professor_pic
حسن رشیدی
حسن رشیدی ، دانشیار رشته علم کامپیوتر - برنامه ریزی سیستمها است. ایشان در گروه رایانه دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مهندسی نرم افزار , زبانهای برنامه سازی , شبیه سازی , سیستمهای پشتیانی تصمیم , الگوریتمهای بهینه سازی
منتشر شده در نشریات داخلی
 • Rashidi Hassan. (2010). Scheduling Singe-Load and Multi- Load AGVs in Container Terminal. Amirkabir Journal International Journal of Modeling Identification, Simulation and Control, 42, 2
 • Rashidi Hassan, Tsang Edward. (2009). An Efficient Extension of Network Simplex Algorithm. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 1, 1
 • Heidari Hamed, Mousakhani Morteza, Rashidi Hassan. (2014). the analysis of the factors affecting iranian customers satisfaction in traditional and internet banking-case study:saman bank. International Journal of Scientific Management and Development, 2, 4
 • رشیدی حسن. (1393). یک رویکرد سامانه ای برای برنامه ریزی مالی بنگاه ها و پیاده سازی آن در یک بنگاه. سیاستهای مالی و اقتصادی، دوم، 5
 • رشیدی حسن، ، . (---). تاثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیکی بر رضایت ،اعتماد و وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری. مدیریت برند
 • شریف زاده فتاح، رشیدی حسن. (1387). تعیین عوامل موثر بر موفقیت استقرار طرح شهرداری الکترونیکی. ---
 • Rashidi Hassan, Hassan Rashidi Rahebeh Mojtahedi Saffari. (2015). A New Framework based on Learning Automata for User Community Detection in Social Networks. International Journal of Computer Science Issues, 12, 2
 • رشیدی حسن، درگی ایوب. (1393). مدل‌سازی دانش کاربر به ‌منظور یادگیری تطبیقی در محیط یادگیری الکترونیکی. فناوری آموزش و یادگیری، 1، 1
 • نایب پور علی، علی محمدی بهاره، رشیدی حسن. (1393). ارزیابی میزان رضایتمندی منابع انسانی در تعامل با دولت الکترونیک سرویسگرا. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 2، 32
 • Ariana Mohammad Hossein, Rashidi Hassan. (2015). Translating from Universal Networking Language into Persian Language. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 4, 5
 • لطیفی سعید، امیرتیموری محمدحسن، رشیدی حسن. (1392). مقایسه اثربخشی الگوی طراحی آموزشی نمایش اجزاء با آموزش سنتی در میزان دستیابی به اهداف یاداوری و کاربرد. مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی، 2، 2
 • Rashidi Hassan. (2016). Discrete simulation software: a survey on taxonomies. Journal of Numerical Simulation in Engineering, 2016, 4
 • Rashidi Hassan. (2015). Objects Identification in Object-Oriented Software Development - A Taxonomy and Survey on Techniques. Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations, 3, 2
 • Qrabaghy Hassan, Ali Abadi Khadijeh, Rashidi Hassan, Maleki Hasan. (2014). Using expert systems and fuzzzy rules to evaluate the quality of educational technology curriculum based on klein s model. international journal of basic sciences & applied research, 3, 4
 • Akbari Mehdi, Rashidi Hassan. (2016). A Multi-Objectives Scheduling Algorithm Based on Cuckoo Optimization for Task Allocation Problem at Compile Time in Heterogeneous Systems. 2016, 60
 • Akbari Mehdi, Rashidi Hassan. (2015). An efficient algorithm for compile-time task scheduling problem on heterogeneous computing. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, 7, 1
 • Rashidi Hassan. (2016). Declarative Semantics in Object-Oriented Software Development - A Taxonomy and Survey. Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations, 2016, 4
 • شمس لیدا، رشیدی حسن. (1395). تاثیر هوشمندسازی مدارس بر موفقیت آنها با استفاده از رویکرد داده کاوی: مطالعه موردی مدارس ابتدایی در استان تهران. فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 2، 8
 • مرادی مخلص حسین، زارعی زوارکی اسمعیل، رشیدی حسن. (1396). مقایسه اثربخشی روش های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری. روانشناسی تربیتی، سال سیزدهم، 45
 • Rashidi Hassan, Parand Fereshteh Azadi. (2019). On Attributes of Objects in Object-Oriented Software Analysis. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 30, 30
 • Rashidi Hassan, Heidari Hamed, Movahedin3 Marzie, Moazami Gudarzi Maryam, Shakerian5 Seyed Mostafa. (2019). Investigating the Effective Factors on Adoption of E-Learning System in Qazvin University of Medical Sciences. Journal of Computational Statistics and Modeling, 1, 1
 • سجادی سید محمد باقر، رشیدی حسن، مینایی بیگدلی بهروز. (1396). روشی جدید جهت استخراج موجودیت‌های اسمی در عربی کلاسیک. پردازش علائم و داده‌ها، 2، 32
 • Akbari Amin, Rashidi Hassan. (2017). Two New Methods of Boundary Correction for Classifying Textural Images. Journal of Computer & Robotics, 10, 1
 • Akbari Mehdi, Rashidi Hassan, HoseinAlizadeh Sasan. (2017). An enhanced genetic algorithm with new operators for task scheduling in heterogeneous computing systems. ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 61, 2017
 • Rashidi Hassan, Sadeghzadeh Hemayat Mohammad. (2019). Software Quality Models: A Comprehensive Review and Analysis. Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations, 6, 1
