, 37
 • امیری مقصود، شفیعی نیک ابادی محسن. (1389). تعیین شاخص های ارزیابی سبک و کارهای الکترونیک... مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 1
 • امیری مقصود، صالحی صدقیانی جمشید، عزیز محمدی روزبه، هادی پور حسن. (1388). مدل تلفیقی از شاخص های کمی و کیفی جهت ارزیابی.... مدیریت توسعه وتحول، 1، 41
 • امیری مقصود، صالحی صدقیانی جمشید، عزیز محمدی روزبه، هادی پور حسن. (1389). تعیین میزان بهینه عوامل موثر در گشتاور چرخش... بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 1، 1
 • امیری مقصود، صالحی صدقیانی جمشید، میرهدادتیان سید مصطفی، مومنی احسان. (1387). توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی.... مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 58
 • امیری مقصود، صالحی صدقیانی جمشید، اختیاری مصطفی. (1388). بهینه سازی سبدهای ارزی بااستفاده از روش معیار جهانی. پژوهشنامه بازرگانی، 1، 53
 • azimi parham, Amiri Maghsoud, Gardeshi Masoumeh. (2011). optimization the automated.... 1, 10
 • امیری مقصود، مهدی نیا حامد، عزیز محمدی مهدی. (1389). کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل.... مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 18
 • امیری مقصود، شریعت پناهی مجید، بناکار محمد هادی. (1389). انتخاب سبد سهام بهینه بااستفاده از تصمیم گیری چند معیاره. بورس اوراق بهادار، 1، 11
 • امیری مقصود، جهانی سمانه. (1389). به کارگیری یک روش AHP و IDEA برای ارزیابی.... مدیریت صنعتی، 1، 5
 • امیری مقصود، هادیلو رضا. (1389). مدیریت ریسک منابع و مصارف در شبکه گاز طبیعی. مدیریت توسعه وتحول، 1، 47
 • Amiri Maghsoud, ekktiari mostafa, yazdani Mehdi. (2011). nadir compromise programming.... 1, 38
 • امیری مقصود، شیخی حسین، علی نژاد علی رضا. (1389). انتخاب پرتفولیوی مهندسی مجدد فرایندها. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 1، 62
 • Amiri Maghsoud, Ayazi Seyed Ali, Olfat Laya, Siahkali Moradi Javad. (2011). Group Decision Making Process for Supplier Selection with VIKOR under Fuzzy Circumstance Case Study: An Iranian Car Parts Supplier. 1, 10
 • Amiri Maghsoud, Mohtashami A.. (2014). production rate maximization throuth.... International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 25, 2
 • Amiri Maghsoud, Ekram Nosratian Nasim, Jamshidi Asma, ekktiari mostafa. (2012). applying the noising method to find the best.... 1, 61
 • Amiri Maghsoud, Biglari Kami Mehdi. (2013). credit rating companies with multi-criteria decision making.... 1, 5
 • امیری مقصود، محتشمی علی. (1392). تعیین تعداد ماشین و حجم بافرها در خطوط تولید نامطمئن.... 1، 2
 • امیری مقصود. (1390). کاربرد روش شناسی رویه پاسخ و روش رگرسیون فازی.... 1، 1
 • Mousavi S. M., zandieh sir, Amiri Maghsoud. (2011). an efficient bi-objective heuristic. 1, 1
 • امیری مقصود. (1383). تحلیل و توسعه مدل های نمایی صف.... 1، 60
 • امیری مقصود. (1383). روشی برای بهینه سازی مسائل چند پاسخه.... مدیریت صنعتی، 1، 7
 • امیری مقصود. (1385). روشی برای تحلیل گذرای پایایی.... مدیریت صنعتی، 1، 8
 • امیری مقصود، قشلاقی کمیل، صالحی صدقیانی جمشید. (1387). کاربرد روش شناسی سطحی پاسخ (RSM ) در تعییت بهینه میزان ترکیبات اصلی تشکیل دهنده سیمان. مجله علمی و پژوهشی شریف، 1، 43
 • امیری مقصود، صالحی صدقیانی جمشید، یعقوبی علی، مشاط زادگان حمیدرضا. (1388). مدل سازی مکان یابی نمایندگی های فروش.. 1، 1
 • امیری مقصود، جعفریان مصطفی، حاتمی سارا. (1387). ارائه روشی برای به دست آوردن اوزان در مسائل تصمیم گیری چند شاخصه در محیط فازی . . .. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 1، 1
 • امیری مقصود. (1389). تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکورفازی. مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 1
 • Seifbarghy M., Amiri Maghsoud, Heydari M.. (2012). Linear and nonlinear estimation of the cost function of a two-echelon inventory system. 1, 1
 • Amiri Maghsoud, Sadeghi M.R., Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali. (2014). A Multi Objective Optimization Model for Redundancy Allocation Problems in Series-Parallel systerms with Repairable Components. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 1, 1
 • Kazemia Abolfazl, Kangib Fatemeh, Amiri Maghsoud. (2013). Meta-heuristic Algorithms for an Integrated Production-Distribution Planning Problem in a Multi-Objective Supply Chain. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 1, 1
 • Mohammad Fakoor Amir, Olfat Laya, Feizi Kamran, Amiri Maghsoud. (2013). A Method for Measuring Supply Chain Resilience in the Automobile Industry. 1, 1
 • zoraghi Nima, Amiri Maghsoud, Talebi Golnaz, Zowghi Mehdi. (2013). A fuzzy MCDM model with objective and subjective wights for evaluating service quality in hotel industries. Journal Of Industrial Engineering International, 1, 1
 • Ebrahimpour Azbari M., Olfat Laya, Amiri Maghsoud, Bamdad Soufi Jahanyar. (2014). A Network Data Envelopment Analysis Model for Supply Chain Performance Evaluation: Real Case of Iranian Pharmaceutical Industry. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 25, 2
 • امیری مقصود، علیمی امیر. (1393). ارائه وحل یک مدل چندهدفه ی فازی کامل برای مسئله انتخاب تامین کننده. 1، 1
 • امیری مقصود، بیگلری کامی مهدی. (1393). پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1، 1
 • امیری مقصود، بکی حسکوئی مرتضی، بیگلری کامی مهدی. (1392). رتبه بندی شرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی. دانش سرمایه گذاری، 1، 1
 • الیاسی مهدی، امیری مقصود، محمدی مهدی. (1382). تاثیر قابلیت سازی بنگاه ها توسط سازمانهای میانجی بر . . .. مدیریت و توسعه، 1، 1
 • امیری مقصود، حسن زاده امیر، زارع شاهی علی. (1392). تجزیه و تحلیل پویایی زنجیره تأمین در بازی توزیع نوشیدنی. 1، 1
 • حکمت سیاوش، امیری مقصود. (1392). انتخاب استراتژیک تامین کنندگان به کمک تحلیل عاملی. مدیریت توسعه وتحول، 1، 1
 • فکورثقیه امیرمحمد، الفت لعیا، فیضی کامران، امیری مقصود. (1393). مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری درشرکتهای خودروسازی ایران. مدیریت تولید و عملیات، 5، 1
 • سیف برقی آقای، امیری مقصود، حیدری مصطفی. (1387). تخمین تابع هزینه سیستم موجودی دوسطحی در حالت فروش از دست رفته با استفاده از رگرسیون. مهندسی صنایع، 1، 1
 • Amiri Maghsoud, Shahlai Bagheri Javad, Salehi Sedghiani Jamshid. (2010). a multi-criteria approach for research and developement.... Management and progress, 2, 47
 • گودرزی مهدی، بامدادصوفی جهانیار، اعرابی سید محمد، امیری مقصود. (1390). الگوی فرایند تجاری‌سازی فناوری. سیاست‌ علم و فناوری، 1، 1
 • امیری مقصود، عزیز محمدی مهدی، حسین نژادی مصطفی. (1393). کاربرد مدل ریاضی چند سطحی چند هدفه در تعیین میزان بهینه عوامل کیفی موثر در کیفیت . . .. پژوهش های مدیریت در ایران، 1، 1
 • امیری مقصود. (1388). مدل چندمحصولی مدیریت موجودی توسط فروشنده.... 1، 1
 • Pasandideh Ashraf Sadat, Salami Seyyed Reza, Bamdad Soufi Jahanyar, Amiri Maghsoud. (2013). Designing a Model for Dynamic Capabilities Evaluation in Equipment Manufacturing Enterprises of Iran Power Industry. 1, 1
 • هوشمندی ماهر مجید، امیری مقصود، الفت لعیا. (1393). مدل ریاضی انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی. مدیریت صنعتی، 6، 1
 • Jafarian A., ShaFIei Nikabadi M., Amiri Maghsoud. (2014). Framework for prioritizing and allocating six sigma projects using fuzzy TOPSIS and fuzzy expert system. scientia iranica, 11, 1
 • کزازی ابوالفضل، طباطبائیان سید حبیب اله، امیری مقصود، شیرازی شایسته مهدی. (1393). بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه خوشه بالگرد کشور. مدیریت نوآوری، 1، 2
 • موسی خانی مرتضی، معمارزاده غلامرضا، امیری مقصود، حسن زاده رقیه. (1392). طراحی مدل ویژگیهای اثربخش مدیران در نظام . . .. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1، 1
 • شول عباس، امیری مقصود، الفت لعیا، خلیلی دامغانی کاوه. (1393). طراحی شبکه زنجیره تأمین چنددوره‌ای و چندمحصولی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه و تحلیل پوششی داده‌ها. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 14
 • امیری مقصود، نایبی محمد امین، زرآبادی پور اویس. (1393). توسعه مدلهای کنترل موجودی ‌(r,Q) , . . .. مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 22
 • امیری مقصود، باقری بهزاد، صالحی صدقیانی جمشید، حسینیان محبوبه. (1390). ارائه یک متالوژی چند معیاره مبتنی . . .. دانشور رفتار، 1، 1
 • Mosavi S.M., vahdani B., tavakkoli moghadam R., ebrahimnejad S., Amiri Maghsoud. (2012). A multi-stage decision-making process for multiple attributes analysis under an interval-valued fuzzy environment. 64, 9-12
 • امیری مقصود، قاسمی فرهاد. (1381). توسعه مدلهای نمایی صف با پارامترهای فازی. 1، 1
 • Azizmohammadi R., Amiri Maghsoud, Tavakkoli-Moghaddam R., Mohammadi M.. (2013). Solving a Redundancy Allocation Problem by a Hybrid Multi- objective Imperialist Competitive Algorithm. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 1, 1
 • امیری مقصود، صوفی پرهام. (1392). ارایه یک مدل جدید چندهدفه فازی .... مدیریت توسعه وتحول، 15، 15
 • امیری مقصود، محبوب قدسی مهسا. (1393). مدل برنامه ریزی خطی فازی برای مسئله انتخاب سبد سهام بهینه. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1، 1
 • امیری مقصود، خیراندیش دکتر. (1385). ارائه مدلی برای بهبود . . . اردبیل. مدیریت و توسعه، 1، 71
 • امیری مقصود، رحیمی مزرعه شاهی محسن، تابلی حمید. (1391). روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره. مدیریت صنعتی، 24، 24
 • کزازی ابوالفضل، امیری مقصود، رهبر خانم. (1390). ارزیابی و اولویت بندی استراتژیها با استفاده از . . .. مدیریت صنعتی، 8، 20
 • Amiri Maghsoud, Ghassemi Tari Farhad. (2007). a methodology for analyze the transist reliability . . .. 14, 1
 • صالحی صدقیانی جمشید، امیری مقصود، فلاح جمشیدی سعید، عزیز محمدی روزبه. (1387). ارائه الگوریتمی برای فشرده سازی .... 3، 2
 • Amiri Maghsoud, Salehi Sedghiani Jamshid. (2008). a methodology for optimizing statistical multi .... 15, 3
 • صراف فاطمه، ثقفی علی، حساس یگانه یحیی، امیری مقصود. (1392). مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی . . .. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1، 1
 • امیری مقصود، دلگشای محمد. (1393). بهبود مشخصه های کیفی موثر . . .. 1، 1
 • Vahdani Behnam, Hadipour Hasan, Salehi Sedghiani Jamshid, Amiri Maghsoud. (2010). extension of VIKOR method based. 1, 1
 • امیری مقصود، الفت لعیا، حسن زاده امیر. (1392). تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیره موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ. مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 29
 • صالحی صدقیانی جمشید، امیری مقصود، رضوی سیدحسین، هاشمی شیده سادات، حبیب زاده اصحاب. (1388). ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی خطی برای محاسبه اوزان.... مدیریت صنعتی، 1، 2
 • الفت لعیا، اعرابی سید محمد، امیری مقصود، قاضی نوری نائینی سید سروش. (1390). بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب وکار در صنایع الکترونیک ایران. سیاست‌ علم و فناوری، 1، 3
 • حنفی زاده پیام، صلاحی پروین اسماعیل، امیری مقصود. (1389). انتخاب سیستم های اطلاعاتی در محیط های غیر قطعی با استفاده از روش هیبریدی (تلفیق روش های برنامه ریزی سناریو، طراحی بدیهی و دلفی فازی). مدرس علوم انسانی، 14، 4(پیاپی 69)
 • سیم خواه مسعود، فیضی کامران، الفت لعیا، امیری مقصود. (1393). بررسی شرایط حاکم بر مدیریت. مدیریت صنعتی، 6، 4
 • الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، براتی مسعود. (1394). مدل تعاملی روابط زنجیره ی تامین در شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودرو. کاوش های مدیریت بازرگانی، 5، 10
 • گودرزی مهدی، بامدادصوفی جهانیار، اعرابی سید محمد، امیری مقصود. (1392). الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه های دولتی ایران. مدیریت توسعه فناوری، 1، 1
 • Salehi Sedghiani Jamshid, mehdipour fallah, Amiri Maghsoud. (2012). Time, Cost, and Environmental Impact Analysis on Construction Operation Optimization Using Genetic Algorithms. 28, 3
 • صالحی صدقیانی جمشید، امیری مقصود، عباسی رضا. (1392). ارائه مدلی مفهومی برای بهینه سازی فرایند تولید پیوسته با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری. پژوهش های مدیریت عمومی، 6، 21
 • امیری مقصود. (1393). طراحی رویکردی هیبریدی به منظور پیش بینی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده براساس تحلیل پوششی داده های تصادفی فازی و تکنیک PCA. چشم انداز مدیریت صنعتی، 15، 15
 • امیری مقصود. (1393). ارائه یک مدل ریاضی به منظور حل مسئله چندهدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه سازی قابلیت اطمینان برای سیستمهای K از N. چشم انداز مدیریت صنعتی، شماره 6، شماره 6
 • امیری مقصود. (1394). زمانبندی دو معیاره برای حداقل سازی زمان دیرکرد کل و واریانس زمان انتظار بر روی یک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک. مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 36، سال سیزدهم
 • خیاطان محمدصلدق، طباطبائیان سید حبیب اله، امیری مقصود، الیاسی مهدی. (1394). تحلیل محتوی ویژگی های .... پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 5، 2
 • افجه ای سیدعلی اکبر، بانشی عبادله، خسروپناه عبدالحسین، امیری مقصود. (1393). طراحی الگوی رهبری اثربخش سازمانی با استفاده از سیره پیامبر اسلام (ص). مطالعات راهبردی بسیج، 17، 64
 • امیری زهرا، امیری مقصود. (1393). ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای متقاضی وام . . .. مدیریت توسعه وتحول، 11، 20
 • توکلی گلپایگانی مریم، تبریز عالم، امیری مقصود، موتمنی علیرضا. (1394). طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی . . .. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 17
 • فلاح شمس میرفیض، امیری مقصود، بحرالعلوم محمد مهدی. (1394). ارائه مدلی جهت پیاده سازی سرمایه گذاری هسته -پیرو در بورس تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی الگوریتم های دقیق و فراابتکاری. دانش سرمایه گذاری، 4، 15
 • الفت لعیا، امیری مقصود، کریمی سعیده. (1394). بررسی علم ردهبندی تولید و عدم اطمینان محیطی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده. مطالعات مدیریت راهبردی، 1، 23
 • Amiri Maghsoud, Khajeh Mostafa. (2015). Developing a bi-objective optimization model for solving the availability allocation problem in repairable series–parallel systems by NSGA II. Journal Of Industrial Engineering International, 1, 1
 • بانشی عبادله، خسرو پناه عبدالحسین، امیری مقصود. (1393). مبانی فکری نظریه رهبری سازمانی با رویکرد اسلامی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2، 2
 • کزازی ابوالفضل، منطقی مlll، امیری مقصود، اکبری ببب. (1393). بررسی موفقیت فن بازارهای دفاعی. علوم و فناوری پیشرفته دفاعی، 1، 2
