professor_pic
حسن رشیدی
حسن رشیدی ، دانشیار رشته علم کامپیوتر - برنامه ریزی سیستمها است. ایشان در گروه آموزشی رایانه دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مهندسی نرم افزار , زبانهای برنامه سازی , شبیه سازی , سیستمهای پشتیانی تصمیم , الگوریتمهای بهینه سازی
منتشر شده در نشریات داخلی
 • Rashidi Hassan. (2010). Scheduling Singe-Load and Multi- Load AGVs in Container Terminal. Amirkabir Journal International Journal of Modeling Identification, Simulation and Control, 42, 2
 • Rashidi Hassan, Tsang Edward. (2009). An Efficient Extension of Network Simplex Algorithm. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 1, 1
 • Heidari Hamed, Mousakhani Morteza, Rashidi Hassan. (2014). the analysis of the factors affecting iranian customers satisfaction in traditional and internet banking-case study:saman bank. International Journal of Scientific Management and Development, 2, 4
 • رشیدی حسن. (1393). یک رویکرد سامانه ای برای برنامه ریزی مالی بنگاه ها و پیاده سازی آن در یک بنگاه. سیاستهای مالی و اقتصادی، دوم، 5
 • رشیدی حسن، ، . (---). تاثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیکی بر رضایت ،اعتماد و وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری. مدیریت برند
 • شریف زاده فتاح، رشیدی حسن. (1387). تعیین عوامل موثر بر موفقیت استقرار طرح شهرداری الکترونیکی. ---
 • رشیدی حسن، درگی ایوب. (1393). مدل‌سازی دانش کاربر به ‌منظور یادگیری تطبیقی در محیط یادگیری الکترونیکی. فناوری آموزش و یادگیری، 1، 1
 • نایب پور علی، علی محمدی بهاره، رشیدی حسن. (1393). ارزیابی میزان رضایتمندی منابع انسانی در تعامل با دولت الکترونیک سرویسگرا. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 2، 32
 • Ariana Mohammad Hossein, Rashidi Hassan. (2015). Translating from Universal Networking Language into Persian Language. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 4, 5
 • لطیفی سعید، امیرتیموری محمدحسن، رشیدی حسن. (1392). مقایسه اثربخشی الگوی طراحی آموزشی نمایش اجزاء با آموزش سنتی در میزان دستیابی به اهداف یاداوری و کاربرد. مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی، 2، 2
 • Rashidi Hassan. (2016). Discrete simulation software: a survey on taxonomies. Journal of Numerical Simulation in Engineering, 2016, 4
 • Rashidi Hassan. (2015). Objects Identification in Object-Oriented Software Development - A Taxonomy and Survey on Techniques. Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations, 3, 2
 • Qrabaghy Hassan, Ali Abadi Khadijeh, Rashidi Hassan, Maleki Hasan. (2014). Using expert systems and fuzzzy rules to evaluate the quality of educational technology curriculum based on klein s model. international journal of basic sciences & applied research, 3, 4
 • Akbari Mehdi, Rashidi Hassan. (2016). A Multi-Objectives Scheduling Algorithm Based on Cuckoo Optimization for Task Allocation Problem at Compile Time in Heterogeneous Systems. Expert Systems With Applications, 2016, 60
 • Akbari Mehdi, Rashidi Hassan. (2015). An efficient algorithm for compile-time task scheduling problem on heterogeneous computing. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH, 7, 1
 • Rashidi Hassan. (2016). Declarative Semantics in Object-Oriented Software Development - A Taxonomy and Survey. Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations, 2016, 4
 • Akbari Mehdi, Rashidi Hassan, HoseinAlizadeh Sasan. (2017). An enhanced genetic algorithm with new operators for task scheduling in heterogeneous computing systems. ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 61, 2017
 • Boorjandi Masoumeh, Rahmani Ghobadi Zahra, Rashidi Hassan. (2017). Automatic Image Annotation based on Dense Weighted Regional Graph. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8, 3
 • Akbari Amin, Rashidi Hassan. (2017). Two New Methods of Boundary Correction for Classifying Textural Images. Journal of Computer & Robotics, 10, 1
 • Rashidi Zahra, Rashidi Zeynab, Rashidi Hassan. (2017). Use Case Modeling in Software Development: A Survey and Taxonomy. Int. J. Advanced Networking and Applications, 8, 5
 • شمس لیدا، رشیدی حسن. (1395). تاثیر هوشمندسازی مدارس بر موفقیت آنها با استفاده از رویکرد داده کاوی: مطالعه موردی مدارس ابتدایی در استان تهران. فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 2، 8