 • Rashidi Zahra, Rashidi Zeynab, Rashidi Hassan. (2017). Use Case Modeling in Software Development: A Survey and Taxonomy. Int. J. Advanced Networking and Applications, 8, 5
 • Rashidi Hassan. (2019). Optimizing the Static and Dynamic Scheduling problem of Automated Guided Vehicles in Container Terminals. Control and Optimization in Applied Mathematics (COAM), 2, 2
 • Rashidi Hassan. (2019). Simulation and Evaluation of Network Simplex Algorithm and its Extensions for Vehicle Scheduling Problems in Ports. International Journal of Maritime Technology, 11, 1
 • مهدوی هنگامه، رشیدی حسن. (1397). تشخیص پیشرفت سرطان سینه با استفاده از روشهای خوشه بندی فازی-عصبی تطبیقی و داده کاوی. علوم مهندسی محاسباتی در مهندسی برق، 3، 1
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Rashidi Hassan. (2013). an international coding method for courses at all academic levels. International Journal of mathematics computer sciences and information technology, 1, 1
 • Rashidi Hassan. (2010). A Proposal for a New Multidisciplinary Graduate Program in Science and Engineering. International Journal of Computer technology and applications, 2, 2
 • Rashidi Hassan. (2011). Optimization and Improving Security in Web Browsers Using the Proxy Pattern. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 2, 2
 • Rashidi Hassan, Tsang Edward. (2011). A complete and an incomplete algorithm for automated guided vehicle scheduling in container terminals. Computers and Mathematics with Application, 61, 3
 • Khataee Maragheh Hamed, Rashidi Hassan. (2010). A Novel Watermarking Scheme for Detecting and Recovering Distotions in Database. International Journal of Database Managemet Systems IJDMS, 2, 3
 • Rashidi Hassan. (2012). Using the Strategy Pattern to Select Enercryption Algorithms Dynamically in Application Softwares. etc, 11, 19
 • Rashidi Hassan. (2013). An Efficient Solution for Implementation of Property Lists in Programming Languages. ELIXIR computer Science and Engineering Jounal, 1, 1
 • Rashidi Hassan. (2009). An Approach of Cellular Automata to Job Shop Scheduling Problem. International Journal of Simulation-System, Science and Technology, 1, 1
 • Rashidi Hassan. (2013). Novel constraints satisfaction models for optimization problems in container terminals. ELSEVIE Applied Mathematical Modelling, 37, 6
 • Rashidi Hassan. (---). scheduling decisions in container terminals-a classification and formulation. JOURNAL OF SCHEDULING
 • Rashidi Hassan. (2014). A dynamic version for the Network Simplex Algorithm. Applied Soft Computing, 24, 24
 • Rashidi Hassan, Rashidi Zeynab. (2009). A simple Technique for Implementation of Coroutines in Programmming Languages. etc, 2, 1
 • Rashidi Hassan, Peshnamaz Hemen, Mahdavi Amir Abbas. (2014). Security in Ad Hoc Networks. American journal of scientific research, 1, 101
 • Rashidi Hassan, Mohamadi Bahram Abadi Reza. (2015). A Decision Support Method for Finding Appropriate Information on the Web Documents. International Journal of Computer Networks and Communications Security, 3, 4
 • lajevardy pooria, Parand Fereshteh Azadi, Rashidi Hassan. (2015). A HYBRID METHOD FOR LOAD FORECASTING IN SMART GRID BASED ON NEURAL NETWORKS AND CUCKOO SEARCH OPTIMIZATION APPROACH. international Journal of Renewable Energy Resources, 5, 1
 • Moadab Shahram, Rashidi Hassan. (2016). Automatic detection of non-convulsive seizures: A reduced complexity approach. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences, 201, 201
 • Pashaei Barbin Javad, Rashidi Hassan. (2015). A Decision Support System For Estimating Cost Of Software Projects Using A Hybrid Of Multi-Layer Artificial Neural Network And Decision Tree. International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST), 5, 6
 • Asadi Morteza, Rashidi Hassan. (2016). A Model for Object-Oriented Software Maintainability Measurement. International Journal of Intelligent Systems and Applications(IJISA), 8, 1
 • Farhang Alireza, Rashidi Hassan. (2016). ATM Security based on Fingerprint Biometric and SVM. International Journal of Computer & Information Technologies (IJOCIT), 4, 1
 • Shams Lida, Rashidi Hassan. (2016). Factors affecting the Increase and Decrease student achievement in Primary School with Business Intelligence Approach. International Journal of Computer & Information Technologies (IJOCIT), 2016, 3
 • taghavi mahdi, Rashidi Hassan, Yazdandanesh M. E, Bameni Moqhadam Mohammad, eskandarnejad s.ss. (2016). Effect of major false-twist texturing parameters on tensile properties and crystallinity of polyester microfilament yarn and optimized by RSM. Journal of Bulgarian Chemical Communications, -, 48
 • Boorjandi Masoumeh, Rahmani Ghobadi Zahra, Rashidi Hassan. (2017). Automatic Image Annotation based on Dense Weighted Regional Graph. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8, 3
 • Rashidi Hassan. (---). A Model-Driven Decision Support System for Software Cost Estimation (Case Study: Projects in NASA60 Dataset). International Journal Of Finance And Managerial Accounting
 • Rashidi Hassan. (2018). A Compound Decision Support System for Corporate Planning. International Journal Of Finance And Managerial Accounting, 10, 3