 • خیاطان محمدصلدق، طباطبائیان سید حبیب الله، امیری مقصود، الیاسی مهدی. (1393). تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد . . .. نوآوری و ارزش آفرینی، 1، 1
 • آقاگل زاده غلامحسین، میکائیلی فتاح، امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی. (1393). مدلی برای مدیریت کیفیت خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی ایران. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2، 1
 • امیری مقصود، هادی نژاد فرهاد. (1394). ارزیابی و تحلیل شاخصهای بهره وری در صنایع تولیدی با استفاده از تکنیک پرامیت. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)، سال نهم، شماره 35
 • عباسی رضا، صالحی صدقیانی جمشید، امیری مقصود. (1394). مدلی برای تبیین و تنظیم پارامترهای فرایند تولید پلی اتیلن ترفتالات ) PET ( با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فرا ابتکاری. مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 8
 • امیری مقصود، پهلوانی قمی معصومه. (1395). ارائه مدلی دو سطحی برای قیمت گذاری و برنامه ریزی سفارش در زنجیره تأمین سه سطحی. پژوهشهای نوین در تصمیم گیری، 1، 1
 • قرآنی سید فرامز، امیری مقصود، الفت لعیا، کزازی ابوالفضل. (1394). طراحی‌مدلی‌برای‌چابکی‌زنجیره‌تأمین و‌بررسی‌ اثرات‌ ابعاد‌ آن‌ بر‌ عملکرد‌ زنجیره‌ تأمین. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 20
 • امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی، آقایی مجتبی. (1395). توسعه مدل چندهدفه مکانیابی مراکز امدادی در حالت احتمالی بودن دسترسپذیری. پژوهشهای نوین در تصمیم گیری، 1، 2
 • یحیی زاده اندواری یلدا، الفت لعیا، امیری مقصود. (1395). رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمینکننده و تخصیص سفارش. مطالعات مدیریت صنعتی، 40، 14
 • امیری مقصود، کرمی شایان، ناصرپور علیرضا. (1395). ردیابی شاخص بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن محدودیت زیان گریزی با استفاده از رویکرد جدید بیگ بنگ بیگ کرانچ. دانش سرمایه گذاری، 5، 19
 • امیری مقصود، باقری مرضیه، دهناد هیدی. (1394). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اجرای لجستیک معکوس در صنعت خودروسازی ایران با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی. مدیریت صنعتی، 10، 32
 • امیری مقصود، آهنگران جعفر، منصوری محمد آبادی سلیمان، رحیمی میترا. (1394). ارزیابی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری. دانش انتظامی، 17، 2
 • Amiri Maghsoud, Safi Samghabadic Azamdokht, yaghoobi ali. (2015). A New Dynamic Random Fuzzy DEA Model to Predict Performance of Decision Making Units Ali Yaghoubia,*, Maghsoud Amirib, Azamdokht Safi Samghabadic. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 1, 1
 • امیری مقصود، حدادیان حمیدرضا، زندیه مصطفی. (1395). ارائه مدل معامله هوشمند در بازارهای مالی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، منطق فازی و شبکه عصبی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1، 23
 • باغبان عادله، امیری مقصود، الفت لعیا، شرفی آورزمان زهرا. (1391). 21 ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران و ارتقاء پیمانکاران ناکارا با رویکرد تحلیل پوششی دادههای خاکستری - مورد مطالعه پیمان کاران گروه مپنا. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 9، 2
 • عزیز محمدی روزبه، امیری مقصود، توکلی غلامرضا، مشاط زادگان حمیدرضا. (1392). ارائه مدلی برای حل مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه. مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 1
 • امیری مقصود، برزگر مجید، نیک نام فر امیرحسین. (1395). برنامه ریزی تولید توزیع ادغام شده با رویکرد بهینه سازی - استوار در زنجیره تأمین سه سطحی. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 1
 • سرآبادانی ابوالقاسم، طباطبائیان سید حبیب اله، میرمعزی سیدحسین، امیری مقصود. (1395). ارتقای کیفیت سیاستگذاری در علم و فناوری با رویکرد اسلامی ایرانی: یک مطالعه کیفی. پژوهشهای نوین در تصمیم گیری، 1، 1
 • امیری مقصود، رمضان زاده سعید، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، صالحی صدقیانی جمشید. (1395). ارزیابی عملکرد گروههای علمی دانشگاه علوم انتظامی امین توسط رویکرد وزنهای مشترک در تحلیل پوششی داده ها و تجزیه به مولفه های اصلی فازی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 4، 2
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، مقیمی شهری بهزاد. (1395). ارایه مدل ترکیبی فرایند تحلیل شبکه و برنامهریزی آرمانی سفارشدهی به تامینکنندگان در زنجیره تامین با حداقل انحرافات (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو). تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 3، 3
 • Rafipour Mohsen, Bamdad Soufi Jahanyar, Amiri Maghsoud, Salehi Sedghiani Jamshid. (2016). Identifying the factors and components affecting trust-based cooperation . . .. The International Journal of Humanities, 1, 1
 • امیری مقصود، طالبی حسین، نمایان مرغوب میلاد. (1395). رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و . . .. کارآگاه، 36، 9
 • امیری مقصود، رئیس زاده سید علی، صدیقی زهرا. (1395). ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با ..... نظریه های اقتصاد مالی، 1، 1
 • انتظاری علی، امیری مقصود، مرتجی نجمه سادات. (1395). ارائه الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در فضای مجازی. مطالعات رسانه های نوین، 1، 1
 • امیری مقصود، منصوری سلیمان. (1395). تحلیلی بر عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل .... مدیریت زنجیره تامین، 1، 1
 • سیدی سیدحسین، امیری مقصود، یوسفی هنومرور احمد. (1395). طراحی چارچوبی برای تعیین ترکیب بهینة استراتژی در تحلیل .... مدیریت صنعتی، 8، 3
 • تفرشی علیرضا، الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود. (1396). سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی. پژوهشنامه بازرگانی، 2، 82
 • تفرشی علیرضا، الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود. (1395). الگوی روابط زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی. علوم مدیریت ایران، 11، 44
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، صالحی صدقیانی جمشید، رمضان زاده سعید. (1394). ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علوم انتظامی امین با رویکرد وزنهای مشترک در تحلیل پوششی داده ها و تجزیه به مولفه های اصلی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 3، 2
 • الفت لعیا، امیری مقصود، جعفریان احمد. (1396). تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم . . .. مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 1
 • امیری مقصود، عظیمی پرهام، زندیه مصطفی، هادی نژاد فرهاد. (1396). بهینه سازی قابلیت اطمینان تجهیزات و تسلیحات نظامی با رویکرد ترکیبی شبیه سازی و الگوریتم های فراابتکاری. مدیریت نظامی، 1، 1
 • بحر العلوم محمدمهدی، امیری مقصود، فلاح شمس میرفیض. (1396). ارائۀ یک الگوی استوار با درجۀ محافظه کاری . . .. مدیریت دارایی و تامین مالی، 1، 1
 • توکلی گلپایگانی مریم، تبریز عالم، امیری مقصود. (1395). تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه. مطالعات مدیریت راهبردی، 1، 1
 • جعفری معصومه، حیدری کرد زنگنه غلامرضا، امیری مقصود، مقدمی وحید. (1396). رفتار سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی بورس و اوراق بهادار. مجله اقتصادی، 1، 2
 • امیری مقصود، انتظاری علی، مرتجی نجمه سادات. (1396). الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصین ایرانی در شبکه های اجتماعی تخصصی: شناسایی شاخص ها. تعامل انسان و اطلاعات، 1، 1
 • رمضان زاده سعید، امیری مقصود. (1395). رتبه بندی دانشکده ها و گروه های دانشگاه علوم انتظامی براساس مدل تحلیل پوششی داده ها. دانش انتظامی، 1، 1
 • تقوی فرد محمد تقی، امیری مقصود. (1396). سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای. پژوهشهای نوین در تصمیم گیری، 2، 1
 • تقوا محمدرضا، امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی، سنجری احمدرضا، صمیمی مهدی. (1395). الگوی توسعه ی لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ. مدیریت نظامی، 1، 1
 • مشایخ جواد، طباطبائیان سید حبیب اله، امیری مقصود، مهرداد شکریه محمود. (1395). تأثیر عوامل زمینه ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی های بخش: شواهدی از شرکت های بخش مواد پیشرفته در ایران. مدیریت نوآوری، 2، 2
 • اکبری بهرام، کزازی ابوالفضل، منطقی منوچهر، امیری مقصود. (1395). ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن بازار دفاعی ایران. بهبود مدیریت، 21، 1
 • امیری مقصود، هادی نژاد فرهاد، ملک خوبان شیوا. (1396). ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان با رویکرد ترکیبی آنتروپی . . .. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن،، 4، 4
 • ابراهیمی محمد، امیری مقصود. (1396). توسعه و حل یک مدل تعیین اندازه انباشته دو سطحی. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 26
 • امیری مقصود، بیات محمد کریم، اسفندیاری مقدم علیرضا. (1395). بررسی شاخصهای ارزیابی کتابخانههای دانشگاهی مورد نیاز مدل تحلیل . . .. مدیریت اطلاعات، 2، 3
 • امیری مقصود، آقایی مجتبی. (1396). گروه بندی معیارهای تصمیم گیری درصورت وجود همبستگی . . .. پژوهش های مدیریت در ایران، 21، 3
 • Sadidi Mehdi, Khalilifar Omid, Amiri Maghsoud, Moradi Roubabeh. (2018). Use of Partial Least Squares - Structural Equation Modeling for Identifying the Most Important Variables via Application of Data Envelopment Analysis. Journal of Archives in Military Medicine, 6, 1
 • خالقی مقدم حمید، حساس یگانه یحیی، امیری مقصود، شیره زاده جلال. (1396). مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 5، 19
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، الفت لعیا، امیری مقصود، شریفی حمید. (1396). اولویت بندی پیشران های پیچیدگی زنجیرة تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی. مدیریت صنعتی، 9، 1
 • امیری مقصود، مرادی روح اله. (1396). اثر بازده هایِ درک شده گذشته، . .. .. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 56، 14
 • طالبی حسین، امیری مقصود، عظیمی پرهام. (1397). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻒ ﺑﺎﻧﻚ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت. پژوهش های مدیریت در ایران، 1، 22
 • مشایخ جواد، طباطبائیان سید حبیب اله، امیری مقصود، مهرداد شکریه محمود. (1397). شناسایی و دسته بندی عوامل تعیین کننده / . . .. توسعه کارآفرینی، 11، 1
 • امیری مقصود، هادی نژاد فرهاد، حسینی سیده زهرا. (1394). طراحی و توسعه الگوی ارزیابی و رتبه بندی . . .. پژوهش های پولی - بانکی، 3، 8
 • امیری مقصود، یعقوبی علی، مشاط زادگان حمیدرضا، صالحی صدقیانی جمشید. (1388). ارائه مدلی جهت تخمین کارایی بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده های تصادفی با اوزان فازی. مجله علمی و پژوهشی شریف، 25، 49
 • امیری مقصود، یعقوبی علی، مشاط زادگان حمیدرضا، صالحی صدقیانی جمشید. (1388). ارائه روشی ابتکاری جهت بهینه سازی مسائل چند پاسخه آماری با استفاده از الگوریتم ژنتیک. مجله علمی و پژوهشی شریف، 25، 49
 • امیری مقصود، حسینی دهشیری سید جلال الدین، یوسفی هنومرور احمد. (1397). تعیین ترکیب بهینه استراتژی های زنجیره تأمین لارج . . .. مدیریت صنعتی، 10، 2
 • امیری مقصود، ناصحی فر وحید، مبارک ابادی هوشنگ. (1397). مولفه های توسعه منابع انسانی . . .. پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 10، 3
 • علوی کیا سیدعلی، امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی، عظیمی پرهام. (1397). توسعه مدل کمی بهینه سازی . . .. پژوهشنامه بازرگانی، 1، 89
 • غفوری سیدمحمد حسین، امیری مقصود. (1397). شناسایی ابعاد رهبری سازمانی شرکت های دانش بنیانِ . . .. توسعه کارآفرینی، 11، 4
 • صیفوری محمد، امیری مقصود. (1398). تأثیر دامنه آزمایش متغیرهای کنترل بر کارایی مدلسازی رگرسیون. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن،، 16، 2
 • علیزاده پریسا، قاضی نوری سید سپهر، امیری مقصود، قاضی نوری نائینی سید سروش. (1397). طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه کرد بخش . . .. بهبود مدیریت، 12، 3
 • بیات محمدکریم، اسفندیاری مقدم علیرضا، امیری مقصود. (1396). ارزیابی کارایی کتابخانه های مرکزی دانشگاههای جامع دولتی وزارت . . .. مدیریت اطلاعات، 3، 1
 • پارسائیان سمیرا، امیری مقصود، عظیمی پرهام، تقوی فرد محمد تقی. (1397). طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و . . .. مطالعات مدیریت صنعتی، 23، 52
 • قائم مقامی تبریسی احمد، کمالیان امین رضا، رودساز حبیب، امیری مقصود. (1397). عوامل زمینه ای موثر بر آموزش های مجازی . . .. پژوهش های مدیریت عمومی، 11، 42
 • Fekri Roxana, Amiri Maghsoud. (2016). Optimization of Bank Portfolio Investment Decision Considering Resistive Economy. 11, 4
 • خالقی مقدم حمید، امیری مقصود، شیره زاده جلال. (1397). اندازه گیری انعطاف پذیری مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16، 59
 • Pourkarim Guilani P., azimi parham, Amiri Maghsoud. (2019). Redundancy allocation problem with a mixed strategy for a system with k-out-of-n subsystems and time-dependent failure rates based on Weibull distribution: An optimization via simulation approach. scientia iranica, 0, 0
 • تقوا محمدرضا، صمیمی مهدی، امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی، سنجری احمدرضا. (1396). بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی. مدیریت نظامی، 1، 1
 • تفرشی علیرضا، الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود. (1396). الگوی رابطه زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی. علوم مدیریت ایران، 11، 44
 • تستی کاربر، امیری مقصود، الفت لعیا. (---). بامداد. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن،، 1، 124
 • قاضی نوری سید سپهر، امیری مقصود، قاضی نوری نائینی سید سروش، علیزاده پریسا. (1396). بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد . . .. مدیریت توسعه فناوری، 4، 4
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، الفت لعیا، امیری مقصود، شریفی حمید. (1396). وﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﭘﻴﺸﺮان ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻧﺠﻴﺮة ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻓﺎزی. مدیریت صنعتی، 9، 1
 • کاظمیان شیروان غلامرضا، ضیائی محمود، امیری مقصود، مرادی حسین. (1396). بررسی استقرار خرده‌نظام مدیریت مناطق پیراشهری (مطالعه موردی: منطقه 22 کلان‌شهر تهران). اقتصاد و مدیریت شهری، 5، 18
 • احمدی احمد، کزازی ابوالفضل، نقی زاده محمد، امیری مقصود. (1398). چارچوبی نو برای سنجش و پیاده‌سازی نوآوری‌باز : رویکرد مبتنی بر زمینه. مدیریت توسعه فناوری، 7، 2
 • کاظمیان شیروان غلامرضا، ضیائی محمود، امیری مقصود، مرادی حسین. (1397). ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلان شهر تهران ) )مورد مطالعه: منطقه 22. فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، هشتم، 2
 • امیری مقصود، بامدادصوفی جهانیار، منصوری سلیمان. (1397). ارائه مدل ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با رویکرد تحلیل پوششی . . .. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن،، 15، 1