 • سجادی سید محمد باقر، رشیدی حسن، مینایی بیگدلی بهروز. (1396). روشی جدید جهت استخراج موجودیت‌های اسمی در عربی کلاسیک. پردازش علائم و داده‌ها، 2، 32
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Rashidi Hassan. (2013). an international coding method for courses at all academic levels. International Journal of mathematics computer sciences and information technology, 1, 1
 • Rashidi Hassan. (2010). A Proposal for a New Multidisciplinary Graduate Program in Science and Engineering. International Journal of Computer technology and applications, 2, 2
 • Rashidi Hassan. (2011). Optimization and Improving Security in Web Browsers Using the Proxy Pattern. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 2, 2
 • Rashidi Hassan, Tsang Edward. (2011). A complete and an incomplete algorithm for automated guided vehicle scheduling in container terminals. Computers and Mathematics with Application, 61, 3
 • Khataee Maragheh Hamed, Rashidi Hassan. (2010). A Novel Watermarking Scheme for Detecting and Recovering Distotions in Database. International Journal of Database Managemet Systems IJDMS, 2, 3
 • Rashidi Hassan. (2012). Using the Strategy Pattern to Select Enercryption Algorithms Dynamically in Application Softwares. etc, 11, 19
 • Rashidi Hassan. (2013). An Efficient Solution for Implementation of Property Lists in Programming Languages. ELIXIR computer Science and Engineering Jounal, 1, 1
 • Rashidi Hassan. (2009). An Approach of Cellular Automata to Job Shop Scheduling Problem. International Journal of Simulation-System, Science and Technology, 1, 1
 • Rashidi Hassan. (2013). Novel constraints satisfaction models for optimization problems in container terminals. ELSEVIE Applied Mathematical Modelling, 37, 6
 • Rashidi Hassan. (---). scheduling decisions in container terminals-a classification and formulation. JOURNAL OF SCHEDULING
 • Rashidi Hassan. (2014). A dynamic version for the Network Simplex Algorithm. Applied Soft Computing, 24, 24
 • Rashidi Hassan, Rashidi Zeynab. (2009). A simple Technique for Implementation of Coroutines in Programmming Languages. etc, 2, 1
 • Rashidi Hassan, Peshnamaz Hemen, Mahdavi Amir Abbas. (2014). Security in Ad Hoc Networks. American journal of scientific research, 1, 101
 • Rashidi Hassan, Hassan Rashidi Rahebeh Mojtahedi Saffari. (2015). A New Framework based on Learning Automata for User Community Detection in Social Networks. International Journal of Computer Science Issues, 12, 2
 • Rashidi Hassan, Mohamadi Bahram Abadi Reza. (2015). A Decision Support Method for Finding Appropriate Information on the Web Documents. International Journal of Computer Networks and Communications Security, 3, 4
 • lajevardy pooria, Parand Fereshteh Azadi, Rashidi Hassan. (2015). A HYBRID METHOD FOR LOAD FORECASTING IN SMART GRID BASED ON NEURAL NETWORKS AND CUCKOO SEARCH OPTIMIZATION APPROACH. international Journal of Renewable Energy Resources, 5, 1
 • Moadab Shahram, Rashidi Hassan. (2016). Automatic detection of non-convulsive seizures: A reduced complexity approach. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences, 201, 201
 • Pashaei Barbin Javad, Rashidi Hassan. (2015). A Decision Support System For Estimating Cost Of Software Projects Using A Hybrid Of Multi-Layer Artificial Neural Network And Decision Tree. International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST), 5, 6
 • Asadi Morteza, Rashidi Hassan. (2016). A Model for Object-Oriented Software Maintainability Measurement. International Journal of Intelligent Systems and Applications(IJISA), 8, 1
 • Farhang Alireza, Rashidi Hassan. (2016). ATM Security based on Fingerprint Biometric and SVM. International Journal of Computer & Information Technologies (IJOCIT), 4, 1
 • Shams Lida, Rashidi Hassan. (2016). Factors affecting the Increase and Decrease student achievement in Primary School with Business Intelligence Approach. International Journal of Computer & Information Technologies (IJOCIT), 2016, 3