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • Rostami Ahmad, Dadashi Sajed, Rashidi Hassan, 2 st National Conference on New Approaches in Computer Engineering, article abstraction, complete article, Fault Tolerance Mobile Agent in 3D Mesh Network, 1395/02/15, 1395/02/15
 • رشیدی حسن، ، ، امین آبشوری اعظم، اولین کنفرانس دانشجویی اطلاعات ایران فناوری، 1389/04/30، 1389/04/31
 • شعبانی زهرا، فتحی کیامرث، رشیدی حسن، اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، طراحی سیستم خبره فازی برای مدیریت شایستگی جهت انتخاب معلمان طرح شاهد، 1392/09/21، 1392/09/21
 • صفی آریان حسنیه، صادقانی شهلا، رشیدی حسن، همایش ملی فن آوری محاسبات و اطلاعات: روندها و سرحدهای جدید، article abstraction، مقاله کامل، موردکاوی سیستم پشتیبانی از تصمیم بنگاه تجاری مبتنی بر هوش تجاری، 1392/11/10، 1392/11/10
 • رزمجو عباس، رشیدی حسن، حمزه زاده سعید، باقری حسین، دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران، article abstraction، مقاله کامل، واکشی قوانین دسته بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مسئله بازسازی هاپلوتایپها، 1392/11/15، 1392/11/17
 • متولی زاده مریم، غفاری مهلا، رشیدی حسن، کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت، article abstraction، مقاله کامل، یک رویکرد ریاضی -آماری ربای برنامه ریزی بنگاه با روش تجزیه و تحلیل چه اگر، 1392/12/01، 1392/12/01
 • متولی زاده مریم، غفاری مهلا، رشیدی حسن، کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت، article abstraction، مقاله کامل، یک رویکرد ریاضی -آماری ربای برنامه ریزی بنگاه با روش تجزیه و تحلیل دنبال کردن هدف، 1392/12/01، 1392/12/01
 • راشدی جعفر، رشیدی حسن، سجودی امید، نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (8thSASTech)، article abstraction، مقاله کامل، خوشه بندی توزیع شده و فازی متون مبتنی بر آنتولوژی، 1393/09/13، 1393/09/13
 • مینوفام هادی، رشیدی حسن، نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (8thSASTech)، article abstraction، خلاصه مقاله، یک سیستم تصمیم یار برای برنامه ریزی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از نظریه مجموعه‌های ناهموار، 1393/09/13، 1393/09/13
 • رشیدی حسن، رحمانی اندلیبی مهدیه، خدابنده اویلی رقیه، نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (8thSASTech)، article abstraction، مقاله کامل، یک سیستم تصمیم یار هوشمند بری مدیریت انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان، 1393/09/13، 1393/09/13
 • رشیدی حسن، فتحی سالاری لیلا، اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع، article abstraction، مقاله کامل، تحلیلی بر دو مدل توسعه نرم افزاری جهت فرآیند تولید و توسعه یک نرم افزار، 1393/11/30، 1393/11/30
 • لادانین مزگان، نوری الهام، رشیدی حسن، اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، ارایه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تحت آموزش کلونی زنبورعسل، 1393/12/19، 1393/12/19
 • لاجوردی پوریا، پرند فرشته آزادی، رشیدی حسن، دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، روش ترکیبی جدید به منظور افزایش دقت پیش بینی بار در شبکه های توزیع هوشمند برق، 1394/03/07، 1394/03/07
 • مهاجرشجاعی عطیه، قنبری زینب، رشیدی حسن، دومین همایش ملی مهندسی رایانه و فن آوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، بررسی روش‌های تعامل‌پذیری در سیستم‌های سازمانی و ارایه طبقه بندی بر مبنای کاربردشان، 1394/03/18، 1394/03/18
 • مطالبی مژده، اسفندیاری ندا، رشیدی حسن، هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، article abstraction، مقاله کامل، ارزیابی خصوصیات کیفی های معماریسبک نرم افزار براساس مدلهای کیفی، 1394/05/28، 1394/05/29
 • فرهنگ علیرضا، رشیدی حسن، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران، article abstraction، مقاله کامل، استفاده از فناوری بیومتریک در امنیت شبکِه های تجارت الکترونیک، 1394/06/25، 1394/06/25
 • کاظم پور میثم، رشیدی حسن، اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، article abstraction، مقاله کامل، پیش بینی میزان کارایی دوره های مهارتی با توجه به منابع تخصیص یافته با استفاده از شبکه عصبی، 1394/07/08، 1394/07/08
 • رشیدی حسن، ایزی مریم، دلاوریان فرحناز، رستمی نژاد محمدعلی، اولین کنفرانس ملّی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، article abstraction، مقاله کامل، بازی های جدی و طراحی آموزشی سازنده گرایانه: مورد کاوی بازی "شهر من"، 1394/11/04، 1394/11/04
 • سبزعلیان مرضیه، رشیدی حسن، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر، article abstraction، مقاله کامل، تشخیص هویت بر مبنای تحلیل تصاویر عنبیه چشم با استفاده از تبدیل موجک، 1395/02/15، 1395/02/15
 • مسلمی محبوبه، رشیدی حسن، پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران، article abstraction، مقاله کامل، بررسی تعداد درختان در الگوریتم جنگل تصادفی برای تحلیل عقاید در فروشگاههای مجازی، 1395/12/17، 1395/12/19
 • بحرانی محمد، رشیدی حسن، محمودی بختیاری بهروز، میزگرد علمی هفته پژوهش، سخنران، نحوه ارتباط بین مهندسی/علوم کامپیوتر و علوم انسانی، 1397/09/19، 1397/09/19
 • نیک فلاح محمد، پرند فرشته آزادی، رشیدی حسن، متین فر فرزام، دومین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، مقاله کامل چاپ شده، ارزیابی و مقایسه پیوندهای بیرونی کوچک-بزرگ در محیط محاسبات ابری، 1397/11/17، 1397/11/17