 • هوشمندی ماهر مجید، امیری مقصود. (1397). ارائه ی مدل برنامه ریزی استوار یکپارچه برای تخصیص سفارش در . . .. مطالعات مدیریت صنعتی، 16، 48
 • امیری مقصود، ایرجی ابوالفضل، منصوری سلیمان. (1397). ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی qFD . . .. پیام مدیریت، 1، 1
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، الفت لعیا، امیری مقصود، شریفی حمید. (1397). پیچیدگی زنجیرۀ تأمین به عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی. مدیریت دارایی و تامین مالی، 6، 4
 • الفت لعیا، امیری مقصود، بامدادصوفی جهانیار، پیشدار مهسا. (1397). توسعه رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا و ترکیب آن با نظریه مجموعه فازی بازه ای نوع دوم؛ کارایی فرودگاه های کشور با توجه به پایداری. مدیریت تولید و عملیات، 9، 2
 • الفت لعیا، امیری مقصود، کزازی ابوالفضل، شهریاری نیا آرش. (1397). شناسایی عوامل ایجاد همکاری زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی ایران. بهبود مدیریت، 12، 39
 • امیری مقصود، الفت لعیا، فیضی کامران، صالحی ابرقویی محمدعلی. (1397). طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)، 11، 44
 • شهریاری نیا آرش، الفت لعیا، امیری مقصود، کزازی ابوالفضل. (1399). رویکردی ترکیبی برای توسعه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر همکاری در زنجیره تأمین صنایع لوازم‌خانگی. چشم انداز مدیریت صنعتی، 10، 37
 • انتظاری اردشیر، امیری مقصود، مرتجی نجمه سادات. (1394). الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصان ایرانی در فضای مجازی. مطالعات رسانه های نوین، 2، 5
 • الفت لعیا، امیری مقصود، تیموری ابراهیم، قاسم زاده فاطمه. (1397). مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی. مطالعات مدیریت صنعتی، 16، 50
 • Olfat Laya, Amiri Maghsoud, Bamdad Soufi Jahanyar, Pishdar Mahsa. (2019). Developing Dynamic Network DEA Approach and its . . .. Production and Operations Management, 9, 2
 • رودساز حبیب، کمالیان امین رضا، امیری مقصود، قائم مقامی تبریزی احمد. (1396). شناسایی عوامل علی موثر بر الگوی آموزش های مجازی دانشگاهی در ایران. پژوهش در نظام های آموزشی، 0، 36
 • روشنی سعید، بامدادصوفی جهانیار، قاضی نوری نائینی سید سروش، امیری مقصود. (1396). شناسایی مدارک علمی دگرگون ساز بر اساس شاخص سیگما . .. پژوهش نامه علم سنجی، آماده انتشار، آماده انتشار
 • سدیدی مهدی، امیری مقصود، خلیلی فر امید، مرادی روح اله. (1397). ارزیابی کارایی تکنیکی بیمارستان . . .. ابن سینا، 21، 1
 • سیدی سید حسین، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی. (1398). مکان یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، بیمارستان و مراکز امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران، با فرض غربالگری مجروحان. مدیریت صنعتی، 11، 1
 • الفت لعیا، امیری مقصود، رئیسی وانانی ایمان، اسماعیل زاده منصور. (1398). شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو. چشم انداز مدیریت صنعتی، 9، 35
 • هوشمندی ماهر مجید، امیری مقصود، الفت لعیا. (1391). مدل یکپارچه انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین: رویکرد قابلیت های فناوری اطلاعات. چشم انداز مدیریت صنعتی، 2، 8
 • Mosayeb Motlagh Maedeh, azimi parham, Amiri Maghsoud. (2019). An efficient simulation optimization methodology to solve a multi-objective problem in unreliable unbalanced production lines. Expert Systems With Applications, 138, 1
 • ثقفی علی، اُستا سهراب، امیری مقصود، برزیده فرخ. (1397). مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها. پژوهش های حسابداری مالی، 35، 1
 • روشنی سعید، بامدادصوفی جهانیار، قاضی نوری نائینی سید سروش، امیری مقصود. (1398). استقلال از مقیاس و قانون توان در سیستم ها . . .. مدیریت اطلاعات، 5، 1
 • Amiri Maghsoud, Nawaser Hejaz. (2018). Evaluating the Performance of Cement Companies Operating in A Stock Exchange: An Application of an Improved Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA) Model. Journal of Knowledge Management, 3, 1
 • مزروعی نصرآبادی اسماعیل، الفت لعیا، امیری مقصود، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی. (1393). شناسایی و دسته بندی توانمندسازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دستباف ایران. گلجام، 13، 26
 • خالقی مقدم حمید، حساس یگانه یحیی، امیری مقصود، شیره زاده جلال. (1398). ارائه مدل اندازه گیری انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط محیطی ایران. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 11، 43
 • امیری مقصود، سلیمانی غلامحسین، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی. (1398). الگویی برای برنامه ریزی اعزام و استقرار . . .. فصلنامه مدیریت نظامی، 1، 19
 • نجفی علی، محتشمی علی، امیری مقصود. (1398). طراحی مدل ریاضی مسیریابی سبز . . .. نشریه پوهشهای مهندسی صنایع در سیستم های تولید، 7، 14
 • سلیمانی غلامحسین، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، مرادیان محسن. (1398). مدلسازی یک مسئله دو هدفه مکانیابی و تخصیص نیروهای امدادی بعد از وقوع سیل. فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل، 2، 4
 • امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی، عظیمی پرهام، آقایی مجتبی. (1398). مدل چند هدفه تعیین اندازه بهینه بافر . . .. مدیریت صنعتی، 11، 6
 • اویسی عمران اکرم، شفیعی محسن، امیری مقصود. (1398). ارایه ی مبتنی بر سنجه های کمکی شبکه ای . . .. مهندسی صنایع، 35، 2
 • alavi ali, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Amiri Maghsoud, azimi parham. (2019). A quantitative model for optimization and disruption mitigation in a supply chain (Auto parts case study). Journal of Industrial Engineering and Management Studies, 6, 1
 • امیری مقصود، ایمانی رضا. (1398). رتبه بندی شعب شرکت بیمه با رویکرد تحلیل عاملی . . .. مهندسی تصمیم، 2، 8
 • نجفی علی، محتشمی علی، امیری مقصود. (1398). زمان بندی حمل ونقل کامیون ها در سیستم های بار انداز . . .. پژوهشهای نوین در تصمیم گیری، 4، 4
 • امیری مقصود، مرادی روح اله. (1398). اثر برند بر رفتار سرمایگذار و ریسک درک . . .. دانش سرمایه گذاری، 8، 32
 • Amiri Maghsoud, Heidary Mohammad Saeed. (2018). Portfolio optimization with robust possibilistic programming. Iranian Journal of Finance, 2, 4
 • Mohammadian Mahmoud, Afjei Seyyed Ali Akbar, Amiri Maghsoud, kary merzad. (2020). Identifying Component Themes of Consumer Products’ Brand Personality in Contemporary Iranian Market. 4, اسفند 98
 • غفوری سیدمحمد حسین، الیاسی مهدی، امیری مقصود، سید نقوی میر علی. (1398). شناسایی ابعاد رهبری سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیانِ ایرانی در گذار موفق به مرحله رشد سریع- مطالعه چند موردی. توسعه کارآفرینی، دوره 11- شماره 4، 4 - زمستان 1397
 • نقی زاده محمد، امیری مقصود، کزازی ابوالفضل، احمدی احمد. (1399). چارچوبی برای پذیرش نوآوری‌باز در سطح بنگاه (مطالعه موردی :یک بنگاه بزرگ فعال در صنعت بسته‌بندی و چاپ مواد غذایی). مطالعات مدیریت صنعتی، 18، 56
 • خواجه مصطفی، امیری مقصود، الفت لعیا، زندیه مصطفی. (1399). ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان پایدار در محیط فازی شهودی با رویکرد ترکیبی چند معیاره بهترین بدترین و ویکور. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 17، 64
 • صالحی ابرقویی محمد علی، امیری مقصود، الفت لعیا، فیضی کامران. (1397). ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری سازمانی در صنعت چرم ایران. پژوهش های نوین در ریاضی، 3، 3
 • رضایی میرقائد علیرضا، سید نقوی میر علی، دهقانان حامد، امیری مقصود. (1396). الگوی معماری منابع انسانی دانش‌محور بر اساس بهره‌مندی از مزیت شبکه‌ها. راهبرد، 26، 85
 • رضایی میرقائد علیرضا، سید نقوی میر علی، دهقانان حامد، امیری مقصود. (1396). بررسی و تعیین کارکردهای بهره ور متابع انسانی . . .. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)، 1، 1
منتشر شده در نشریات خارجی
 • khalili kaveh, Amiri Maghsoud. (2012). solving binary-state multi-objective reliablity.... reliability engineering and system safety, 1, 1
 • Fallah Jamshidi Saeid, Amiri Maghsoud. (2012). synergy of ICA and MCDM for multi-response optimisation problems. international journal of production research, 1, 1
 • Amiri Maghsoud, zandieh sir, Vahdani B., yazdani Mehdi, soltani R.. (2008). a hybrid MCDM model with interval.... Journal of Archaeological Science, 1, 8
 • Amiri Maghsoud, nosratian N.E, Jamshidi A., kazemi DOCTER. (2008). developing a new electra method.... Journal of Archaeological Science, 1, 8
 • Amiri Maghsoud, hadadi b., amirkhani a.h., izadbakhsh h.. (2008). suplier selection via principal.... Journal of Archaeological Science, 1, 8
 • Amiri Maghsoud, najafi amir abbas, gheshlaghi komeil. (2008). response surface methodology and.... Journal of Archaeological Science, 1, 8
 • Amiri Maghsoud, Kazemi Najaf Abadi Abbas, hadipor hasan, Azizmohammadi rozbe. (2013). determining optimum amount. Journal of Archaeological Science, 1, 8
 • Amiri Maghsoud, Salehi Sedghiani Jamshid, sadeghiani J.S, mashat hamidreza. (2009). developing and solving a new.... Journal of Archaeological Science, 1, 9
 • Mousavi S.M., zandieh sir, Amiri Maghsoud. (2011). comparisons of biobjective.... international journal of production research, 1, 22
 • Hajnoori A., Amiri Maghsoud, Alimi A.. (2013). forecasting stock price using grey-fuzzy technique and .... decision science letters, 1, 2
 • Amiri Maghsoud, Salehi Mohsen, Javanmardi Ehsan, Dastyar Haniyeh. (2014). proposing a topsis based method for assessing the.... Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 1, 1
 • Amiri Maghsoud, Zare Rahim. (2012). a novel particle swarm optimization algorithm approach to hybrid.... International Journal of Modern Physics A, 1, 1
 • Fallah-Jamshidi Saeid, Amiri Maghsoud, Karimi Neda. (2008). Nonlinear continuous multi-response problems: a novel two- phase hybrid genetic based metaheuristic. Applied Soft Computing, 1, 1
 • Amiri Maghsoud, Olfat Laya, Keshavarz Ghorabaee Mehdi. (2014). Simultaneous minimization of total tardiness and waiting time variance on a single machine by genetic algorithms. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 72, 1-4
 • Amiri Maghsoud, Abtahi Amir-Reza. (2013). Solving a generalised precedence multi-objective multi-mode time-cost-quality trade-off project scheduling problem using a modified NSGA-II algorithm. international journal services and operations managment, 1, 1
 • Fallah-Mehdipour E., Amiri Maghsoud, Salehi Sedghiani Jamshid. (2012). Discussion of "Time, Cost, and Environmental Impact Analysis on Construction Operation Optimization Using ...... JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING, 1, 1
 • Makhsousia Ali, Salehi Sedghiani Jamshid, Amiri Maghsoud. (2013). Investigating different cultural factors on establishment of knowledge management in educational organization. management science letters, 1, 1
 • Amiri Maghsoud, GOLZAR EBRAHIM, HEIDARI ABBAS. (2014). PRESENTING A PATTERN FOR SELECTING THE BEST CONTRDCTOR AMONG CONTRACTORS PARTICIPATINGIN THE BIDS OF NATION OIL COMPANY USING MULTI-INDEX DECISION- MAKING METHOD OF ELECTERE. Indian Journal of Scientific Research, 1, 1
 • Makhsousia Ali, Salehi Sedghiani Jamshid, Amiri Maghsoud. (2013). A review on recent advances on knowledge management implementations. management science letters, 1, 1
 • Hassanzadeh Amir, Jafarian Ahmad, Amiri Maghsoud. (2013). Modeling and analysis of the causes of bullwhip effect in centralized and decentralized supply chain using response surface method. ELSEVIE Applied Mathematical Modelling, 1, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Salehi Sedghiani Jamshid, Hassani Goodarzi Golnoosh. (2014). Multiple criteria group decision-making for supplier selection based on COPRAS method with interval type-2 fuzzy sets. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 75, 5-8
 • Salehi Sedghiani Jamshid, Amiri Maghsoud, Kayedpour Farjam. (2013). Performance measurement of companies of Pharmaceutical substances industry in Tehran Stock Exchange with the approach of COLS and DEA. Life Sciences, 1, 22
 • HASHEMI Shide Sadat, RAZAVI HAJIAGHA Seyed Hossein, Amiri Maghsoud. (2014). Decision Making with Unknown Data: Development of ELECTRE Method Based on Black Numbers. Informatica International Journal, 1, 1
 • Parhizkari Morteza, Amiri Maghsoud, Mousakhani Morteza. (2013). A multiple criteria decision making technique for supplier selection and inventory management strategy: A case of multi-product and multi-supplier problem. decision science letters, 1, 1
 • Rafeie rad Davood, Amiri Maghsoud, Gardeshi Masoumeh, Siahkali Moradi Javad. (2011). Application of factor analysis for agile supply chain classification: A case study on the Iranian automotive parts supplier (SAPKO). management science letters, 1, 1
 • Alimi A., Zandieh M., Amiri Maghsoud. (2012). Multi-objective portfolio optimization of mutual funds under downside risk measure using fuzzy theory. International Journal of Industrial Engineering Computations, 1, 1
 • Amiri Maghsoud, Ghassemi-Tari Farhad. (2007). A methodology for analyzing the transient availability and survivability of a system with repairable components. Applied Mathematics and Computation, 1, 184
 • Rahimi Mazrae Shahi Mohsen, Fallah Mehdipour Elnaz, Amiri Maghsoud. (2015). Optimization using simulation and response surface methodology with an application on subway train scheduling. International Transactions in Operational Research, 1, 1
 • Amiri Maghsoud, Salehi Sedghiani Jamshid, Payani Nafiseh, Shafieezadeh Mahdi. (2011). developing a DEMATEL method . . .. management science letters, 1, 3
 • Amiri Maghsoud, ghasemi-tari F., mohtashami ali, Salehi Sedghiani Jamshid. (2008). a methodology for analyzing the transient Availib.... Applied Mathematics and Computation, 1, 8
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, azimi parham. (2015). Genetic algorithm for solving bi-objective redundancy allocation problem with k-out-of-n subsystems. ELSEVIE Applied Mathematical Modelling, 15, 15
 • MAKHSOUSI ali, Salehi Sedghiani Jamshid, Amiri Maghsoud. (2014). Effects of Training Methods on Human Resource Productivity in Mellat Ban. International Review of Management and Business Research (IRMBR), 3, 3