 • taghavi mahdi, Rashidi Hassan, Yazdandanesh M. E, Bameni Moqhadam Mohammad, eskandarnejad s.ss. (2016). Effect of major false-twist texturing parameters on tensile properties and crystallinity of polyester microfilament yarn and optimized by RSM. Journal of Bulgarian Chemical Communications, -, 48
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • Rostami Ahmad, Dadashi Sajed, Rashidi Hassan, 2 st National Conference on New Approaches in Computer Engineering, Published Article, complete article, Fault Tolerance Mobile Agent in 3D Mesh Network, 1395/02/15, 1395/02/15
 • رشیدی حسن، ، ، امین آبشوری اعظم، اولین کنفرانس دانشجویی اطلاعات ایران فناوری، 1389/04/30، 1389/04/31
 • شعبانی زهرا، فتحی کیامرث، رشیدی حسن، اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، طراحی سیستم خبره فازی برای مدیریت شایستگی جهت انتخاب معلمان طرح شاهد، 1392/09/21، 1392/09/21
 • صفی آریان حسنیه، صادقانی شهلا، رشیدی حسن، همایش ملی فن آوری محاسبات و اطلاعات: روندها و سرحدهای جدید، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، موردکاوی سیستم پشتیبانی از تصمیم بنگاه تجاری مبتنی بر هوش تجاری، 1392/11/10، 1392/11/10
 • رزمجو عباس، رشیدی حسن، حمزه زاده سعید، باقری حسین، دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، واکشی قوانین دسته بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای مسئله بازسازی هاپلوتایپها، 1392/11/15، 1392/11/17
 • متولی زاده مریم، غفاری مهلا، رشیدی حسن، کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، یک رویکرد ریاضی -آماری ربای برنامه ریزی بنگاه با روش تجزیه و تحلیل دنبال کردن هدف، 1392/12/01، 1392/12/01
 • متولی زاده مریم، غفاری مهلا، رشیدی حسن، کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، یک رویکرد ریاضی -آماری ربای برنامه ریزی بنگاه با روش تجزیه و تحلیل چه اگر، 1392/12/01، 1392/12/01
 • رشیدی حسن، رحمانی اندلیبی مهدیه، خدابنده اویلی رقیه، نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (8thSASTech)، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، یک سیستم تصمیم یار هوشمند بری مدیریت انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان، 1393/09/13، 1393/09/13
 • راشدی جعفر، رشیدی حسن، سجودی امید، نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (8thSASTech)، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، خوشه بندی توزیع شده و فازی متون مبتنی بر آنتولوژی، 1393/09/13، 1393/09/13
 • مینوفام هادی، رشیدی حسن، نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (8thSASTech)، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، یک سیستم تصمیم یار برای برنامه ریزی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از نظریه مجموعه‌های ناهموار، 1393/09/13، 1393/09/13
 • رشیدی حسن، فتحی سالاری لیلا، اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تحلیلی بر دو مدل توسعه نرم افزاری جهت فرآیند تولید و توسعه یک نرم افزار، 1393/11/30، 1393/11/30
 • لادانین مزگان، نوری الهام، رشیدی حسن، اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارایه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تحت آموزش کلونی زنبورعسل، 1393/12/19، 1393/12/19
 • لاجوردی پوریا، پرند فرشته آزادی، رشیدی حسن، دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، روش ترکیبی جدید به منظور افزایش دقت پیش بینی بار در شبکه های توزیع هوشمند برق، 1394/03/07، 1394/03/07
 • مهاجرشجاعی عطیه، قنبری زینب، رشیدی حسن، دومین همایش ملی مهندسی رایانه و فن آوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی روش‌های تعامل‌پذیری در سیستم‌های سازمانی و ارایه طبقه بندی بر مبنای کاربردشان، 1394/03/18، 1394/03/18
 • مطالبی مژده، اسفندیاری ندا، رشیدی حسن، هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارزیابی خصوصیات کیفی های معماریسبک نرم افزار براساس مدلهای کیفی، 1394/05/28، 1394/05/29
 • فرهنگ علیرضا، رشیدی حسن، اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، استفاده از فناوری بیومتریک در امنیت شبکِه های تجارت الکترونیک، 1394/06/25، 1394/06/25
 • کاظم پور میثم، رشیدی حسن، اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، پیش بینی میزان کارایی دوره های مهارتی با توجه به منابع تخصیص یافته با استفاده از شبکه عصبی، 1394/07/08، 1394/07/08
 • رشیدی حسن، ایزی مریم، دلاوریان فرحناز، رستمی نژاد محمدعلی، اولین کنفرانس ملّی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بازی های جدی و طراحی آموزشی سازنده گرایانه: مورد کاوی بازی "شهر من"، 1394/11/04، 1394/11/04