 • رشیدی حسن، تیموری فعال حسین، متین فر فرزام، میزگرد علمی هفته پژوهش 98، سخنران، هوش تجاری و کاربردهای داده کاوی، 1398/09/23، 1398/09/27
 • رشیدی حسن، خطائی مراغه حامد، حاجی پور علی، پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، مقاله کامل، روشی نوین یر پایه دیجیتال واترمارک برای تشخیص و بازیابی اطلاعات تحریف شده جدول پایگاه داده، 1388/12/01
 • رشیدی حسن، هفته پژوهش، سخنران، مدیریت دانش در سازمان ها
 • رشیدی حسن، برزگر سیامک، شجاع فر محمد، کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، نقدی بر زبان برنامه نویسی ++R، 1388/01/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Rashidi Hassan, shojafar mohammad, barzegar siamak, aeini faraein, the 2010 world cogress in computer science, computer engineering,and applied computing, complete article, the practical guidelines for designing user interface in virtual learning enviroment, 2010/07/12, 2010/07/15
 • Baghermousavi Shima, Rashidi Hassan, Haghighi Hassan, e-Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Trust (ECDC), 2014 8th International Conference on, article abstraction, complete article, An approach to reduce QoS monitoring overhead in ESB, 2014/04/24, 2014/04/25
 • Shabanian Hanieh, Rostami Vahid, Rashidi Hassan, 2nd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA), article abstraction, complete article, An Improved LSB Based Steganography Technique by Edge Adaptive Method, 2015/03/04, 2015/03/05
 • Shabanian Hanieh, Rashidi Hassan, Rostami Vahid, second international conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA2015), article abstraction, complete article, An Improved Edge Adaptive Image Steganography Based on LSB Matching Revisited, 2015/03/11, 2015/03/12
 • Bemani Zeynab, Rashidi Hassan, International Conference on Web Research, article abstraction, complete article, A Hybrid Graph-Structure-Based Webpage Recommendation Algorithm based on Weighted Association Rules, 2018/04/25, 2018/04/26
 • Saghiri Ali Mohammad, Vahdati Monireh, Gholizadeh Kamran, Meybodi Mohammad Reza, Dehghan Mehdi, Rashidi Hassan, 4rd International Conference on Web Research (ICWR2018), article abstraction, complete article, A Framework for Cognitive Internet of Things based on Blockchain, 2018/04/25, 2018/04/26
 • Vahdati Monireh, Gholizadeh Kamran, Saghiri Ali Mohammad, Rashidi Hassan, The IEEE 6th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud 2018), article abstraction, complete article, A Self-organized Framework for Insurance Based on Internet of Things and Blockchain, 2018/08/06, 2018/08/08
 • Salehi Elham, Yousefi Hamid, Rashidi Hassan, Ghanaatti Hossein, International Scientific Meeting of Electrical, Computer and Biomedical Engineering, Published Article, Automatic Diagnosis of Disc Herniation In Two dimensional MR Images with Combination of Distinct Features Using Machine Learning Methods, 2019/04/24, 2019/04/26
 • Rashidi Hassan, zare soltani mohammad amin, toroghi haghighat abolfazl, godarzvand chegini tahere, international conference on computer technology and development 3rd(ICCTD 2011), complete article, assuring k-coverage in visual sensor networks in the presence of energy constraints, 2011/01/01
 • Rashidi Hassan, 8th International Conference on e-commerce, article abstraction, A Survey of Data Mining Techniques for Software Fault Prediction
 • Rashidi Hassan, Tsang Edward, 2nd multidisciplinary international conference on scheduling : theory & applications(MISTA), complete article, Applying the extended network simplex algorithm and a greedy search method to automated guided vehicle scheduling, 2005/01/01
 • Kivili Maryam, Gholizadeh Leilla, Rashidi Hassan, Gholizadeh Somayeh, 1st International Conference on Telematics and Future Generation Networks (TAFGEN2015), article abstraction, complete article, A New Improvement on Firefly Algorithm for Optimization Problems, 2015/05/15
 • Rashidi Hassan, zare soltani mohammad amin, toroghi haghighat abolfazl, godarzvand chegini tahere, 2011 international conference on communication engineering and networks(ICCEN2011), complete article, A couple of algorithms for K-coverage problem in visual sensor networks, 2011/01/01
 • صادق زده حمایتی محمد، رشیدی حسن، ناظمی اسلام، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات ،ارتباطات و کامپیوتر، article abstraction، مقاله کامل، چارچوب مبتنی بر منطق فازی برای ترکیب کیفیت محور سرویس های وب در محیط خودتطبیق سرویس گرا، 1393/04/06، 1393/04/06
 • حیدری حامد، موسی خانی مرتضی، رشیدی حسن، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- ایران، article abstraction، مقاله کامل، ارائه الگویی جهت بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیکی بر رضایت مشتریان در بخش بانکداری، 1393/08/22، 1393/08/22
 • چرخشت شاهین، طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی اهمیت کاربرد شبکه های اجتماعی در مواجه با بحرانها، 1394/02/20، 1394/02/20
 • مرادی حسین، زارعی زوارکی اسمعیل، رشیدی حسن، سورسوری کلثوم، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی ابعاد مهارتهای تعاملی در دو شیوه یادگیری CBI و CAI، 1394/05/05، 1394/05/05