 • Amiri Maghsoud, fatemi doc. (2007). a methodology to analyze the transist . . .. international journal of science & technology, 18, 66
 • Amiri Maghsoud, zandieh mostafa, yazdani Mehdi, Bagheri A.. (2009). a variable neighbourhood search.... international journal of production research, 1, 1
 • Mehdipour Fallah, Amiri Maghsoud, Salehi Sedghiani Jamshid. (2014). discussion of Time , Cost, and environmental impact analysis on cunstruction operation optimization using genetic algorythm by Gulbin Ozcan-Deniz , Yimin |Zhu and Victor Ceron. JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING, 30, 2
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud. (2015). Multi-Criteria Project Selection Using an Extended VIKOR Method with Interval Type-2 Fuzzy Sets. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, 5, 1
 • Amiri Maghsoud, Pashaei Barbin Javad. (2015). New Approach for Solving Software Project Scheduling Problem Using Differential Evolution Algorithm. International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST), 5, 1
 • Sadjadi Seyed Khalil-lollah, Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Amiri Maghsoud, Salehi Sedghiani Jamshid. (2015). A developing model for clustering and ranking bank customers. International Journal of Electronic Customer Relationship Management, 9, 1
 • Amiri Maghsoud, rahanandeh poor langroodi rafi. (2016). A system dynamics modeling approachfora multi-level,multi-product,multi-regionsupplychainunderdemanduncertainty. Biomedical Signal Processing and Control (ELSEVIER), 2, 23
 • Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Amiri Maghsoud. (2015). A MULTI-OBJECTIVE MODEL TO MINIMIZE TIME AND UNLIMITED MULTI RESOURCE LEVELING IN MULTI-MODE PROJECT ACTIVITIES. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 7, 2
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud. (2016). A NEW METHOD OF ASSESSMENT BASED ON FUZZY RANKING AND AGGREGATED WEIGHTS (AFRAW) FOR MCDM PROBLEMS UNDER TYPE-2 FUZZY ENVIRONMENT. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol. 50, 23
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud. (2016). Extended EDAS Method for Fuzzy Multi-criteria Decision-making: An Application to Supplier Selection. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, ISSN 1841-9836, 11(3):358-371, June 2016, ISSN 1841-9836, 11(3):358-371, June 2016
 • yaghoobi ali, Amiri Maghsoud. (2015). Designing a new multi-objective fuzzy stochastic DEA model . . .. Journal of Industrial Engineering and Management Studies (JIEMS), 1, 1
 • Basti Mohsen, Amiri Maghsoud. (2016). Formulation and Solution ofTwo-Level Capacitated Lot-Sizing Problem. International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 1, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, azimieras Zavadskas Edmundas K, Amiri Maghsoud, Esmaeili Ahmad. (2016). Multi-criteria evaluation of green suppliers using an extended WASPAS method with interval type-2 fuzzy sets. Journal of Cleaner Production, 137, 1
 • ghorbani faramarz, Amiri Maghsoud, Olfat Laya, Kazazi Abolfazl. (2015). Prioritizing the agility strategies using the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) (case study: Hospitals). ARGOS, 1, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Kazimieras Zavadskas Edmundas, Amiri Maghsoud. (2016). EVALUATION BY AN AREA-BASED METHOD OF RANKING INTERVAL TYPE-2 FUZZY SETS (EAMRIT-2F) FOR MULTI-CRITERIA GROUP DECISION-MAKING. TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS, 1, 1
 • Soleimani Gholamhossein, Amiri Maghsoud, Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Isfahani MohammadJavad. (2016). Using S Technology, in the Automotive Industry, with the Approach of Its Implementation in Commercial Vehicles. INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT SYSTEMS, 1, 1
 • Kayedpour Farjam, Amiri Maghsoud, Rafizadeh Mahmoud, Shahryari Nia Arash. (2017). Multi-objective redundancy allocation problem for a system with repairable components considering instantaneous availability and strategy selection. reliability engineering and system safety, 1, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Kazimieras Zavadskas Edmundas. (2017). Assessment of third-party logistics providers using a CRITIC–WASPAS approach with interval type-2 fuzzy sets. Journal of Air Transport Management, 32, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Kazimieras Zavadskas Edmundas, Turskis Zenonas. (2017). Multi-criteria group decision-making using an extended edas method with interval type-2 fuzzy sets. Prime Journal of Business Administration and Management, 20, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Turskis Zenonas. (2017). A New Approach for Solving Bi-Objective Redundancy Allocation Problem Using DOE, Simulation and "-Constraint Method. Informatica International Journal, 1, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud. (2017). Supplier evaluation and selection in fuzzy environments: a review of MADM approaches. Management Decision, 30, 1
 • Amiri Maghsoud, Kazimieras Zavadskas Edmundas. (2017). A new hybrid simulation-based assignment approach for evaluating airlines with multiple service quality criteria. Journal of Air Transport Management, 63, 1
 • Keshavarz Mehdi, Amiri Maghsoud, Kazimieras Zavadskas Edmundas, Turskis Zenus, Antucheviciene Jurgita. (2017). A new multi-criteria model based on interval type-2 fuzzy sets and EDAS method for supplier evaluation and order allocation with environmental considerations. computers and industrial engineering, 112, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Kazimieras Edmundas, Turskis Zenus, Antucheviciene Jurgita. (2017). Stochastic EDAS method for multi-criteria decision-making with normally distributed data. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 33, 3
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Kazimieras Zavadskas Edmundas. (2017). A new hybrid fuzzy MCDM approach for evaluation of construction equipment with sustainability considerations. archives of civil and mechanical engineering, 18, 1
 • Olfat Laya, Amiri Maghsoud, Bamdad Soufi Jahanyar, Pishdar Mahsa. (2016). A dynamic network efficiency measurement of airports performance considering sustainable development concept: A fuzzy dynamic network-DEA approach. Journal of Air Transport Management, 1, 1
 • Soleimani G., Amiri Maghsoud, Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, esfahani nasr. (2016). EVALUATING THE DEVELOPMENT OF LIFE AND PROGRESS OF HEAVY VEHICLES BASED ON ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) IN MAIN SUBSYSTEMS. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 1, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Antucheviciene Jurgita. (2018). An Extended Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis with Symmetric Interval Type-2 Fuzzy Sets for Determining the Subjective Weights of Criteria in Multi-Criteria Decision-Making Problems. Robotics (MDPI), 10, 4
 • Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Amiri Maghsoud, Soleimani Gholamhossein. (2017). An Assessment On Emergency Response Methods In Disaster Management, Dispatching And Controlling Rescues In Emergency Situations. International Journal of Economic Perspectives, 11, 3
 • Hadipour Hassan, Amiri Maghsoud, Sharifi Mani. (2018). Redundancy allocation in series-parallel systems under warm standby and active components in repairable subsystems. reliability engineering and system safety, 1, 1
 • Dehghan Ehsan, Shafiei Nikabadia Mohsen, Amiri Maghsoud, Jabbarzadeh Armin. (2018). Hybrid robust, stochastic and possibilistic programming for closed-loop supply chain network design. computers and industrial engineering, 123, 1
 • hemmati Mojtaba, Amiri Maghsoud, zandieh mostafa. (2017). Optimization redundancy allocation problem with nonexponential repairable components using simulation approach and artificial neural network. International Journal of Quality & Reliability Management, 34, 3
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, ZAVADSKAS Edmundas Kazimieras, TURSKIS Zenonas, Antucheviciene Jurgita. (2018). Simultaneous Evaluation of Criteria and Alternatives (SECA) for Multi-Criteria Decision-Making. Informatica International Journal, 2, 29
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud. (2018). Ranking of Bridge Design Alternatives: A TOPSIS-FADR Method. THE BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING, 13, 3
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud. (2018). A Comparative Analysis of the Rank Reversal Phenomenon in the EDAS and TOPSIS Methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 52, 3/2018
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Kazimieras ZAVADSKAS3 Edmundas, HOOSHMAND4 Reyhaneh, ANTUCHEVI Jurgita. (2017). Fuzzy extension of the CODAS method for multicriteria market segment evaluation. JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 1, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Olfat Laya, Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali. (2017). Designing a multi-product multi-period supply chain network with reverse logistics and multiple objectives under uncertainty. Technological and Economic Development of Economy, 23, 3
 • Hashemi Tabatabaee Mohammad, Amiri Maghsoud, Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Ghahremanloo Mohammad, Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Saparauskus Jonas. (2019). A NEW GROUP DECISION-MAKING MODEL BASED ON BWM AND ITS APPLICATION TO MANAGERIAL PROBLEMS. TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS, 18, 2
 • Ghazinoory Sepehr, Amiri Maghsoud, Ghazinoori Soroush, Alizadeh Parisa. (2018). Designing innovation policy mix: a multi-objective decision-making approach. Economics of Innovation and New Technology, 1, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Zavadskas Edmundas Kazimieras, Turskis Zenonas, Antucheviciene Jurgita. (2018). A Dynamic Fuzzy Approach Based on the EDAS Method for Multi-Criteria Subcontractor Evaluation. Information, 9, 3
 • Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Amiri Maghsoud, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, fakhim nima. (2019). An integrated decision making approach for glass container industries. Journal Of Industrial And Systems Engineering, 12, 2
 • Dehghani Mina, Vahdat Vahab, Amiri Maghsoud, Rabiei Elaheh, Salehi Seyedmohammad. (2019). A multi-objective optimization model for a reliable generalized flow network design. computers and industrial engineering, 138, 1
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, GOVINDAN Kannan, Amiri Maghsoud, Kazimieras ZAVADSKAS Edmundas, ANTUCHEV Jurgita. (2019). AN INTEGRATED TYPE-2 FUZZY DECISION MODEL BASED ON WASPAS AND SECA FOR EVALUATION OF SUSTAINABLE MANUFACTURING STRATEGIES. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 27, 4
 • Tabatabaeian Seyyed HabibOlAllah, Amiri Maghsoud, Ghahremanloo Mohammad, Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Zavadskas E.K., Antucheviciene J.. (2019). Hierarchical Decision-making using a New Mathematical Model based on the Best-worst Method. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, 14, 6
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Amiri Maghsoud, fakhim nima, 49th Annual Iranian Mathematics Conference, Published Article, A multi-objective customer-oriented model for short-term planning in a semi-continuous industry using compromise programming, 2018/08/23, 2018/08/26
 • امیری مقصود، مدیریت پروژه در مرکز همایش های صداوسیما، article abstraction، مقاله کامل، ارائه یک الگوریتم برای فشرده سازی زمان اتمام...، 1387/01/01، 1387/01/01
 • امیری مقصود، مدیریت پروژه در مرکز همایش های صداوسیما، article abstraction، مقاله کامل، یک روش جدید جهت توسعه electre با...، 1387/01/01، 1387/01/01
 • امیری مقصود، طهماسبی سارا، انجمن مهندسی صنایع ایران، سخنران، مقاله کامل، الگوریتم تولید ستونی برای مسئله تخصیص افزونگی در سیستم...، 1391/11/01، 1391/11/01
 • امیری مقصود، فخیم هاشمی نیما، چهارمین و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، article abstraction، مقاله کامل، بررسی و پیشنهاد مدلی جهت طراحی سیستم های پایایی، 1393/06/04، 1393/06/07
 • امیری مقصود، فخیم هاشمی نیما، نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهروری، سخنران، 1393/12/11، 1393/12/11
 • امیری مقصود، امیران سجاد، هفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، سخنران، 1394/06/01، 1394/06/01
 • امیری مقصود، ایازی سیدعلی، ثابت مطلق محمد، کنفراس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، article abstraction، مقاله کامل، رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت استراتژیهای بازاریابی توسعه ای در صنعت بانکداری با استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه فازی، 1394/12/19، 1394/12/20
 • امیری مقصود، قربانی سهیلا، تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت، article abstraction، کاربرد الگوریتم ژنتیک به منظور کمینه سازی مجموع کار معوق موزون در زمانبندی پروژه با محدودیت منابع، 1395/07/01، 1395/07/01
 • پورعلی سیده محبوبه، امیری مقصود، اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت، article abstraction، ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد سازمانها با رویکرد تحلیل پوششی دادهها و اوزان مشترک . .، 1395/09/04، 1395/09/04
 • یعقوبی عاطفه، امیری مقصود، اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی مدیریت، article abstraction، ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان در مدیریت زنجیره تأمین پایدار با استفاده از تکنیک ترکیبی . .، 1395/09/04، 1395/09/04
 • بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، محمدیان رضا، اولین کنفرانس مدیریت فرایند و رهبری سازمان ها، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل مدل های بلوغ مدیریت فرآیىد کسب ی کار، 1395/09/28، 1395/09/28
 • بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، محمدیان رضا، نخستین کنفرانس و جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان، article abstraction، تحلیل مدل های بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار، 1395/09/28، 1395/09/28
 • عزیزی سهیل، گرشاسبی دنیا، امیری مقصود، سیزدهمین کنفرانس بین الملی مهندسی صنایع، article abstraction، ارائه یک روش مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها جهت اولویتبندی ذینفعان پروژه، 1395/12/04، 1395/12/05
 • امیری مقصود، رضایی علی، نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها- توسعه ملی، مقاله کامل چاپ شده، نتاالااتاتتنن، 1396/06/15، 1396/06/16
 • پورباباگل حمزه، امیری مقصود، اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی با حضور چهره های سرشناس بین المللی، article abstraction، توسعه یک مدل جدید DEA فازی با رویکرد امکان-لم شوندی ...، 1396/09/03، 1396/09/04
 • احدی علی، امیری مقصود، صالحی صدقیانی جمشید، دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، article abstraction، مقاله کامل، شناسایی مدلهای تعالی پروژه و شاخص های رتبه بندی آن با رویکرد تحلیل عاملی تائیدی، 1396/12/20، 1396/12/20
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، تقوی فرد محمد تقی، بامدادصوفی جهانیار، ماکویی احمد، فخیم هاشمی نیما، چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، مقاله کامل چاپ شده، پیشنهاد مدلی برای برنامه ریزی تولید در صنایع تولیدی نیمه پیوسته با در نظر گرفتن سطوح کیفی، 1397/09/28، 1397/09/28
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، تقوی فرد محمد تقی، امیری مقصود، ماکویی احمد، بامدادصوفی جهانیار، فخیم هاشمی نیما، چهاردهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری، مقاله کامل چاپ شده، مدلی برای برنامه ریزی میان مدت با در نظر گرفتن معیار بهره وری در صنایع تولید نیمه پیوسته، 1397/09/28، 1397/09/28
 • سلیمانی غلامحسین، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، جعفری محمد جواد، ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع، مقاله کامل چاپ شده، مدلسازی ریاضی چند هدفه برای واکنش های اورژانس در مدیریت بلایای طبیعی: مکانیابی پایگاه ها و تخصیص واحدهای نجات، 1397/11/25، 1397/11/26
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، هاشمی طباطبایی محمد، قهرمانلو محمد، ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع، مقاله کامل چاپ شده، رویکرد ترکیبی تکنیکهای بهترین-بدترین فازی و ویکور جهت رتبهبندی پروژههای بهبود شش سیگمای ناب، 1397/11/25، 1397/11/26
 • اسدی سالک مطهره، الفت لعیا، امیری مقصود، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت، مقاله کامل چاپ شده، موانع پیاده سازی تولید ناب و راه حل های غلبه بر آنها در صنعت پلاستیک در صنایع کوچک و متوسط استان گیلان، 1398/09/20، 1398/09/21
 • امیری مقصود، شریفی تنورچه علیرضا، اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، مقاله کامل چاپ شده، بهبود فرآِندهای سازمانی با استفاده از رویکرد شبیه سازی .. .، 1398/10/10، 1398/10/10
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Amiri Maghsoud, hadavand Mojtaba, 2nd Iranian Conference on Reliability Engineering-Reli, announcer, brief article, Optimization for redundancy allocation problem by TABU search as an efficient neighborhood search algorithm, 2011/10/24, 2011/10/26
 • Ghassemi-Tari Farhad, Amiri Maghsoud, Proceedings of the 34th International Conference on Computers & Industrial Engineering, article abstraction, complete article, Derivation of Operating Characteristics Equations for a Set of Fuzzy Queuing Models, 2013/02/01, 2013/02/07
 • Amiri Maghsoud, hadavand Mojtaba, Nobari Sabina, internatinal conference IEEE, article abstraction, complete article, the significance role of external..., 2013/04/17, 2013/04/18
 • Taleizadeh Ata Allah, Shavandi Hassan, Amiri Maghsoud, Abstracts of 6th International Industrial Engineering Conference, announcer, IJoint Replenish-Up-to Multi Products EOQ with Fuzzy Rough Demand, 2014/02/12, 2014/02/12
 • tabasi maryam, hale hasan, Amiri Maghsoud, ICM21, article abstraction, complete article, Presenting a Grey DEA method for Educational management of Tehran Province Vocational Organization, 2014/08/07, 2014/08/08
 • tabasi maryam, hale hasan, Amiri Maghsoud, ICM21, article abstraction, complete article, Presenting a hybrid DEA method to SIR for Performance Evaluation of Educational Organization, 2014/08/07, 2014/08/08
 • Tabasi Maryam, hale hasan, Amiri Maghsoud, ICM21, article abstraction, complete article, Educational Management By Using SIR method for Performance Evaluation of Tehran Province Vocational Organization, 2014/08/16, 2014/08/17
 • Madraki Golshan, mohtashami ali, Amiri Maghsoud, Proceedings of the 2015 Industrial and Systems Engineering Research Conference, announcer, An Efficient Simulated Based Methodology to Maximiz, 2015/02/10, 2015/02/10
 • Amiri Maghsoud, Liee Zhaojun, Mobin Mohammadsadegh, Proceedings of the 2015 Industrial and Systems Engineering Research Conference, article abstraction, Performance Evaluation of Tehran-Qom Highway Emergency Medical Service System Using Hypercube Queuing Model, 2015/05/02, 2015/05/02
 • Amiri Maghsoud, Alavikia Seyed Ali, The 4th international reliability engineering conference, article abstraction, Literature review of reliability in aviation industry, 2016/04/28, 2016/04/28
 • Soleimani G., Amiri Maghsoud, Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Journal of Fundamental and Applied Sciences, article abstraction, EVALUATING THE DEVELOPMENT OF LIFE AND PROGRESS OF HEAVY . . ., 2016/09/01, 2016/09/01
 • Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Amiri Maghsoud, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, fakhim nima, the third international conference on industerial management, poster presentation, Formulating a single-machine multi-product capacitated lot-sizing problem via goal programming approach, 2018/05/08, 2018/05/09
 • Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Amiri Maghsoud, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, fakhim nima, 3rd International Conference on Industrial Management, Published Article, Formulating a single-machine multi-product capacitated lot-sizing problem via goal programming approach, 2018/05/08, 2018/05/09
 • Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Amiri Maghsoud, fakhim nima, 49th annual iranian mathematics conference, announcer, a multi-objective customer-oriented model for short-term planning in a semi-continuous industery using compromise programming, 2018/08/23, 2018/08/26
 • salehi mohammad, Amiri Maghsoud, Ghahremani Pezhman, Abedini Mohammadali, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, article abstraction, A Novel Integrated AHP-TOPSIS Model to Deal with Big Data in Group Decision Making, 2018/09/27, 2018/09/29
 • salehi mohammad, Amiri Maghsoud, Ghahremani Pezhman, Abedini Mohammadali, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Published Article, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2018/09/27, 2018/09/29
 • Amiri Maghsoud, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, article abstraction, An Enhanced VIKOR MCDM Model to Solve Complex and Multi-Objective Optimization Problems, 2018/09/27, 2018/09/29
 • قاسمی فرهاد، امیری مقصود، دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران، article abstraction، مقاله کامل، توسعه مدلهای صف نمایی با پارامترهای فازی در حالت پایدار ...، 1379/08/04، 1379/08/06
 • امیری مقصود، قاسمی فرهاد، دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران، article abstraction، مقاله کامل، توسعه مدلهای صف نمایی با پارامترهای فازی، 1379/08/04، 1379/08/06
 • امیری مقصود، جعفریان مصطفی، مومنی احسان، حاتمی سارا، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات در ایران، ارائه پوستر، مقاله کامل، ارائه روشی برای بدسا آوردن اوزان در مسایل . . .، 1388/02/30، 1388/03/01
 • امیری مقصود، چینی فروشان پیام، پور قناد بهروز، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، article abstraction، مقاله کامل، ارائه مدلی جهت رتبه بندی ریسک فعالیتهای پروژه . . .، 1388/08/04، 1388/08/05
 • امیری مقصود، سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، article abstraction، خلاصه مقاله، مقایسه دو رویکرد آنالیز رگرسیون و شبکه عصبی در مدلسازی عملکرد یک الگوریتم ژنتیک بر اساس آزمایشات طراحی شده، 1389/02/15، 1389/02/16
 • امیری مقصود، گلعذاری فرحانه، سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، article abstraction، خلاصه مقاله، کاربرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی در تعیین مسیر بحرانی با استفاده از معیارهای زمان ،هزینه، ریسک و کیفیت، 1389/02/15، 1389/02/16
 • امیری مقصود، نویدی حمید رضا، حصاری محمد رضا، زارع پور ابراهیم، اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، article abstraction، مقاله کامل، مکانیابی شعب بانک پارسیان و سامان با استفاده از تئوری بازیها، 1389/11/27، 1389/11/28
 • تقوی فرد محمد تقی، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژِی، article abstraction، مقاله کامل، آیا بخش های مختلف تکنولوژِی در استفاده از مکانیزمهای همکاری تکنولوژی با یکدیگر متفاوتند، 1390/09/01، 1390/09/01
 • امیری مقصود، طهماسبی سارا، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سخنران، مقاله کامل، یک رویکرد ماکس- مین برای مسأله تخصیص افزونگی . . .، 1391/11/01، 1391/11/02
 • رضوی حاجی آقا سید حسین، امیری مقصود، هاشمی شیده سادات، افشار مهدی، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، article abstraction، مقاله کامل، تلفیق تحلیل عاملی و تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی، 1392/11/07، 1392/11/08
 • امیریان سجاد، امیری مقصود، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، article abstraction، مقاله کامل، تاثیر بکارگیری روشهای چند شاخصه با رویکرد فازی بر . . .، 1392/11/07، 1392/11/08
 • پسندیده اشرف السادات، سلامی سیدرضا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، مدلی برای ارزیابی توانمندیهای پویا در بنگاههای سازنده تجهیزات صنعت برق کشور و تاثیر استراتژی نوآوری محصول برآن، 1392/12/12، 1392/12/12
 • امیری مقصود، هادی نژاد فرهاد، میرزازاده فرشته، همایش بین المللی مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، انتخاب رشته دانشگاهی با کمک تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره، 1393/02/13، 1393/02/13
 • امیری مقصود، فخیم هاشمی نیما، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایران – تحقیق در عملیات، article abstraction، مقاله کامل، پیشنهاد مدلی برای مساله برش با رویکرد برنامه ریزی آرمانی، 1393/02/24، 1393/02/25
 • امیری مقصود، فخیم هاشمی نیما، نخستین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات برای تصمیم سازی بهینه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سخنران، ASDASD، 1393/03/11، 1393/03/12
 • امیری مقصود، گلزار ابراهیم، حیدری عباس، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، سخنران، efed، 1393/03/31، 1393/03/31
 • امیری مقصود، فخیم هاشمی نیما، توسعه و تعالی کسب وکار اقتصاد و مدیریت، سخنران، 1393/09/26، 1393/09/26
 • امیری مقصود، فخیم هاشمی نیما، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار اقتصاد و مدیریت، سخنران، a، 1393/09/26، 1393/09/26
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، زندی پیمان، برجعلی احمد، سمپوزیوم بین المللی علم مدیریت، سخنران، t، 1393/11/13، 1393/11/13
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، زندی پیمان، برجی احمد، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، سخنران، a، 1393/11/13، 1393/11/14
 • امیری مقصود، فخیم هاشمی نیما، کنفرانس بین المللی مدیرت و مهندسی صنایع، article abstraction، بررسی مدل های قابلیت اطمینان با اجزای آماده به کار، 1393/12/19، 1393/12/19
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، امیری مقصود، مقیمی شهری بهزاد، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، انتخاب تامین کننده مناسب در زنجیره تامین با روش دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای ) )مورد مطالعه: فرمان خودرو 5، 1394/05/12، 1394/05/12
 • امیری مقصود، احمدی رضا، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، article abstraction، خلاصه مقاله، تعیین و تنظیم پارامترهای اصلی موشک نمونه با رویکرد روش های سطح پاسخ و حل آن با تکنیک MODM، 1394/09/25، 1394/09/25
 • امیری مقصود، دریجانی موسی، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک، article abstraction، مقاله کامل، طراحی کنترلو فازی خودرو هوشمند در حالت تعقیب با کمک سیستم ESP، 1394/10/01، 1394/10/01
 • امیری مقصود، احمدی رضا، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت، article abstraction، خلاصه مقاله، افزایش برد عملیاتی یک جسم پرنده با رویکرد روش های سطح پاسخ و الگوریتم شبکه های عصبی، 1394/10/15، 1394/10/15
 • امیری مقصود، یعقوبی علی، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، ارائه رویکرد هیبریدی تحلیل پوششی داده های تصادفی فازی و تکنیک PCA به منظور پیش بینی کارایی واحد های تصمیم گیرنده، 1394/10/22، 1394/10/22
 • امیری مقصود، اسکندری اکرم، کنفرانس بین المللی جهت گیریهای نوین درمدیریت، اقتصاد حسابداری، article abstraction، مقاله کامل، بهینه سازی سیستم پاسخ دهی به مشتریان یک مرکز مشاوره تلفنی از طریق شبیه سازی گسسته – پیشامد، 1395/02/01، 1395/02/01
 • امیری مقصود، آقایی مجتبی، ایازی سیدعلی، نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، article abstraction، مقاله کامل، ارزیابی کارایی واحدهای سازمانی با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های فازی، 1395/02/08، 1395/02/10
 • علوی کیا سیدعلی، امیری مقصود، حاج عظیم زنجانی بهناز، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران، article abstraction، مقاله کامل، بررسی میزان بهرهمندی از مهندسی قابلیت اطمینان در صنعت هوایی ایران -مطالعه موردی از شرکتهای فعال در صنعت هواپیمایی، 1395/02/13، 1395/02/15
 • نبی پور محمد، امیری مقصود، زمانی مزده مهدی، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، article abstraction، توانایی مدل رگرسیون ریج در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، 1395/07/06، 1395/07/07
 • تقوی فرد محمد تقی، کشاورز مهرنوش، امیری مقصود، کنفرانس یین المللی تکنولوژی و علم مهندسی، article abstraction، اندازه گیری کارایی به کمک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای ) مطالعه موردی شرکت کشتیرانی(، 1395/07/18، 1395/07/18