 • سبزعلیان مرضیه، رشیدی حسن، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تشخیص هویت بر مبنای تحلیل تصاویر عنبیه چشم با استفاده از تبدیل موجک، 1395/02/15، 1395/02/15
 • مسلمی محبوبه، رشیدی حسن، پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی تعداد درختان در الگوریتم جنگل تصادفی برای تحلیل عقاید در فروشگاههای مجازی، 1395/12/17، 1395/12/19
 • رشیدی حسن، خطائی مراغه حامد، حاجی پور علی، پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، مقاله کامل، روشی نوین یر پایه دیجیتال واترمارک برای تشخیص و بازیابی اطلاعات تحریف شده جدول پایگاه داده، 1388/12/01
 • رشیدی حسن، هفته پژوهش، سخنران، مدیریت دانش در سازمان ها
 • رشیدی حسن، برزگر سیامک، شجاع فر محمد، کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، نقدی بر زبان برنامه نویسی ++R، 1388/01/01
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Rashidi Hassan, shojafar mohammad, barzegar siamak, aeini faraein, the 2010 world cogress in computer science, computer engineering,and applied computing, complete article, the practical guidelines for designing user interface in virtual learning enviroment, 2010/07/12, 2010/07/15
 • Baghermousavi Shima, Rashidi Hassan, Haghighi Hassan, e-Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Trust (ECDC), 2014 8th International Conference on, Published Article, complete article, An approach to reduce QoS monitoring overhead in ESB, 2014/04/24, 2014/04/25
 • Shabanian Hanieh, Rostami Vahid, Rashidi Hassan, 2nd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA), Published Article, complete article, An Improved LSB Based Steganography Technique by Edge Adaptive Method, 2015/03/04, 2015/03/05
 • Shabanian Hanieh, Rashidi Hassan, Rostami Vahid, second international conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA2015), Published Article, complete article, An Improved Edge Adaptive Image Steganography Based on LSB Matching Revisited, 2015/03/11, 2015/03/12
 • Bemani Zeynab, Rashidi Hassan, International Conference on Web Research, Published Article, complete article, A Hybrid Graph-Structure-Based Webpage Recommendation Algorithm based on Weighted Association Rules, 2018/04/25, 2018/04/26
 • Saghiri Ali Mohammad, Vahdati Monireh, Gholizadeh Kamran, Meybodi Mohammad Reza, Dehghan Mehdi, Rashidi Hassan, 4rd International Conference on Web Research (ICWR2018), Published Article, complete article, A Framework for Cognitive Internet of Things based on Blockchain, 2018/04/25, 2018/04/26
 • Rashidi Hassan, 8th International Conference on e-commerce, Published Article, A Survey of Data Mining Techniques for Software Fault Prediction
 • Rashidi Hassan, Tsang Edward, 2nd multidisciplinary international conference on scheduling : theory & applications(MISTA), complete article, Applying the extended network simplex algorithm and a greedy search method to automated guided vehicle scheduling, 2005/01/01
 • Rashidi Hassan, zare soltani mohammad amin, toroghi haghighat abolfazl, godarzvand chegini tahere, international conference on computer technology and development 3rd(ICCTD 2011), complete article, assuring k-coverage in visual sensor networks in the presence of energy constraints, 2011/01/01
 • Rashidi Hassan, zare soltani mohammad amin, toroghi haghighat abolfazl, godarzvand chegini tahere, 2011 international conference on communication engineering and networks(ICCEN2011), complete article, A couple of algorithms for K-coverage problem in visual sensor networks, 2011/01/01
 • Kivili Maryam, Gholizadeh Leilla, Rashidi Hassan, Gholizadeh Somayeh, 1st International Conference on Telematics and Future Generation Networks (TAFGEN2015), Published Article, complete article, A New Improvement on Firefly Algorithm for Optimization Problems, 2015/05/15
 • صادق زده حمایتی محمد، رشیدی حسن، ناظمی اسلام، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات ،ارتباطات و کامپیوتر، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، چارچوب مبتنی بر منطق فازی برای ترکیب کیفیت محور سرویس های وب در محیط خودتطبیق سرویس گرا، 1393/04/06، 1393/04/06
