professor_pic
محمدقلی یوسفی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه پردازی