 • علیجانی آناهیتا، رشیدی حسن، کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، مروری بر رویکردهای بهینه سازی ارسال سیل آسا در شبکه های حسگر بی سیم، 1394/05/21، 1394/05/21
 • فرهنگ علیرضا، رشیدی حسن، کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، article abstraction، مقاله کامل، اصلاح نهان نگاری اثر انگشت برای بهبود امنیت در شبکه های بی سیم، 1394/08/28، 1394/08/28
 • اسماعیلی فریده، رشیدی حسن، خجسته نژاد مجتبی، سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی، article abstraction، مقاله کامل، طراحی و ارزیابی یک سیستم هوشمند دسته بند مرکبات با توجه به نقص سطحی پوست با کمک شبکه عصبی، 1394/09/18، 1394/09/19
 • مرادی سمیرا، رشیدی حسن، نهمین کنفرانس داده کاوی ایران، article abstraction، مقاله کامل، استخراج قوانین در حوزه ی یادگیری الکترونیکی با رویکرد درخت تصمیم، 1394/09/29، 1394/09/30
 • اکبری امین، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین ‏المللی پـژوهش‏های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، ارائه ی یک روش جدید مبتنی بر وزن دهی برای دسته بندی تصاویر بافتی، 1394/11/15، 1394/11/15
 • نامداری سامان، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، طراحی مفهومی یک سیستم تصمیم یار مبتنی برشبکه عصبی برای طبقه بندی اطلاعات الکترونیکی، 1394/11/15، 1394/11/15
 • گل محمدی فروغ، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، ارائه روشی جدید برای تشخیص اجتماعات در شبکه های اجتماعی بر اساس رویکرد کانکلود، 1394/11/15، 1394/11/15
 • گل محمدی فروغ، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، ارائه روشی جدید برای تشخیص خوشه ها در شبکه های اجتماعی بر اساس رویکرد کانکلود، 1394/11/15، 1394/11/15
 • مهدوی هنگامه، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین‏المللی پـژوهش‏های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، تشخیص پیشرفت سرطان سینه با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی فازی-عصبی تطبیقی و داده کاوی، 1394/11/15، 1394/11/15
 • سلطانی سهیل، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین‏المللی پـژوهش‏های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، article abstraction، مقاله کامل، روشی برای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مهاجرت ماشینهای مجازی در مراکز داده ابری، 1394/11/15، 1394/11/15
 • طوفان زاده مژدهی علی، یعقوبی فاطمه، زرگر فروغ، رشیدی حسن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، article abstraction، مقاله کامل، عقیده کاوی مبتنی بر منطق فازی جهت ارائه سیستم های پیشنهاد دهنده، 1394/12/02، 1394/12/02
 • طوفان زاده مژدهی علی، پورقنبری رقیه، رشیدی حسن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، article abstraction، مقاله کامل، رایانش ابری بستری برای تحلیل دادههای حجیم، 1394/12/02، 1394/12/02
 • بهبهانی نژاد محمدرضا، رشیدی حسن، تارخ محمدجعفر، هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، article abstraction، مقاله کامل، بررسی معماری تکنولوژی های داده عظیم و ضرورت بهره برداری از آن در سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، 1394/12/04، 1394/12/05
 • طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، ناظمی اسلام، کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، article abstraction، مقاله کامل، استراتژیهای آزمون خودکار نرم افزار جهت ارزیابی کیفیت، 1394/12/20، 1394/12/20
 • صراف زاده محمد رسول، طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، article abstraction، مقاله کامل، واحد پول دیجیتالی بیت کوین و نقش آن در تجارت الکترونیک، 1394/12/24، 1394/12/24
 • فرج زاده ساره، طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، article abstraction، مقاله کامل، معماری سرویس گرا بستری برای اینترنت اشیا جهت توسعه تجارت الکترونیک، 1394/12/24، 1394/12/24
 • بابایی مائده، طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، article abstraction، مقاله کامل، مروری بر روش های حفظ محرمانگی جهت کنترل کلاهبرداری در بانکداری الکترونیک، 1394/12/24، 1394/12/24
 • عبداله ئی فاطمه، رشیدی حسن، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم و مهندسی، article abstraction، مقاله کامل، تجزیه و تحلیل داده های عظیم به منظور تشخیص بات نت ها در ترافیک انتقالی شبکه، 1394/12/24، 1394/12/25
 • صالحی الهام، رشیدی حسن، هشتمین کنفرانس مشترک هوش مصنوعی و رباتیک و سمپوزیوم بین المللی RoboCup IranOpen، article abstraction، مقاله کامل، تشخیص بیماری های فتق دیسک با استفاده از تصاویر ام آر و به کار گیری روش های ترکیبی مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان، 1397/01/19، 1397/01/19
 • معدن زاده رضا، رشیدی حسن، دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و مهندسی، مقاله کامل چاپ شده، تحلیل و تعیین نیازمندی های امنیتی در مراحل اولیه چرخه زندگی نرم افزار، 1397/04/07، 1397/04/07
 • حسینی سید علی، پرند فرشته آزادی، رشیدی حسن، متین فر فرزام، کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام، article abstraction، مقاله کامل، بررسی پایگاه داده Cassandara و مقایسه عملکرد آن با پایگاه داده رابطه ای MySql، 1397/06/31، 1397/06/31
 • پرند فرشته آزادی، رشیدی حسن، متین فر فرزام، حسینی سید علی، کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام، مقاله کامل چاپ شده، بررسی پایگاه داده Cassandra و مقایسه عملکرد آن با پایگاه داده رابطه‌ای MySQL، 1397/06/31، 1397/06/31
 • طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، article abstraction، مقاله کامل، مروری بر رویکردهای تطبیق در سیستم نرم افزاری خودتطبیق