 • حیدری حامد، موسی خانی مرتضی، رشیدی حسن، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه الگویی جهت بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیکی بر رضایت مشتریان در بخش بانکداری، 1393/08/22، 1393/08/22
 • چرخشت شاهین، طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی اهمیت کاربرد شبکه های اجتماعی در مواجه با بحرانها، 1394/02/20، 1394/02/20
 • مرادی حسین، زارعی زوارکی اسمعیل، رشیدی حسن، سورسوری کلثوم، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی ابعاد مهارتهای تعاملی در دو شیوه یادگیری CBI و CAI، 1394/05/05، 1394/05/05
 • علیجانی آناهیتا، رشیدی حسن، کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مروری بر رویکردهای بهینه سازی ارسال سیل آسا در شبکه های حسگر بی سیم، 1394/05/21، 1394/05/21
 • فرهنگ علیرضا، رشیدی حسن، کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اصلاح نهان نگاری اثر انگشت برای بهبود امنیت در شبکه های بی سیم، 1394/08/28، 1394/08/28
 • اسماعیلی فریده، رشیدی حسن، خجسته نژاد مجتبی، سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، طراحی و ارزیابی یک سیستم هوشمند دسته بند مرکبات با توجه به نقص سطحی پوست با کمک شبکه عصبی، 1394/09/18، 1394/09/19
 • مرادی سمیرا، رشیدی حسن، نهمین کنفرانس داده کاوی ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، استخراج قوانین در حوزه ی یادگیری الکترونیکی با رویکرد درخت تصمیم، 1394/09/29، 1394/09/30
 • مهدوی هنگامه، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین‏المللی پـژوهش‏های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تشخیص پیشرفت سرطان سینه با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی فازی-عصبی تطبیقی و داده کاوی، 1394/11/15، 1394/11/15
 • گل محمدی فروغ، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه روشی جدید برای تشخیص اجتماعات در شبکه های اجتماعی بر اساس رویکرد کانکلود، 1394/11/15، 1394/11/15
 • گل محمدی فروغ، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه روشی جدید برای تشخیص خوشه ها در شبکه های اجتماعی بر اساس رویکرد کانکلود، 1394/11/15، 1394/11/15
 • اکبری امین، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین ‏المللی پـژوهش‏های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ارائه ی یک روش جدید مبتنی بر وزن دهی برای دسته بندی تصاویر بافتی، 1394/11/15، 1394/11/15
 • نامداری سامان، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، طراحی مفهومی یک سیستم تصمیم یار مبتنی برشبکه عصبی برای طبقه بندی اطلاعات الکترونیکی، 1394/11/15، 1394/11/15
 • سلطانی سهیل، رشیدی حسن، سومین کنفرانس بین‏المللی پـژوهش‏های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، روشی برای بهبود مصرف انرژی با استفاده از مهاجرت ماشینهای مجازی در مراکز داده ابری، 1394/11/15، 1394/11/15
 • طوفان زاده مژدهی علی، پورقنبری رقیه، رشیدی حسن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، رایانش ابری بستری برای تحلیل دادههای حجیم، 1394/12/02، 1394/12/02
 • طوفان زاده مژدهی علی، یعقوبی فاطمه، زرگر فروغ، رشیدی حسن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، عقیده کاوی مبتنی بر منطق فازی جهت ارائه سیستم های پیشنهاد دهنده، 1394/12/02، 1394/12/02
 • بهبهانی نژاد محمدرضا، رشیدی حسن، تارخ محمدجعفر، هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی معماری تکنولوژی های داده عظیم و ضرورت بهره برداری از آن در سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، 1394/12/04، 1394/12/05
 • طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، ناظمی اسلام، کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، استراتژیهای آزمون خودکار نرم افزار جهت ارزیابی کیفیت، 1394/12/20، 1394/12/20
 • فرج زاده ساره، طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، معماری سرویس گرا بستری برای اینترنت اشیا جهت توسعه تجارت الکترونیک، 1394/12/24، 1394/12/24
 • صراف زاده محمد رسول، طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، واحد پول دیجیتالی بیت کوین و نقش آن در تجارت الکترونیک، 1394/12/24، 1394/12/24
 • بابایی مائده، طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مروری بر روش های حفظ محرمانگی جهت کنترل کلاهبرداری در بانکداری الکترونیک، 1394/12/24، 1394/12/24
 • عبداله ئی فاطمه، رشیدی حسن، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم و مهندسی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تجزیه و تحلیل داده های عظیم به منظور تشخیص بات نت ها در ترافیک انتقالی شبکه، 1394/12/24، 1394/12/25