 • تقوی فرد محمد تقی، امیری مقصود، کشاورز مهرنوش، کنفرانس بین امللی مهندسی علوم و تکنولوژِی، article abstraction، اندازه گیری کارایی به کمک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای ) مطالعه موردی شرکت کشتیرانی(، 1395/08/02، 1395/08/09
 • شجاع صفت الناز، امیری مقصود، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، article abstraction، انتخاب تامینکنندگان در یک زنجیرهی تامین دو سطحی با رویکرد تعالی سازمانی - مطالعهی موردی: شرکت صنایع لبنی کاله، 1395/09/23، 1395/09/25
 • طباطبائیان سید حبیب اله، امیری مقصود، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصادی، article abstraction، چارچوبی چندبعدی برای دستهبندی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری، مورد مطالعه: بنگاههای بخش مواد پیشرفته، 1395/12/01، 1395/12/01
 • آیت اللهی امیررضا، امیری مقصود، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مقاله کامل چاپ شده، تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های موازی و سری تعمیر پذیر با استفاده از متغیر های فازی تصادفی، 1395/12/04، 1395/12/05
 • عزیزی سهیل، امیری مقصود، گرشاسبی دنیا، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، article abstraction، ارائه یک مدل ریاضی به منظور حل مساله چند هدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای، 1395/12/04، 1395/12/05
 • گرشاسبی دنیا، عزیزی سهیل، امیری مقصود، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، article abstraction، ارائه یک روش تلفیقی جهت بهینه سازی فرآیند تعمیرات و نگهداری . . .، 1395/12/04، 1395/12/05
 • شجاع صفت الناز، امیری مقصود، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، مقاله کامل چاپ شده، انتخاب تامین کنندگان در یک زنجیرهی تامین دو سطحی با رویکرد تعالی سازمانی، 1395/12/13، 1395/12/15
 • امیری مقصود، صادقیان ابوالفضل، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، article abstraction، ارزیابی کارایی خطوط تولید کارخانه پرس شرکت ایران خودرو با تکنیک تحلیل پوششی داده ها، 1396/01/30، 1396/01/31
 • امیری مقصود، ایازی سیدعلی، خسروانی فرزانه، سیاهکلی مرادی جواد، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، مقاله کامل چاپ شده، ارائه مدل ترکیبی تصمیمگیری چند معیاره راف برای طراحی شبکههای توزیع، 1396/01/30، 1396/01/31
 • امیری مقصود، ایازی سیدعلی، دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، article abstraction، بهینه سازی میزان سفارش به تامین کنندگان . . .، 1396/02/13، 1396/02/15
 • جعفری معصومه، حیدری کرد زنگنه غلامرضا، امیری مقصود، مقدمی وحید، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و حسابداری پویا، مقاله کامل چاپ شده، تاتاللاات، 1396/03/09، 1396/03/09
 • پورعلی سیده محبوبه، امیری مقصود، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازرگانی و مدیریت سیستم، ارائه پوستر، ارزیابی عملکرد مناطق 22 گانه شهرداری تهران در حوزه امورهماهنگی مناطق . . .، 1396/06/07، 1396/06/07
 • امیری مقصود، خیلائی رضا، بخشی زاده برج کبری، سومین کنفرانس بین المللی مدیریتف توسع اقتصادی و بازرگانی، article abstraction، شناسائی و طبقه بندی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت خدمات رفاهی کارکنان بر اساس مدل کانو، 1396/06/30، 1396/06/31
 • امیری مقصود، صالحی ابرقویی محمدعلی، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم رفتاری، ارائه پوستر، تاب آوری سازمانی، 1397/02/17، 1397/02/17
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، تقوی فرد محمد تقی، امیری مقصود، فخیم هاشمی نیما، چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، سخنران، یک مدل چند منظوره برای برنامه ریزی کوتاه مدت...، 1397/06/01، 1397/06/04
 • سلمانی کیاسری رضا، تقوی فرد محمد تقی، امیری مقصود، هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، article abstraction، ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺑﺎﯾﻨﺮی ﻟﻮﺟﯿﺖ)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان(، 1397/08/01، 1397/08/01
 • امیری مقصود، اسماعیل زاده منصور، سومین کنفرانس ببن المللی ;مدیریت ، حسابداری و حسابرسی پوبا، article abstraction، بکارگیری تاپسیس و ویکور برای طبقه بندی ABC . . .، 1397/08/01، 1397/08/02
 • امیری مقصود، اسماعیل زاده منصور، سومین کنفرانس ببن المللی ;مدیریت ، حسابداری و حسابرسی پوبا، article abstraction، قابلیت اطمینان و دسترسپذیری در بلندمدت سیستمهای موازی-سری با اجزای سه حالته تعمیرناپذیر، 1397/08/08، 1397/08/08
 • مصطفایی فاطمه، صدرا ابرقویی ناصر، امیری مقصود، هفتمین کنفرانس یین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، مقاله کامل چاپ شده، ارزیابی عملکرد مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران . . .، 1397/09/19، 1397/09/19
 • فکری رکسانا، امیری مقصود، پانزدهمین کنفرانس بین الملی مهندسی صنایع، مقاله کامل چاپ شده، مدل چند هدفه یرای بهینه سازی . .، 1397/11/03، 1397/11/04
 • امیری مقصود، ایمانی رضا، پانزدهمین کنفرانس بین الملی مهندسی صنایع، مقاله کامل چاپ شده، رتبه بندی شعب شرکت بیمه با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی . . .، 1397/11/03، 1397/11/04
تالیف
 • امیری مقصود، کرمی شایان. (1391). کنترل کیفیت تحلیل آماری با minitab 16. ایران-تهران، کیان رایانه
 • امیری مقصود، موسی خانی مرتضی، همتی مجتبی، همتی فر محمد. (1388). آمار مهندسی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • امیری مقصود، سعیدی رحمان. (1388). طراحی آزمایشات با رویکرد روش شناسی.... ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
 • امیری مقصود، علی نژاد علیرضا، کرمی شایان. (1393). مجموعه تست های تالیفی کنترل کیفیت آماری. ایران-تهران، گسترش علوم پایه
 • امیری مقصود، دارستانی فراهانی احمد، محبوب قدسی مهسا. (1395). تصمیم گیری چند معیاره. ایران-تهران، None
 • امیری مقصود، ایازی سیدعلی، آقایی مجتبی. (1397). تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • میرنژاد سید علی، یوسفی هنومرور احمد، امیری مقصود. (1396). طرحریزی نگهداری و تعمیرات. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • امیری مقصود، علی نژاد علی رضا، کرمی شایان. (1391). کنترل کیفیت آماری. ایران-تهران، گسترش علوم پایه
 • امیری مقصود، دارستانی فراهانی احمد. (1392). تصمیم گیری با معیارهای چندگانه. ایران-تهران، کیان رایانه
 • امیری مقصود. (1388). رگرسیون کاربردی همراه نرم افزار sas. ایران-تهران، None
 • امیری مقصود. (1393). قابلیت اطمینان. ایران-تهران، آن
 • امیری مقصود، موسی خانی مرتضی، همتی مجتبی، همتی فر محمد. (1388). تئوری احتمالات. ایران-تهران، انتشارات دانشگاهی
ترجمه
 • امیری مقصود، هاشمی طباطبایی محمد. (1398). ارستارت آپ یک راهنمای علمی برای شروع و راه اندازی کسب و کار جدید. ---
سایر
 • امیری مقصود، اختیاری مصطفی، نقیبی ستار. (1389). تحقیق در عملیات (جلد دوم ). ایران-تهران، انتشارات آن
 • امیری مقصود، اختیاری مصطفی، نقیبی ستار. (1389). تحقیق در عملیات (جلد اول ). ایران-تهران، انتشارات آن
 • امیری مقصود، همتی اصغر، همتی مجتبی. (1389). آمار و احتمالات کاربردی. ایران-تهران، انتشارات آن
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • مطالعه و تحلیل شاخص‏ها و روش‏های ارزیابی اعتباری مشتریان صندوق ضمانت صادرات ایران، کاربردی، 1392/03/01
 • مکانیزه کردن سیستم روزنامه جهان صنعت، کاربردی، 1392/06/02
 • طراحی سیستم کنترل کیفیت شرکت البرز یدک، کاربردی، 1392/08/25
 • مطالعه و تحقیق در خصوص چگونگی ارتقا و توسعه برندهای معتبر . . .، کاربردی، 1397/01/29
طرح‌های درون دانشگاهی
 • ارزیابی عملکرد دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی با رویکرد تلفیقی تحلیل عامای، روشهای تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها، 1389/07/01، 1390/01/01
 • طراحی و تدوین رشته مدیریت زنجیره تامین در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1391/02/20، 1394/02/31
 • اجرای طرح پژوهشی بررسی شاخص های بهره وری پس از اجرای قانون هدفمندسازیارانه ها در صنایع استان قزوین، 1394/09/01، 1395/01/29
 • ارزیابی و تبیین استراتژیها و ابعاد ساختار سازمانی بر ارتقاء بهره وری با تاکیر بر صنایع خودرو سازی، 1394/09/01، 1395/01/29
 • ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه علامه طباطبایی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها، 1391/02/25، 1396/03/02
 • تدوین شاخص های ارزیابی جهت ایجاد یک نظام پایش برای مجلات بین المللی، 1395/11/15
کارشناسی ارشد
 • رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک سپه شهرستان قزوین با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیارهMCDM، علی نظرلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/30
 • رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک سپه...، علی نظری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/01/01
 • بهبود شبکه خدمت رسانی درمانگاه شهید مطهری...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/03/21
 • مدلی برای تحلیل ریسک در پروژه ها، رضا هادی لو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/07/15
 • استقرای سیستم ادیت محصول، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/25
 • استقرار سیستم آدیت محصول به روش SQFE در شرکت مهندسی تولید قطعات خودرو مطالعه موردی، شعله مرادفام، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/25
 • استقرار سیستم آدیت محصول به روش (SQFE ) در شرکت مهندسی تولید قطعات خودرو- مطالعه موردی، شعله مرادفام، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/25
 • شناسایی و رتبه بندی واحدهای کارا در سازمان های بازرگانی استان تهران، سید حسین رضوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون...، رضا احمدنیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان در گروه های مختلف..، محمد مهدی صادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • تجزیه تحلیل سیستم ثبت سفارشات بازرگانی خارجی....، واحد وفایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی روند کارایی شرکت های بیمه دولتی باستفاده از مدل DEA، مژده گلستانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • اولویت بندی استراتژی های منتج از تحلیل نقاط قوت، فاطمه رهبر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • مکان یابی جهت احداث کارخانه تراکتورسازی..، امین تولایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • تعیین مقدار سفارشات بااستفاده از مدل های...، حسین پوراصفهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • تصمیم گیری در مورد واردات کالا به کمک اولویت بندی ...، حنان عموزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/06/01
 • انتخاب پروژه های اطلاعاتی باستفاده از طراحی اصولی فازی...، اسماعیل صلاحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/07/01
 • شناسایی و دسته بندی نیازمندی های مشتریان خدمات پس از فروش گروه بهمن با استفاده از مدل یکپارچه Servqual کانو و QFD، رحمان دلاوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/07/16
 • رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت در پیاده سازی...، کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/14
 • عوامل موثر بر حفظ و افزایش سهم بازار . . .، نوشین نوروزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/27
 • تعیین توالی عملیات با حداقل دیرکرد بر روی...، صندل ساز خیابانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بهبود سیستم های احتمالی جعبه سیاه بااستفاده از...، رحیمی شاه مزرعه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • مدیریت ریسک منابع و مصارف در شبکه گاز طبیعی کشور، رضا هادی لو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/31
 • رتبه بندی شرکت های بیمه ای در ایران بااستفاده از...، حجازی مهریزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/19
 • طراحی مدل ارزیابی آمادگی . . .، حسام الدین خامکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/19
 • اولویت بندی عوامل موثر بر تسهیم . . .، سیما صدیقی گاریز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/19
 • سنجش کارایی فرودگاه های کشور با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها، وحید آقایی ویشکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/20
 • رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد، هانا قادرپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/27
 • مدیریت خودروهای باربر خود راهنما بااستفاده از ...، معصومه گردشگری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تاثیر تعادل اجتماعی بر نوآوری شرکت های بیمه، مانلی سلطانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • مدیریت تکنولوژی- چارچوب سنجش نوآوری...، آیدا متین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • انتخاب سبد سهام با استفاده از . .، محمد هادی بناکار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/22
 • رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان قطعات شرکت ساپکو . . .، ناهید کرمی دولتشاه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/14
 • تخمین توابع اثر شلاقی و افزایش موجودی...، امیر حسن زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/28
 • حل مسئله تخصیص بااستفاده از قوانین حاکم بر...، حسین محبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 • رتبه بندی ابزارهای تولید ناب بااستفاده از تحلیل عاملی و تاپسیس فازی..، امیر حسن زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/31
 • مدلی برای اولویت بندی استراتژی های شرکت...، نیلوفر ابوالفتحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/07
 • شناسایی تاثیر آمیخته بازاریابی بر تصمیم گیری خرید...، سلما پیشوا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/08
 • بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان سازمان و کیفیت خدمات...، سمانه مبشر توفیقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/22
 • عوامل موثر بر پیاده سازی موفق روش نگه داری...، زهره بجنوردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/13
 • تاثیر تعامل اجتماعی بر نوآوری...، سیده مانلی سلطانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/25
 • تعیین مقدار سفارش بااستفاده از روش ترکیبی...، سید علی ایازی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/29
 • رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان...، ندا رضایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/29
 • رابطه بین عملکرد سازمان DEA و تعهد سازمانی...، معصومه اکبری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/18
 • تحلیل هزینه اثربخشی دستگاه اولترا ...، ایمان اولاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/18
 • مسئله تعیین مسیر حرکت خودروها...، احمد جعفریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/18
 • مکان یابی شعب بانک های سامان و پارسیان، محمدرضا حصاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/19
 • چارچوب سنجش و نوآوری در انرژیهای تجدیدپذیر، آیدا متین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/25
 • اولویت بندی عوامل موثر در تجاری سازی دستاوردهای...، شادی محمدی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/25
