professor_pic
حسن رشیدی
حسن رشیدی ، دانشیار رشته علم کامپیوتر - برنامه ریزی سیستمها است. ایشان در گروه رایانه دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مهندسی نرم افزار , زبانهای برنامه سازی , شبیه سازی , سیستمهای پشتیانی تصمیم , الگوریتمهای بهینه سازی
Teaching Courses
 • آشنایی‌ با‌ برنامه‌ نویسی‌ کامپیوتر، کارشناسی
 • مبانی‌ کامپیوتر و‌ برنامه ‌نویسی، کارشناسی
 • تحلیل‌داده‌ها‌-تجزیه‌وتحلیل‌سیستمها، کارشناسی
 • شبیه سازی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی کامپیوتر، کارشناسی
 • آشنایی‌ با‌ برنامه‌ نویسی‌ کامپیوتر، کارشناسی
 • طراحی آموزشی مبتنی بر وب، دکتری
 • برنامه‌ نویسی ‌کامپیوتری ‌برای ‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه ‌ریزی ‌های ‌کامپیوتر‌ی د‌ر اندازه‌گیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ نویسی ‌کامپیوتری ‌برای ‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ نویسی ‌کامپیوتری ‌برای ‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی آموزشی مبتنی بر وب، دکتری
 • مبانی‌ کامپیوتر و‌ برنامه ‌نویسی، کارشناسی
 • مبانی‌ کامپیوتر و‌ برنامه ‌نویسی، کارشناسی
 • آشنایی‌ با‌ برنامه‌ نویسی‌ کامپیوتر، کارشناسی
 • آشنایی‌ با‌ برنامه‌ نویسی‌ کامپیوتر، کارشناسی
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، کارشناسی
 • نظریه طراحی سیستم ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه طراحی سیستم ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ نویسی ‌کامپیوتری ‌برای ‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی آموزشی مبتنی بر وب، دکتری
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساختمان داده ها، کارشناسی
 • تحلیل‌داده‌ها‌-تجزیه‌وتحلیل‌سیستمها، کارشناسی
 • نظریه طراحی سیستم ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ نویسی ‌کامپیوتری ‌برای ‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساختمان داده ها، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • نظریه طراحی سیستم ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه طراحی سیستم ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه طراحی سیستم ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه نویسی کامپیوتری برای آموزشی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • برنامه‌ نویسی ‌کامپیوتری ‌برای ‌آموزش، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مهندسی نرم افزار ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه طراحی سیستم ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار تحقیق و تتبع نظری (2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • مهندسی نرم افزار ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه طراحی سیستم ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • کلیات فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی ‌و مدیریت ‌سیستم های ‌اطلاعاتی‌ در آموزش عالی، دکتری
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • نظریه طراحی سیستم ها، کارشناسی ارشد M.Sc
 • آشنایی با رایانه، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساختمان داده ها، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساختمان داده ها، کارشناسی
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سیستم های تصمیم یار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • ساختمان داده ها، کارشناسی
 • شبیه سازی و بازی های آموزشی ، کارشناسی ارشد M.Sc
 • شبیه ‌سازی‌ و بازی های ‌آموزشی، دکتری
 • ساختمان داده ها، کارشناسی
 • سمینار، کارشناسی ارشد M.Sc
 • طراحی نرم افزار پیشرفته، کارشناسی ارشد M.Sc