 • صالحی الهام، رشیدی حسن، هشتمین کنفرانس مشترک هوش مصنوعی و رباتیک و سمپوزیوم بین المللی RoboCup IranOpen، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تشخیص بیماری های فتق دیسک با استفاده از تصاویر ام آر و به کار گیری روش های ترکیبی مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان، 1397/01/19، 1397/01/19
 • طوفان زاده مژدهی علی، رشیدی حسن، کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مروری بر رویکردهای تطبیق در سیستم نرم افزاری خودتطبیق
تصنیف
 • آزادی منش سید شعیب، رشیدی حسن. (1395). مدیریت مستندات در معماری نرم افزار بر اساس سرویس گرایی، با نگاهی مبتنی بر دولت الکترونیک. ایران-قم، None
 • نایب پور علی، رشیدی حسن. (1395). پارادیم های سرویس گرایی در مهندسی و مدیریت نرم افزار. ایران-تهران، انتشارات ناقوس
تالیف
 • Rashidi Hassan, Tsang Edward. (2010). Vehicle Scheduling in Port Automatiom, Advaced Algorithms for Minimum Cost Flow Problems. Germany
 • رشیدی حسن. (1390). برنامه نویسی کاربردی به زبان C و ++C. مشق شب
 • Rashidi Hassan, Tsang Edward. (2015). Vehicle Scheduling in Port Automatiom, Advaced Algorithms for Minimum Cost Flow Problems. USA, CRC Press, Taylor & Francis Group
 • Rashidi Hassan. (2010). special english for students of computer and information technology. None
 • رشیدی حسن. (1391). برنامه ریزی بنگاه -استفاده از الگوهای کامپیوتری. اقتصاد فردا
 • رشیدی حسن. (1388). مهندسی نرم افزار با رویکردی مبتنی بر برنامه سازی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • رشیدی حسن، رشیدی زینب. (1394). طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی - ویرایش دوم. ایران، سرافراز
 • طوفان زاده مژدهی علی، علایی ابراهیم، رشیدی حسن. (1394). معماری نرم افزار در عمل. ایران-تهران، اورنگ
 • جعفرخانی فاطمه، بهرام چوبین مرضیه، رشیدی حسن. (1390). مبانی نظری و عملی در تکنولوژی آموزشی. ایران-تهران، انتشارات آوای تور
 • رشیدی حسن، رشیدی زینب، رشیدی زهرا. (1395). شبیه سازی سیستمها و فرآیندها با رویکردی مبتنی بر برنامه سازی و نگاهی به درون ابزارها. ایران-تهران، ناقوس
 • جعفرخانی فاطمه، بهرام چوبین مرضیه، رشیدی حسن. (1391). مبانی نظری و عملی تکنولوژی آموزشی. ایران-تهران، آوای نور
 • Rashidi Hassan. (2017). Fundamental Concepts in Information Computers and Technology. iran-Tehran, Allameh Tabatabaei University Press
ترجمه
 • رشیدی حسن، اللهی ذبیح اله، جنگی زهی شستان حمید رضا، مرادی مخلص حسین. (1395). یادگیری آنلاین با استفاده از بازیها ف شبیه سازی و دنیای مجازی. ایران-تهران، آراد
 • رشیدی حسن، زینالی اسماعیل، حیدری حامد، جلالین سعید. (1395). اصول داده های بزرگ (مفاهیم، پیشران ها و تکنیک ها). ایران-تهران، مهرگان
 • رشیدی حسن. (1392). تئوری ومسائل مهندسی نرم افزار. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • رشیدی حسن. (1394). توسعه سیستم های آموزشی آنلاین با استفاده از ابزارهای منبع باز. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
سایر
 • طوفان زاده مژدهی علی، محمدی مهسا، رشیدی حسن. (1395). سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و سیستم های هوشمند. ایران-نوشهر، None
 • رشیدی حسن. (1388). مرجع کامل زبان C. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • Rashidi Hassan. (---). information technology. John Wiley and Son
 • Rashidi Hassan. (2010). Computers and InformationTechnology. None
 • رشیدی حسن. (1389). تکنیک ها و تاکتیک ها در طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی (به همراه راه حل ها و رهنمودهای تمرینات کتاب. None
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • تهیه چهارچوب و مطالب درس پودمانی مدیریت استراتژیک اطلاعات
 • تهیه چهارچوب و مطالب درس پودمانی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت
 • تهیه چهارچوب و مطالب درس پودمانی سیستم های اطلاعات مدیریت
طرح‌های درون دانشگاهی
 • مشخصات،برنامه و دروس کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های محاسباتی، 1387/06/01، 1387/12/03
 • یک سیستم کدگزاری برای دروس رشته امار در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه، 1388/08/01، 1389/01/31
 • بررسی و مقایسه نرم افزار ها ابزارهای شبیه سازی، 1390/03/01، 1391/06/01
 • یک رویکرد سامانه ای برای برنامه ریزی مالی بنگاه ها، 1391/05/01، 1392/04/05
 • کاربرد رویکرد سامانه ای برای برنامه ریزی مالی بنگاه ها در یک بنگاه واقعی، 1392/05/01، 1393/08/01