 • اولویت‌بندی استراتژی‌های منتج از تحلیل نقاط قوت . . .، فاطمه رهبر یعقوبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • تخصیص ایستگاه های امداد جاده ای با استفاده از مدل صف هایپر کیوب در طول بزرگراه تهران-قم، محمد صادق مبین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بهبود فرایند پرداخت خسارت بیمه درمان تکمیلی . . .، عباس هوشیار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/28
 • مدل انتقال دانش و تکنولوژی، باقری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/28
 • مدلی برای شناسایی حباب سفته بازانه در بورس، هانیه روغنیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/29
 • ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندقهای . . .، رامین جباری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/31
 • ارزیابی و رتبه بندی ریسکهای متداول در فازهای چرخه . . .، علیرضا صادقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/04
 • ارزیابی و رتبه بندی ریسک های متداول در فازهای چرخه حیات پروژه های عمرانی شهرداری تهران با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مورد مطالعه سد و دریاچه مصنوعی چیتگر، علیرضا صادقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/04
 • عوامل موثر بر فرایند برون سازی پروژه های تحقیقاتی شرکت ...، سارا کرایه چیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/11
 • ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران و ارتقا پیمانکاران ناکارا...، عادله باغبان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • سنجش کارایی شرکت های صنعت مواد...، فرجام کاید پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/24
 • انتخاب تامین کنندگان و تعیین مقدار سفارش . . .، یلدا یحیی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/24
 • مسیریابی موجودی با تقاضای غیرقطعی مورد مطالعه ایران خودرو، الهام فاطمی صدر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/24
 • اولویت بندی و برنامه ریزی بهره گیری از منابع انرژی تجربه پذیر به منظور تولید برق مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان، الهام قاضی متین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 • الگوریتمی ابتکاری برای مساله جانمایی پویای . . .، محمد علی زارع شوریجه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 • پایان نامه، علیرضا صادقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • پایان نامه، الهام قاضی متین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • پایان نامه، محمد صادق مبین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • پایان نامه، الهام قاضی متین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/01/01
 • زمان بندی کسب شده ES و بهبود عملکرد مدیریت ارزش...، هادی عاطف، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/03
 • تعیین درصد سرمایگذاری بر پرتفوی سهام . . .، احمد رحیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/26
 • طبقه بندی ریسک های پروژه های ساختمانی و تحلیل آنها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و رویکرد خاکستری (پروژه شرکت برج آوران)، علیرضا اسماعیل زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • بهینه سازی خط مونتاز با رویکرد فراابتکاریی چند هدفه، نجمه مولایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • اولویت بندی معیارهای ارزیابی طرح های کلان ملی . . .، حامد مزارعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • تاثیر باورهای مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات . . .، مهدی جعفرزاده کناری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • قیمت گذاری سفارش دهی بهینه کالاهای فاسد شدنی با رویکرد تخفیف کلی، امیر حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/28
 • مدلسازی عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره ...، آرش شهریاری نیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • بهینه سازی فرایند روتراشی فولادهای نرم با استفاده از روش های سطح پاسخ، زهرا متصدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/04
 • تعیین سیاست بهینه موجودی چند کالایی، زهرا واثقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • ارزیابی تغییرات کارایی بااستفاده از ترکیب تحلیل پوششی داده ها و تحلیل پنجره ای و شاخص مالم کوئیست(مورد مطالعه: بندر نوشهر)، لیلا پوریا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • ارزیابی عملکرد واحدهای مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در سطح شهر تهران با استفاده از مدل های DEA و MCDM، رعنا قنبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • الگوی بهینه تامین نوزاد ماهی در . . .، هادی حسینی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/14
 • الگوریتم ترکیبی فراابتکاری برای مسایل چند هدفه . . .، الناز فلاح مهدی پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • تعیین توالی عملیات با هدف حداقل سازی زمان دیرکرد واریانس زمان انتظار بر روی یک ماشین با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری، مهدی کشاورز قرابایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/01
 • مدلی تلفیقی جهت بهینه سازی نرخ تولید در سیستم های...، گلشن مدرکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/10
 • اندازه گیری ...کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران، حنیف ملک پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/31
 • مکانیابی تخصیص چند هدفه در شبکه توزیع زنجیره تامین شرکت روغن نینا، ایوب شاهرودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • چارچوبی برای کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات، بهنام بهنود، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب . . .، سید علیرضا سید حاپزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • آسیب شناسی توسعه خوشه های صنعتی . . .، سیدجعفر خامسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • طراحی یک مدل ریاضی ترکیبی . . .، یونس یارمحمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/30
 • تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر ...، مریم اسمایل زاده شریفیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • مدل چند هدفه زمانبندی و مسیریابی . . .، حامد رمضانپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی . . .، رضا مظلومی کیاسرایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/10
 • سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی . . .، رقیه مظفری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/17
 • یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید و زمان بندی . . .، پری شهپری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/11
 • طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته . . .، گلنوش حسنی گودرزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/18
 • ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل . . .، حجاز نواصر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/21
 • مدل مکان یابی صف فازی . . .، فرزانه رضاییان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/21
 • سفارش دهی و قیمت گذاری رقابتی . . .، محمد صیفوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/25
 • ارزیابی عملکرد شرکتهای دارویی . . .، مریم لیلان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/25
 • تاثیر تعهد مدیریت ...، شهربانو لاغر فیروز جانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/26
 • ارزیابی عملکرد وشرکتهای صنعتی . . .، سحر کوهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/27
 • ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد شاخص های چند گانه (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس)، پیمان زندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/28
 • ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری . . .، مهرداد جاویدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/28
 • ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایگذاری . .، پیمان زندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/28
 • ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذراری بورس . . .، محمد صادق زرین نعل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/24
 • زمانبندی پروژه با منابع محدود . . .، سمیرا دهدار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/25
 • تخصیص میزان بهینه سفارش . . .، بهزاد مقیمی شهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/28
 • تخصیص میزان بهینه سفارش به تامین کنندگان با ترکیب روشهای تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: فرمان خودرو 405)، بهزاد مقیمی شهری، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/28
 • روشی برای ارزیابی عملکرد . . .، حسام افتخاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/28
 • مدل تصادفی چند هدفه مکانیابی-توزیع برای لجستیک بشردوستانه در هنگام وقوع یک حادثه، مرضییه باقری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در . . .، ابوالفضل ایرجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • مقایسه روشهای مدیریت داده ها . . .، پریسا تبریزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • مدل تصادفی چند هدفه مکانیابی . . .، مرضیه باقری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • اولویت بندی عوامل موثر براجرای . . .، هیدی دهناد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • ارزیابی عملکرد شرکتهای غذایی . . .، سلیمان منصوری محمد آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای لجستیک معکوس در صنعت خودروسازی ایران با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی، هیدی دهناد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • رتبه بندی شرکتهای قطعه سازی . . .، فاطمه عابدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/08/17
 • مدل مبتی بر بهینه سازی ...، فرشتع حمزه نیالهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/17
 • مدل چند هدفه مبتی بر . . .، مائده مسیب مطلق، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/19
 • زمانبندی چند هدفه ناوگان . . .، اعظم زائری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/26
 • ارزیابی عملکرد و خوشه بندی شرکتهای . . .، زهرا مبارک آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/26
 • مدل زملنبندی پروژه با موازنه . . .، ندا جعفری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/26
 • پیش بینی ارزش در معرض . . .، ساسان نصیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • حل مساله برنامه ریزی چهارسطحی . . .، الهام کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/27
 • ارزیابی عملکرد شرکت حمل و نقل . . .، مهرنوش کشاورز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/27
 • زیرساخت های پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط ...، سعید عطارزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/28
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش . . .، زهرا احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • مدل ریاضی چند هدفه زنجیره تامین . . .، سعیده زندیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی بیمه . . .، معصومه جوینده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • عوامل موثر بر چابکی لجستیک . . .، ماندانا نادری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • اولویت بندی فعالیتهای برون سپاری . . .، الهه اکبری پوربارچی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • ارزیابی عملکرد شرکت سیم و کابل یزد . . .، محمد جوکار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/18
 • رابطه بین سطوح بلوغ مدیریت فرآیند . . .، رضا محمدیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/26
 • مدلی برای ارزیابی سریع فرآیندهای تولید . . .، هانیه فاتحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/27
 • بهبود فرآیند خدمت دهی و کاهش زمان انتظار مشتریان . . .، حسین طالبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • شناسایی و اولویت بندی مشتریان بانک تجارت . . .، عارفه شایگان فر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • انتخاب روش نگهداری و تعمیرات مناسب با . . .، ناصر داودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/13
 • چارچوب مدیریت نگهداری و تعمیرات دستگاههای پایانه . . .، بهرخ فاتح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/20
 • عوامل موثر برآمادگی سازمان برای ...، شعری فیلسوف، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/27
 • طراحی الگوی تصمیم گیری . . .، ثمن سعیدپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • اولویت بندی روشهای انتقال تکنولوژِی . . .، مرضیه حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • پیش بینی تقاضای سوخت . . .، سمیه فرجلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • مسیریابی دوطرفه وسائل نقلیه ناهمگن . . .، رویا لک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • رابطه بین شخصیت و گشت زنی ...، فاطمه محمودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/28
 • طراحی سیستم اطلاعاتی تحلیل آینده . . .، زینب میرزنده دل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/30
 • پذیرش یا عدم پذیرش نوآورانه . . .، رضا سلمانی کیاسرایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/02
 • عوامب موثر بر مدیریت استعداد . . .، مسعود حقیقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/10
 • عوامل مؤثربرمدیریت استعدادبارویکردمدل ساختاری ـ تفسیری، مسعودحقیقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/10
 • انتخاب مدل مطلوب تعالی پروژه . . .، علی احدی دولت سرا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/17
 • تنوع در سبد دارایی ها با استفاده . . .، مهدی پور رفیعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/24
 • شناسایی و اولویت بندی رضایتمندی مشتریان . . .، پگاه نظام پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • زمانبندی و تسطیح منابع پروژه . . .، میثم منصوری گورای، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • توسعه محصول با بهره گیری از . . .، نسرین شریعتی دوغ اباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • توسعه مدل زنجیره تامین سه سطحی . . .، سمانه سادات لزکی مقدم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با رویکرد پایداری با استفاده از روش راف ویکور (مورد مطالعه: شرکت سامان پلیمر)، علی اعتمادی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • مدلسازی مساله اندازه ...، فائزه کوکشتانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • بالانس خط تولید و بهینه سازی سیستم ...، کسری محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان . . .، علی اعتمادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • ارزیابی عملکرد شرکتهای دانش بنیان . . .، مصطفی رحمانی فر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • تاثیر عوامل انگیزشی فردی شغلی . . .، فاطمه شاه علی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • ارزیابی شبکه های توزیع برمبنای ریسک . . .، شیوا ملک خوبان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • شبیه سازی صف در مراکز تماس . . .، علیرضا شریفی تنورجه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • چارچوبی به منظور ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان . . .، آناهیتا هدایت زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • شبیه سازی خط یک متروی تهران به منظور کاهش شاخص های صف، ایمان جوکار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • انتخاب استراتژی اثربخش نت با استفاده از تجیه و تحلیل ...، آرش مطلبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • مکان یابی - تخصیص چند هدفه با رویکرد صف ...، میلاد نمایان مرغوب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقای نوآوری . . .، زهرا حسنی ایلزلو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • مکانیابی ایستگاههای امداد نجات ...، فاطمه خلیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/24