تصنیف
 • رشیدی حسن. (1397). برنامه ریزی بنگاه: استفاده از اصول شیء گرا و نگاهی به داده های بزرگ. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • آزادی منش سید شعیب، رشیدی حسن. (1395). مدیریت مستندات در معماری نرم افزار بر اساس سرویس گرایی، با نگاهی مبتنی بر دولت الکترونیک. ایران-قم، None
 • نایب پور علی، رشیدی حسن. (1395). پارادیم های سرویس گرایی در مهندسی و مدیریت نرم افزار. ایران-تهران، انتشارات ناقوس
تالیف
 • جعفرخانی فاطمه، بهرام چوبین مرضیه، رشیدی حسن. (1390). مبانی نظری و عملی در تکنولوژی آموزشی. ایران-تهران، انتشارات آوای تور
 • Rashidi Hassan. (2010). special english for students of computer and information technology. None
 • رشیدی حسن. (1391). برنامه ریزی بنگاه -استفاده از الگوهای کامپیوتری. اقتصاد فردا
 • Rashidi Hassan, Tsang Edward. (2010). Vehicle Scheduling in Port Automatiom, Advaced Algorithms for Minimum Cost Flow Problems. Germany
 • رشیدی حسن. (1390). برنامه نویسی کاربردی به زبان C و ++C. مشق شب
 • Rashidi Hassan, Tsang Edward. (2015). Vehicle Scheduling in Port Automatiom, Advaced Algorithms for Minimum Cost Flow Problems. USA, CRC Press, Taylor & Francis Group
 • رشیدی حسن، رشیدی زینب. (1394). طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی - ویرایش دوم. ایران، سرافراز
 • طوفان زاده مژدهی علی، علایی ابراهیم، رشیدی حسن. (1394). معماری نرم افزار در عمل. ایران-تهران، اورنگ
 • رشیدی حسن. (1388). مهندسی نرم افزار با رویکردی مبتنی بر برنامه سازی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • رشیدی حسن، رشیدی زینب، رشیدی زهرا. (1395). شبیه سازی سیستمها و فرآیندها با رویکردی مبتنی بر برنامه سازی و نگاهی به درون ابزارها. ایران-تهران، ناقوس
 • جعفرخانی فاطمه، بهرام چوبین مرضیه، رشیدی حسن. (1391). مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی. ایران-تهران، آوای نور
 • Rashidi Hassan. (2017). Fundamental Concepts in Information Computers and Technology. iran-Tehran, Allameh Tabataba'i University Press
 • طوفان زاده مژدهی علی، ابوطالبی محدثه، رشیدی حسن. (1398). ساختمان داده ها. ایران-تهران، سبز رایان گستر
ترجمه
 • طوفان زاده مژدهی علی، محمدی مهسا، رشیدی حسن. (1395). سیستمهای پشتیبانی تصمیم و سیستم های هوشمند. ایران-نوشهر، None
 • رشیدی حسن، زینالی اسماعیل، حیدری حامد، جلالین سعید. (1395). اصول داده های بزرگ (مفاهیم، پیشران ها و تکنیک ها). ایران-تهران، مهرگان
 • رشیدی حسن. (1394). توسعه سیستم های آموزشی آنلاین با استفاده از ابزارهای منبع باز. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • رشیدی حسن، اللهی ذبیح اله، جنگی زهی شستان حمید رضا، مرادی مخلص حسین. (1395). یادگیری آنلاین با استفاده از بازیها ف شبیه سازی و دنیای مجازی. ایران-تهران، آراد
 • طوفان زاده مژدهی علی، محمدی مهسا، رشیدی حسن. (1397). سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و سیستم های هوشمند. ایران-نوشهر، None
 • رشیدی حسن. (1392). تئوری ومسائل مهندسی نرم افزار. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
سایر
 • رشیدی حسن. (1397). برنامه ریزی بنگاه: استفاده از اصول شیء گرا و نگاهی به داده های بزرگ. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • طوفان زاده مژدهی علی، ابوطالبی محدثه، رشیدی حسن. (1398). ساختمان داده ها. ایران-تهران، سبز رایان گستر
 • رشیدی حسن. (1388). مرجع کامل زبان C. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • Rashidi Hassan. (---). information technology. John Wiley and Son
 • Rashidi Hassan. (2010). Computers and InformationTechnology. None
 • رشیدی حسن. (1389). تکنیک ها و تاکتیک ها در طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی (به همراه راه حل ها و رهنمودهای تمرینات کتاب. None
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • تهیه چهارچوب و مطالب درس پودمانی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت، 1379/01/01
 • تهیه چهارچوب و مطالب درس پودمانی مدیریت استراتژیک اطلاعات، 1387/01/01
 • تهیه چهارچوب و مطالب درس پودمانی سیستم های اطلاعات مدیریت، 1387/01/01
طرح‌های درون دانشگاهی
 • مشخصات،برنامه و دروس کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های محاسباتی، 1387/06/01، 1387/12/03
 • یک سیستم کدگزاری برای دروس رشته امار در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه، 1388/08/01، 1389/01/31
 • بررسی و مقایسه نرم افزار ها ابزارهای شبیه سازی، 1390/03/01، 1391/06/01
 • یک رویکرد سامانه ای برای برنامه ریزی مالی بنگاه ها، 1391/05/01، 1392/04/05
 • کاربرد رویکرد سامانه ای برای برنامه ریزی مالی بنگاه ها در یک بنگاه واقعی، 1392/05/01، 1393/08/01
 • طراحی سیستم نرم افزاری، 1394/05/01، 1394/09/30
 • بررسی روشهای مختلف برای استخراج اشیاء/موجودیتها (Objects) در مهندسی نرم افزار بر اساس شیء گرایی، 1393/05/01، 1394/10/30
 • دسته بندی قوانین/ اعلانهای معنایی در مهندسی نرم افزار بر اساس شی گرایی، 1394/11/01، 1395/11/30
 • بازنگری و تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر، 1395/11/11، 1396/11/21
کارشناسی ارشد
 • Un-Supervised Clustering and AHP Algoritms in Auto Insurance Fraud Detection, Mohsen Seraj zadeh, Allameh Tabataba'i University, 2010/08/23
 • ارائه چهاچوبی برای مدیریت پروژه های نرم افزاری بر اساس روش چابک(Agile)، بابک محمدی زاده خوشرو، 1387/01/01
 • ارائه چهارچوبی برای پیکربندی فرایندهای مهندسی متدلوژی، حامد احمدی، 1387/01/01
 • حل مسئله زمانیندی ایستگاهی با استفاده از یک الگوریتم جدید مبتنی بر جستجوی محلی ترکیبی با تابع هدف makespan، الهام گیلک، 1388/01/01