 • طراحی سیستم نرم افزاری، 1394/05/01، 1394/09/30
 • بررسی روشهای مختلف برای استخراج اشیاء/موجودیتها (Objects) در مهندسی نرم افزار بر اساس شیء گرایی، 1393/05/01، 1394/10/30
 • دسته بندی قوانین/ اعلانهای معنایی در مهندسی نرم افزار بر اساس شی گرایی، 1394/11/01، 1395/11/30
 • بازنگری و تدوین برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر، 1395/11/11، 1396/11/21
کارشناسی ارشد
 • Un-Supervised Clustering and AHP Algoritms in Auto Insurance Fraud Detection, Mohsen Seraj zadeh, Allame Tabataba'i University, 2010/08/23
 • ارائه چهاچوبی برای مدیریت پروژه های نرم افزاری بر اساس روش چابک(Agile)، بابک محمدی زاده خوشرو، 1387/01/01
 • ارائه چهارچوبی برای پیکربندی فرایندهای مهندسی متدلوژی، حامد احمدی، 1387/01/01
 • ایجاد جداول زمانی درسی چندلایه با استفاده از رویکردی جدید در رنگ آمیزی گراف، مرتضی بیستونی، 1388/01/01
 • حل مسئله زمانیندی ایستگاهی با استفاده از یک الگوریتم جدید مبتنی بر جستجوی محلی ترکیبی با تابع هدف makespan، الهام گیلک، 1388/01/01
 • ارایه روش های آماری برای ارزیابی عملکرد سازمان ها از دید تکنولوژی اطلاعات IT به همراه یک مطالعه موردی، حمیده ترابی، 1389/01/01
 • حل عددی معادلات خطی و غیرخطی قیمت گذاری اختیارات بلک-شولز، نادر کریمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/30
 • تاثیر طراحی آموزش ضمن خدمت مبتنی بر شبکه درس(ارتباطات و پیام رسانی) سازمان آتش نشانی شهر کرج بر یادگیری و سطح رضایت کارکنان، مرضیه کرمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/01
 • شبیه سازی در سامانه های صف بندی، محسن حق وردی وردانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/27
 • اثربخشی میزان استفاده از باری‌های رایانه‌ای بر تفکر انتقادی و احساس تنهایی در بین دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان تکاب، علی وفا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/20
 • ارائه الگوی مهندسی مجدد فناوری اطلاعات در وزارت ورزش، سیده فرضیه سیدی کیانور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/02
 • بازسازی ارقامدستنویس شکسته فارسی از طریق حذف قسمت های زاید، سید روح اله حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/25
 • طراحی سیستم تشخیص نفوذ به شبکه وکاهش ویژگی های استاندارد سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از طبقه بندی کننده عصبی-فازی، حامد رضایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/25
 • طراحی یک نمودار کنترلی برای بررسی همزمان میانگین و پراکندگی فرآیندهای چند متغیره، محمد رضا میرزایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/06
 • قیمت گذاری اختیار امریکایی و اروپایی با دو عامل تصادفی، سینا محمودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/09/10
 • بازسازی ارقام دست نویس فارسی بر اساس ویژگیهای ساخت واژه ای، سروش عبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/07
 • مقایسه ویژگیهای محلی SIFT و SURF در تصاویر متولی، علیرضا محمودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/07
 • سیستم پشتیبانی برای ارزیابی ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات، غلامرضا شیرزاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/07/15
 • شناسایی نواحی فعال مغز انسان در ارتباط با دسته های معنایی کلمات با استفاده از داده های MRI، محمد حمید عظیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • شناسایی پلاک خودرو با استفاده از عملگرهای مورفولوژیک، حمید رضا مقدمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • ارائه چاره جوئی برای برنامه نگهداشت تجهیزات پزشکی براساس تحقیق ریسک با عملگر OWA، فرزانه رضوانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/29
 • پیش بینی ومدیریت مصرف کاربران خانگی درشبکه های توزیع هوشمند برق با استفاده از روشهای بهینه سازی ترکیبی، سید پوریا لاجوردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • کاهش زمان انتظار پذیرش بیماران برنامه پذیر در بیمارستان با رویکرد شبیه سازی، مریم پارسی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/06
 • بهبود کارایی خزشگرها مبتنی بر ادغام هدوپ و پایگاه‌داده رابطه‌ای، نجمه نیروبخش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/18
 • یک دیدگاه ترکیبی برای بهبود سیستم های توصیه گر مبتنی بر خوشه بندی، سپیده منصوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/19
 • یک سیستم پشتیبانی تصمیم سرویس گرا جهت قرار دادن نتایج داده های بزرگ روی ابر، راضیه بایایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/22