 • توسعه مدلی برای زمانبندی پروژه ...، شکوفه انصاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/24
 • ارزیابی تامین کنندگان ساپکو ...، علی نوربخش، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/24
 • پیش بینی قیمت سهام پنجاه شرکت برتر ...، باوند بیات آزاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • توسعه روش تصمیم گیری چند معیاره . . .، محمدهاشم طباطبایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/03/20
 • توسعه روش تصمیم گیری چند معیاره . . .، محمدهاشم طباطبایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/03/20
 • تاثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول یر . . .، نیما یوسف نژآد ملسکامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/04/03
 • ارزیابی اولویت بندی گزینه های سرمایه گذاری در شهرک صنعتی اشتهارد با استفاده از روش بهترین - بدترین و پرومتی، هادی حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/31
 • توسعه روش تصمیم گیری چند معیاره بهترین-بدترین بر پایه رویکرد تصمیم گیری گروهی، محمد هاشمی طباطبائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • الگوی توسعه منابع انسانی برای ارتقای عملکرد شرکت های کوچک و متوسط SMEها، هوشنگ مبارک آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/12/26
 • الگوی توسعه سرمایه معنوی ...، ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/05/12
 • مدل مدیریت ارزیابی عملکرد اماکن متبرکه، مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/01
 • تبیین الگوی هماهنگ راهبردهای آمیخته بازاریابی، منصوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/26
 • رابطه هماهنگی استراتژی های سرپرستی و...، یاوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/07/27
 • تبیین مدل رابطه عوامل موثر در استفاده کارا...، کاظمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/17
 • تعیین نوع استراتژی تصمیم گیری مصرف کننده در انواع شیوه زندگی، کبری بخشی زاده برج، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/22
 • ارزش نام تجاری با توجه به ویژگی های مصرف کننده و آمیخته بازاریابی، احمد راه چمنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/03/16
 • مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در جمهوری اسلامی ایران، میترا صفایان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/30
 • مدلی برای سنجش تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی و...، حسین کاظمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/18
 • مدلی برای تاثیر برون سپاری در توانمندسازی سازمان ...، رسول ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/30
 • مدلی برای نقش نهادهای میانجی در توسعه همکاری...، مهدی الیاسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران، محمدجواد سلیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • ارتباط بین پیکربندی های قوام استراتژی های تولید، سروش قاضی نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • الگویی برای انتخاب شیوه کنترل ( شیوه مادری )، افشین فتح الهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/12
 • ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات حسابداری، محمد مرفوع، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/28
 • مدلی برای رتبه بندی حاکمیت ...در ایران، محمد جواد سلیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/05/01
 • مدل انتقال دانش و تکنولوژی های پیشرفتهه میان دانشگاه و صنعت در ایران، ابوالفضل باقری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/28
 • بهینه سازی شبیه سازی مسئله تولید جریانی با زمانهای تصادفی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری و مقایسه کارایی فرا ابتکاری، علیرضا ناصر صدرآبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/19
 • تبیین الگوی یکپارچه استراتژی های تولید در هماهنگی با....، امیر مصطفوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/01
 • الگویی مبتنی بر شبکه های صف، جهت بهینه سازی نرخ تولید در خطوط تولید و مونتاژ گسسته پیشامد، علی محتشمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/03
 • الگویی مبتنی بر شبکه های صف جهت بهینه سازی نرخ تولید و مونتاژ گسسته پیشامد، علی محتشمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/03
 • سنجش تاثیر ادراک فضای سیاسی سازمان بر عملکرد کارکنان، سید محمد تقی زاده مطلق، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/12/16
 • تعیین سیاست مطلوب تولید- موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی، سید حسین رضوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/02/18
 • الگوی تجاری سازی تکنولوژی در موسسات تحقیقاتی دولتی ایران، مهدی گودرزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/03/28
 • توسعه روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی، محمد حسین آرمان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/21
 • مدل زمانبدی پروژه....، ابطحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • مدل زمانبندی مدل پروژه با رویکرد تلفیقی رویکرد چند هدفه...، امیررضا ابطحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • مدل تعاملی استراتژی های تغییر با ارتباطات ....، محمد رضوانی فر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/30
 • تاثیر حسابرسی مالیاتی بر استقلال حسابرس، سیدهادی هاشمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/07
 • مدلی برای انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در ...، مجید هوشمندی ماهر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • الگوی شایستگی میدان عامل شرکت های فناوری بنیان، پوراندخت نیرومند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای NDEA و شبکه عصبی فازی FNN مورد مطالعه زنجیره های تامین داروسازی، مصطفی ابراهیم پور ازبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/26
 • الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد برای...، رحیم زارع، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/01
 • مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری در شرکتهای خودروسازی ایران، امیرمحمد فکورثقیه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/15
 • مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری در شرکت های خودروسازی ایران، امیرمحمد فکور ثقیه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/15
 • مدلی برای قابلیت ارتجاعی ...، اا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/15
 • مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری در شرکتهای خودروسازی ایران، امیرمحمد فکورثقیه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/15
 • مدل ارزیابی توانمندیهای پویا متناسب با استراتژیهای . . .، الشرف اسادات پسندیده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/05/01
 • تاثیر استراتژی بازاریابی و فروش . . .، سید امیر حسین پور حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/13
 • مدلی برای روابط زنجیره تامین در شرکتهای کوچک و متوسط به منظور افزایش رقابت پذیری، مسعود براتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • طراحی مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد . . .، فاطمه صراف، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/07/07
 • مدلی برای راهبردهای فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین، مجتبی هداوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/07
 • مدلی برای راهبردهای فروش...، اا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/07
 • مدلی برای افشای مسئولیت اجتماعی . . .، قدرت اله برزگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/11/27
 • مدلی برای مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودرو سازی، مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو، مسعود سیم خواه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/09
 • مدلی برای مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودروسازی مورد مطالعه شرکت ایران خودرو، مسعود سیم خواه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/09
 • مدلی برای مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودروسازی مورد شرکت ایران خودرو، مسعود سیم خواه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/09
 • ارائه مدلی برای بخش بندی مصرف کنندگان در محیط های خرده فروشی چند کانالی و چند رسانه ای بر اساس متغیرهای روانشناختی و اجتماعی جمعیت شناختی، مریم درویشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • مدلی برای تبیین (تنظیم) پارامترهای فرآیند . . .، رضا عباسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/30
 • مدل جامع رهبری اثربخش با رویکرد الگوی اسلامی، عبادله بانشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/05
 • الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی، بهرام اکبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/24
 • ارائه چهارجوبی جهت صندوق . . .، محمد مهدی بحرالعلوم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/17
 • الگوی پایداری شرکتهای دانش بنیان در ایران، محمدصادق خیاطان یزدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/25
 • مدل مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی و . . .، غلامحسین آقا گل زاده سیلا خور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/03/26
 • مدلی برای زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران، اسماعیل مزروعی نصرآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/01
 • مدلی برای زنجیره تامین . . .، اسماعیل مزروعی نصرابادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/01
 • مدلی برای توسعه خوشه . . .، مهدی شیرازی شاییسته، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/28
 • طراحی و ارزیابی شبکه زنجیره تامین شبکه زنجیره کالایی چند سطحی (با رویکرد ترکیبی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی چند هدفه فازی و تحلیل پوششی داده ها)، عباس شول، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/09/10
 • الگوی همسویی استراتژیهای لجستیک، خرید، بازاریابی، تولید و کسب و کار جهت بهبود عملکرد، سعیده کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • مدلی برای چابکی زنجیره تامین بیمارستانها، سید فرامرز قرآنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/22
 • قیمت گذاری و سفارش دهی در سیستم زنجیره تامین سه بعدی، معصومه پهلوانی قمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/22
 • طراحی مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد وزنهای مشترک ...، سعید رمضانززاده دراباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/07/19
 • توسعه مدل تحلیل پوششی داده های فازی ...، مهسا پیشدار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/04
 • الگوی رفتاری اشتراک دانش در فضای مجازی، نجمه سادات مرتجی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/28
 • مدل برنامه ریزی بازیابی زنجیره تامبن چند سطحی . . .، فاطمه قاسم زاده گوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/25
 • الگوی رابطه زنجیره تامین ناب . . .، علیرضا تفرشی مطلق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • طراحی مدل بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی . . .، فرهاد هادی نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/08/09
 • طراحی شبکه زنجیره تامین با لجستیک معکوس . . .، مهدی کشاورز قراباقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/04
 • الگوی عملکرد نوآوری شرکتهای دانش بنیان . . .، جواد مشایخ، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/20
 • الکگوی معماری منابع انسانی . . .، علی رضایی میرقائد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/23
 • الگوی معماری منابع انسانی ....، علی رضایی میرقائد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/23
 • پیش بینی صرف ریسک سهام . . .، محمد تشرفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/13
 • مدل ارزیابی پیچیدگی زنجیره تامین . .، حمید شریفی اصفهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • مدلی برای ارزیابی پیچیدگی زنجیره تامین و تاثیر آن بر عملکرد، حمید شریفی اصفهانی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • طراحی ترکیبی از ابزارهای . . .، پریسا علیزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/02/22
 • ارائه مدل انعطاف پذیری مالی . . .، جلال شیره زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/03/02
 • طراحی مدلی برای تاب آوری و. . .، محمدعلی صالحی برقویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/03
 • الگوی اموزشهای مجازی دانشگاهی در ایران، احمد قائم مقامی تبریزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/17
 • طراحی الگوی ساختاری - کارکردی نظام مدیریت شهری . . .، حسین مرادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/25
 • مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایگذاری . .، سهراب استا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • توسعه یک مدل کمی به منظور کاهش اثر اختلال . . .، سید علی علوی کیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/10/10
 • مدلی برای همکاری زنجیره تامین ...، آرش شهریاری نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/08
 • الگوی توسعه منابع انسانی برای ارتقا عملکرد ...، هوشنگ مبارک آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/12/26
 • تدوین الگویی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان های نظامی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها dd، روح اله مرادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/03/08
 • چارچوبی برای توسعه تامین کننده در صنعت خودروی ایران، منصور اسماعیل زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
سمت‌های اجرایی
 • عضویت در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1390/01/01، 1391/12/02، ایران، تهران
 • معاون دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/04/20، 1391/12/02، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • عضویت در هیات تحریری مجله مطالعات مدیریت صنعتی، علمی پژوهشی، 1388/07/05، 1393/12/03، 87/3374
 • سردبیر مجله مطالعات مدیریت صنعتی، علمی پژوهشی، 1390/08/07، 1393/12/03، 3/11/139625 وزارت علوم