 • ایجاد جداول زمانی درسی چندلایه با استفاده از رویکردی جدید در رنگ آمیزی گراف، مرتضی بیستونی، 1388/01/01
 • ارایه روش های آماری برای ارزیابی عملکرد سازمان ها از دید تکنولوژی اطلاعات IT به همراه یک مطالعه موردی، حمیده ترابی، 1389/01/01
 • حل عددی معادلات خطی و غیرخطی قیمت گذاری اختیارات بلک-شولز، نادر کریمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/30
 • تاثیر طراحی آموزش ضمن خدمت مبتنی بر شبکه درس(ارتباطات و پیام رسانی) سازمان آتش نشانی شهر کرج بر یادگیری و سطح رضایت کارکنان، مرضیه کرمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/01
 • شبیه سازی در سامانه های صف بندی، محسن حق وردی وردانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • اثربخشی میزان استفاده از باری‌های رایانه‌ای بر تفکر انتقادی و احساس تنهایی در بین دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان تکاب، علی وفا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/20
 • ارائه الگوی مهندسی مجدد فناوری اطلاعات در وزارت ورزش، سیده فرضیه سیدی کیانور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/02
 • طراحی سیستم تشخیص نفوذ به شبکه وکاهش ویژگی های استاندارد سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از طبقه بندی کننده عصبی-فازی، حامد رضایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/25
 • بازسازی ارقامدستنویس شکسته فارسی از طریق حذف قسمت های زاید، سید روح اله حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/25
 • طراحی یک نمودار کنترلی برای بررسی همزمان میانگین و پراکندگی فرآیندهای چند متغیره، محمد رضا میرزایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/06
 • قیمت گذاری اختیار امریکایی و اروپایی با دو عامل تصادفی، سینا محمودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/10
 • مقایسه ویژگیهای محلی SIFT و SURF در تصاویر متولی، علیرضا محمودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/07
 • بازسازی ارقام دست نویس فارسی بر اساس ویژگیهای ساخت واژه ای، سروش عبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/07
 • سیستم پشتیبانی برای ارزیابی ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات، غلامرضا شیرزاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/15
 • شناسایی نواحی فعال مغز انسان در ارتباط با دسته های معنایی کلمات با استفاده از داده های MRI، محمد حمید عظیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • شناسایی پلاک خودرو با استفاده از عملگرهای مورفولوژیک، حمید رضا مقدمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • ارائه چاره جوئی برای برنامه نگهداشت تجهیزات پزشکی براساس تحقیق ریسک با عملگر OWA، فرزانه رضوانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/29
 • پیش بینی ومدیریت مصرف کاربران خانگی درشبکه های توزیع هوشمند برق با استفاده از روشهای بهینه سازی ترکیبی، سید پوریا لاجوردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • کاهش زمان انتظار پذیرش بیماران برنامه پذیر در بیمارستان با رویکرد شبیه سازی، مریم پارسی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/06
 • بهبود کارایی خزشگرها مبتنی بر ادغام هدوپ و پایگاه‌داده رابطه‌ای، نجمه نیروبخش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/18
 • یک دیدگاه ترکیبی برای بهبود سیستم های توصیه گر مبتنی بر خوشه بندی، سپیده منصوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/19
 • یک سیستم پشتیبانی تصمیم سرویس گرا جهت قرار دادن نتایج داده های بزرگ روی ابر، راضیه بابایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/22
 • تعیین فاصله کالیبراسیون تجهیزات پزشکی با استفاده از مدل یش بینی خاکستری، سعیده مالک شاهیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • یادگیری عمیق همکارانه در سیستم های توصیه گر، سید اشکان مدینه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • تعیین فاصله کالیبراسیون لجهیرات پزشکی با استفاده از مدل خاکستری، سعیده ملک شاهیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از خوشه بندی فازی و الگوریتم ژنتیک، محمد مینا زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • روش مبتنی بر همکاری جهت حفاظت حریم خصوصی در استفاده از سرویس GPS، ام البنین کشاورز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/08/28
 • ارائه مدلی مبتنی بر اعتماد گروهی برای پالایش همکارانه در سیستم های تو صیه گر مستندات علمی، حیدری-محسن، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • روشی مبتنی برکاتز برای برچسب گذاری کاربران درسیستمهای توصیه گر، الهام محمودخانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • روشی مبتنی برمدیریت دانش درجهت افزایش کارایی سازمان، نجمه رمضانی حبیب ابادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • بهینه سازی تقریبی بار کاری جرثقیل های مستقر در فضای ذخیره سازی پایانه های کانتینری با استفاده از الگوریتم ژنتیک، لیلا فتحی سالاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • استفاده از پلتفرم هدوپ برای کشف الگو در کلان داده ها، محمد فتحی آشتیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • زمانبندی کامیونهای بیرونی دراتوماسیون بنادر بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، مهدی کانطوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • مکانیزم توصیه گر جمعی برای تجارت گروهی مبتنی بر مکان، فاطمه برزین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﻳﮕﺎه داده از راﺑﻄﻪ ﻫﺎ به NoSQL، ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/21