 • تعیین فاصله کالیبراسیون تجهیزات پزشکی با استفاده از مدل یش بینی خاکستری، سعیده مالک شاهیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/28
 • یادگیری عمیق همکارانه در سیستم های توصیه گر، سید اشکان مدینه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از خوشه بندی فازی و الگوریتم ژنتیک، محمد مینا زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • روش مبتنی بر همکاری جهت حفاظت حریم خصوصی در استفاده از سرویس GPS، ام البنین کشاورز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/08/28
 • ارائه مدلی مبتنی بر اعتماد گروهی برای پالایش همکارانه در سیستم های تو صیه گر مستندات علمی، حیدری-محسن، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • روشی مبتنی برکاتز برای برچسب گذاری کاربران درسیستمهای توصیه گر، الهام محمودخانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • روشی مبتنی برمدیریت دانش درجهت افزایش کارایی سازمان، نجمه رمضانی حبیب ابادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • استفاده از پلتفرم هدوپ برای کشف الگو در کلان داده ها، محمد فتحی آشتیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • زمانبندی کامیونهای بیرونی دراتوماسیون بنادر بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، مهدی کانطوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
PhD
 • شبیه سازی حباب قیمتی مسکن تهران با در نظر گرفتن پویایی های اجتماعی، حبیب مروت، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/01
 • شبیه سازی حباب قیمتی مسکن تهران با در نظر گرفتن پویایی های اجتماعی، حبیب مروت، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • استفاده از سیستم های خبره و قواعد منطق فازی برای ارزشیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی، حسن قراباغی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/01
 • مقایسه اثربخشی الگوریتم های بهینه سازی یادگیری درنرم افزارهای شبیه سازی شده برمهارتهای تعاملی، حسین مرادی مخلص، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/05
سمت‌های اجرایی
 • کمیته علمی همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی ، بستری برای آموزش و یادگیری، 1394/02/22، 1394/02/23، ایران، تهران
 • طراح سوال آزمون جامع. تکنولوژی آموزشی. خرداد 94، 1394/02/27، 1394/02/27، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کنندگان متقاضیان دانشجویان دکتری تکنولوژی آموزشی، 1394/02/28، 1394/03/04، ایران، تهران
 • روسای نشست سوم در همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی ، بستری برای آموزش و یادگیری، 1394/02/22، 1394/02/22، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کنندگان متقاضیان هیئت علمی، 1394/03/18، 1394/03/18، ایران، تهران
 • نظارت بر طرح تولید محتوی طرح دکتر محمد رضا اصغری اسکویی، 1394/05/01، 1394/08/01، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه‌کننده از پذیرفته‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال 1394، 1394/10/21، 1394/10/21، ایران، تهران
 • عضویت در شورای انتشارات دانشکده علوم ریاضی و رایانه، 1394/10/23، ایران
 • روسای نشست ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک، 1395/01/21، 1395/01/21، ایران
 • عضویت در شورای انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1395/02/18، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کنندگان دانشجویان دوره دکتری تکنولوژی آموزشی
 • عضو کمیته طراح سوالات امتحان جامع تکنولوژی آموزشی
 • رئیس کمیته فن آوری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1386/04/06
 • مدیریت مرکز IT در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1386/04/06، 1387/04/31، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کنندگان متقاضیان هیئت علمی
 • عضو کمیته IT در دانشکده اقتصاد
 • عضو کمیته ارزیابی مدارک خارج از کشور، 1386/09/21
همکاری در نشریات
 • Journal of Computer and Robotics, scientific and research-based, 2013/02/01
 • نشریه علوم و فناوری‌های نوین دفاعی، علمی پژوهشی، 1392/11/01
 • مجله علوم رایانشی، علمی ترویجی، 1394/07/01
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • WorkShop on Meshless Methods (Part 1), شركت كننده, IRAN, tehran, 2018/01/30, 2018/01/30
 • WorkShop on Meshless Methods (Part 2), شركت كننده, IRAN, tehran, 2018/01/30, 2018/01/30
 • WorkShop, شركت كننده, IRAN, tehran, 2018/05/03, 2018/05/04
 • برگزاری کارگاه آموزشی هفته پژوهش 93، مدرس، ایران، تهران، 1393/09/19، 1393/09/19