professor_pic
سیدمحمدرضا سیدنورانی

فعالیت‌های اجرایی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

طرح های کاربردی برون دانشگاهی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

پایان نامه/رساله (PhD)