 • مدلی مبتنی بر تکنیک های داده کاوی برای ارزیابی موفقیت گروه های Start Up در مراکز رشد پارک فناوری پردیس، علیرضا دهفولی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • روش قیمت گذاری پویا در شبکه های هوشمند انرژی برای کاهش درخواست در زمان اوج مصرف مجتمع های مسکونی، وحید یوسفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/07/10
 • طراحی و ارزیابی پیوندهای بیرونی کوچک-بزرگ در محیط محاسبات ابری، محمد نیک فلاح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/23
 • رده‌بندی رفتار رانندگی افراد با استفاده از حسگرهای گوشی هوشمند، سعید هاشمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/12/05
 • شناسایی عوامل تأثیر گذار مشتریان بر روی بازاریابی با استفاده از نظرات آنها و تکنیک های متن کاوی، شایان نوعی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/20
 • پاکسازی داده ها با استفاده از پیوند شباهت مجموعه ای، لاله شکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/26
 • پیداکردن یک مسیر بهینه وقابل اطمینان درشبکه های حسگر بیسیم برای تجمع داده، الهام اصغری آهویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/26
 • رویه ای جهت پیش توزیع کلید سلسله مراتبی در مه شبکه ها با استفاده از روش های ترکیباتی، پرستو پیلوا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • رویکردی برای کنترل توپولوژی مبتنی بر آتوماتای یادگیر در اینترنت اشیاء شناختی، مریم وثوقیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • رویکردی مبتنی بر جستجوی محلی برای حل مساله فروشنده دوره گرد خانوادگی، محمد استاد حسین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/12/19
 • تعیین فاصله کالیبراسیون تجهیزات پزشکی با استفاده از مدل پیش بینی خاکستری، سعیده ملک شاهیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • یک رویکرد مسیریابی بهینه و قابل اطمینان در شبکه IoT با استفاده از الگوریتم مسیر یابی داده ها برای تجمع شبکه، الهه اصغری آهویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بهبود پیوست شباهت مجموعه ای موازی داده های کلان با استفاده از نگاشت کاهشی توسط درهم سازی حساس به محل، مهکامه راندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • تشخیص بدافزارها با رویکرد عمیق و تحلیل رفتاری نرم افزار، پویان مقدوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • پاک سازی داده ها با استفاده از پیوند شباهت مجموعه ای، لاله شکری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • شبیه سازی حباب قیمتی مسکن تهران با در نظر گرفتن پویایی های اجتماعی، حبیب مروت، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/01
 • شبیه سازی حباب قیمتی مسکن تهران با در نظر گرفتن پویایی های اجتماعی، حبیب مروت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • استفاده از سیستم های خبره و قواعد منطق فازی برای ارزشیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی، حسن قراباغی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/01
 • مقایسه اثربخشی الگوریتم های بهینه سازی یادگیری درنرم افزارهای شبیه سازی شده برمهارتهای تعاملی، حسین مرادی مخلص، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/05
سمت‌های اجرایی
 • کمیته علمی همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی ، بستری برای آموزش و یادگیری، 1394/02/22، 1394/02/23، ایران، تهران
 • طراح سوال آزمون جامع. تکنولوژی آموزشی. خرداد 94، 1394/02/27، 1394/02/27، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کنندگان متقاضیان دانشجویان دکتری تکنولوژی آموزشی، 1394/02/28، 1394/03/04، ایران، تهران
 • روسای نشست سوم در همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی ، بستری برای آموزش و یادگیری، 1394/02/22، 1394/02/22، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کنندگان متقاضیان هیئت علمی، 1394/03/18، 1394/03/18، ایران، تهران
 • نظارت بر طرح تولید محتوی طرح دکتر محمد رضا اصغری اسکویی، 1394/05/01، 1394/08/01، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه‌کننده از پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال 1394، 1394/10/21، 1394/10/21، ایران، تهران
 • عضویت در شورای انتشارات دانشکده علوم ریاضی و رایانه، 1394/10/23، ایران
 • روسای نشست ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک، 1395/01/21، 1395/01/21، ایران
 • عضویت در شورای انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1395/02/18، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کنندگان دانشجویان دوره دکتری تکنولوژی آموزشی
 • عضو کمیته طراح سوالات امتحان جامع تکنولوژی آموزشی
 • رئیس کمیته فن آوری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1386/04/06
 • مدیریت مرکز IT در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1386/04/06، 1387/04/31، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کنندگان متقاضیان هیئت علمی
 • عضو کمیته IT در دانشکده اقتصاد
 • عضو کمیته ارزیابی مدارک خارج از کشور، 1386/09/21
همکاری در نشریات
 • Journal of Computer and Robotics, scientific and research-based, 2013/02/01
 • مجله کامپیوتر و رباتیک، علمی پژوهشی، 1394/07/01، 1399/06/01، 1
 • مجله علوم رایانشی، علمی ترویجی، 1395/07/01، 1399/06/31، 2
 • نشریه علوم و فناوری‌های نوین دفاعی، علمی پژوهشی، 1392/11/01
 • مجله علوم رایانشی، علمی ترویجی، 1394/07/01
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • WorkShop on Meshless Methods (Part 1), 2018/01/30
 • WorkShop on Meshless Methods (Part 2), 2018/01/30
 • WorkShop, 2018/05/04
 • برگزاری کارگاه آموزشی هفته پژوهش 93، 1393/09/19